BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokoł z XX sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 14 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ
Z XX SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 14 listopada  2012 r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1230
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XX/180/2012 do XX/195/2012
Obecnych Radnych - 14 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Dwudziestą sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, kierownika referatu oświaty, pracowników Urzędu, Kierownika GOPS,  przedstawiciela prasy Nasz Głos, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XX sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 14 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad  sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.      Informacja o pracach przygotowawczych w temacie organizacji gospodarki odpadami  w Gminie Małdyty.
6.      Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
 
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Aktywni, kreatywni - razem” 
2) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015
3) uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Małdyty na lata 2012 – 2015
4) uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 
5) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty
6) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
7)określenia stawek podatku od nieruchomości
8)określenia stawek podatku od środków transportowych
9) zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr VII/47/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach 
10) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2012 r.
11) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/11 z dnia  28 grudnia 2011 r. w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031
12)  zmiany w Statucie Gminy Małdyty
13) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  przez Przedsiębiorstwo „DAMIS BT” Bogdan Tomaszewski Gospodarstwo w Budwitach
14) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu
15) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Wielkim Dworze, w drodze bezprzetargowej
16) wyrażenia zgody  na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależną do lokalu piwnicą i sprzedażą udziału w gruncie, położonego w Małdytach, w drodze bezprzetargowej
 8. Informacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o złożonych oświadczeniach przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy za 2011 rok oraz pierwszego oświadczenia majątkowego  złożonego przez  Przewodniczącą  Rady Gminy.
9. Informacja Urzędu Skarbowego w Ostródzie o złożonych przez Radnych Gminy  oświadczeniach majątkowych za 2011 r.
10.Informacja Urzędu Skarbowego w Ostródzie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 r. przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych .
11.   Interpelacje i zapytania.
12. Zakończenie dwudziestej  sesji Rady Gminy Małdyty.   
 
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie bez głosowania
 
Ad. pkt. 3
 
Protokół z XIX Sesji Rady Gminy został  wyłożony do wglądu, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 14 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XIX Sesji Rady Gminy został przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4.
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami:
 
- 27.09.2012 – złożyliśmy wniosek konkursowy do Wojewody w ramach tzw. Schetynówek na remont drogi Linki – Klonowy Dwór.
- 29.09.2012 – wykonane zostały trzy z czterech dróg przez Strabag w ramach podpisanych porozumień
- 29.09.2012 – uczestniczyłem w konferencji organizowanej przez  Marszałka Województwa na temat wykorzystania środków unijnych.
- 05.10.2012 – uczestniczyłem w spotkaniu w Lidzbarku Warmińskim  na temat przybliżenia inwestorom krajowym i zagranicznym rynku pracy.
- 17.10.2012 – spotkałem się z Dyrektorem Oddziału Olsztyn Firmy Strabag  na temat drogi w Linkach.
- 17.10.2012 – wystąpiłem z pismem do firmy Bazalt – wykonawcy ul. Słonecznej – o natychmiastowe zintegrowanie prac i konsekwencjach wynikających z nie dotrzymania terminu zakończenia robót.
- 24.10.2012 – spotkałem się z Prezesem firmy Bazalt  w sprawie braku postępu robót.
- 23.10.2012 – rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Gmina jak w roku 2012 została podzielona na trzy rejony, wygrały te same firmy, Nie brano pod uwagę tzw. starej siódemki, ponieważ nie została ona nam przekazana.
- informuję, że rozstrzygnięto przetarg przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na chodnik w Zajezierzu. Chodnik ten robiony jest etapami. Pozostała część od przystanku do mostu nie jest na razie nic w tym temacie wiadomo.
- 30.10.2012 – spotkałem się z firmą Bazalt i inspektorem nadzoru, którzy zapewniają, że termin zakończenia robót na Ul. Słonecznej zostanie dotrzymany.
- na moje ręce wpłynął list od Wicemarszałka Województwa na temat wykonania inwestycji Orlik – odczytanie listu, załącznik Nr 3 do protokołu
 
Ad. pkt. 5
 
Informacja o pracach przygotowawczych w temacie organizacji gospodarki odpadami  w Gminie Małdyty.
 - Wójt Gminy Antoni Smolak przedstawił szczegółowo obowiązki gminy wynikające z ustawy o odpadach, która obowiązywać będzie od 01 lipca 2013r, współpracy gminy Małdyty ze Związkiem Gmin Czyste Środowisko oraz ogólne zasady wynikające z tej ustawy.
 
