BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XVI sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 23 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ
Z XVI SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 23 maja 2012 r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1300
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XVI/149/2012 do XVI/160/2012
Obecnych Radnych - 14 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 - Wójt Gminy Antoni Smolak – w  pierwszej części obrad otwieram nowo wybudowaną salę konferencyjną, na której począwszy od dnia dzisiejszego będą odbywały się posiedzenia Rady Gminy. Oficjalnie otwieram również pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego. Przekazuję salę do dyspozycji Pani Przewodniczącej.
- Przewodnicząca Rady Gminy – Panie Wójcie, Szanowni Państwo po wielu latach Urząd Gminy doczekał się pięknej i przede wszystkim funkcjonalnej sali sesyjnej. Sali, w której zapadają najważniejsze decyzje dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Mam nadzieję, że będą to decyzje demokratyczne, mądre i sprawiedliwe. Na dzisiejszej uroczystej sesji Rady Gminy jest z nami gość honorowy - ksiądz proboszcz Władysław Wesołowski. Zgodnie z polską tradycją prosimy księże proboszczu o poświęcenie nowego obiektu, aby na tej sali panowała zgodna, twórcza i przyjazna atmosfera.
Ksiądz proboszcz odmówił modlitwę przeznaczoną na taką uroczystość i poświęcił salę konferencyjną.
 
Szesnastą  sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, Kierownika GOPS, Komendanta Komisariatu Policji w Morągu, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Małdytach, mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XVI sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 14 Radnych co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad  sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z  XV sesji Rady Gminy.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2011 rok  i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2011 r.
1) wystąpienie Wójta Gminy
2) opinia Komisji Rewizyjnej  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
3) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2011 .
 4) dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu, wystąpienia przewodniczących Komisji Rady,
5) podjęcie uchwały
      6) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy
   Małdyty za 2011 r.
       a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
           Gminy   
   b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat złożonego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2011 .
  c) podjęcie uchwały abslolutoryjnej 
 
6.      Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Morągu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2011 roku.
1) wysłuchanie informacji
2) dyskusja
7.      Informacja Komendanta Gminnego ZOSP RP w Małdytach  o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Małdyty w  2011 roku.
1)     wysłuchanie informacji
2)     dyskusja
 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej w gminie Małdyty .
- wprowadzenie, dyskusja
- podjęcie uchwały
 
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)     zarządzenia wyborów w sołectwie Kreki gmina Małdyty
2)     zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
3)     zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XV/141/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia sieci prowadzonych przez gminę Małdyty publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich obwodów
4)     wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonej w Sambrodzie obręb Sambród w drodze bezprzetargowej
5)     wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależną piwnicą oraz sprzedażą udziału w gruncie położonego w Małdytach w drodze bezprzetargowej
6)     wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Gumniskach Wielkich obręb Leśnica
7)     poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego podjętego na XXXVIII Sesji Sejmiku w dniu 28 listopada 2005 r.
8)     zmian w budżecie gminy Małdyty na 2012 r.
9)     zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/2011 w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty - obręb geodezyjny Jarnołtowo
11) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty – obręb geodezyjny Drynki
 
10.Interpelacje i zapytania.
11..Zakończenie szesnastej sesji Rady Gminy Małdyty.  
                  
Pani Przewodnicząca Rady Gminy – proponuje zmianę porządku obrad w taki sposób, że pkt. 6 otrzyma brzmienie pkt. 7 , a pkt. 7 otrzyma brzmienie pkt. 6
Pkt. 6 Informacja Komendanta Gminnego ZOSP RP w Małdytach  o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Małdyty w  2011 roku.
1)wysłuchanie informacji
2)dyskusja
pkt. 7 Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Morągu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2011 roku.
1) wysłuchanie informacji
2) dyskusja
 
