BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Regulamin Urzędu Gminy Małdyty

 
ZARZĄDZENIE NR 0151-8/03

WÓJTA GMINY MAŁDYTY
z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591

§ 1 Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Małdyty stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku.

W Ó J T
mgr Antoni SmolakZałącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 0151-8/03
z dnia 18.07.2003r.


REGULAMIN
URZĘDU GMINY
W MAŁDYTACHROZDZIAŁ I SPRAWY OGÓLNE§ 1. 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem „określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy zwanego dalej Urzędem i ustala:

1/ organizację wewnętrzną Urzędu,
2/ zasady wykonywania funkcji kierowniczych,
3/ zasady podpisywania / aprobaty / pism i decyzji,
4/ zakres działania Urzędu .

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1/ Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Małdyty.
2/ Pracownicy samorządowi - osoby zatrudnione w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych określonych w Statucie Gminy .
3/ Urzędzie - Urząd Gminy w Małdytach jako aparat wykonawczy Wójta Gminy.

3. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
4. Siedzibą Urzędu są MAŁDYTY ,ul. Kopernika 10.
5. Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 2. Urząd realizuje zadania:

1/ Własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami /.

2/Zlecone wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji , określonych w ustawach szczególnych , pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zmianami /.
3/ Wynikające z porozumień zawartych z organami administracji rządowej / art.8 ust. 2.

§ 3. Urząd działa w oparciu o:.
1./ ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami /.
2/ ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zmianami /.
3/ustawę z dnia 17maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr 34 , poz.198 z późn. zm./
4 /ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta / Dz. U. Nr 113, poz.984 z póżn .zmianami /.
5/ niniejszego regulaminu.


§ 4. Urząd jest czynny :/oprócz dni świątecznych /
1/ w każdy poniedziałek od godz.9,00 do godz. 17,00
2/ w pozostałe dni tygodnia / oprócz sobót / od godz.7,00 do godz.15,00


ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU


§ 5. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy , który kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy.
§ 6. W skład Urzędu wchodzą:
1/Referat Finansowy - „Fn „
2/Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - „ OSO „
3/Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska - „ GKM „
4/Referat Oświaty i Wychowania - „ OŚW „
5/ Urząd Stanu Cywilnego - „ USC „
6/ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa - „GR”
7/Samodzielne stanowisko ds. kadr - „ KP-K „
8/Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, oraz Kancelarii Tajnej - „ OC „ .
9/ Samodzielne stanowisko ds. płac - „ KP-P ‘
10/Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz ds. rodziny - „RPA „
11/Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych - „ IN „

§ 7 1 . Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest osoba powołana przez Radę spośród pracowników Urzędu zaproponowana przez Wójta.(na
podstawie przepisów Prawo o aktach stanu cywilnego) .
2. Sekretarz Gminy poza zadaniami ustalonymi przez Wójta kieruje Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
3.. Skarbnik Gminy oprócz realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym kieruje Referatem Finansowym.
§ 8. Pracownicy samorządowi zatrudniani są w Urzędzie w ramach stosunku pracy na podstawie :
1/ wyboru - Wójt w wyborach powszechnych
2) powołania - sekretarz i Skarbnik Gminy przez Radę Gminy na wniosek Wójta Gminy
3/powołania - Zastępca Wójta - przez Wójta
4 /mianowania - Kierownicy Referatów i Inspektorzy przez Wójta Gminy
5/umowy o pracę - pozostali Pracownicy.

§ 9. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania , podziału czynności i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

§ 10 . W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :
1/ Zastępca Wójta
2/ Sekretarz Gminy
3/ Skarbnik Gminy
4/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
5 / Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska
6 / Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania

§ 11. Referaty i samodzielne stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencją Wójta.


ROZDZIAŁ III ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU


§ 12. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1 ) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej ,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa ,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej ,
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwem Urzędu , poszczególne Referaty i samodzielne stanowiska pracy .

§ 13. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 14 . Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu .

§ 15. 1.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny ,celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 16 Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 17. 1.Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy .
2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 18. 1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna , której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Referaty i Samodzielne Stanowiska oraz wykonywanie obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.


§ 19. 1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.


ROZDZIAŁ IV ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA GMINY i SKARBNIKA GMINY


§ 20. Do zakresu zadań Wójta należy:

reprezentowanie Urzędu na zewnątrz ,
podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz ich pracowników,
okresowe zwoływanie narad z pracownikami w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań.
udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady Gminy.


§ 21. 1. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnieni sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,
nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
przedkładania Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady Gminy oraz Komisji Rady,
czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
przygotowywanie aktów prawnych Wójta( zarządzenia, okólniki, decyzje itp)
wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

2. Sekretarz Gminy zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności.

§ 22. Do zadań Skarbnika należy:

wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie
rachunkowości,
kierowanie pracą Referatu Finansowego,
nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.