Ad. pkt 6
 
Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
 
- Kierownik referatu oświaty Danuta Olender - Lewandowska  - raport o stanie realizacji zadań oświatowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty musi być przedstawiony Radzie Gminy po raz drugi. Raport Radni otrzymali w formie nośnika elektronicznego z możliwością szczegółowego zapoznania.
Pani Kierownik omówiła szczegółowo raport w formie multimedialnej, omawiając wyniki egzaminów poszczególnych szkół w porównaniu do szkół z powiatu i całego kraju, oraz inne zagadnienia wynikające z raportu – raport w formie papierowej stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
- Dyrektor Gimnazjum w Małdytach Jerzy Adamowicz – brakuje mi w omawianym raporcie konkretnych podsumowań wyników, nasze szkoły bardzo ładnie wypadły, można by  było pochwalić za osiągnięcia
- Kierownik referatu oświaty Danuta Olender – Lewandowska – nie moją rolą jest komentowanie wyników a jedynie ich przedstawienie w formie informacji.
- Dyrektor Gimnazjum Jerzy Adamowicz – wszystkim dyrektorom należą się słowa podziękowania.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska  ogłosiła 10-cio minutową przerwę.
 
Ad. pkt. 7
 
Podjęcie uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekty uchwał były analizowane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy .
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach jak niżej:
 
                                                              1) Uchwała Nr XX/180/12 rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Aktywni, kreatywni - razem” 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
                                                                   2) Uchwała Nr XX/181/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
                                                                             3) Uchwała Nr XX/182/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Małdyty na lata 2012-2015
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
                                                                      4) Uchwała Nr XX/183/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
                                                                      5) Uchwała Nr XX/184/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty
 
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska - W naszej gminie do tej pory obowiązywała uchwała na ten temat z 2003 roku oraz z 2012 w sprawie zmian do tej uchwały. Teraz stworzyliśmy jedną uchwałę  bardziej czytelną i łatwiejszą w posługiwaniu się. Zmianie uległy następujące tematy:
- termin składania informacji comiesięcznych – było 10 dni od dnia otrzymania dotacji, będzie na prośbę istniejącej szkoły niepublicznej – do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji.
- był zapis w sprawie dotacji na dziecko w przedszkolu – nie więcej niż 75% na dziecko teraz po kontroli RIO, która stwierdziła, że nie może być taki zapis, będzie – 75% ustalonych w budżecie gminy Małdyty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia. Podobnie będzie z dotacją na jednego ucznia w szkole będzie to 100% dotacji przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie Małdyty na dany rok.
- zmiany nastąpiły w załącznikach.
- w zakresie kontroli Wójtowi będzie przysługiwało prawo kontroli danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy, dokonanie kontroli sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
- Radny Mirosław Cymer - w paragrafie 16 ust. 3 jest zapis – Wójt albo osoba przez niego upoważniona  mają prawo żądać od osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych oraz dokumentów organizacji i przebiegu nauczania – ustawa mówi, że taką kontrolę ma prawo przeprowadzić Kuratorium.
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – Wójt ma prawo w zakresie wykorzystania dotacji, którą przekazuje, nie w odniesieniu do innych środków posiadanych przez szkołę.
- Radny Mirosław Cymer- zasadne było by wykreślenie słów-„przebiegu nauczania”.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – dotacja dotyczy przebiegu nauczania.
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – podam przykład – w arkuszu organizacyjnym jest zapis, że dana klasa ma mieć tyle i tyle lekcji języka angielskiego, i na te lekcje szkoła niepubliczna dostaje dotacje od Wójta i to będzie przedmiotem kontroli.
- Radny Mirosław Cymer – nie ukrywam, że ta uchwała jest potrzebna, ale żeby jej nikt nie podważył.
- Radca Prawny – zapis jest dopuszczalny, bo chodzi o informację do weryfikacji przekazanych środków, bez dokumentów źródłowych w zakresie organizacji nauczania nie będzie możliwe rozliczenie dotacji.
- Radny Mirosław Cymer – nie ukrywam, że uchwała jest potrzebna, ale poproszę o opinię radcę prawnego, aby się odniósł to tego zapisu.
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – dodam, że każda uchwała jest analizowana przez Biuro Nadzoru Prawnego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i jeśli zapisy będą niezgodne z przepisami, Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym wyjaśni nam. Uchwała ta będzie również przesłana i kontrolowana  przez RIO.
- Radny Piotr Dotka – do kontroli potrzebne są dokumenty czy szkoła mając zrealizować 100 godzin, zrealizowała to z dotacji Wójta.
 - Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – czy Państwo Radni wyrażają zgodę aby nie odczytywać tej uchwały w całości ze względu na to, że jest bardzo obszerna.
- Radni wyrazili zgodę mówiąc ogólnie – tak.
 Radni nie wnieśli więcej  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 2 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 12 – za i 2- glosach wstrzymujących się i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
                                                                      6) Uchwała Nr XX/185/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatkowych
-  Radna Maria Rogulska – proszę aby Pani Sekretarz przybliżyła uchwałę dla sołtysów
 - Sekretarz Gminy Stanisława Domańska -  W Komunikacie Prezes GUS określił średnią cenę skupu żyta, dla celów podatku rolnego, za III kwartały roku 2012 w wysokości 75,86 za 1q, czyli z 1 ha przeliczeniowy podatek rolny wyniósłby kwotę 189,65zł. Proponujemy obniżkę o 20,86 zł za 1 q do kwoty 55 złotych., podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniósłby po obniżce 137,50zł. W stosunku do roku 2012 byłaby to zwyżka podatku z 1 ha przeliczeniowego o 12,50zł.  
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
 
