BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarzadzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0050.23.2011 z dnia 04.03.2011 w sprawie zmian w Zarzadzeniu Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-1/09 z dnia 05.02.2009 r.

 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.23.2011
 
WOJTA GMINY MAŁDYTY
z dnia 04 marca 2011 r.
 
w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-1/09
 z dnia 05 lutego 2009 r.
 
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:
 
  § 1.W Zarządzeniu Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-1/09 z dnia 05 lutego 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. W § 10 ust. 2
1)       pkt. 16 otrzymuje brzmienie:
 
„16) kontroluje sprawozdania złożone przez organizacje pozarządowe po zakończeniu realizacji zadania ( po uprzedniej kontroli formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez pełnomocnika Wójta do spraw organizacji pozarządowych ) pod względem finansowej i rachunkowej prawidłowości rozliczenia się ze środków otrzymanych w ramach dotacji budżetowej w oparciu o obowiązujące przepisy,”
 
2)      dodaje się pkt 18 i 19  w następującym brzmieniu:
 
         „18) nadzoruje  realizacje postanowień wynikających z przepisów ustawy o finansach
         publicznych oraz zarządzeń Wójta wydanych w oparciu o ustawę o finansach
         publicznych , w szczególności w zakresie kontroli zarządczej i przestrzegania ustawy o
         zamówieniach publicznych,
        
           19) prowadzi monitoring planów gospodarczych gminy”.
 
 1. W § 12 dodaje się pkt. 24,25 i 26 w brzmieniu:
 
„24) ciągłe samokształcenie w zakresie przepisów prawnych w szczególności  KPA i prawa samorządowego,
  25) przestrzegania obowiązujących przepisów , w tym w szczególności zapisów instrukcji kancelaryjnej, ustawy o finansach publicznych oraz  zarządzeń Wójta w zakresie kontroli zarządczej 
              26) prowadzenie monitoringu planów gospodarczych gminy w zakresie
            merytorycznym danej komórki organizacyjnej”.
 
 1. W § 14 w  pkt 57  dodaje się lit. „e” w  następującym brzmieniu:
 
„ e)przygotowywanie projektów zakresów czynności i zmian , na wniosek sekretarza- w odniesieniu do samodzielnych stanowisk pracy, kierowników referatów,  oraz w oparciu o zapisy Regulaminu Organizacyjnego i przedstawianie sekretarzowi  w celu ich ostatecznego ustalenia”
     4.W § 16 wprowadza się  zmiany:
 
1)      skreśla się pkt 20
 
2)      pkt 26 otrzymuje następujące brzmienie:
 
               „26) obsługa finansowa oświatowych jednostek organizacyjnych gminy
              ( przedszkoli , szkół, zespołu, gimnazjum) w oparciu o stosowne pełnomocnictwa
               bądź  upoważnienia kierowników tych jednostek.”
 
 1. W § 21 :
  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
„2) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka w innym okręgu, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki ”.
 
  1. skreśla się pkt. 6.
6.W § 22  pkt 2  otrzymuje następujące brzmienie:
 
            „ 2) sporządzanie  list płacy wg potrzeb i zgodnie z ustalonymi przepisami i
             terminami, na podstawie imiennych dekretów dla pracowników Urzędu oraz dla
             pracowników jednostek oświatowo – wychowawczych  w oparciu o stosowne
             pełnomocnictwa bądź upoważnienia kierowników tych jednostek”
 
 1. W § 23  pkt 6 otrzymuje brzmienie:
           
            „6) pomoc prawna pracownikom w procesie przygotowywania decyzji
              administracyjnych oraz  ich opiniowanie”.
 
 1. W § 37  dodaje się pkt 4 w  następującym brzmieniu:
 
„4) Sposób organizacji i  zasady wykonywania kontroli zarządczej  w Urzędzie  określa  odrębne zarządzenie Wójta .”
 
 1. W § 51  ust. 3  i 6 otrzymują brzmienie:
 
                   1)„ust. 3. Podstawowym sposobem dokumentowania jest system tradycyjny
                    rejestracji przesyłek ,Sposób rejestracji został określony odrębnym zarządzeniem
                   Wójta.
 
                   2) „ust. 6 W bieżącym działaniu Urzędu Gminy należy posługiwać się symbolami
                    i oznakowaniem teczek oraz sposobem archiwizowania dokumentów , 
                   rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18stycznia 2011r. w sprawie
                    instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
                    sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r.
                    Nr 14,poz. 67 z późn. zm. )    
 
§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
                                                                                                       Wójt
                                                                                                  Antoni Smolak
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (07.03.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (07.03.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (07.03.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (07.03.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7107296 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^