Porządek obrad sesji po zmianach:
1.Otwarcie sesji.
2.Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.Przyjęcie  protokołu z  XV sesji Rady Gminy.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2011 rok  i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2011 r.
1) wystąpienie Wójta Gminy
2) opinia Komisji Rewizyjnej  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
3) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2011 .
 4) dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu, wystąpienia przewodniczących Komisji Rady,
5) podjęcie uchwały
      6) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy
   Małdyty za 2011 r.
       a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
           Gminy   
   b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat złożonego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2011 .
  c) podjęcie uchwały abslolutoryjnej 
 
6. Informacja Komendanta Gminnego ZOSP RP w Małdytach  o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Małdyty w  2011 roku.
3)     wysłuchanie informacji
4)     dyskusja
7. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Morągu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2011 roku.
1) wysłuchanie informacji
2) dyskusja
8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej w gminie Małdyty .
- wprowadzenie, dyskusja
- podjęcie uchwały
 
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
12) zarządzenia wyborów w sołectwie Kreki gmina Małdyty
13) zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
14) zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XV/141/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia sieci prowadzonych przez gminę Małdyty publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich obwodów
15) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonej w Sambrodzie obręb Sambród w drodze bezprzetargowej
16) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależną piwnicą oraz sprzedażą udziału w gruncie położonego w Małdytach w drodze bezprzetargowej
17) wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Gumniskach Wielkich obręb Leśnica
18) poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego podjętego na XXXVIII Sesji Sejmiku w dniu 28 listopada 2005 r.
19) zmian w budżecie gminy Małdyty na 2012 r.
20) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/2011 w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031
21) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty - obręb geodezyjny Jarnołtowo
22) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty – obręb geodezyjny Drynki
10.Interpelacje i zapytania.
11..Zakończenie szesnastej sesji Rady Gminy Małdyty.
 
                                                                       Głosowanie:
                                                                            - za – 14 radnych
                                                                            - przeciw – 0 radnych
                                                                            - wstrzymało się – 0 radnych
Zmieniony porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3
 
 Przyjęcie  protokołu z XV sesji.
 
Protokół z XV sesji Rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, oraz zamieszczony był na stronie BIP, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
                                                                               Głosowanie:
                                                                              - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                              - przeciw – 0 radnych
                                                                              - wstrzymało się – 0 radnych
Protokół w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie bez odczytania i poprawek.
 
Ad. pkt. 4
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami:
- 23.03.2012 nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na kredyt na zadania inwestycyjne. Oferty złożyły trzy banki. Wygrał bank z Poznania z filią w Gdyni.
- informuję o sytuacji związanej z Pogotowiem Ratunkowym. W odpowiedzi na nasze pismo  Wojewoda udzielił odpowiedzi, iż gmina Małdyty podzielona jest na dwa obwody działania pogotowia. Pogotowie z Morąga obsługuje miejscowości Dobrocin, Ględy, Kiełkuty, Naświty, Wilamowo, Sambród, Zduny. Pozostałe miejscowości obsługuje pogotowie z Iławy i nie ma możliwości zmian.
- 02.04.2012 podpisaliśmy umowę na kredyt.
- 03.04.2012 udzieliłem odpowiedzi dla Prezesa Spółdzielni AGRO ma pismo przedstawione na sesji w dn. 21.03.2012. Droga nie będzie zamknięta, inwestycja na niej rozpocznie się na początku czerwca.
- 12.04.2012 wydałem zarządzenie w sprawie arkuszy organizacyjnych szkół. Arkusze wpłynęły od wszystkich szkół i zostały zatwierdzone.
- 18.04.2012 podpisałem porozumienie na budowę jednego segmentu dla naszych zwierząt bezdomnych w schronisku w Morągu.
- 19.04.2012 gościliśmy Radnych i Wójta z Gminy Śliwica. Zapoznali się z oczyszczalniami przydomowymi.
- 17.05.2012 rozmawiałem z dyr. Szczygielskim w sprawie przebudowy drogi 519. Informacje są różne, wstępne są takie, że inwestycja ta będzie realizowana, będzie zmiana organizacji ruchu. Będę informował o wszystkich pracach.
- wystąpił na początku maja problem śmieciowy w naszej gminie. PUK Ostróda zaprzestał działalności i gmina pozostała z kłopotem. Z pomocą przyszło Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Morąga. Mój apel do mieszkańców – podpisywać umowy z Morągiem, bo inaczej utoniemy w śmieciach. Umowę można podpisać w Urzędzie Gminy w referacie gospodarki komunalnej. Przedstawiciele PO Morąg będą też w poszczególnych miejscowościach osobiście podpisywać umowy.
- informuję, że złożyliśmy wniosek do Lidera na konkurs pod nazwą „ Spacer z Emanuelem Kantem”
- 17.05.2012 odbyło się w gminie pierwsze spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w sprawie przejęcia inwestycji na 7. Przejęcie starodroża nastąpi z mocy ustawy natomiast trwają rozmowy w sprawie przejęcia oświetlenia i w tej sprawie jako Związek Gmin wystąpiliśmy do Prezydenta i Parlamentu o zmianę ustawy. Koszt oświetlenia ulicznego na nowej 7 będzie wyższy niż koszt oświetlenia całej gminy. Rozmowy trwają również na temat dróg dojazdowych do pól, poprawiony zostanie wjazd do Małdyt.
- podjąłem decyzję i nie wystąpiłem do Rady Gminy o wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 funduszu sołeckiego. Uzasadniam to koncentracją środków finansowych a nie ich rozdrabnianie.
- wniosek złożony do konkursu na oświetlenie w Zajezierzu uzyskał opinię pozytywną.
 
