BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 27 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ
Z XVII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 27 czerwca 2012 r.
 
 
Początek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1200.
Zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1255
Uchwał Rady Gminy Małdyty – nie podjęto
Obecnych Radnych – 12 osób –lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Siedemnastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż sesja nadzwyczajna zwołana została na podstawie wniosku Wójta Gminy wraz z ustalonym porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż od dnia dzisiejszego sesje Rady Gminy będą nagrywane, w związku z tym proszę o przedstawianie się osób zabierających głos.
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, gości – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji wg  wniosku Wnioskodawcy:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Informacja Wójta Gminy na temat realizacji uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XV/135/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze.
4.      Interpelacje, wnioski.
5.      Zakończenie XVII sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt. 2
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 10 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Ad. pkt. 3
 
Informacja Wójta Gminy na temat realizacji uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XV/135/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze.
- Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Występując z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej miałem na uwadze obowiązek poinformowania Radnych, sołtysów, a za waszym pośrednictwem opinię publiczną na temat tworzenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze, całej otoczki z tym związanej i nie mam tu na myśli różnych kalumnii, które krążą, a przepływ dokumentów i postępowanie administracyjne. Pokusiliśmy się o opracowanie swoistego kalendarium w tym temacie, bo sprawa jest trudna. Z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym rozmawialiśmy z rodzicami, kadrą,  w jaki sposób można poprowadzić szkołę przez Stowarzyszenie i jakie kroki poczynić w tym kierunku. Mowa była o szkole podstawowej i o oddziale przedszkolnym, a nie jak wieści gminne niosły o gimnazjum.
 
   ( Na sesję przybyli Radni: Pani  Beata Obuchowicz i Pan  Rafał Lech).
 
        Czekaliśmy na odpowiednie dokumenty, aby mogły zapaść decyzje. Dokumenty, które wpłynęły dotyczyły użyczenia budynku, bez podania numerów działek, na których posadowiony jest budynek, nie zawierały wniosku o rejestrację. Dokumenty zostały uzupełnione, z których wynika, że Stowarzyszenie ubiega się nie tylko o szkołę i oddział przedszkolny, ale i o gimnazjum, o którym wcześniej nie było mowy ani na zebraniach z rodzicami ani z kadrą. Dokumenty z ewidencji gruntów z dn. 18.06.2012  jasno stwierdzają, że nowa część budynku wybudowana ok. roku 1968 w części posadowiona jest na gruncie nie będącym własnością gminy, oznacza to, że stosunki własnościowe na gruncie od tego czasu nie zostały uregulowane. Zapis mówi, że w roku 1983 dokonano podziału działki gminnej na dwie odrębne, lecz na tym wszelkie uregulowania się skończyły. Inaczej mówiąc od 1968 roku szkoła stoi w części na gruncie, który nie posiada uregulowanych stosunków własnościowych, a kolejne władze tej szkoły nie potrafiły uregulować tej sprawy, nie chcąc lub nie mogąc. Nie jest to odosobniony przypadek w naszej gminie w takich sprawach. Mając nie uregulowane stosunki własnościowe mam ograniczone możliwości dysponowania tym gruntem, czyli nie mogę przekazywać jej osobom trzecim. W tym momencie stanąłem przed bardzo trudną decyzją  - czy mogę taką nieruchomość przekazać w użyczenie Stowarzyszeniu. Z prawnego punktu widzenia – nie. Uważam jednak, że jest to niewielka szkodliwość. Wyobrażacie sobie Państwo, co by się działo gdybym postąpił zgodnie z prawem i odmówił użyczenia nieruchomości przed uregulowaniem stosunków własnościowych, już słyszę te głosy. Świadomie naruszając literę prawa postanowiłem nieodpłatnie użyczyć budynku szkoły z nieruchomościami gruntowymi na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego – bez gimnazjum- na okres jednego roku. Oddając szkołę, dotrzymałem obietnicy, którą dałem rodzicom, ale przede wszystkim dla dobra dzieci. Umowa będzie mogła być przedłużona po załatwieniu wszelkich spraw związanych ze zniesieniem współwłasności. Apeluję w tym miejscu do stowarzyszenia, mieszkańców i radnych z tamtego terenu – gmina, w imieniu której występuję, nie będzie w stanie sama uporać się z tym problemem, chęć musi wyrazić również druga strona, czyli właściciel działki, na której stoi budynek szkolny. Nie mówię tu, że stowarzyszenie ma załatwić za gminę tę sprawę, ale mówię o pomocy. Razem będzie łatwiej i szybciej. Apeluję, aby rzetelnie podejść do sprawy, nie można w nieskończoność udawać, że wszystko jest w porządku. Chcę mocno zaakcentować, że stanąłem przed bardzo trudnym wyborem – postąpić niezgodnie z prawem, czy wbrew prawu, ale zgodnie z sumieniem i rzeczywiście dla dobra dzieci, a nie tylko deklaratywnie jak to robią niektóre osoby niejednokrotnie nie wiedząc, co to jest dobro dziecka. Świadomie wybrałem odstąpienie od zasady i od zastosowania litery prawa. Takich spraw nie załatwi się w dzień czy miesiąc.
