BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Małdytyz dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Gminnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości dietradnych Gminy Małdyty oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2019 roku.     01.04.2019     
  ∴  Uchwałą Nr V/39/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 196/5, 196/6, 196/8, 196/11, 196/14 położonych w obrębie Dziśnity, miejscowości Szymonówko, gmina Małdyty.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Małdyty.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019-2031.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.     01.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.     01.02.2019     
  ∴  Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     01.02.2019     
  ∴  Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kiełkutach, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej.     01.02.2019     
  ∴  Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.     01.02.2019     
  ∴  Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwach Gminy Małdyty.     01.02.2019     
  ∴  Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Małdyty na 2019 rok.     01.02.2019     
  ∴  Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Małdyty na 2019 rok.     01.02.2019     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8159641 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^