Ad. pkt. 5
 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2011 rok  i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2011 r.
 
1) wystąpienie Wójta Gminy – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado sprawozdanie z wykonania budżetu było przedmiotem analiz wszystkich komisji rady. W terminie przedstawiono Radzie Gminy i RIO. Przedstawia się następująco – 26 stycznia 2012 uchwałą Rady Gminy ustalono dochody gminy na kwotę 16.422.499,14zł, wydatki na kwotę 19.646.797,99zł. W trakcie roku, po zmianach ostatecznie dochody wyniosły kwotę 19.276.114,48zł a wydatki kwotę 21.324.391,42zł. Planowane dochody wykonano w 99,8%, a planowane wydatki wykonano w 97,4%. Planowany deficyt zmniejszył się i zamknął kwotą 1.537.407, 74zł.zł. Zadłużenia na 31.12.2011 wyniosło 6.892.600,72zł co stanowi 35,84% w stosunku do dochodów przy dopuszczalnych 60%.
Sprawozdanie zawiera dane tabelaryczne jak i część opisową, zawiera stan mienia komunalnego oraz sprawozdania jednostek podległych. Materiały były przeanalizowane na Komisjach i przyjęte bez uwag. Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
 
2) opinia Komisji Rewizyjnej  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
Pozytywną opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Miklaszewski –  w załączeniu do protokołu.
 
3) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2011 .
 Opinię składu orzekającego RIO odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – w załączeniu  do protokołu.
 
4) dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu, wystąpienia przewodniczących Komisji Rady,
 
- Opinię Komisji Budżetu odczytał Przewodniczący Komisji Piotr Dotka – w załączeniu do protokołu.
- Opinię Komisji Oświaty odczytał Przewodniczący Komisji Tadeusz Kopczyński – w załączeniu do protokołu.
- Opinie Komisji Rolnej odczytał Przewodniczący Komisji Jan Marchlewicz – w załączeniu do protokołu.
5) podjęcie uchwały
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                    1) Uchwała Nr XVI/ 149/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2011 rok 
                                                                                     Głosowanie:
                                                                                     - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                                     - wstrzymał się 0 radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta  jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
 6) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy
   Małdyty za 2011 r.
     a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
        Gminy   
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty odczytał Przewodniczący Komisji. Wniosek jest pozytywny i stanowi załącznik do protokołu.
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat złożonego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2011.
Pełną treść opinii składu orzekającego RIO odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska. Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu.
c) podjęcie uchwały absolutoryjnej.
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały absolutoryjnej.
                                                                                 2) Uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012  w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy  Małdyty za 2011 r.
 
