BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUT
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w DOBROCINIE
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowany na podstawie:
1.     Art.50 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / tekst jednolity D.U.Nr67 z 1996r. poz.329 z późniejszymi zmianami /,
  1. Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola /D.U. Nr 14 z 1999r. poz. 131 i D.U. Nr 2 z 2000r. poz. 20
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA
 
 
Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie
 z dnia 30.08.2005r.
w sprawie Statutu Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie
 
Na podstawie art.50 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity D.U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola ( D. U. Nr 14 z 1999r. poz. 131 i D. U. Nr 2 z 2000r. poz. 20 uchwala się co następuje :
§ 1
 
Uchwala się Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do zapewnienia możliwości zapoznania się ze Statutem pracowników przedszkola i rodziców.
 
§ 3
 
Traci moc Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie nadany w dniu 09.03.1993r. i 01.09.2000r.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr XVI /199/2000
 
Rada Gminy w Małdytach
w dnia 29.09.2000r.
w sprawie : określenia formy organizacyjno - prawnej dla Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „h” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst Dz. U  z 1996r. Nr 13 , poz. 74 z późn. Zmianami) oraz art. 17. , art. 18 ust .1 i 2 , ust. 3 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn zm.) – Rada Gminy w Małdytach biorąc pod uwagę ustawowe uregulowania odnoszące się do form organizacyjno- prawnych jednostek sektora finansów publicznych ( sprecyzowane w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych) uchwala co następuje:
 
§ 1
Określa się dla Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie formę działalności finansowej w postaci jednostki budżetowej.
 
§ 2
Jednostka budżetowa o której mowa w § 1 będzie prowadzić gospodarkę finansową na podstawie zasad ustalonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi i przepisami szczególnymi określającymi sposób finansowania przedszkoli.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
 
§ 4
Traci moc uchwała Rady Gminy w Małdytach Nr XIII/ 149/ 2000r. z dnia 23 lutego 2000r. w sprawie formy organizacyjno- prawnej w prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Samorządowych w gm. Małdyty ( dotyczącej zmiany ich formy finansowania) polegającej na przekształceniu tych Przedszkoli z dotychczasowych zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
 

I.            NAZWA PRZEDSZKOLA

 
§ 1
 
1.     Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Małdyty.
2.     Siedzibą przedszkola jest budynek parterowy , murowany, który jest własnością  Gminy Małdyty. Usytuowany w centrum miejscowości Dobrocin
3.     Przedszkole oznaczone jest prostokątną tablicą w kolorze czerwonym  z napisem w kolorze białym o treści „Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie”.
4.     Przedszkole używa pieczątki firmowej w brzmieniu:
Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie.
 
 

II.         CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

  
§ 2
 
1.     Przedszkole realizuje zadania wynikające  z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych / Podstawa programowa Dz. Ustaw Nr 2 /2000r.
2.     Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeb
i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z   rodzicami i otaczającym środowiskiem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3
 

CELE  PRZEDSZKOLA

 
1.                 Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i higieny życia dziecka.
2.                 Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” i zapewnia realizację własnych potrzeb edukacyjnych.
3.                 Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym oraz przyrodniczym.
4.                 Wobec rodziny /opiekunów/ pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a.  pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i  podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b.     informuje na bieżąco o postępach dziecka,
c.     uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
5.                 Umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
6.                 Zapewnia uznanie praw dziecka, respektowanie ich przez dorosłych.
7.                 Wymaga od rodziców rzetelnej informacji na temat zdrowia dziecka, ewentualnej choroby zakaźnej, dostarczenia zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka umożliwiających jego pobyt w placówce.
                             
 
§ 4
 

ZADANIA PRZEDSZKOLA

 
1.                 W ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka
 
1.1.          Kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
1.2.          Umożliwia dziecku poznawania i rozumienia siebie i otaczającego świata.
1.3.          Stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poprzez działanie, m. Innymi poprzez odkrywanie i badanie.
1.4.          Wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
1.5.          Budowanie systemu wartości.
1.6.          Prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków
1.7.          Ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe.
1.8.          Wykorzystywanie w pracy wychowawczo- dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy  i nowatorskich metod pracy
1.9.          Stosowanie w pracy z dzieckiem otwartych form pracy.
1.10.      Organizowanie procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.
1.11.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczną dziecka, celem której jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez:
a.      korygowanie odchyleń od normy
b.     wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania
c.       eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.
                  
