BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XI sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 30.11.2011 r.

PROTOKÓŁ
Z XI SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 30 listopada 2011 r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1050
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XI/105/2011 do XI/117/2011
Obecnych Radnych - 13 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Jedenastą sesję Rady Gminy Małdyty otworzył i prowadził Mirosław Cymer – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Serdecznie powitał Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach XI sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 13 Radnych co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)     uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
2)     uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  2012. 
3)     uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małdyty na lata 2012-2016
4)     uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2012 -2016
5)     określenia stawek podatku od środków transportowych
6)     opłaty prolongacyjnej
7)     ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie Małdyty
8)     nadania statutów sołectwom gminy Małdyty
9)     wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działek budowlanych położonych w Małdytach, ul. Topolowa, obręb geodezyjny Małdyty w drodze przetargu
    10)  zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Przedsiębiorstwo
           „DAMIS BT” Bogdan Tomaszewski Gospodarstwo w Budwitach 
    11)   przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe
           zaopatrzenie w wodę przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
           W. Witkowski – M. Gręda , Zajezierze 12
    12) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2011 r.
    13) zmian w  uchwale Rady Gminy Małdyty  Nr IV/7/2011 z dnia 26.01.2011 r. w
        sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata
        2011-2030.
     6.  Interpelacje, wnioski, zapytania.      
     7. Zakończenie XI posiedzenia Rady Gminy Małdyty.
 
Ad. pkt. 3
 
 Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
 
Protokół z X sesji Rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, oraz zamieszczony był na stronie BIP każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
 
                                                                               Głosowanie:
                                                                              - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                              - przeciw – 0 radnych
                                                                              - wstrzymało się – 0 radnych
Protokół w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie bez odczytania i poprawek.
 
Ad. pkt.  4
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami. 
 
-  02.11.2011 nastąpił odbiór wodociągu  Dobrocin- Kiełkuty, zadanie inwestycyjne jest rozliczone,
- 03.11.2011 w Urzędzie Marszałkowskim wraz z Panią Skarbnik nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Małdytach w kwocie 500 tysięcy złotych.
- prowadzone są rozmowy na temat  schroniska dla zwierząt. Do tej pory zwierzęta z naszej gminy miały miejsce w schronisku prowadzonym przez Miasto Ostróda, mieliśmy umowę, jednak możliwości tego schroniska się kończą. Rozmowy były z Powiatem Elbląskim i Gminą Ostróda. Ostatecznie zdecydujemy się na budowę własnych boksów w schronisku w Morągu. Zaplanowano 50 tysięcy w budżecie na to zadanie.
- trwały prace nad budżetem na 2012 rok, którego projekt w  terminie ustawowym przesłano do RIO, Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.
- gmina nasza znajduje się na liście rankingowej Wojewody na dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Zajezierzu oraz ulicy Słonecznej. Wartość dofinansowania 606.390 złotych
- 16.11.2011 rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej. Zmieniliśmy dostawcę na Spółkę Energetyczną PKP. Oszczędności maja wynosić w skali gminy ok. 70 tysięcy, a czas pokaże jakie będą realne korzyści.
- ogłoszony jest konkurs na dyrektora GOK i S, oferty należy składać do 05.12.2011.
- 21.11.2011 nastąpiło otwarcie ofert na wywóz nieczystości płynnych – wygrała firma Pana Ciereszki.
Ad. pkt. 5
 
Podjęcie uchwał.
Pan Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach jak niżej:                                                         
 
                                                       1) Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Przybył Radny Lech Rafał – obecnych Radnych – 13.
 