Głosowanie nad projektem uchwały absolutoryjnej: 
Ustawowy stan Rady – 15 radnych.           
                                                                                - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                - przeciw przyjęciu – 0 Radnych
                                                                                - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu. Pogratulowała panu Wójtowi.
- Wójt Antoni Smolak – „ Pani Przewodnicząca Wysoka Rado Szanowni Państwo  bardzo dziękuję za jednogłośne udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2011r. Jest to dla mnie i pracowników potwierdzenie, że to, co wspólnie robimy to robimy dobrze i słusznie. Żyjemy coraz szybciej i jesteśmy niecierpliwi. Coraz trudniej jest zarządzać gminą, bo zadań przybywa, rosną wymagania. To, że zadań przybywa widać po naszej gminie, widzą mieszkańcy i goście jak się zmienia. Rozkopana gmina jest strasznie ale zawsze po takich inwestycjach widać efekt. Jeśli będą zadania do realizacji w naszej gminie to na pewno nie będzie ulg w ich realizacji. Jeśli tylko starczy sił deklaruję realizację  postawionych zadań. Bardzo dziękuję” 
 
Ad. pkt. 6
                  
Informacja Komendanta Gminnego ZOSP RP w Małdytach  o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Małdyty w  2011 roku.
1)wysłuchanie informacji
- Grzegorz Marchlewicz – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo informacja była omawiana na posiedzeniach komisji, proszę o pytania
2) dyskusja
- Przewodnicząca Rady Gminy – informacja omawiana była tylko w formie pytań proszę o bliższe przedstawienie
- Grzegorz Marchlewicz – praca strażaka to nie tylko pożary, to również udział w szkoleniach, zebraniach oraz prace społeczne na rzecz wizerunku nie tylko straży ale całej gminy. Strażacy za swoją prace odznaczani są odznakami na dzień strażaka. Proszę o wzięcie pod uwagę przy planowaniu budżetu na następny rok potrzeb strażaków.
- Przewodnicząca Rady Gminy – Rada Gminy Małdyty na ręce dh Komendanta, dh Prezesa i członków zarządu obecnych na Sali składa serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków ochotników naszej gminy za ich wysiłek i poświęcenie w ratowaniu naszego życia i mienia. Mamy świadomość, że w razie potrzeby w najgorszych momentach zawsze przybędziecie nam z pomocą. Dziękujemy.
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Małdyty w 2011 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu
- Przewodnicząca Rady Gminy – salę obrad opuścił radny Mirosław Cymer – stan radnych 13.
 
Ad. pkt. 7
 Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Morągu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2011 roku.
1) wysłuchanie informacji
- Komendant Policji Marcin Malinowski – dziękuję za zaproszenia na posiedzenie sesji. Zapoznali się Państwo z informacja, proszę więc o pytania. Chcę zwrócić uwagę, że przestępczość wzrosła o 4%, a jest to spowodowane pracami przy budowie drogi S7, gdzie dokonują się drobne przestępstwa.
2) dyskusja
- Radny Zdzisław Miklaszewski – od początku czerwca rozpocznie się przebudowa ul. Słonecznej , czy Policja będzie konsekwentnie działać w sprawie samochodów powyżej 18 ton.
- Komendant Policji – jest to walka z wiatrakami, jak stoi patrol samochody ciężarowe nie jadą, informują się na CB. Obiecuję, że będę robił wszystko, aby zmniejszyć ta sytuację.
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2011 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu
 
Ad. pkt. 8
Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej w gminie Małdyty .
- wprowadzenie, dyskusja
- Przewodnicząca Rady Gminy – na sali obrad jest kierownik GOPS Pani Zofia Hulak proszę o pytania.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
- podjęcie uchwały
                                                                    3) Uchwała Nr XVI/151/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Małdyty
                                                                      Głosowanie:
                                                                      - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                      - przeciw – 0 radnych
                                                                      - wstrzymało się – 0 radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr  6 do protokołu.
 