2.                 W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka.
 
2.1.          Uzgadnianie i ujednolicanie kierunków oddziaływań
2.2.          Kontynuacja wychowania domowego
2.3.          Stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze
2.4.          Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
2.5.          Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
2.6.          Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy.
2.7.          Umożliwienie korzystania z zajęć religii organizowanych na życzenie rodziców
2.8.          Na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe
a.      odpłatnie
b.     nieodpłatnie
 
3.                 W ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:
 
3.1.          Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa
3.2.          Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci.
3.3.          Nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
3.4.          Integrowanie treści edukacyjnych.
3.5.          Osiągnięcie przez dziecko „ gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt rozwoju uczenia się.

III.     SPOSOBY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

 
§ 5
 
1.           Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie pracy rodziców. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może przekraczać 9 godzin dziennie.
2.           W zależności od liczby przyjętych  dzieci  może funkcjonować jeden lub dwa oddziały.
3.           Każda grupa dzieci w oddziale powierzona jest jednej nauczycielce
4.           Jeżeli  w przedszkolu będą funkcjonowały dwa oddziały nie ma możliwości żeby nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
5.           Wychowawstwo w grupach zmienia się co drugi rok.
6.           Personel zatrudniony w przedszkolu oraz sprawujący nadzór pedagogiczny jest odpowiedzialny w swoim zakresie  działania za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod opieką przedszkola.
7.           Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali ,w związku z tym rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy.
8.           W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców / opiekunów/ osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
9.           Dzieci można przyprowadzać do przedszkola w dowolnym czasie, ale nie później niż do godziny 8.00.
10.      Podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8- 13
11.      Dzieci korzystające z jednego posiłku przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie.
12.      Dzieci korzystające z dwóch posiłków / obiad, podwieczorek/ przebywają w przedszkolu 6 godzin dziennie.
13.      Dziecko można odbierać z przedszkola od 14- 15.30
14.      Dzieci mogą być odbierane także przez inne osoby dorosłe tylko za upoważnieniem ich przez rodziców, opiekunów dzieci . Dopuszczalne jest także upoważnienie ustne.
15.      Dziecko nie będzie wydawane osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
16.      W organizowanych imprezach przedszkolnych pomimo obecności rodziców opiekę sprawują nauczycielki i odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.
17.      W czasie wycieczek oprócz nauczyciela opiekę sprawuje dodatkowo osoba- opiekun wyznaczona przez dyrektora przedszkola / jedna osoba dorosła na 15 dzieci/.
18.      W czasie prowadzenia zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia oraz nauczycielka przedszkola pełniąca aktualnie dyżur.
19.      Podczas pobytu na placu zabaw opiekę sprawuje nauczycielka wraz z jedną osoba personelu administracyjnego lub obsługowego.
20.      Opiekę nad dziećmi dowożonymi sprawuje:
a. w autobusie opiekun zatrudniony przez przewoźnika
b. w drodze z autobusu do przedszkola i z przedszkola do autobusu wyznaczona nauczycielka.
 
 
 

IV.      ORGANY PRZEDSZKOLA

                           
§ 6
 
ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ:
 