ROZDZIAŁ V PODZIAŁ ZADAŃ MIĘDZY REFERATAMI I INNYMI KOMÓRKAMI


§ 23. 1. Do wspólnych zadań referatów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy , a w szczególności:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie Gminy, właściwym rzeczowo komisjom Rady i sołectwom w wykonywaniu ich zadań,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
5) stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
6) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
7) usprawnianie własnej organizacji , metod i form pracy,

Kierownicy Referatów poza zadaniami wymienionymi w pkt 1-7 i pkt 9 wykonują następujące zadania :
• koordynują i stymulują procesy rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy,
• zapewniają właściwą i terminową realizację zadań przez pracowników Referatu,
• czuwają nad prawidłowym, stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, wykonywanie zadań przekazanych przez Wójta i Sekretarza Gminy


§ 24. Do zadań Referatu Finansowego należą w szczególności następujące sprawy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
2) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
3) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
5) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
7) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
8) rozliczanie inwentaryzacji,

9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
10)przygotowywanie sprawozdań finansowych,
11) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

12) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
13) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

§ 25. Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należą w szczególności następujące sprawy:

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i
wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji niektórej korespondencji( podania w sprawach indywidualnych, pisma terminowe),
3) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
4) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
5) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
6) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych
przez Urząd,
7) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie , w tym
materiały biurowe i kancelaryjne,
8) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
9) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem p. pożarowym
pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy,
10) protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i jej Komisji oraz zebrań i spotkań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
11) rejestrowanie i przechowywanie uchwał i innych aktów podejmowanych przez Radę Gminy i Komisje Rady,
12) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
13) organizowanie szkoleń radnych,
14) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
15) postępowań cywilnych i karnych, w tym:
a) ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
b) przyjmowanie pism sądowych i wywieszania ogłoszeń o ustanowieniu kuratora, o licytacjach ,itp.
16) zgromadzeń, zbiórek publicznych.,
17) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
18) zastępowania Wójta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami,
19) udzielanie pracownikom Urzędu porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
20) sporządzanie projektów umów i innych dokumentów stosowanych w ramach działalności Wójta,
21) opiniowanie projektów umów i innych dokumentów stosowanych w ramach działalności Wójta.

§ 26. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, ochrony środowiska oraz drogownictwa, a w szczególności
dotyczące:
1) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,
2) dodatków mieszkaniowych,
3) zamiany lokali,
4) przyznawania lokali mieszkalnych ( zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Rady Gminy) , w tym socjalnych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
5) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych o ile zostaną podjęte stosowne decyzje władz Gminy,
6) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
7) stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
8) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
9) cmentarzy,
10) projektowania przebiegu dróg i ulic,
11) budowy, modernizacji i ochrony dróg,
12) zarządzania drogami,
\ 13) ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
• ochrony środowiska przed odpadami,
• utrzymania porządku i czystości w gminie,
14) spraw wynikających z ustawy Prawo Budowlane,
15) spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
16) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ulic i nieruchomości,
17) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów zasobów gminnych,
18) prowadzenie ewidencji i koordynowanie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych ,

§ 27. Do Referaty Oświaty i Wychowania należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, biblioteki gminne , jednostki kultury , a w szczególności :
opracowywanie projektów zakładania, przekształcania i likwidowania
gminnych jednostek oświatowych,
kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom do i ze szkoły,
przygotowania dokumentacji niezbędnej przy powierzeniu stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
przygotowywanie materiałów do zatwierdzenia arkuszu organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
ubezpieczenia obiektów oświatowych, bibliotek i jednostek kultury,
współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w organizowaniu pomocy materialnej i finansowej dla uczniów , nauczycieli oraz stów i emerytów , w tym pomocy stypendialnej dla uczniów,
8) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami gminnymi i jednostką kultury , in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia , nadawania statutów oraz zapewnienia właściwych warunków działania,
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,

realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku ,

prowadzenie ewidencji nieruchomości oświatowych i jej bieżąca
aktualizacja,


§ 28 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, leśnictwa, rolnictwa i łowiectwa , a w szczególności związanych z :
gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi
i przeznaczonymi w planach zagospodarowanie przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania , oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie , dzierżawę, najem, użyczenie ,itp.,
ustalania ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
komunalizację gruntów komunalnych,
tworzenia zasobów gruntów na cele zabudowy,
sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa,
realizacją niektórych zadań z zakresu łowiectwa,
realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach,
sporządzaniem opinii w sprawie podziału nieruchomości,
wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew,,
ewidencjonowaniem zabytków i opieką nad nimi.
Wnioskowaniem o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.§ 29 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kadr należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych , a w szczególności:
prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników,
kompletowanie dokumentów rentowych i emerytalnych,
przygotowywanie analiz i ocen polityki kadrowej,
zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako
pracodawcy,
przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
ewidencja czasu pracy pracowników,
pomoc i instruktaż w prowadzeniu spraw osobowych i kadrowych łącznie z prawidłowym ustalaniem wynagrodzeń kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.§ 30 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych , ochrony przeciwpożarowej oraz Kancelarii Tajnej należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:
przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
tworzenia formacji obrony cywilnej,
nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
świadczeń na rzecz obrony,
prowadzenia Kancelarii Tajnej,
spraw ochrony przeciwpożarowej,
rozliczanie zużycia paliwa przez wszystkich kierowców zatrudnionych przez Urząd Gminy,
§ 31 do zadań samodzielnego stanowiska do spraw płac należą w szczególności następujące sprawy:

prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji związanej z wynagrodzeniami( np. karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe itp.),
sporządzanie list płac wg potrzeb i zgodnie z ustalonymi terminami,
sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( również ds. rentowo - emerytalnych ),
prowadzenie spraw związanych ze składkami ZUS.(m.in. chorobowe, zdrowotne, emerytalne),

