BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zał. Nr 4 do Statutu Gminy - Regulamin Pracy Rady Gminy Małdyty

 
 
UCHWAŁA  Nr V/ 27 /11

Rady Gminy  Małdyty

z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małdyty
 
      
   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.1 i  art. 22  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 26 , poz. 558,  Nr 113, poz.984,  Nr  153, poz.1271 oraz  Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568: z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457: z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 1818,poz. 1337: z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458: z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241 : z 2010 r. Nr 28,poz.142,, Nr 28,poz. 146, Nr 106,poz.675) Rada Gminy Małdyty, uchwala co następuje:
 
 
 § 1. Uchwala się Statut Gminy Małdyty w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 
 § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 3.  Tracą    moc uchwały:
1)  Rady Gminy w Małdytach Nr V/31/03 z dnia   23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Małdyty             ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176,poz.1218 ) ,
2) Rady Gminy w Małdytach Nr VII/61/03 z dnia 01 października 2003 r. w sprawie  zmiany Statutu Gminy Małdyty ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz.2133),
3)Rady Gminy Małdyty Nr XV/145/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty    ( Dz. Urz.Woj. Warm.-Mazz. Nr196,poz.2816),
4)Rady Gminy Małdyty Nr XXIX/304/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 188,poz.2613),
5)Rady Gminy Małdyty Nr VI/40/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty            ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 59,poz.971),
6) Rady Gminy Małdyty Nr XIII/91/07 z dnia 21 listopada  2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 194,poz. 2265). 
 
  § 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.                                     
 
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                     Mirosław Cymer                                                                              
 
 
Statut Gminy został ogłoszony w Dz.Urz. Woj.Warm.Maz. Nr 66,poz.1085
i znajduje sie na BIP Gminy Małdyty w zakładce Statut gminy
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Załącznik Nr 4 do
                                                                                                   Statutu Gminy Małdyty
 
 
R E G U L A M I N
 
  PRACY  RADY  GMINY   MAŁDYTY
 
 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
§ 1.
 
Regulamin Rady  zwany dalej „Regulaminem” określa tryb działania Rady   , sposób obradowania na  sesjach, podejmowania uchwał przez Radę oraz zasady działania Komisji.
 
 
SESJE RADY GMINY.
§ 2.
1. Rada obraduje na sesjach, a także działa poprzez Komisje i organ wykonawczy, którym jest Wójt wykonujący jej uchwały.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady  zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
4. Sesje zwołuje przewodniczący Rady.
5. Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 
§ 3.
 
1. O sesji należy zawiadomić Radnych co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce, godzinę i ustalony porządek obrad oraz dostarczając materiały/opracowania dotyczące tematyki obrad i projekty uchwał).
2. Zawiadomienie o Sesji powinno być podane do wiadomości publicznej przez poinformowanie sołtysów oraz wywieszenie na tablicy przed Urzędem Gminy.
 
§ 4.
 
1. Sesja może odbywać się w kilku posiedzeniach.
2. Terminy kolejnych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia ustnie o posiedzeniu.
 
§ 5.
 
1. Sesje Rady odbywają się  w środy, wyłączając dni wolne od pracy.
2. W innym dniu tygodnia sesja może być zwołana w przypadkach uznanych przez przewodniczącego Rady za uzasadnione.
 
PRZEBIEG SESJI
§ 6.
Posiedzenia Rady są jawne.
 
§ 7.
 
1. Obrady Sesji mogą zostać otwarte w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Przewodniczący obrad czuwa by sesja przebiegała zgodnie z prawem.
3. Jeżeli po upływie  15 minut .od wyznaczonego w zawiadomieniu terminu rozpoczęcia Sesji obecnych jest mniej niż połowa ustawowego składu Rady, Przewodniczący  odwołuje obrady informując o powyższym przybyłych i wyznacza kolejny termin.
 
§ 8.
Przewodniczący obrad postanawia o przerwaniu sesji w przypadku braku quorum w trakcie obrad wyznaczając nowy termin jej zwołania. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady co spowodowało ich przerwanie odnotowuje się w protokole.
                                                        
§ 9.
1. Przewodniczący prowadzi obrady wg ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może dokonać za zgodą Rady zmiany w kolejności porządku obrad poszczególnych punktów.
 
§ 10.
 
1. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń.
2. Chęć zabrania głosu radny zgłasza przewodniczącemu obrad przez podniesienie ręki do góry.
3. Radny wypowiada się po udzieleniu głosu przez przewodniczącego obrad stojąc ,, z sali ,, lub jeżeli uzna to za konieczne może stanąć przed zebraniem obok stołu prezydialnego.
4. Osoby referujące lub składające sprawozdanie wygłaszają je stojąc przed zebranymi obok stołu prezydialnego.
5. Postanowienie zawarte w ust. 2,3 i 4 stosuje się również do osób zaproszonych.
 
§ 11
 
1. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad lub uchybiają prowadzenie sesji, przewodniczący przywołuje go ,, do porządku ,, a gdy przywołanie nie odnosi skutku, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole.
2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza rady, które zachowaniem swoim lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 
§ 12
 
1. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić Wójt, Komisja Rady, Klub Radnych lub radny indywidualnie.
2.  Z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta występuje przewodniczący Rady  po uprzednim zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję Planowania, Budżetu i Finansów.
 
§ 13
 
W trakcie obrad Rady mogą być organizowane przerwy. Częstotliwość i czas trwania przerw ustala przewodniczący obrad i podaje do wiadomości zebranych.
 
§ 14.
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 15.
 
1. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki. Za głosy
Ważne uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw”, oraz „ wstrzymujące się”.
2. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano każdorazowo w określony sposób i na kartkach ustalonych do danego głosowania. W przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się.
3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad, a głosowanie tajne Komisja Skrutacyjna powołana spośród Radnych.
4. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się  do żadnej z grup.
5. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
6. Rada może postanowić o głosowaniu imiennym w sprawach, w których nie ma ustawowo zastrzeżonego tajnego głosowania.
§ 16.
 
1. Z każdej sesji sporządza się protokół, który powinien zawierać m.in.:
    1/ numer, datę i miejsce posiedzenia,
     2/ stwierdzenie prawomocności obrad,
     3/ nazwiska i imiona nieobecnych Radnych /usprawiedliwionych i   
         nieusprawiedliwionych/,
     4/ stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
     5/ ustalony porządek obrad,
     6/ przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz treść zgłoszonych
         i uchwalonych wniosków,
     7/ zgłoszenie interpelacji i udzielone odpowiedzi,
     8/ numery podjętych uchwał i czego dotyczą.
2. Do protokołu załącza się: listy obecności Radnych , Sołtysów i zaproszonych gości.
3. Uchwały numeruje się poprzez podanie cyframi rzymskimi kolejności numeru sesji, cyframi arabskimi kolejnego numeru uchwały oraz kończy się dwiema ostatnimi cyframi roku podjęcia.
4. Przez cały okres kadencji Rady zachowana jest ciągłość numeracji.
 
KOMISJE.
§ 17.
 
1. W dziedzinach objętych zakresem działania stałych komisji Rady, Komisje podejmują i realizują wszelkie czynności służące wykonywaniu zadań Rady.
2. Komisje podlegają stałej kontroli Rady.
§ 18.
 
Posiedzenia Komisji odbywają się w terminach określonych przez przewodniczącego lub Komisję.
 
§ 19.
 
1.Stanowisko Komisji (opinia) jest ustalane w głosowaniu  jawnym w obecności co najmniej połowy składu członków Komisji.   
  
2. W przypadku wspólnych obrad Komisji podejmowanie stanowiska wymaga obecności co najmniej połowy składu wszystkich Komisji.
 
                           
§ 20.
 
1. W imieniu Komisji dokumenty podpisuje przewodniczący.
2. Komisja składa Radzie roczne sprawozdanie z działalności.
 
INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA.
§ 21.
 
1. Radni mają prawo zgłaszania interpelacji i zapytań we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem wspólnoty samorządowej.
2. Interpelacja powinna zawierać opis stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytanie.
3. Odpowiedzi udziela Wójt, Przewodniczący Rady lub wskazana przez niego osoba.
4. Na zapytania zgłoszone na posiedzeniu, odpowiedzi udziela Wójt, Przewodniczący Rady lub wskazana przez nich osoba.
5. Radny może żądać udzielenia odpowiedzi pisemnej na zgłoszoną interpelację. Odpowiedź winna być udzielona w terminie 14 dni od daty złożenia interpelacji.
 
 
                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                              Mirosław Cymer
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                           
 
 
 
 
  
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (06.02.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7386596 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^