1.                 Dyrektor Przedszkola
2.                 Rada Pedagogiczna
3.                 Rada Rodziców
 
DYREKTOR
 
1.1.          Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje i staż /sposób powierzania stanowiska dyrektora określają odrębne przepisy /.
1.2.          Do zadań dyrektora należy planowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności :
a. tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,
b. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,
c. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
d. współdziałanie z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,
e. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
f. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g. planowanie, organizowanie, i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy przedszkola,
h. opracowanie programu rozwoju przedszkola,
i. gromadzenie informacji o pracy nauczycielek w celu dokonywania oceny pracy, dorobku zawodowego nauczyciela wg zasad określonych odrębnymi przepisami,
j. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej,
k. zapewnianie nauczycielkom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
l. inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
ł. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji ,
m. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
n. organizuje administracyjna, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola stosownie do obowiązujących przepisów,
o. wykonuje inne zadania wynikające z Ustawy O systemie oświaty, Karta Nauczyciela i z przepisów szczegółowych.
1.3.          Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
1.4.          Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
1.5.          Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b. ustalania zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
c. przyznania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
d. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
1.6.          Współdziała z zawodową organizacją związkową działającą w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
1.7.          Dyrektor administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
1.8.          Dyrektor egzekwuje przestrzeganie przez pracowników regulaminu pracy przedszkola.
1.9.          Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola.
1.10.      Dyrektor organizuje przeglądy techniczne obiektów przedszkola oraz prace konserwacyjno- remontowe.
1.11.      Dyrektor organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego.
1.12.      Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony nauczyciel.
1.13.      Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami.
1.14.      Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.
1.15.      Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, sprawozdania z realizacji planów pracy przedszkola oraz informacje o działalności przedszkola
1.16.      Dyrektor nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania oraz działalności opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami.
1.17.      Dyrektor odpowiada za właściwe przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.18.      Dyrektor przedkłada radzie pedagogicznej do zaopiniowania w celu podjęcia uchwały, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
1.19.      Dyrektor przedkłada radzie pedagogicznej do zaopiniowania plan finansowy.
1.20.      Dyrektor przydziela w uzgodnieniu z radą pedagogiczną stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze , opiekuńcze .
1.21.      Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami.
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA PEDAGOGICZNA
 
2.1.          Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia
2.2.          W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
2.3.          W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział / z głosem doradczym/ osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
2.4.          Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
2.5.          Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.
2.6.          Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podsumowaniem i oceną prowadzonej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w miarę potrzeb.
2.7.          Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
a. dyrektor przedszkola,
b. rada pedagogiczna- co najmniej 1/3 członków,
c. organ prowadzący,
d. organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.8.          Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
2.9.          Rada pedagogiczna opiniuje:
a. organizację pracy przedszkola wraz z tygodniowym rozkładem zajęć,
b. projekt planu finansowego przedszkola,
c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom, odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo planowanych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.10.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2.11.      Przewodniczący Rady Pedagogicznej może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O tym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.12.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.
2.13.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
2.14.      Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady.
2.15.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do uchwalenia.
2.16.      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.
2.17.      W przedszkolu nie powołuje się rady przedszkola. Kompetencje rady przedszkola przejmuje w myśl art..52 ust.2 ustawy o systemie oświaty Rada Pedagogiczna.
 
 
RADA RODZICÓW
 
 
3.1 Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do  przedszkola.
3.2 Rada Rodziców powołana jest przez ogół rodziców  na zebraniu organizacyjnym.
3.3. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3.4. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.
3.5. Rada Rodziców ma prawo występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
3.6.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3.7.    Rada Rodziców nie gromadzi funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
4.           Tryb wyboru członków Rady Rodziców:
4.1.    Wybory do Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
4.2.    Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
4.3.    Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności najwyższą liczbę głosów.
4.4.    Przy równej  ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
4.5.    Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu.
4.6.    Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata począwszy od miesiąca września do 30 września ostatniego roku kalendarzowego.
4.7.    Członkowie Rady Rodziców , których dzieci opuściły przedszkole w środku kadencji rady zostają zastąpieni przez członków z grup nowo zorganizowanych.
 
 
§ 7
 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA
 
1.                 Organy przedszkola współdziałając ze sobą zapewniają :
1.1.          Każdemu z nich możliwość , swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola.
1.2.          Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami poprzez formy wymienione w § 7 ust.6 i § 8 ust.1 i ust. 2.
2.                 Między dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną i radą rodziców obowiązują następujące zasady współdziałania :
2.1.          Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców wspólnie organizują pracę przedszkola /wycieczki, uroczystości , wzbogacanie placówki w zabawki i pomoce dydaktyczne/.
2.2.          Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców wspólnie informują się o podjętych działaniach i decyzjach.
2.3.          Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania i opieki.
3.                 Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanka oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
4.                 W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowania przedszkolnego, przedszkole współdziała z rodzicami / opiekunami / wychowanków przez:
4.1.          szerzenie kultury pedagogicznej wśród rodziców,
4.2.          zapoznanie rodziców i opiekunów z potrzebami psychofizycznymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,
4.3.          włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego.
5.                 Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do :
5.1.          znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych, w danym oddziale / kącik informacyjny dla rodziców/,
5.2.          uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
5.3.          wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
6.                 Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:
6.1.          zebrania ogólne- w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku,
6.2.          kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli, rozmowy indywidualne – wg potrzeb,
6.3.          zajęcia otwarte- nie mniej niż 2 razy w roku, zgodnie z planem współpracy z rodzicami,
6.4.          uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny,
6.5.          kącik rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok szkolny.
7.                 Współdziałanie dyrektora i rady pedagogicznej z rodzicami uwzględnia prawa i obowiązki rodziców wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty, przepisów wykonawczych do ustawy oraz  z Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców.
 