Kolejna sprawa to sprawa gimnazjum. W toku prowadzonych prac mówiliśmy cały czas o szkole podstawowej i o oddziale przedszkolnym, bez gimnazjum. Teraz pojawia się sprawa gimnazjum – pytam czy też dla dobra dziecka, czy z innych powodów. W 2003 roku oddaliśmy do użytku gimnazjum w Małdytach z zamiarem realizacji w nim 15 oddziałów, w konsekwencji było 12 oddziałów, a od września tego roku będzie 7 oddziałów. Tworząc gimnazjum, doprowadzamy do 6 oddziałów i pytania czy potrzebna była budowa gimnazjum w Małdytach – odpowiadam, że tak. Pozytywna opinia z Kuratorium dla stowarzyszenia nie przesądza o utworzeniu gimnazjum. Myślę, że Kurator  teraz ma większą wiedzę co do warunków lokalowych w Wielkim Dworze i Małdytach. Dla dobra dzieci postanowiłem użyczyć budynek w Wielkim Dworze na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego, jednocześnie nie użyczać budynku dla stowarzyszenia do prowadzenia gimnazjum ( w dniu dzisiejszym wydana zostanie decyzja administracyjna, od której można wnieść odwołanie za moim pośrednictwem do Kuratora Oświaty).
W dniu wczorajszym wpłynęło pismo, że właściciel działki darowuje ją stowarzyszeniu. Nie jest to dokument, który miałby podstawy prawne  takie jak akt notarialny i w niczym nie zmienia obecnej sytuacji, ponieważ budynek szkoły w dalszym ciągu w części stoi na gruncie nie będącym własnością gminy i wymagającym uregulowania.
 
Ad .pkt. 4
Interpelacje, wnioski.
 
- Radny Mirosław Cymer – Panie Wójcie, chciałem nawiązać do Pana wypowiedzi odnoszącej się do złożenia oświadczenia przez właściciela tej działki. Ze strony tej Pani jest dobra wola, aby załatwić to definitywnie. Sama stwierdziła, że swego czasu szkoła przekazała jej rodzinie zadośćuczynienie w stosunku dwa do jednego. Otrzymała większą powierzchnię niż powierzchnia gruntu pod szkołą. Z dostarczonych dokumentów taka sytuacja własnościowa wynikała i gdyby wcześniej była informacja, sprawa była by już na innym etapie. W sprawie gimnazjum myślę, że powstanie gimnazjum w Wielkim Dworze jest dla dobra dziecka, bo likwidując placówkę w Wielkim Dworze sugerowaliśmy się tutaj względami ekonomicznymi, wzgląd ekonomiczny dla gminy byłby taki, że do szkoły i do gimnazjum dzieci byłyby dowożone na koszt stowarzyszenia, gmina nie ponosiłaby w tym względzie kosztów, a dzieci byłyby bliżej domów. Zachowane były by dwa aspekty: ekonomiczny i dobro dziecka.