§ 32. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz ds. rodziny należą sprawy:
1) działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej,
szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów
alkoholowych
2) przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych projektu Gminnego Programu , projektu preliminarza na jego
Wykonanie oraz projektu sprawozdania z jego realizacji,
3) wprowadzania lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów
alkoholowych,
podejmowanie działań na rzecz rodziny.

§ 33 Do zadań stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych należą sprawy wynikające z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11, poz. 95) .


ROZDZIAŁ VI ZASADY PODPISYWANIA PISM


§ 34 1. Wójt podpisuje :

zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Referatów,
decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,
pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądem i organami administracji,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy z wyłączeniem
spraw do których upoważnił innych pracowników,
inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

2. Sekretarz Gminy podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań , nie zastrzeżone do podpisu Wójta., oraz świadectwa pracy , zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, decyzje o przesunięciu terminu płatności, rozkładaniu na raty należności pieniężnych w oparciu o wyraźny pisemny zapis Wójta na podaniu podatnika o sposobie załatwienia, listy płac, przelewy , czeki,
zaświadczenia: o stanie majątkowym, o użytkach rolnych, na bony paliwowe, umowy - zlecenia.

Skarbnik podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

Kierownicy Referatów i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych podpisują pisma wychodzące na zewnątrz nie kończące spraw( w toku postępowania sprawy).

§ 35 Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.


ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 36. Załączniki nr 1 - 3 Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 37 Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

§ 38 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.
ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY PLANOWANIA PRACY§ 1 1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających
do realizacji tych zadań.

2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie Gminy są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające podjęcia działań przez Urząd.

3. Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym i powtarzalnym.

§ 2. 1. Roczny plan pracy ustala Wójt d dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje zadania dla poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy.
3 Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy przedkładają Sekretarzowi w terminie do dnia 15 października roku poprzedniego swoje programy działania.
4. Sekretarz przedkłada Wójtowi projekt planu pracy do akceptacji w terminie do 10 grudnia roku poprzedniego .

§ 3 1. Programy działania obejmują w szczególności:

zadnia własne referatu bądź stanowiska samodzielnego,
sposób oraz terminy realizacji zadań,
osoby odpowiedzialne za realizację zadań,
wskazanie osób współdziałających w realizacji zadań,
zamierzenia w zakresie realizacji zadań,
plan szkoleń pracowników,
plan kontroli zewnętrznych w tym kontroli finansowej w jednostkach
organizacyjnych podległych Gminie.

2. Programy uwzględniają realizację zadań wynikających z planu pracy Rady Gminy.

§ 4 1. Roczny plan pracy Urzędu jest aktualizowany stosownie do modyfikacji zakresu zadań Urzędu wynikającej ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn.
2. Aktualizacji planu pracy dokonuje się w formie aneksu.

§ 5 Za terminową i pełną realizację programów odpowiadają kierownicy referatów oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 6 1. Sekretarz gminy kontroluje na bieżąco realizację rocznego planu pracy Urzędu.
2. W terminie do dnia 31 stycznia Sekretarz przedstawia Wójtowi informację z realizacji planu pracy.ZAŁĄCZNIK NR 3

KONTROLA WEWNĘTRZNA


§ 1 Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem :
legalności,
gospodarności,
rzetelności,
celowości,
terminowości,
skuteczności.

§ 2 Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 3 W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
1)kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk ,
2) problemowe- obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4) bieżące - obejmujące czynności w toku,
5)sprawdzające (następne) - mające miejsce do dokonaniu określonych czynności, szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

§ 4 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie [ i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.


§ 5 Kontroli dokonują :

Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta - w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych),

2) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.


§ 6 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się , w terminie 15 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny.

2. .Protokół pokontrolny powinien zawierać:
określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
imię i nazwisko kontrolującego,
daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
przebieg i wynik czynności kontrolnych, z w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
datę i miejsce podpisania protokołu,
podpisy kontrolującego( kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko , lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

§ 7 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika
kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach, które otrzymują: osoba kontrolowana, kontrolujący i do akt Urzędu Gminy.


§ 9 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.

2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

Dokument utworzył(-a):  Bartosz Sobolewski  (01.07.2003)
Dokument wprowadził(-a):  Marcin Rawski  (01.07.2003)
Dokument zatwierdził(-a):  Marcin Rawski  (01.10.2003)
Dokument modyfikował(-a):  Marcin Rawski  (01.10.2003)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7085038 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^