 
§ 8
 
Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
 
1.           Dyrektor a Rada Pedagogiczna:
       Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
1.1.    Indywidualnych rozmów.
1.2.    Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej- w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
1.3.    Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
1.4.    W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:
a. w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b. w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
1.5.    W przypadku sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy maja zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.
2.           Dyrektor, Rada Pedagogiczna, a Rada Rodziców:
       Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
2.1.    Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami.
2.2.    Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora.
2.3.    Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.
2.4.    Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
2.5.    Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczyciela bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągi 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
2.6.    W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców /rodzic/ma prawo złożyć odwołanie:
a. w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b. w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
 
 

V.         ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 
§ 9
 
1.           Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2.           Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3.           Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu dokumentów określających poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia /z upośledzeniem w stopniu lekkim, nie wymagające odrębnego trybu życia/.
4.           W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15, w tym 2-3 niepełnosprawnych.
 
§ 10
 
1.                 Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:
1.1.          podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
1.2.          programu wybranego z przedszkolnego zestawu programów ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.                 Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3.                 Przedszkole uwzględniając oczekiwania rodziców organizuje zajęcia dodatkowe stosownie do posiadanych możliwości /zajęcia rytmiczne, koncerty Filharmonii Olsztyńskiej, nauka języka angielskiego/.
4.                 Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z religii za zgodą rodziców.
5.                 Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a. z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
b. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut
6.                 Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 
§ 11
 
1.                 Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
2.                 Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
3.                 W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
3.1.          liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów,
3.2.          liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3.3.          ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
4.                 Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 
 
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
 
§ 12
 
1.           Przedszkole prowadzi rekrutację na dany rok szkolny w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.           Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5- 6 letnie, dzieci matek pracujących / ojców/ samotnych, matek inwalidek oraz dzieci z rodzin zastępczych.
3.           W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń.
4.           Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, powołuje się komisję społeczną w składzie: dyrektor przedszkola, przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel organu prowadzącego.
5.           Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są złożyć u dyrektora przedszkola prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do 30 kwietnia danego roku.
6.           Komisja społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci w terminie od 1 do 15 maja danego roku. Po tym terminie dyrektor przedszkola informuje rodziców o dokonanej rekrutacji /listy na tablicy ogłoszeń/.
7.           Decyzje komisji są protokołowane, a akta komisji są przechowywane w kancelarii. Protokół winien zawierać: skład komisji, listę dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.
8.           W ciągu roku przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.
 
§ 13
 
1.             Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
2.             Ramowy rozkład dnia zawiera:
2.1.      godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów,
2.2.      godziny zajęć programowych prowadzonych bezpośrednio przez nauczycielkę,
2.3.      godziny posiłków.
3.             Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik numer 1 do statutu.
4.             Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci i zamieszczają go w dzienniku.
5.             Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz na właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom codzienny pobyt na powietrzu / jeśli pozwala na to pogoda /.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.      INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 
§ 14
 
1.           Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
2.           Przerwa wakacyjna w przedszkolu trwa 8 tygodni.
3.           Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb środowiska, placówka czynna jest od godz. 6.30 do 15.30
4.           Czas pracy  przedszkola może być zmieniony w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb.
5.           W zależności od liczby zapisanych i przyjętych dzieci w przedszkolu może funkcjonować jeden lub dwa oddziały, /nie mniej niż 20 dzieci na oddział /.
                                                            
§ 15
 
1.           Przedszkole czynne jest 9 godz. dziennie.
2.           Czas realizacji podstaw programowych wynosi 5 godzin dziennie w godzinach od 8 do 13.
3.           Opłatę za zajęcia wychowawczo dydaktyczne wykraczające poza zakres określony w podstawach programowych wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący.
4.           Czas pobytu dziecka w przedszkolu może być krótszy ale nie dłuższy niż 9 godzin dziennie.
5.           W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział.
 