- Pan Wiesław Wlazłowski – Panie Wójcie w tym czasie, kiedy powstawała nowa szkoła w Wielkim Dworze  dzięki wielkiemu zrywowi całego społeczeństwa mieszkańców Wielkiego Dworu i okolicznych miejscowości , szkoła do której dzieci uczęszczają po dzień dzisiejszy historia nie pamięta. Wtedy był wydział oświaty w Morągu, czy wyobraża Pan sobie, że można było budować szkołę bez uregulowań własnościowych, plany były. Zabrakło działki szkolnej na nową część budynku ok. 80 cm i ówczesny inspektor oświaty uzgodnił z właścicielem tego kawałka Panem Kuć zamianę innego gruntu szkolnego za ten kawałek., w stosunku trzy do jednego. Czy Gmina posiada mapki z naniesioną zmianą. Z tego względu, że urzędnik nie naniósł poprawek teraz robi się problem. Coś tu jest postawione na głowie My nikomu nic nie zabraliśmy, a wręcz odwrotnie, daliśmy dwa razy więcej, nie ma osób pokrzywdzonych. Z kim Pan Wójt chce iść do Sądu. Jest takie prawo, że kto umyślnie  użytkuje przez  30 lat staje się właścicielem.  Mówi Pan Wójt, że gimnazjum ma coraz mniej uczniów. Są przecież opracowania, tzw optymalnej sieci szkół w gminie, mówiące o tym, że przewiduje się jedno gimnazjum, trzy szkoły podstawowe i dwa przedszkola i na to miało być stać naszą gminę i dobrego gospodarza naszej gminy. Jeśli nie można tego utrzymać tzn, że ktoś po drodze zrobił po swojemu, nie dotrzymał tamtych ustaleń, a z jakiej przyczyny ja nie wiem.
Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie jednym z najważniejszych zadań władzy ustawodawczej na swoim terenie jest troska o dobro młodego człowieka, dbałość o jego wszechstronne wykształcenie i zadbanie o rozwój kulturalny i materialny. Do tego mają służyć szkoły, zakłady pracy. Szkoła jest to specyficzny zakład pracy , bo kształci i wychowuje a nie daje konkretnych zysków na dzisiaj, ale te zyski z kształcenia młodego człowieka będą procentowały obficie po wielu latach. Należy uczynić wszystko, aby ułatwić dzieciom dostęp do szkoły, ułatwić możliwość wszechstronnego rozwoju a likwidacja jakiejkolwiek placówki oświatowej, kulturalnej to wydłużanie dzieciom drogi do szkoły, powstawanie dodatkowych stresów głownie dla dzieci małych. Bliskość szkoły od domu daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, dziecko nie nabawia się dodatkowych stresów, przebywa krócej poza domem, a dla rodziców daje możliwość częstych wizyt w szkole. Dotychczasowa praktyka udowodniła, że te wszystkie szkoły tzw. molochy są niedobre  dla dzieci. Tam się rodzi najwięcej problemów, tam się rodzi przestępczość, tam są narkotyki. Szkoła mała, środowiskowa to jest szkoła, która daje gwarancje, że nasze dzieci są dobrze kształcone. Powinniśmy walczyć o utrzymanie każdej takiej szkoły. W Polsce nie likwiduje się takich szkół, gdzie jest do 100 uczniów. To nie jest placówka mała. Gmina Małdyty jest wyjątkową gminą, która dopuściła się likwidacji takiej placówki i Państwo radni macie w tym swój udział, bardzo niepochlebny udział. Wiemy, że wszystkie gminy w Polsce borykają się z utrzymaniem oświaty, bo subwencja nie wystarcza, ale tego należało się domagać od góry, bo tam jest zalążek tego złego, co się dzieje na dole.
- Przewodnicząca Rady Gminy – chcę zwrócić uwagę, że nie dyskutujemy o uchwale o likwidacji Szkoły w Wielkim Dworze
- Pan Wiesław Wlazłowski – każdy dobry gospodarz zanim podejmie decyzje, powinien zrobić wszystko, aby była ona najrozsądniejsza ze wszystkich możliwych. Czy to co zrobiła nasza gmina było tym najlepszym rozwiązaniem, bo według społeczeństwa Rada Gminy podjęła jedną z najgorszych decyzji jaką można było podjąć, brali w tym również udział radni, którzy są nauczycielami. To ich zadaniem jest dbać o dobro dziecka.
Pytanie do Pana Wójta – Radni powinni służyć społeczeństwu, które ich wybrało, myślę, że społeczeństwo w stosownym czasie dokona rozliczenia i władz gminy i rady z tego co w swojej kadencji zrobiła i jakie podjęła decyzje. Radni Powinni służyć swoim wyborcom. Panie Wójcie za co pan krzywdzi społeczeństwo, którego głosy zaważyły o wyborze Pana na Wójta Gminy na wszystkie trzy kadencje?. Jak Pan widzi pomoc ludziom, którzy chcą poprowadzić tę placówkę od nowego roku szkolnego.
