BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Małdyty na 19 grudnia 2012 r.

                                                                                                   
 
         PRZEWODNICZĄCA RADY   GMINY     MAŁDYTY
            14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 ,   tel.  89 758 6106,   kom. 664 041 088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                            Małdyty,  10  grudnia  2012 r.
 
                                                                   
                                                          
 
 Zwołuję   dwudziestą pierwszą  sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 19 grudnia  2012 r.  (środa)
o godz. 1000 w sali  posiedzeń w Urzędzie Gminy Małdyty
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
1.       Otwarcie sesji.
2.       Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.       Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.       Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na 2013 - 2031
      1) wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy
      2) odczytanie projektu uchwały
      3) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
      4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
      5) dyskusja
      6) głosowanie
6. Uchwalenie Budżetu Gminy Małdyty na 2013 rok
      1) wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy
      2) odczytanie projektu uchwały budżetowej
      3) odczytanie  opinii stałych Komisji Rady oraz opinii końcowej  Komisji Planowania,
Budżetu i Finansów
      4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
      5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
      6) głosowanie
7. Skarga Stowarzyszenia  Edukacyjno-Gospodarczego „ Nasza Szkoła”,  Wielki Dwór 9/1
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
       1)  uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małdyty  
        2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych   na 2013 r.
        3) zniesienia statusu pomnika przyrody – drzewo buk zwyczajny znajdujący się na działce
nr 137/8 w Małdytach
         4) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  przez Przedsiębiorstwo  
Handlowo-Usługowe W. Witkowski – M. Gręda, Zajezierze 12
        5)  podziału Gminy Małdyty na stałe obwody głosowania       
        6) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2012 r.
        7) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012 -2031
         8) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Surzyki Wielkie  gm. Małdyty
        9) planu pracy Rady Gminy na 2013 r.
 9.     Interpelacje i zapytania.
 10.   Zakończenie dwudziestej  pierwszej sesji Rady Gminy Małdyty.    
 
                                                                              Przewodniczaca Rady Gminy
                                                                                        Mirosława Rybska
                                                                                

Dokument utworzył(-a):  Przewodnicząca Rady Gminy  (10.12.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (10.12.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (10.12.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (10.12.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7086190 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^