§ 16
 
Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
 
1.           2 sale zajęć z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb dzieci,
2.           ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe,
3.           zaplecze sanitarno- gospodarcze,
4.           środki i pomoce dydaktyczne  oraz zabawki edukacyjne,
5.           sprzęt do zajęć ruchowych,
6.           zastępczą salę gimnastyczną,
7.           sprzęt audiowizualny,
8.           pianino.
 
 
 
§ 17
 
1.             W przedszkolu obowiązuje odpłatność za korzystanie z opieki.
1.1.      Dzieci 6- letnie obowiązuje odpłatność tylko za czas przekraczający podstawy programowe.
2.             W przedszkolu obowiązuje odpłatność za wyżywienie dzieci.
3.             Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący.
4.             W przedszkolu obowiązują następujące zasady korzystania z wyżywienia:
4.1.      Przedszkole zapewnia dziecku korzystanie z 3 posiłków dziennie , tj. śniadanie, obiad i podwieczorek.
4.2.      Ilość posiłków uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu:
a. dziecko przebywające powyżej 5 godzin korzysta z 3 posiłków,
b. dziecko przebywające 5 godzin korzysta z 2 lub  1 posiłku.
4.3.      Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola, uwzględniając właściwą strukturę posiłków wynikającą z odpowiednich przepisów.
4.4.      Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisów w wysokości równej wartości dziennej stawki żywieniowej w przypadku gdy nieobecność dziecka zostanie wcześniej zgłoszona.
4.5.      Terminy wnoszenia opłat za wyżywienie określa dyrektor przedszkola.
4.6.      W razie zalegania przez rodziców należności za świadczenia, dyrektor przedszkola po doręczeniu upomnienia kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
4.7.      Jadłospisy zawierają wszystkie składniki odżywcze i odpowiednią ilość kalorii / wywieszane są na tablicy informacyjnej do wglądu rodziców.
4.8.      Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków deklarują rodzice w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 
§ 18
 
1.           Personel przedszkola może korzystać z wyżywienia w przedszkolu za odpłatnością.
2.           Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników przedszkola ustala organ prowadzący. 
 
 
 
 
 
 

VII.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

                                                
§ 19
 
1.             W przedszkolu zatrudnia się dyrektora , nauczycieli, pracownika administracyjnego oraz pracowników obsługi.
2.             Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 
NAUCZYCIELE
 
1.             Do zadań nauczycieli należy:
1.1.      Realizowanie programu wychowania przedszkolnego wg zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych.
1.2.      Aktualizowanie treści wychowania i kształcenia w związku z rozwojem nauk psychologiczno- pedagogicznych oraz podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
1.3.      Realizowanie zadań polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.
1.4.      Współdziałanie z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu w celu korelacji treści kształcenia  i doskonalenia pracy pedagogicznej.
1.5.      Prowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości pracy.
2.             Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.
3.             Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi z uwzględnieniem jego zdolności i zainteresowań, dąży do optymalnej aktywności dzieci poprzez wykorzystywanie jego własnej inicjatywy.
4.           Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka poprzez realizację zadań określonych w niżej wymienionych obszarach edukacyjnych:
1. poznanie siebie i świata,
2. nabywanie umiejętności poprzez działanie,
3. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie,
4. budowanie systemu wartości.
5.       Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną, sposób planowania i rejestrowania tej pracy określono w § 20 ust.2.
6.       Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zapewnienie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentuje wyniki obserwacji w sposób określony w § 20 ust. 3.
7.             Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców  do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwanie rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju.
8.             Nauczyciel reaguje na zjawiska patologiczne w rodzinie oraz środowisku dziecka i współdziała z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka.
9.             Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
10.         Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 
§ 20
 
