BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokoł XII sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 28.12.2011 r.

PROTOKÓŁ
Z XII SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1135
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XII/118/2011 do XII/127/2011
Obecnych Radnych - 13 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Dwunastą sesję Rady Gminy Małdyty otworzył i prowadził Mirosław Cymer – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Serdecznie powitał Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, Radnych Powiatowych, mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach XII sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 13 Radnych co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.      Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na 2012 -2030
1) wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy Małdyty
2) odczytanie projektu uchwały
3) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
5) głosowanie
6. Uchwalenie Budżetu Gminy Małdyty na 2012 rok
1) wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy Małdyty
2) odczytanie projektu uchwały budżetowej
3) odczytanie opinii stałych Komisji Rady oraz opinii końcowej Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
6) głosowanie
 
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zamiaru  likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze
2) zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie
3) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach
4) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do organizacji pracy z rodziną
5) zmiany uchwały Nr V/29/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach
6) zmian w uchwale Nr XIX/201/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia LOGO Gminy Małdyty
7) zmian w budżecie gminy  Małdyty na 2011 r.
8) zmian w  WPF Gminy Małdyty na 2011 r.
9) zmiany w uchwale Nr XIV/99/07 z dnia 12.12.2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty
10) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od ANR O/T w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności działki zabudowanej położonej w Linkach, obręb Wodziany
8. Interpelacje, wnioski, zapytania.       
9. Zakończenie XII posiedzenia Rady Gminy Małdyty.
 
- Radny Adam Gryz – zgłaszam wniosek formalny do porządku obrad - o usuniecie z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia sesji projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze. Uzasadnienie wniosku odczytał Radny Adam Gryz, prosząc o poparcie radnych - temat oświaty powinien być przedmiotem oddzielnego posiedzenia rady gminy, ponieważ jest wiele wątpliwości i niejasności, nie było debaty wszystkich radnych na te tematy – wniosek wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu.
- Radny Zdzisław Miklaszewski – Panie Przewodniczący może przesunąć te dwie uchwały na koniec porządku obrad i wtedy podyskutować na te tematy.
- Radna Mirosława Rybska –  uchwały te wywołują tylko zamiar, nie można prowadzić debat bez tych uchwał, one rozpoczynają całą procedurę – rozmów z radnymi, rodzicami itd.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – poddaje pod głosowanie wniosek Radnego Adama Gryz o usunięcie z porządku obrad XII Sesji Rady Gminy w pkt.7 ppkt. 1 i 2
                                                                                         Głosowanie:
                                                                                          Za usunięciem – 6 radnych
                                                                                          Przeciw usunięciu – 6 radnych
                                                                                          Wstrzymało się od głosu – 1 radny
W wyniku głosowania nie uzyskano zwykłej większości głosów, zarządzono następne głosowanie
 
                                                                                          Głosowanie II:
                                                                                          Za usunięciem – 6 radnych
                                                                                          Przeciw usunięciu – 6 radnych
                                                                                          Wstrzymało się od głosu – 1 radny
W związku z niezatwierdzeniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę na konsultacje radnych
Przybył Radny Rafał Lech – obecnych radnych 14.
Po przerwie powtórne głosowanie nad porządkiem obrad
                                                                                                Głosowanie III:
                                                                                          Za usunięciem – 7 radnych
                                                                                          Przeciw usunięciu – 6 radnych
                                                                                          Wstrzymało się od głosu – 1 radny
W wyniku głosowania nastąpiła zmiana porządku obrad XII Sesji Rady Gminy.
 
Pan Przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.      Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na 2012 -2030
1) wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy Małdyty
2) odczytanie projektu uchwały
3) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
5) głosowania
6. Uchwalenie Budżetu Gminy Małdyty na 2012 rok
1) wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy Małdyty
2) odczytanie projektu uchwały budżetowej
3) odczytanie opinii stałych Komisji Rady oraz opinii końcowej Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
6) głosowanie
 
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach
2) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do organizacji pracy z rodziną
3) zmiany uchwały Nr V/29/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach
4) zmian w uchwale Nr XIX/201/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia LOGO Gminy Małdyty
5) zmian w budżecie gminy  Małdyty na 2011 r.
6) zmian w  WPF Gminy Małdyty na 2011 r.
7) zmiany w uchwale Nr XIV/99/07 z dnia 12.12.2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od ANR O/T w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności działki zabudowanej położonej w Linkach, obręb Wodziany.
8.   Interpelacje, wnioski, zapytania.       
9. Zakończenie XII posiedzenia Rady Gminy Małdyty.
 