- Wójt Gminy – w przerwie obrad można obejrzeć nowo otwarte pomieszczenia USC oraz nowe rozmieszczenie pracowników w urzędzie gminy.
- Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minut przerwy.
Po przerwie salę obrad opuścili radni Kamil Kołtek i Zdzisław Miklaszewski – stan radnych 11.
 
Ad. pkt. 9
Podjęcie uchwał w sprawie.
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach jak niżej:
 
                                                                     4) Uchwała Nr XVI/152/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Kreki gmina Małdyty.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 Wyszedł Radny Jan Marchlewicz – udział w głosowaniu bierze 10 radnych
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 10 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Powrócił Radny Jan Marchlewicz – udział w głosowaniu bierze 11 radnych
 
                                                                     5) Uchwała Nr XVI/153/2012 Rady Gminy Małdyty w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
                                                                    6) Uchwała Nr XVI/154/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XV/141/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia sieci prowadzonych przez gminę Małdyty publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich obwodów
Wyszedł Radny Jan Marchlewicz – udział w głosowaniu bierze 10 radnych
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 10 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Powrócił Radny Jan Marchlewicz – udział w głosowaniu bierze 11 radnych.
 
 Projekty uchwał odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
 
                                                                     7) Uchwała Nr XVI/155/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonej w Sambrodzie obręb Sambród w drodze bezprzetargowej
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
                                                                    8) Uchwała Nr XVI/156/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależną piwnicą oraz sprzedażą udziału w gruncie położonego w Małdytach w drodze bezprzetargowej
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
                                                                    9) Uchwała Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Gumniskach Wielkich obręb Leśnica
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
                                                                   10) Uchwała Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego podjętego na XXXVIII Sesji Sejmiku w dniu 28 listopada 2005 r
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
                                                                   11) Uchwała Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Małdyty na 2012r.
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
                                                                  12) Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/2011 w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
                                                                   13) Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty - obręb geodezyjny Jarnołtowo
 