1.           W zakresie współdziałania z rodzicami nauczyciel organizuje współpracę z wykorzystaniem form określonych w  §7 ust. 6 pkt 1- 6 w celu:
1. wychowania i nauczania dziecka,
2. informowania rodziców o zadaniach wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym zakresie,
3. pozyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
4. uzyskiwania opinii rodziców o pracy przedszkola,
5. włączania rodziców w działalność przedszkola.
2.           W zakresie planowania i prowadzenia pracy wychowawczo- dydaktycznej nauczyciel jest zobowiązany realizować kierunki i zadania pracy określone w planie rozwoju przedszkola i rocznym planie działań z uwzględnieniem możliwości rozwojowych, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
2.1.  Nauczyciel opracowuje na podstawie programu miesięczny plan pracy.
2.2.  Plan ma strukturę tabeli.
2.3.  Plan zawiera:
a. metryczkę / grupa wiekowa, termin realizacji, imię i nazwisko nauczyciela sporządzającego /,
b. zadania programowe,
c. tematy kompleksowe,
d. formy i metody pracy- zajęcia z całą grupą, praca z zespołem, praca zespołowa, praca indywidualna,
e. tematy zajęć w formie zadaniowo- czynnościowej oraz cele operacyjne,
f. środki realizacji,
g. współpracę z rodzicami,
h. współpracę ze szkołą,
i. uroczystości,
j. wzbogacanie kącików,
k. literaturę.
2.4.      W planowaniu miesięcznym i dziennym należy przestrzegać przemienności zajęć, działań wymagających koncentracji i wysiłku umysłowego ze swobodną działalnością dzieci.
2.5.      Miesięczny plan pracy powinien być elastyczny, dopuszczający możliwość modyfikacji, realny , dostosowany do możliwości dzieci i przedszkola.
2.6.      Zaplanowaną tematykę nauczyciel realizuje podczas zajęć  z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci, w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonymi celami działania oraz zajęć indywidualnych.
2.7.      W planowaniu pracy wychowawczo- dydaktycznej na przestrzeni tygodnia nauczyciel powinien uwzględnić:
a. minimum 3 zajęcia z dominacją ruchu wg zestawów opracowanych przez nauczyciela,
b. minimum 2 zajęcia umuzykalniające,
c. minimum 1 zajęcie z dominacją pojęć matematycznych,
d. minimum 1 zajęcie z dominacją plastyki i techniki,
e. minimum 2 zajęcia z dominacją treści umysłowych,
f. w grupie młodszej 3 zabawy ruchowe przed posiłkami,
g. w grupie starszej przed śniadaniem ćwiczenia gimnastyczne a przed posiłkami zabawy ruchowe,
h. zestawy ćwiczeń będą zmieniały się co miesiąc.
3.           W zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tej obserwacji nauczyciel:
3.1.    Prowadzi obserwację w każdej grupie wiekowej w oparciu o kartę obserwacji dziecka uwzględniającą możliwości i umiejętności dziecka od 3 do 6 lat przez cztery lata pobytu dziecka w przedszkolu.
3.2.    W obserwacji dziecka uwzględnia się:
a. możliwości dziecka,
b. osiągnięcia dziecka,
c. postępy w rozwoju dziecka,
d. zainteresowania dziecka,
e. uzdolnienia dziecka.
3.3.      Nauczyciel rejestruje wyniki obserwacji 2 razy w roku i przedstawia je na posiedzeniu rady pedagogicznej.
3.4.      Dla dzieci odchodzących z przedszkola sporządza się kartę informacyjną.
3.5.      Jest ona zakończeniem procesu prowadzenia obserwacji dziecka.
4.           W zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i opiekę zdrowotną nauczyciel:
4.1.      Wnioskuje o indywidualne konsultacje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną w celu przebadania dzieci w zakresie posiadanych deficytów.
4.2.      Zaprasza specjalistów na spotkania z rodzicami.
4.3.      Współdziała w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, której to zasady określają odrębne przepisy.
 
§ 21
 
1.           Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną:
1.  dziennik zajęć przedszkola,
2.  miesięczne plany pracy,
3. karty obserwacji dzieci,
4.  zestawy zabaw ruchowych,
5.  zestawy ćwiczeń gimnastycznych,
6   plany współpracy,
7.  dokumentację pracy wyrównawczej i pracy z dzieckiem zdolnym.
2.           Dokumenty , o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 nauczyciel przekazuje dyrektorowi.
3.           Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
4.           Nauczyciel wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.
 