                                                         2) Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  2012. 
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
                                                          3) Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małdyty na lata 2012-2016
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
                                                         4) Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Gminy Małdyty  z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2012 -2016
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
                                                          5) Uchwała Nr XI/109/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
- Radny Zdzisław Miklaszewski – kiedy była ostatnia podwyżka podatku od środków transportowych.
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – podwyżka była w 2009 roku na rok 2010 i te same stawki obowiązywały w 2011roku. Stawki podatku od środków transportowych uzależnione są od górnych i minimalnych stawek określanych w przepisach zawartych w ustawie oraz obwieszczeniu  Ministra Finansów.. Gmina nie może zmieniać stawek minimalnych. Proponujemy  stawki  nieco wyższe  od minimalnych . Dochód gminy z tego tytułu wylicza się na podstawie ilości pojazdów i stawki podatku i na dzień 01.11.2011 roku wyniósłby 129.430 złotych. Podwyżka wynosi 0d 2 złotych do 101,12 złotych. Nieprawdą jest, że podwyżka wynosi 200 złotych.
 
Radni nie wnieśli więcej  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
                                                         6) Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej
 
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
                                                        7) Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie Małdyty
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – projekt uchwały jest konsekwencją wprowadzenia podatku VAT na opłaty za miejsca na cmentarzach
 
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
 Radny Kamil Kołtek opuścił salę obrad i nie brał udziału w głosowaniu nad tym projektem uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
                                                         8) Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Małdyty
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – mieliśmy zdaniem Wojewody  zbyt ogólnikowy zapis rozdziału 5. Został on podzielony na dwa rozdziały.
 
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
                                                     9) Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działek budowlanych położonych w Małdytach, ul. Topolowa, obręb geodezyjny Małdyty w drodze przetargu.
 
- Wójt Gminy Antoni Smolak – Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania terenu w Małdytach- za pocztą. Wydzielonych i wycenionych zostało na razie 17 działek budowlanych, na które zostanie ogłoszony przetarg.
 
     Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
 
                                                        10) Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Przedsiębiorstwo „DAMIS BT” Bogdan Tomaszewski Gospodarstwo w Budwitach 
 
 Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 
                                                        11) Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe W. Witkowski – M. Gręda , Zajezierze 12
 
 Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
 
                                                       12) Uchwała Nr XI/116/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Małdyty na 2011 rok.
- Skarbnik Gminy Izabela Baczkowska – zmiany omawiane szczegółowo były na komisjach rady, a wynikają z potrzeb porządkowania finansów przed końcem roku, jak i decyzjami Wojewody np. w dziale GOPS.
 
 Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
                                                    13) Uchwała Nr XI/117/2011 rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w  uchwale Rady Gminy Małdyty  Nr IV/7/2011 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030.
 
 Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
 
Ad. pkt. 6
 
 Interpelacje, wnioski, zapytania.  
 
- Radny Kamil Kołtek – na komisji zadałem pytanie jakie szkoły wnioskowały o  psychologa ze środków Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odpowiedziano mi, że żadna szkoła, czy tak było.
- Anna Czarnecka – w roku szkolnym 2010-2011 z wnioskiem występowało gimnazjum w Małdytach. Po rozmowie z Panią pedagog ustalono, że w razie potrzeby umówione zostaną spotkania indywidualne z panią psycholog w Punkcie Konsultacyjno- Terapeutycznym w Małdytach.
- Radny Adam Gryz – czy projekt budżetu przesłano do RIO i czemu radni go nie otrzymali.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – tak ,  projekt budżetu został  w terminie przesłany do RIO, Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji – taki jest ustawowy obowiązek. Pozostali radni otrzymają wraz z zaproszeniami na posiedzenia komisji, na których będzie omawiany projekt budżetu na 2012 rok.
- Pan Marek Flak – czy coś wiadomo na temat reformy oświaty w naszej gminie.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – temat reformy oświaty nie jest przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy. Prawdopodobnie ten temat będzie omawiany na posiedzeniu w  miesiącu lutym 2012.     
 
  Ad. pkt. 7
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy ogłosił zakończenie jedenastego  posiedzenia Rady Gminy.
 
Protokołowała                                                                Przewodniczący  Rady Gminy                                                                                  
Anna Thomas                                                                           Mirosław Cymer                                                                 
                 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (07.12.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (07.12.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (07.12.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (07.12.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7086222 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^