BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 13.11.2013 r.

                                                                                                   
 
         PRZEWODNICZĄCA      RADY      GMINY     MAŁDYTY

       14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 , tel.  89 758 6106, kom. 664 041 088

 
 
                                                                              Małdyty,  5 listopada 2013 r.                                 
 
                                                                ………………………………………………….
 
                                                                …………………………………………………   
                                                   
                                                                            
 
       Zwołuję dwudziestą piątą  sesję  Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia   13 listopada 2013 r.  
(środa) o godz. 1000 w sali  posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
 
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
3.      Przyjęcie  protokołu z  XXIV sesji Rady Gminy.
 
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
5.      Raport o stanie oświaty za rok szkolny 2012/2013
 
 
 6.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) uchwalenia Programu Ochrony  Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2013 -2016
     z perspektywą na lata 2017-2020.
2) uchwalenia Programu współpracy Samorządu Gminy  z organizacjami pozarządowymi
     na 2014 r.
3)  określenia stawek podatku od nieruchomości
4)  obniżenia  ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
5)  określenia stawek podatku od środków transportowych
6)  opłaty od posiadania psów
7)  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży  nieruchomości gruntowej
     niezabudowanej położonej w Zajezierzu w drodze bezprzetargowej  
8)  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej
     budynkiem byłej hydroforni położonej w Drynkach w drodze bezprzetargowej
9)  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
     Małdytach, ul. Słoneczna gm. Małdyty w drodze przetargu
10)  zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2013 r.
11)  zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXI/196/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
     sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2013 -2031
12)  ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości,
       podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty
13) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Małdyty –
      dla DAMIS Tomaszewski Bogdan Marek  Gospodarstwo Rolne w Budwitach.
 14) zarządzenia wyborów w sołectwie Koszajny, gm. Małdyty.
 
7. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 rok przez :
   1) Radnych
    2) pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych
 
8. Interpelacje i zapytania.
9..Zakończenie dwudziestej piątej sesji Rady Gminy Małdyty.                     
                                                                                                                        
                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                     Mirosława Rybska

Dokument utworzył(-a):  Przewodnicząca Rady Gminy Małdyty  (05.11.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (05.11.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (05.11.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (05.11.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7086203 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^