BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z IX sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 21.09.2011 r.

PROTOKÓŁ
Z IX SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 21 września 2011 r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1300
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr IX/56/2011 do IX/92/2011
Obecnych Radnych - 11 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Dziewiątą sesję Rady Gminy Małdyty otworzył i prowadził Mirosław Cymer – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Serdecznie powitał Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarz Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, przedstawiciela mediów Panią Witos z Gazety Morąskiej, oraz Jana Antochowskiego i Małgorzatę Klepacz przedstawicieli Firmy Krawieckiej z Ostródy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach IX sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 11 Radnych co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad  sesji Rady Gminy.
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.      Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
- wystąpienie Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
6.      Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011r.
- wystąpienie Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
7.   Podjęcie uchwał w sprawie:
1)     nadania statutu sołectwu Budwity
2)     nadania statutu sołectwu Gumniska Wielkie
3)     nadanie statutu sołectwu Dobrocin
4)     nadanie statutu sołectwu Drynki
5)     nadanie statutu sołectwu Dziśnity
6)     nadanie statutu sołectwu Jarnołtowo
7)     nadanie statutu sołectwu Kadzie
8)     nadanie statutu sołectwu Klonowy Dwór
9)     nadanie statutu sołectwu Koszajny
10) nadanie statutu sołectwu Kreki
11) nadanie statutu sołectwu Leśnica
12) nadanie statutu sołectwu Linki
13) nadanie statutu sołectwu Małdyty
 
 
 
 
14) nadanie statutu sołectwu Sambród
15) nadanie statutu sołectwu Sople
16) nadanie statutu sołectwu Szymonowo
17) nadanie statutu sołectwu Wilamowo
18) nadanie statutu sołectwu Wielki Dwór
19) nadanie statutu sołectwu Wodziany
20) nadanie statutu sołectwu Zajezierze
21) zmiany nazwy oraz statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą
GminnyOśrodek Kultury w Małdytach
22)  uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-
rekreacyjnych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach
23)  przyjęcia zmian do  Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko -  Iławskieg0           „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
     24) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2012 – 2015
25) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2012-2015
26) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz  ze sprzedażą udziału w gruncie położonego w Linkach,  obręb geodezyjny Wodziany w drodze bezprzetarowej
27 wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem  gospodarczym położonej w Zajezierzu 49, obręb geodezyjny Zajezierze dla najemcy w drodze bezprzetargowej
28)wyrażenia zgody na zwrot do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 102/3 w obrębie geodezyjnym Leśnica Gm. Małdyty
29)ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Małdyty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
30)ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójtowi Gminy Panu Antoniemu Smolakowi
31)przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „ Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Małdytach” realizowanego przez Gminę Małdyty w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
32) przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy start” realizowanego przez Gminę Małdyty(Szkoła Podstawowa w Małdytach, Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze, Zespół  Szkół w Szymonowie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
33)zmiany w uchwale Nr XXIV/250/2001 Rady Gminy w Małdytach z dnia 25.04.2001 r.
      34) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2011 r.
      35) zmian w  uchwale Rady Gminy Małdyty  Nr IV/7/2011 z dnia 26.01.2011 r. w
      sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata
      2011-2030
 
   8.   Interpelacje i zapytania.
 
9.        Zakończenie dziewiątej sesji  Rady Gminy  Małdyty. 
 
Ad. pkt. 3
 
Protokół z VIII sesji Rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
 
                                                                                     Głosowanie:
                                                                              - za przyjęciem – 9 radnych
                                                                              - przeciw – 0 radnych
                                                                              - wstrzymało się – 0 radnych
Protokół w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie bez odczytania i poprawek.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer poprosił o wystąpienie Pana Jana Antochowskiego.
Pan Jan Antochowski i Pani Małgorzata Klepacz przedstawili ofertę pracy dla pań z gminy Małdyty w zawodzie krawiec z prośbą do sołtysów i radnych o rozpowszechnienie i zachęcenie kobiet do pracy w tej firmie.
Przybyli Radni Jan Marchlewicz i Rafał Lech – obecnych radnych w dalszej części obrad sesji – 11.
 