                                                                         Głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad
                                                                          -bez projektów uchwał w pkt 7 ppkt 1 i 2
                                                                          - za – 13 radnych
                                                                          - przeciw – 0 radnych
                                                                          - wstrzymało się od głosu – 1 radny
Nowy porządek obrad XII Sesji Rady Gminy został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach XII sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 14 Radny – przybył radny Rafał Lech, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Ad. pkt. 3
 
 Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
 
Protokół z XI sesji Rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, oraz zamieszczony był na stronie BIP, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
 
 
                                                                               Głosowanie:
                                                                              - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                              - przeciw – 0 radnych
                                                                              - wstrzymało się – 0 radnych
Protokół w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie bez odczytania i poprawek.
 
Ad. pkt.  4
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami. 
- w dniach 5 i 6 grudnia 2011 spotkałem się dyrektorami placówek oświatowych w celu przekazania projektów uchwał intencyjnych – w dniu dzisiejszym zostały zdjęte z porządku obrad. Spotkałem się również z pracownikami Szkoły w Wielkim Dworze w związku z planowanymi zmianami.
- 08.12.2011 pożar w Leśnicy budynku dwurodzinnego, rodzinom zabezpieczono miejsce pobytu.
- odbyły się dwa przetargi, jeden na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacja projektu EFS, drugi na wyłonienie firmy ubezpieczeniowej mienia komunalnego.
- 13.12.2011 komisja konkursowa zarekomendowała Panią Marzenę Nagórko na dyrektora GOKiS. Złożono 3 oferty, dwie nie spełniały wymogów formalnych.
- 15.12.2011 spotkałem się z Kuratorem Oświaty w sprawie zmian w oświacie na terenie gminy Małdyty.
- Pani Ewa Majchrzak-Samojedna zgłosiła swoje sołectwo do konkursu EKO-SOŁECTWO, na 2.230 sołectw w województwie zgłosiło się do tego konkursu 40 sołectw, sołectwo Gumniska Wielkie mieści się w ścisłej czołówce – gratuluję. Oklaski.
 
 
 
Ad.pkt.5
 
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty  na lata 2012 – 2031.
 
1)      wystąpienie wprowadzające  Wójta Gminy Małdyty
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małdyty na lata 2012-2031 stanowi integralną część budżetu gminy na rok 2012. Omawiana była na wszystkich posiedzeniach komisji. Wszystkie komisje przyjęły Prognozę bez uwag i jednogłośnie. Na rok 2012 zaplanowano kredyt w wysokości 1.663.200 złotych na inwestycje, które będą rozpoczęte i zakończone w 2012 roku. Planowane inwestycje, które pokryte będą z kredytu to – budowa ul. Słonecznej w Małdytach  w wysokości 1.460.000 złote plus środki z zewnątrz oraz budowa oświetlenia ulic w Zajezierzu kwota kredytu – 203.200 złotych plus środki z zewnątrz i własne w kwocie 57.800złote.
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
2)      odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy.
                                                              Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031
.3)      Opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Pana Piotra Dotki opinię odczytała Radna Mirosława Rybska  – komisja pozytywnie opiniuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Małdyty na lata 2012-2031- opinia w załączeniu do protokołu
 4)      Odczytanie pozytywnej opinii RIO przez Przewodniczącego Rady Gminy- w załączeniu do protokołu.
5)      Głosowanie:
- za przyjęciem – 14 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
 
Ad. pkt.6
 
Uchwalenie budżetu Gminy Małdyty na 2011 rok
 
1)      wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy Małdyty.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tak jak w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031 tak i budżet gminy Małdyty na 2012 rok był omawiany na posiedzeniach komisji Rady Gminy. Budżet przyjęto na wszystkich komisjach jednogłośnie.
- Planowane dochody na 2012 – 18.414.tysięcy złotych i są wyższe o 300 tysięcy od planowanych dochodów na 2011 w związku z podwyższeniem podatku rolnego. Część oświatowa subwencji w kwocie 5.548 tysięcy złotych jest rok rocznie obcinana, ale o tym fakcie dowiemy się w miesiącu lutym. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy to kwota 2.764 tysiące złotych i też na te kwotę wpływu nie mamy są to tzw. udziały w podatkach i opłatach przekazywane dla gmin przez urzędy skarbowe
- Planowane wydatki na rok 2012 – 20.754 tysiące złotych. Inwestycje w 2012 roku planowane są na kwotę 4 miliony złotych – przesunięcie inwestycji z roku 2011- przedstawia załącznik nr 3 do budżetu. Wynik ujemny to kwota 2.340 tysięcy złotych w stosunku do dochodów.
 
