BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   XIV Sesja Rady Gminy Małdyty w archiwum

 
 
 
 
                                                                                  
                        XIV   Sesja zwyczajna Rady Gminy Małdyty,
         odbędzie się  dnia 31 sierpnia br. ( wtorek)  o godz. 1000 –tej w
         sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach.
         Ustalony porządek obrad:
1.       Otwarcie Sesji.
2.       Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z  XIII Sesji Rady Gminy.
4.       Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami.
5.       Informacja z przebiegu realizacji budżetu Gminy  za I półrocze Br.
6.       Podjecie uchwał w sprawie:
1)      zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach
2)      zasad zwrotu wydatków zasiłków celowych, okresowych i pomocy rzeczowej
3)      utworzenia środków specjalnych  Szkoły Podstawowej w Małdytach
4)      utworzenia środków specjalnych Gimnazjum w Małdytach
5)      utworzenia  środków  specjalnych  Szkoły Podstawowej w Szymonowie
6)      utworzenia środków  specjalnych Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze
7)      zmian  w budżecie gminy Małdyty na 2004 r.
8)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego na restrukturyzację zobowiązań
9)      ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy
10)   przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do
 poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej                 położonej w Jarnołtówku, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej
                       11) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
położonej w Szymonowie, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej
12)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zajętej przez budynek
remizy strażackiej w Szymonowie w drodze umowy
13)   sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
i gospodarczym wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność
oraz sprzedażą budynku gospodarczego, położonej w Małdytach, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej      
14)   przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na
odrębną własność oraz sprzedażą boksu nr 2 w budynku gospodarczym,
położonej w Jarnołtowie gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej
15)   przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na
odrębną własność oraz sprzedażą budynku gospodarczego , położonej w Zalesiu,
Gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej
16)   przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi wraz ze sprzedażą  lokalu mieszkalnego na odrębną własność oraz sprzedażą 2 budynków gospodarczych, położonej w Małdytach,  ul. Kopernika 4 w drodze bezprzetargowej 
 
7.       Interpelacje, wnioski, zapytania.
8.       Zakończenie obrad XIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 
  
 
 

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (23.08.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (23.08.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (23.08.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (23.08.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7421753 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^