 
Ad. pkt 4
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.  
- 21.06.2011 rozstrzygnięto przetarg na budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Małdytach. Wpłynęło 8 ofert, wybrano najtańszą firmę  Drobud z Morąga.
- rozstrzygnięto przetarg na budowę wodociągu Dobrocin – Kiełkuty i Dziśnity – Kolonia. Unieważniono przetarg na Dziśnity – Kolonia, ponieważ oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie.
- Rozstrzygnięto przetarg na dowóz dzieci do szkół, wygrały – Firma LIPNICKI i PKS.
- ogłoszono przetarg na budowę pomostu na Rudej Wodzie.
- 08.07.2011 podpisano umowę na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – zakończenie robót czerwiec 2012.
- 18.07.2011 unieważniono przetarg na budowę pomostu na Rudej Wodzie – ceny ofert przekraczały środki zaplanowane w budżecie.
- 19.07.2011 wykonawca wszedł na teren budowy Centrum, teren pod budowę jest trudny, wymaga odwodnienia,
- 20.07.2011 rozstrzygnięto przetarg na podział na działki kompleksu pod zabudowę jednorodzinną w Małdytach, gdy będą wycenione ogłosimy przetarg na ich zbycie,
- 26.07.2011 rozstrzygnięto II przetarg na wodociąg Dziśnity – Kolonia
- 27.07.2011 odbyła się narada z sołtysami przekazanie naliczonych kwot funduszu sołeckiego na rok 2010,
- 27.07.2011 podpisano umowę na wodociąg Dobrocin – Kiełkuty i w dniu 05.08.2011 przekazano plac budowy,
- 10.08.2011 uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie ORLIKA – 500 tysięcy z Ministerstwa Sportu i 333 tysiące z Urzędu Marszałkowskiego.
- Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwrócił  należną część funduszu sołeckiego – całość o którą występowaliśmy.
- 17.08.2011 podpisano umowę na wykonanie wodociągu Dziśnity – Kolonia
- 21.08.2011 pożar w Połowitem w wyniku którego dwie rodziny pozostały bez dachu nad głową. Byłem na miejscu pożaru, skierowałem służby GOPS i gospodarki komunalnej w celu pomocy tym rodzinom. Osoby mają gdzie mieszkać, przeznaczyłem 25 tysięcy na zabezpieczenie materiałów na pokrycie dachu.
- podpisano umowę na dofinansowanie pomostu na Rudej Wodzie oraz doposażenie świetlicy w Zajezierzu,
- 10.09.2011 uroczyste otwarcie ORLIKA.
 
Poproszono mnie o przedstawienie na sesji sytuacji związanej z inwestycją drogową Marzewo – Małdyty. Inwestycję tą realizuje Powiat, organizacją ruchu zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w uzgodnieniu ze mną.  Nie wszystko jest wiadome, musimy czekać  do ostatniej chwili. Utrudnienia będą zarówno w dowozie dzieci do szkół jak i artykułów do sklepów.  Gdy będzie robiony most dla pieszych będzie kładka, a samochodami do Małdyt będzie się można dostać od strony Marzewa i przez Chojnik. W grę wchodzi jeszcze tzw. Uklejówka dla samochodów ale czy się uda zorganizować ten dojazd do Małdyt na dzień dzisiejszy nie wiemy.
Wójt Gminy Antoni Smolak poinformował również o rankingu gmin prowadzonym przez gazetę Rzeczpospolita, w którym to Gmina Małdyty zajęła 49 miejsce na ok. 1600 gmin wiejskich w Polsce. Jest to ogromna satysfakcja  dla nas wszystkich, dostaliśmy dyplom. Pan Wójt podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i mieszkańcom wypowiadając słowa „ serdecznie dziękuję, osobiście bardzo się cieszę bo to nie Wójt zapracował, ale wszyscy na to zapracowaliśmy”.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – pogratulował i podziękował pracownikom urzędu gminy, radnym, sołtysom i mieszkańcom.
 
