BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 26 marca 2014 r. ( środa).

                                                                                                   
 
         PRZEWODNICZĄCA RADY   GMINY     MAŁDYTY
            14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 ,   tel.  89 758 6106,   kom. 664 041 088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                            Małdyty, 18. marca 2014 r.
 
                                                                   
                                                          
 
 
 
 Zwołuję   dwudziestą ósmą  sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia   26. marca 2014 r.
(środa) o godz. 1000 w sali  posiedzeń w Urzędzie Gminy Małdyty
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.      Wygaśnięcie mandatu radnego Gminy Małdyty
       – podjęcie uchwały  
6. Informacje o:
        - porządku i bezpieczeństwie publicznym w gminie Małdyty za 2013 r. 
        - stanie ochrony przeciwpożarowej i ochotniczego pożarnictwa za 2013 r.
7.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  SP GOZ w Małdytach za 2013 r.
         - podjęcie uchwały
8.     Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu gminy Małdyty
         z organizacjami pozarządowymi za 2013r.
         - podjęcie uchwały
9.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
        Problemów Alkoholowych za 2013 r.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
       1)  określenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
            bezdomności  zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2014 roku.
       2)  zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Małdyty a osobą fizyczną
       3)  zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/4/2010 z dnia 10
            grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy
       4) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r.
       5) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia
           2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
           Małdyty na lata 2014 -2031
       6) wyrażenia zgody na zawarcie  umowy przez Wójta Gminy Małdyty  z Województwem
         Warmińsko-Mazurskim  o udostępnieniu nieodpłatnym  nieruchomości  na cele
         realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo
         Warmińsko-Mazurskie”.
        
 11. Skarga na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej położonej w Małdytach.
       - podjęcie uchwały
 12.  Skarga na działalność Wójta.
 13.  Interpelacje i zapytania.
 14.  Zakończenie dwudziestej  ósmej sesji Rady Gminy Małdyty.    
 
                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                              Mirosława Rybska

Dokument utworzył(-a):  Przewodnicząca Rady Gminy Małdyty  (18.03.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (18.03.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (18.03.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (18.03.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7504000 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^