                                                                   7) Uchwała Nr XX/186/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 10 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 4 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 10 – za i 4- glosach wstrzymujących się i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 
Salę obrad opuściła Radna Maria Rogulska – stan radnych w dalszej części obrad – 13 osób .
 
                                                                      8) Uchwała Nr XX/187/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska -  stawki podatku od środków transportowych wzrosły średnio o 200 zł od pojazdu rocznie.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 9 radnych
                                                                               - przeciw – 2 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 2 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 9 – za, 2 – przeciw i  2 - glosach wstrzymujących się i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
 
                                                                     9) Uchwała NR XX/188/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr VII/47/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
                                                                         10) Uchwała Nr XX/189/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2012 r
- Radny Mirosław Cymer – projekt uchwały dostaliśmy przed komisją i dlatego nie zadałem pytania na komisji. W załączniku Nr 3 w poz. 3 jest zapis – budowa chodnika na ul. Dworcowej w Małdytach – czy jest to teren kolejowy
- Wójt Gminy Antoni Smolak – nie jest to teren kolejowy.
Radni nie wnieśli więcej żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
 
                                                                          11) Uchwała Nr XX/190/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/11 z dnia  28 grudnia 2011 r. w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
 
                                                                    12) Uchwała Nr XX/191/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Małdyty
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
 
                                                                          13) Uchwała Nr XX/192/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  przez Przedsiębiorstwo „DAMIS BT” Bogdan Tomaszewski Gospodarstwo w Budwitach
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
 
                                                                   14) Uchwała Nr XX/193/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu
- Wójt Gminy Antoni Smolak - Przy składaniu wniosku o dofinansowanie naszej inwestycji w ramach Schetynówek na ul. Słonecznej potrzebni są partnerzy zewnętrzni, aby otrzymać dodatkowe punkty do oceny wniosku. W tym przypadku naszymi partnerami byli: Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Starostwo nam przekazało kwotę ok. 78 tysięcy złotych, a Zarząd Dróg Wojewódzkich opracował dokumentację oraz postawił znaki drogowe. Teraz my w taki sam sposób pomagamy Starostwu Powiatowemu, które prawdopodobnie też składa jakiś wniosek, gdzie potrzebni są partnerzy. Finansowo wychodzimy na zero, tyle samo otrzymaliśmy tyle samo oddajemy, a zyskaliśmy punkty.
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
 