Ad. pkt. 5
 
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
- wystąpienie Wójta  - informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku została dostarczona wszystkim osobom i jednostkom w terminie i była w porządku obrad wszystkich komisji rady. Otrzymała  pozytywną opinię RIO w Olsztynie. Dochody wykonano w 58%  i w stosunku do roku 2010 były wyższe o  4%, dochody własne wykonano w 54,4 i w stosunku do 2010 roku były wyższe j o 11%. Wydatki wykonano w 47,6% a w roku 2010 wykonano w wysokości  47,0%, wydatki bieżące  wykonano w 58% w roku 2010-  54,4%.  Wydatki inwestycyjne wykonano w 7,6% a wynika to z terminów ogłaszanych konkursów i procedury przetargowej, przełoży się to na wykonanie w II półroczu.
Składam wniosek o przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy Małdyty za I półrocze 2011roku.
- Dyskusja – pytań nie ma.
- podjęcie uchwały - Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer odczytał opinię RIO oraz projekt uchwały.
                                                                   1) Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2001 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2011 roku
                                                                                          Głosowanie:
                                                                                         - za – 11 radnych
                                                                                         - przeciw – 0 radnych
                                                                                         - wstrzymało się – 0 radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
 
 
Ad. pkt 6
 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011r.
- wystąpienie Wójta – wieloletnia prognoza finansowa gminy Małdyty została uchwalona w dniu 26.01.2011 roku, w której zaplanowano kredyt w wysokości 3 milionów złotych na inwestycje w 2011-2012.
- dyskusja – pytań nie ma
- podjęcie uchwały – Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer odczytał projekt uchwały
                                                               2) Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011
                                                                                    Głosowanie:
                                                                                         - za – 11 radnych
                                                                                         - przeciw – 0 radnych
                                                                                         - wstrzymało się – 0 radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
Ad.pkt. 7
 
Podjęcie uchwał.
 
Pan Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach jak niżej:
 
                                                           3) Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Budwity
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
                                                           4) Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Gumniska Wielkie
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
                                                   5) Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Dobrocin
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
                                                   6) Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Drynki
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7do protokołu. 
 
                                                   7) Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Dziśnity
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
                                                   8) Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnołtowo
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
                                                   9) Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Kadzie
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
                                                   10) Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Klonowy Dwór
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
                                                   11) Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Koszajny
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
                                                   12) Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Kreki
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
                                                   13) Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Leśnica
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
                                                   14) Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Linki
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
                                                   15) Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Maldyty
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
                                                   16) Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Sambród
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
                                                   17) Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Sople
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
                                                   18) Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Szymonowo               Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
                                                   19) Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Wilamowo.           
 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
                                                   20) Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Wielki Dwór           
 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
 
                                                   21) Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Wodziany          
 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
 
                                                   22) Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie nadania statutu sołectwu Zajezierze          
 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
 
 
                                                      23) Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie zmiany nazwy oraz statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach         
 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
                     
 
                                                         24) Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „moje Boisko Orlik 2012 przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach.
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – Wójt Gminy zarządzeniem wskazał instytucję zarządzającą  od 01.01.2012 i będzie to GOKiS.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – wraz ze zmianami w regulaminie mówiące o tym, że w wakacje Orlik czynny będzie od 17 do 21 tj.  w punkcie 7  ppkt c i w ppkt d – w soboty i niedziele od 14 do 21      
 Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. 
 
                                                            25) Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko z siedzibą w Ostródzie
Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
 
 
                                                            26) Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2012-2015
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego Mirosława Rybska oczytała protokół z pracy zespołu.
Powołano Komisję Skrutacyjną w osobach – Beata Obuchowicz – przewodnicząca
                                                                  - Jan Marchlewicz – członek
                                                                  - Rafał Lech – członek
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska wyjaśniła sposób głosowania tajnego.
Odbyła się głosowanie tajne. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół  , który stanowi załącznik do protokołu.
Wybrano ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu w osobach – Karol Bojarczuk i Krystyna Lucyna Szarzyńska.
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. 
 