 
 
§ 22
 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
 
Zadania pracowników administracyjno- obsługowych stanowią załącznik Nr 2 do statutu.
 
 
 
 
 
 
 

VIII.    WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

                                   
§ 23
 
1.           Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3- 6 lat.
2.           W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.           W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat
4.           Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 
§ 24
 
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU
1.           Dziecko ma prawo do właściwie organizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w szczególności do :
1.           akceptacji takim jakie jest,
2.            spokoju i samotności, gdy tego chce,
3.           indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
4.           aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
5.           aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
6.           zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
7.           przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,
8.           zawieranie umów i kontaktów z dorosłymi,
9.           badania i eksperymentowania,
10.       doświadczania konsekwencji własnego postępowania / ograniczonego względami bezpieczeństwa/,
11.       otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce  i poddające się procesom twórczym,
12.       snu i odpoczynku kiedy jest zmęczone,
13.       jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale także prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,
14.       zdrowego jedzenia,
15.       ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców/ opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice na początku roku szkolnego,
 
2.           Przedszkole zapewnia wyposażenie  dostosowane do psychofizycznych warunków dzieci oraz w maksymalnym stopniu organizuje zabawy i gry na powietrzu.
3.           Przedszkole zapewnia dziecku ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowanie godności osobistej.
4.           Z uwagi na niedojrzałość fizyczną lub umysłową dziecka, przedszkole uznaje prawo do szczególnej opieki, troski, życzliwości i podmiotowego traktowania dziecka w procesie pracy wychowawczo- dydaktycznej.
5.           W placówce nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie wobec wychowanków bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 
6.     Dziecko ma obowiązki:
1. przestrzegać zawartych umów,
2. dbać o zabawki i szanować cudzą własność,
3. nie krzywdzić siebie i innych,
4. nie urządzać  niebezpiecznych zabaw,
5. nie przeszkadzać innym w pracy lub zabawie,
6. być tolerancyjnym, szanować odmienność innych.
7.           W przedszkolu stosowane są nagrody i kary.
a. NAGRODY
1.  pochwała
2. uznanie
3. zachęta
4. nagroda lub odznaka
b.     KARY
1.     upomnienie
2.     zawstydzenie
3.     zagrożenie, że będą poinformowani rodzice
4.     wykluczenie lub odsunięcie z zabawy
5.     jeśli to możliwe naprawienie szkody
6.     poinformowanie rodziców
 
 
 
 
 
 
 
§ 25
 
1.           Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:
1.     Rodzice nie przestrzegają ustaleń zawartych w statucie przedszkola.
2.     Rodzice nie przyprowadzą dziecka do przedszkola w ciągu 2 tygodni po rekrutacji w nowym roku szkolnym bez podania przyczyn.
3.     Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca , a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności.
4.     Rodzice zalegają z opłatami za przedszkole – po zbadaniu przyczyn.
5.     Specjalista stwierdzi poważną chorobę fizyczną lub głębokie upośledzenie zatajone w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 
2.           Procedura postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków:
1.     pisemne zawiadomienie rodziców o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków, z podaniem przyczyny,
2.     pisemne zawiadomienie o skreśleniu dziecka z listy wychowanków z podaniem, w jakim terminie i do kogo może się odwołać,
3.     od decyzji skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola rodzic ma prawo wnieść odwołanie do właściwego organu wyższego stopnia ustalonego w art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego /tj. organu prowadzącego/.
 
 

IX.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                        
§ 26
 
1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.     Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3.           Od decyzji dyrektora w sprawach skarg i wniosków przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
4.           Zmiany w statucie będą umieszczane w formie uchwał Rady Pedagogicznej.
 