                                                                  14) Uchwała Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty – obręb geodezyjny Drynki
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – te dwie uchwały nie były omawiane na komisjach, proszę kierownika GKM Pana Zbigniewa Stasika o przedstawienie.
- Zbigniew Stasik – zgodnie z ustawą  wszystkie inwestycje można realizować na podstawie planu lub decyzji o warunkach zagospodarowania. Uchwały te dają możliwość stworzenia tzw. zabudowy zagrodowej tzn. można budować dom wraz z  budynkami gospodarczymi mając 1ha ziemi. Chcemy taką zabudowę wprowadzić w miejscowościach Drynki i Jarnołtowo
- Radny Jan Marchlewicz – nie były omawiane na komisjach proszę o informację do kogo należą grunty objęte uchwała.
- Zbigniew Stasik – są to grunty prywatne.
- Wójt Gminy – są to grunty prywatne, Rada Gminy może uchwałę uchwalić lub ją odrzucić. Odrzucona uchwała wstrzymuje działania dla właścicieli gruntów. Nie mając tych uchwał, nie możemy sporządzić takich planów.
- Radny Jan Marchlewicz- właściciele wystąpili o uchwałę czy ktoś inny.
- Wójt Gminy – z projektem uchwały wystąpiła gmina nie właściciele. Bez tej uchwały wstrzymujemy prace nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.
- Radny Jan Marchlewicz – projekty uchwał nie były omawiane na komisjach, proponuję przełożyć te uchwały na następną sesję.
- Wójt Gminy – decyzja należy do Państwa.
- Radny Piotr Dotka – jeśli uchwalimy te uchwały a są to grunty rolne i zostaną przekwalifikowane na grunty pod zabudowę to właściciele zyskają.
- Radny Jan Marchlewicz – czy właściciele występowali o zmianę planu.
- Wójt Gminy – nie właściciele, a gmina. Proszę Pana Stasika aby, podał nazwiska rolników, których dotyczą plany.
- Zbigniew Stasik - w Drynkach właścicielami gruntów są: Wąsowski, Rybaczewski, Pietrzniak a  w Jarnołtowie Borysewicz, Urbański, Małetka, Grzegorz  Marchlewicz.
- Radny Jan Marchlewicz – proszę Radę o niegłosowanie w sprawie tego punktu i przedyskutowanie na Komisjach przed następną sesją. Sprawa ta nie jest jasna i ma inne dno.
- Wójt Gminy – niedomówienia pozostawiają  niesmak i w złym świetle stawiają Radę i Wójta.
- Przewodnicząca Rady Gminy – właściciele nie ponoszą kosztów, nie wiem o co tu chodzi.
- Radny Jan Marchlewicz – wiem, że na niektórych tych działkach mają powstać wiatraki, a takimi uchwałami blokuje się tą inwestycję robiąc te grunty pod zabudowę mieszkaniową. Mają powstać najpierw wieże pomiarowe, później wiatraki, a gmina zachowuje się tak jakby nie chciała pieniędzy – podatków od tych wiatraków.
- Wójt Gminy – nie chce ingerować w stosunek Rady do wiatraków, ale chcę wyjaśnić stanowisko Radnego Marchlewicza, że nie do końca sprawy tak wyglądają. Miejsca pod wiatraki są uwidocznione w planie. Wiecie Państwo, że w Krekach stały wieże pomiarowe, i do tej pory wiatraki nie powstały. Proces zawierania umów przedsiębiorstwa budującego wiatraki z właścicielami gruntów nie jest w naszej gestii. Pozwolenia na wieże pomiarowe są wydane. Sejmik Samorządowy też chce ograniczyć budowę wiatraków, ale najpierw muszą zmienić się przepisy. Proces od uchwalenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu do zakończenia trwa od 8 do 12 miesięcy. Ta uchwała nie jest dla mnie tylko dla mieszkańców.
- Radny Jan Marchlewicz – wymijająca odpowiedź, na komisjach nie było mowy o tych uchwałach tylko podrzuca się radnym na sesję. Z właścicielami nie było uzgodnień, nic na siłę. Przełóżmy na następną sesję.
- Wójt Gminy – składam wniosek o zdjęcie tych dwóch uchwał z porządku dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy.
 - Przewodnicząca Rady Gminy – poddaje pod głosowanie wniosek Wójta Gminy:
                                                                                 Głosowanie:
                                                                                  - za – 11 radnych
                                                                                  - przeciw- 0 radnych
                                                                                  - wstrzymał się 0 radnych
W wyniku głosowania jednogłośnie zdjęto z porządku obrad w pkt. 9 pdpk. 10 i 11.
- Radny Piotr Dotka – w związku z powyższym proszę  Przewodniczącego Komisji Rolnej, aby jako pierwsze odbyło się posiedzenie komisji rolnej przed następna sesją abyśmy znali stanowisko tej komisji na temat odrzuconych dzisiaj uchwał.
- Radny Jan Marchlewicz – powiadomić wszystkie zainteresowane osoby i omówić na komisjach.
 
Ad. pkt. 10
 
Interpelacje i zapytania.
 