                                                            27) Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2012-2015
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego Mirosława Rybska oczytała protokół z pracy zespołu.
Powołano Komisję Skrutacyjną w osobach – Beata Obuchowicz – przewodnicząca
                                                                  - Jan Marchlewicz – członek
                                                                  - Rafał Lech – członek
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska wyjaśniła sposób głosowania tajnego.
Odbyła się głosowanie tajne. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół , który stanowi załącznik do  protokołu.
Wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie w osobie Anna Smoczyńska
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 28 do protokołu. 
 
                                                          28) Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz  ze sprzedażą udziału w gruncie położonego w Linkach,  obręb geodezyjny Wodziany w drodze bezprzetarowej
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
 
                                                          29) Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem  gospodarczym położonej w Zajezierzu 49, obręb geodezyjny Zajezierze dla najemcy w drodze bezprzetargowej
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 
 
                                                          30) Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 102/3 w obrębie geodezyjnym Leśnica Gm. Małdyty
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 31 do protokołu. 
 
                                                    31) Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Małdyty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
-Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – wysokość diet, która dziś zostanie uchwalona dotyczy również sołtysów. Wszystkie propozycje omawiane były na komisjach rady gminy i na 14 radnych obecnych na komisjach  1 radny chciał  zróżnicowania wysokości diet sołtysów od radnych. Diety obowiązywać będą od 01.01.2012r. Diety zostały określone kwotowo a nie procentowo. Uważam, że obecna dieta jest za niska i nie rekompensuje pracy radnego.
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 32 do protokołu. 
                                                          32) Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójtowi Gminy Małdyty Panu Antoniemu Smolakowi.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – z propozycja podwyższenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy występuje Przewodniczący Radyi po zaopiniowaniu przez Komisje Finansów… (  tak stanowi Regulamin Rady)przedstawia Radzie. Przedstawiłem na wszystkich posiedzeniach komisji dwa warianty podwyższenia wynagrodzenia dla Pana Wójta. Akceptację przy 1 glosie wstrzymującym się na komisjach otrzymał wariant II z wynagrodzeniem brutto 9.500 tysiąca złotych
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 33 do protokołu. 
 
                                                          33) Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „ Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Małdytach” realizowanego przez Gminę Małdyty w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 34 do protokołu. 
 
                                                          34) Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy start” realizowanego przez Gminę Małdyty (Szkoła Podstawowa w Małdytach, Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze, Zespół  Szkół w Szymonowie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 35 do protokołu. 
                                                          35) Uchwała Nr IX/90/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIV/250/2001 Rady Gminy w Małdytach z dnia 25.04.2001
- Wójt Gminy Antoni Smolak – od 2001 roku Pan Jarosław Komosa reprezentował gminę Małdyty w Fundacji ATUT  obejmującej swym działaniem cały powiat ostródzki w zakresie pomocy przedsiębiorstwom ubiegającym się o pomoc prawną i finansową itp. Pan Wójt  podziękował Panu Jarosławowi Komosie wręczając kwiaty.
Podziękowania w imieniu całej Rady złożył Pan Przewodniczący.
Pan Wójt,  Mirosław Cymer i Mirosława Rybska pogratulowali Pani Beacie Obuchowicz wyboru na przedstawiciela gminy Małdyty w Fundacji ATUT.
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 36 do protokołu. 
 
                                                          36) Uchwała Nr IX/91/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2011r.
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 37 do protokołu. 
 
                                                          37) Uchwała Nr IX/92/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 w sprawie zmian w  uchwale Rady Gminy Małdyty  Nr IV/7/2011 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 38 do protokołu. 
 