Załącznik Nr 1
do statutu Przedszkola Samorządowego
 w Dobrocinie
 
 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
 
6.30 – 7.30            Schodzenie się dzieci.
                        Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
                        Zajęcia indywidualne / korekcyjno- wyrównawcze/.
                   Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.
7.30 – 8.00            Zajęcia dodatkowe.
8.00 -  8.30            Śniadanie
8.30 – 9.00            Czynności sanitarno- higieniczne.
                            Utrwalenie wierszy, piosenek.
                             Przygotowanie do zajęć obowiązkowych.
9.00 – 10.30         Zajęcia obowiązkowe.
10.30 – 11.30       Zajęcia ruchowe na powietrzu lub w sali.
11.30 – 12.00       Obiad.
12.00 – 14.00       Odpoczynek.
                                      Swobodna działalność dzieci.
                                      Praca wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym.
                                      Działalność dzieci z inicjatywy nauczycielki.
Zabawa ruchowa. Zajęcia dodatkowe / prowadzone przez osoby z zewnątrz/.
14.00 – 14.30         Podwieczorek.
14.30 – 15.30       Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci.
                            Czynności porządkowo- higieniczne.
                               Pobyt na powietrzu.
                               Rozchodzenie się do domu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do statutu Przedszkola Samorządowego
 w Dobrocinie
 
 
ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWYCH
 
1.             Do obowiązków intendentki należy:
1.1.      Zaopatrywanie stołówki w artykuły żywnościowe, materiały, środki czyszczące i sanitarne zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.
1.2.      Prowadzenie magazynu i ewidencji zapasów magazynowych w kartotekach.
1.3.      Systematyczne prowadzenie dziennych raportów żywnościowych i codziennego przedkładania ich do podpisu.
1.4.      Jednorazowe w danym dniu wydawania artykułów żywnościowych kucharce za pokwitowaniem odbioru w raporcie żywieniowym.
1.5.      Wydawanie innych materiałów za pokwitowaniem.
1.6.      Terminowe rozliczanie się z pobranych zaliczek i przedkładanie do dnia 5- go każdego miesiąca sprawozdania ilościowo- wartościowego wg ustalonego wzoru.
1.7.      Przyjmowanie wpłat za wyżywienie i czesne.
1.8.      Terminowe rozliczanie się z w/w wpłat.
1.9.      Terminowe dostarczanie faktur i rachunków.
1.10.  Obsługa kasowa w przedszkolu na podstawie § 19 ust.1 pkt1 Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13.05.1994r.
1.11.  Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze, materiały i ich wartości.
1.12.  Inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z zakresu czynności
 
2.              Do obowiązków kucharki należy :
2.1.      Przyrządzanie zdrowych, higienicznych, kalorycznych i urozmaiconych posiłków.
2.2.      Przyjmowanie produktów z magazynu kwitując ich odbiór i dbanie o ich racjonalne zużycie.
2.3.      Pomoc w układaniu jadłospisu i przyrządzanie potraw zgodnie z jadłospisem.
2.4.      Robienie zapasów na okres zimowy z plonów zebranych z działki przedszkolnej.
2.5.      Praca sezonowa na działce przedszkolnej.
2.6.      Utrzymywanie czystości w kuchni i całym bloku żywieniowym.
2.7.      Noszenie odpowiedniego ubrania podczas pracy.
2.8.      Pranie fartuchów, ścierek i utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny.
2.9.      Pomoc w przygotowywaniu różnych imprez przedszkolnych.
 
3.             Do obowiązków sprzątaczki należy:
3.1.      Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach przedszkola.
3.2.      Wycieranie kurzu z zabawek i innych przedmiotów, którymi posługują się dzieci.
3.3.      Mycie okien i pranie firanek.
3.4.      Utrzymywanie czystości na placu i terenu przyległego do przedszkola.
3.5.      Koszenie trawy , ukwiecanie klombów.
3.6.      Malowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw.
3.7.      Dokonywanie drobnych napraw.
3.8.      Wymiana żarówek i świetlówek.
3.9.      Praca sezonowa na działce przedszkolnej.
3.10.  Pomoc przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
3.11.  Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
3.12.  Pomoc przy organizowaniu imprez przedszkolnych.
3.13.  Odśnieżanie  chodników i posypywanie piaskiem.

Dokument utworzył(-a):  Danuta Olender Lewandowska  (05.12.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (05.12.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (05.12.2005)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (05.12.2005)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7500568 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^