- Radna Beata Obuchowicz:
1) czy wiadomo coś na temat telefonii komórkowej w Dobrocinie
2) co dalej z kanalizacją w Dobrocinie
3) kto będzie czyścił studzienki kanalizacyjne przy bloku Nr 54 – mieszkańcy oczekują na odpowiedź
4) czy jest szansa na pozbycie się dachów azbestowych – ogólne informacje
5) dlaczego zabrano fundusz sołecki, czy był źle zagospodarowany, czy chodzi o oszczędności w budżecie gminy.
6) festyn w Dobrocinie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2012r, na który serdecznie zapraszam.
- Wójt Gminy – odpowiadam na pytania Radnej:
1) inwertor sieci komórkowej chciał postawić wieżę przekaźnikową w Dobrocinie, ale mieszkańcy się nie zgodzili. Inwestor znalazł inne miejsce, ale procedury trzeba było zacząć od początku. Gmina nie może go zobowiązać do zakończenia inwestycji. Ze strony gminy wszystko jest dopięte i nie ma przeciwwskazań. Wiadomo, że w ostatnim czasie operatorzy łączą się i być może to są przyczyny opóźnień.
2) na budowę kanalizacji mamy pozwolenie, jesteśmy po konsultacjach społecznych, potrzebne jest pozwolenie od Wojewody na przejście pod drogą 519. Czekamy na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, bo nie stać nas z własnych środków wykonać kanalizację w Dobrocinie
3) studzienki kanalizacyjne nie należące do wspólnoty czyścił będzie operator sieci – Przedsiębiorstwo Witkowski & Gręda.
4) pozbywanie się dachów azbestowych  nie zależy od gminy. Robimy inwentaryzację, z dotacji rząd się wycofał a bez tych pieniędzy nie wierzę, że do 2013 roku nie będzie dachów azbestowych.
5) fundusz sołecki w naszej gminie był wprowadzony najwcześniej, jeszcze przed wejściem ustawy. Sołectwa wydawały zgodnie z uchwałami. Gmina robi duże inwestycje i chcemy te środki koncentrować, a nie rozdrabniać, chodzi o środki w kwocie 240 tysięcy złotych.
6) dziękuję za zaproszenie na festyn, na pewno będę i liczę na pogodę.
- Radny Jan Marchlewicz – na komisjach nie było żadnej informacji na temat rezygnacji z wyodrębniania funduszu sołeckiego, my nic nie wiemy.
- Wójt Gminy – to Wójt występuje do Rady, a nie do komisji o wyodrębnienie środków na fundusz sołecki. Poinformowałem radę w stosownym momencie, że nie wystąpiłem do Rady o fundusz sołecki  w obecności Radnych sołtysów i podałem przyczynę.
 
- Sołtys sołectwa Sople – czy są szanse na nową drogę od 7 do miejscowości Górka.
- Wójt Gminy – tak, mamy spisane stosowne porozumienia, na tę drogę i nie tylko. Mamy zapewnienie Firmy Strabag, że będą one zrealizowane.
 
- Radny Jan Marchlewicz – spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg dało skutki takie, że byli już geodeci i będą poprawiać wjazd do Małdyt ze starej 7.
- Wójt Gminy – okazuje się że GDDKiA nie uzgodniła z Zarządem Powiatowym Dróg zjazdu do  Małdyt na drogę powiatową i po spotkaniu będą poprawiać.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy:                                                                                     – odczytała pismo od Marszałka Województwa – pismo stanowi załącznik do protokołu
 – odczytała pismo od Pana Stanisława Jakimczuk oraz odpowiedź, do której Radni nie wnieśli uwag – stanowi załącznik do protokołu.
- podziękowała wszystkim radnym za złożone w terminie oświadczenia majątkowe
- poprosiła o pozostanie radnych na sali po zakończeniu sesji.
 
- Sekretarz Gminy- poinformowała o rozpoczętych pracach nad utworzeniem nowych okręgów wyborczych. Do tej pory mamy 11 okręgów, a wybieramy 15 radnych, po zmianach musimy mieć 15 okręgów. Wytyczne z Krajowego Biura Wyborczego szczegółowo określają zasady jakie musimy spełniać przy tworzeniu okręgów.
- Wójt Gminy – apeluję o zainteresowanie się tą sprawa , oczekujemy na propozycje.
- Przewodnicząca Rady Gminy – proszę o zawieszenie wytycznych KBW na stronie BIP, będzie możliwość szczegółowego zapoznania się przez radnych.
 
Ad. pkt. 11
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie szesnastego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                
/-/Anna Thomas                                                           /-/          Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (12.06.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (12.06.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (12.06.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (12.06.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101469 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^