- Wójt Gminy – odpowiadam dla Radnego Mirosława Cymer – cieszy mnie, że jest dobra wola właściciela, o której mówi Pan Cymer, ale czy można było wcześniej – nie, bo nikt nie wiedział, że jest taka sytuacja, że te sprawy są nie uregulowane. Z dokumentów nie wynika, że było jakieś zadośćuczynienie.
- Radny Mirosław Cymer – właścicielka twierdzi, że było.
- Wójt Gminy – z dokumentów nie wynika.
- Wójt Gminy – ustosunkuję się do niektórych stawianych wniosków, uwag przez Pana Wlazłowskiego. Nikt nie neguje, i chwała mieszkańcom, że w tamtych czasach wybudowanie nowej szkoły  to było duże wyzwanie i zryw był heroiczny. Faktem jest, że od tamtego czasu sprawy nie są uregulowane. Czy wracamy jako gmina do optymalnej sieci szkół, takie plany możemy tworzyć dalej, ale w przeciągu pięciu lat 200 dzieci ubędzie i tego nie byliśmy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie jesteśmy też jedyną gmina w Polsce, która likwiduje szkoły. Na retorycznie postawione pytanie – za co krzywdzę mieszkańców -  odpowiadam – nie uważam abym krzywdził mieszkańców poprzez podejmowane moje decyzje, czy podjęte wspólnie z radą. Pomoc widzę – umowa użyczenia nieruchomości wraz  z wyposażeniem budynku na prawie 400 tysięcy złotych to jest chęć i dobra wola z naszej strony. Każda z placówek ostrzyła sobie zęby, aby przejąć wyposażenie. Materiały budowlane zakupione wcześniej też pozostały na remont budynku. Nie udzielając pomocy, czyli nie przywracając terminu, stowarzyszenie nie otrzymało by dotacji w roku bieżącym a dopiero w roku następnym, bo stowarzyszenie do końca września roku 2011 powinno wystąpić z wnioskiem o dotacje, wiemy wszyscy, że wtedy nie było jeszcze stowarzyszenia, ale mogliśmy tak zrobić i tak zrobiliśmy. Jest to pomoc w kwocie150 tysięcy złotych. To jest ta pomoc, inaczej stowarzyszenie nie dałoby rady pociągnąć tej placówki.
- Grzegorz Marchlewicz – sekretarz stowarzyszenia – . Można było zrobić inaczej przesuwając w czasie likwidację szkoły o rok,  byłby czas na dokumenty, na sprawdzenie w księgach wieczystych. Można byłoby przygotować wszystko dając czas ludziom i sobie, a nie obarczać nas. My mieliśmy dwa i pół miesiąca na opracowanie statutu stowarzyszenia, statutów szkoły, przedszkola i gimnazjum. Myśmy pracowali wieczorami, społecznie, żeby to wszystko dopiąć. Rozmawiałem z Panem Wójtem w maju, powiedział Pan, że tam działki nie pasują, do dnia dzisiejszego można było chociaż zacząć coś w tej sprawie robić, Pani Daria w ciągu jednego dnia złożyła, jest człowiekiem bardzo dobrym, inteligentnym. Sprawa gimnazjum- to rodzice decydują, gdzie będzie lepiej dziecku, czy w Małdytach, czy w Wielkim Dworze. Skoro Kuratorium wydało pozytywną decyzję, zaakceptowało warunki lokalowe, to tylko Pana decyzja administracyjna jest na nie, nie bo nie. Słuchając Pańskiej wypowiedzi w kwestii gimnazjum  nie wiem śmiać się czy płakać, jest jeszcze jedno uczucie – litość.
Wysoka Rado to wy stanowicie prawo, ja widzę, że w tej chwili kto inny stanowi prawo a wy tylko przytakujecie.
- Radny Mirosław Cymer- ile dziś wynosi subwencja na jedno dziecko.
- Wójt Gminy – subwencja wynosi 674,98zł miesięcznie na jedno dziecko.
- Grzegorz Marchlewicz – czy mogę się odnieść do poprzedniej sesji.
- Przewodnicząca Rady Gminy – jest to sesja nadzwyczajna, tematyczna, zapraszam na następną sesję zwyczajną.
- Pan Wiesław Wlazłowski – czy mogę zapoznać się z mapą.
- Wójt Gminy – zapoznał Pana Wlazłowskiego z mapą i działkami.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie siedemnastego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                
Anna Thomas                                                                     Mirosława Rybska
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (03.07.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (03.07.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (03.07.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (03.07.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101865 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^