                                                                    15) Uchwała Nr XX/194/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Wielkim Dworze, w drodze bezprzetargowej
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
 
                                                                    16) Uchwała Nr XX/195/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 listopada 2012 w sprawie wyrażenia zgody  na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależną do lokalu piwnicą i sprzedażą udziału w gruncie, położonego w Małdytach, w drodze bezprzetargowej
- Radny Piotr Dotka – są dwie sprzedaże i w jednej wyceniona jest cała nieruchomość, a  w drugiej oddzielnie wyceniony jest grunt – dlaczego.
- Inspektor ds. gospodarki gruntami  Czesław Myc – jeśli oddajemy w użytkowanie wieczyste to oddzielnie musimy wycenić grunt i oddzielnie lokal, a jeśli sprzedajemy na własność wyceniamy całą nieruchomość.
Radni nie wnieśli więcej żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
 
 
Ad. pkt 8
 
Informacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o złożonych oświadczeniach przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy za 2011 rok oraz pierwszego oświadczenia majątkowego  złożonego przez  Przewodniczącą  Rady Gminy.
- Informację odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska  i stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
 
Ad. pkt 9
 
Informacja Urzędu Skarbowego w Ostródzie o złożonych przez Radnych Gminy  oświadczeniach majątkowych za 2011 r.
- Informację odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska  i stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
 
Ad. pkt 10
 
Informacja Urzędu Skarbowego w Ostródzie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 r. przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
- Informację odczytał Wójt Gminy Antoni Smolak i stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
 
Ad. pkt 11
 
Interpelacje i zapytania.
 
- Radny Zdzisław Miklaszewski – czy można byłoby nadać bieg sprawie zamiany działek pod cmentarz w Zajezierzu.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – tak będziemy dokonywać tej zamiany tzn grunt gminny(leżący wzdłuż drogi do Zalewa, bardzo podmokły ) z gruntem będącym własnością Pana Choińskiego ( leżący w głąb cmentarza).
 
- Radny Jan Marchlewicz – w sprawie naszego mostu, zakończenia prac nie widać, ludzie omijają Małdyty bo nie ma jak dojechać, uważam, że trzeba zmobilizować wykonawców do szybkiego zakończenia prac.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – wczoraj rozmawiałem z Zarządem Dróg Powiatowych, pierwszy termin zakończenia prac to był koniec roku 2012, i jest nierealny, cała inwestycja do końca sierpnia 2013. Znając problemy inwestora nie wiem czy terminy zostaną zachowane. Niepokojący jest również fakt, że jeśli most nie zostanie zrobiony do wiosny to nasza ul. Słoneczna zostanie rozjeżdżona. Nie jesteśmy inwestorem, ale staramy się pomagać. Sytuacja z wykonawcą jest zła.
- Radny Jan Marchlewicz – może zorganizujmy spotkanie Starosty, Zarządu Dróg Powiatowych z Radnymi. Ludzie przepisują się do Ośrodka Zdrowia do Zalewa, zakupy robią gdzie indziej, a Małdyty wymierają, ludzie nie przyjeżdżają. Handlowcy też odczuwają brak ludzi na Małdytach. Może takie spotkanie coś wyjaśni.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – zaproponuję ze swej strony takie spotkanie z inwestorem i Radnymi. Przy okazji chcę powiedzieć, że mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać zatrudnienie w CPN, które powstaną przy nowej S7 oraz prawdopodobnie powstanie Mc Donalds.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – takie spotkanie jest bardzo potrzebne, jesteśmy gospodarzami na tym terenie i uważam, że inicjatywa Radnego Jana Marchlewicza jest bardzo potrzebna. My jako Radni powinniśmy dbać o utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – odczytała Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie skargi mieszkańców Koszajn na uchwałę Rady Gminy o podziale gminy na okręgi wyborcze – stanowi załącznik Nr  24 do protokołu.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – odczytała podziękowania dla Gminy Małdyty za wsparcie od Gminy Bisztynek – stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
 
 
 
Ad. pkt. 12
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie dwudziestego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                
Anna Thomas                                                                     Mirosława Rybska
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (23.11.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (23.11.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (23.11.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (23.11.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7525285 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^