2)      odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XII/119/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małdyty na 2012 rok
3)      odczytanie opinii stałych Komisji Rady oraz końcowej opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa odczytał pozytywną opinię w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok – opinia w załączeniu do protokołu.
- Przewodniczący Komisji Oświaty odczytał pozytywną opinie w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 roku – opinia w załączeniu do protokołu.
- Przewodniczący Komisji Budżetu – odczytał pozytywną opinię w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok – opinia w załączeniu do protokołu.
   4) Odczytanie pozytywnej opinii RIO przez Przewodniczącego Rady Gminy- w
          załączeniu do protokołu.
  5) Dyskusja:
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
6)      Głosowanie:
- za przyjęciem – 14 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  
 
Ad. pkt. 7
 
Podjęcie uchwał.
 
Pan Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach jak poniżej:
 
                                                                    1) Uchwała Nr XII/120/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4do protokołu. 
 
                                                                    2) Uchwała Nr XII/121/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do organizacji pracy z rodziną
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
                                                                   3) Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
                                                                   4) Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/201/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia LOGO Gminy Małdyty
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
                                                                    5) Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy  Małdyty na 2011 r.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
                                                                    6) Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmian w  WPF Gminy Małdyty na 2011 r.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
                                                                    7) Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/99/07 z dnia 12.12.2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
                                                                   8) Uchwała Nr XII/127/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od ANR O/T w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności działki zabudowanej położonej w Linkach, obręb Wodziany
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 8
 
Interpelacje, wnioski, zapytania.
 
- Radny Powiatu Tadeusz Łopata – życzę pracownikom urzędu, Wójtowi, Radnym i mieszkańcom szczęśliwego Nowego Roku. Radnym życzę mądrych uchwał, nie populistycznych, a mądrych., Szczęśliwego Nowego Roku.
- Radna Mirosława Rybska – dwie rodziny wytypowane przez GOPS otrzymały paczki świąteczne ze składek radnych gminy, są to rodzina Paź z Wilamówka i rodzina Zdrojewskich z Kiełkut. Rodziny bardzo się ucieszyły, dziękują i proszę o pamięć na przyszłość.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – otrzymałem pismo od Radnego Kamila Kołtka w sprawie oświaty, ale w związku z wycofaniem tego tematu z porządku obrad sesji, uważam to pismo za nieaktualne.
- Radny Kamil Kołtek – tak pismo jest nieaktualne.
-Pan Eryk Wąsowski – występuje problem dzikich wysypisk w naszej gminie np. w miejscowości Pleśno, apel do gminy Małdyty, aby zobowiązać każdego mieszkańca do posiadania pojemnika na śmieci, Agencja może ograniczyć dopłaty za brak pojemnika..
W miejscowości Drynki połamany jest krąg na studzience kanalizacyjnej, co powoduje zagrożenia dla samochodów i niebezpieczeństwo dla pieszych.
Mam również apel do rolników aby w miarę możliwości folie wykorzystywane w gospodarstwach oddawać do wyspecjalizowanych firm.
- Radna Beata Obuchowicz – w sprawie oświaty powinna odbyć się oddzielna sesja, z dyrektorami, każdy powinien mieć możliwość wypowiedzenia się, uważam, że ludzie wiedzą za mało na ten temat. Proszę również przedstawiciela Gazety Morąskiej o dokładne opisywanie sytuacji a nie wsadzanie kija w mrowisko.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer złożył wszystkim życzenia noworoczne i zaprosił na lampkę szampana.
 
  Ad. pkt. 9 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy ogłosił zakończenie dwunastego  posiedzenia Rady Gminy.
 
Protokołowała                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
Anna Thomas                                                                              Mirosław Cymer

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (16.01.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (16.01.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (16.01.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (16.01.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8157964 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^