 
 
Ad.pkt. 8
 
Interpelacje i zapytania.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer przedstawił następujące pisma:
- od sołectwa Gumniska Wielkie w sprawie przejęcia części działki od Pana Bogdana Tomaszewskiego. Po przeprowadzonej rozmowie z Wójtem i sołtysem mogę powiedzieć, że sprawa jest w trakcie pozytywnego załatwiania przez Pana Wójta.
- pismo od Pana Jakimczuka w sprawie radnego i sołtysa  Rafała Lech, uważam, że są to prywatne sprawy i jako przewodniczący nie będę ich rozstrzygał.
- pismo od Pana Philipa Stoeckle, które wpłynęło 20 września 2011 czyli dzień przed sesją. Z treścią pisma zapoznam radnych na posiedzeniach komisji przed następną sesją.
- przed posiedzeniem dzisiejszej sesji rozmawiałem z Panią Wandą Gromek, która prosi o wyjaśnienie do kogo należy ulica Dworcowa w Małdytach.
 
- Radny Rafał Lech – mieszkańcy Wilamowa nie mają żadnych informacji na temat przebudowy drogi 519, a konkretnie czy w Wilamowie będzie chociaż po jednej stronie chodnik dla pieszych, buduje się droga Nr 7 ciężarówki tam pracujące rozjeżdżają naszą drogę ,jest bardzo niebezpiecznie, nie ma w Wilamowie chodnika i czasami trzeba uciekać do rowu. Chcemy zrobić blokadę może ktoś wtedy zainteresuje się naszym bezpieczeństwem, chcemy zrobić to zgodnie z przepisami. Poinformujemy radnych o terminie blokady.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – widzę, że desperacja mieszkańców jest duża, przychylam się do inicjatywy.
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – 17 września 2011 roku odbyły się dożynki powiatowe w Liwie Gm. Miłomłyn. Dziękuję radnym i pracownikom urzędu za obecność na uroczystości. Wieniec z naszej gminy przygotowało sołectwo Linki i zajęło III miejsce w powiecie, bardzo dziękujemy.
- Sołtys  Pani Danuta Stecko – dziękujemy za zaufanie dla naszej małej społeczności.
- Sołtys Pani Irena Zacharska – na wsiach znikają skrzynki pocztowe, czy to poczta je likwiduje, czy jest jakaś inna przyczyna ich znikania.
- Sołtys Wiesław Partyka – proszę o wymianę bezpieczników w oświetleniu ulicznym.
- Sołtys Marek Mazan – też w sprawie znikających skrzynek pocztowych proszę o informację dla mieszkańców.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – odpowiadam na zapytania i interpelacje:
- w sprawie Pani Gromek i ulicy Dworcowej w Małdytach – wystąpiłem do kolei o przekazanie ulicy Dworcowej i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Ulica Dworcowa jest ulicą ślepą, nie ma na niej dużego ruchu i nie planuje się rozbudowy oświetlenia ulicznego na tej ulicy.
- w sprawie Wilamowa – nie popieram poglądu, że każdy sposób jest dobry aby osiągnąć cel. Rozmawiałem z Marszałkiem Województwa na temat drogi nr 519, bez unijnych pieniędzy nie da się zrobić tej inwestycji, czekają na ogłoszenie konkursu. Nie wezmę udziału w blokadzie, bo jak później będę rozmawiał z Marszałkiem.
- w sprawie skrzynek pocztowych – gmina nie została poinformowana o likwidacji skrzynek pocztowych, a ani rada ani Wójt nie maja na to wpływu.
- w sprawie bezpieczników – tak jak na wiosnę  tak i teraz będzie wymiana bezpieczników, potrzeby proszę  zgłaszać do Pana Krajewskiego.
 
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – składam podziękowania dla Pani Sołtys Bożeny Adamczyk za zorganizowanie żywności dla mieszkańców Kadzi, Koszajny, Kreki.
 
 
 
   
Ad. pkt. 9
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy ogłosił zakończenie dziewiątego  posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                                Przewodniczący  Rady Gminy                                                                                  
Anna Thomas                                                                           Mirosław Cymer
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (11.10.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (11.10.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (11.10.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (11.10.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101527 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^