BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokól z XXIX sesji odbytej w dniu 28 maja 2014 r.

                                                                                     
 
 
PROTOKÓŁ
Z XXIX SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 28 maja 2014
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1225
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XXIX/292/2014 do XXIX/304/2014
Obecnych Radnych - 12 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Dwudziestą dziewiątą sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała  Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Radnego Powiatu Pana Tadeusza Łopatę, Sołtysów, pracowników Urzędu, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofię Hulak,  oraz przybyłych mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XXIX sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 12 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
1.      Otwarcie sesji.
 
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
3.      Przyjęcie  protokołu z  XXVIII sesji Rady Gminy.
 
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2013 rok  i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2013 r.
 
1)  wystąpienie Wójta Gminy
2) opinia Komisji Rewizyjnej  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
3) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2013
4)dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu, wystąpienia przewodniczących Komisji Rady
5) podjęcie uchwały
      6) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy
      Małdyty za 2013 r.
       a)  stanowisko  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
           Gminy
b)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat złożonego
 wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2013
c)   podjęcie uchwały absolutoryjnej.
 
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Małdyty
 
2) przystąpienia do realizacji programu resortowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pod nazwą „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach
 
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty
 
4) wyrażenia zgody  na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze, gm. Małdyty
 
5) wyrażenia zgody  na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Surzyki Wielkie , gm. Małdyty
 
6) wyrażenia zgody  na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Małdyty gm. Małdyty
 
7) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
 
8) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r.
 
9) zarządzenia wyborów w sołectwie Gumniska Małe, Gm. Małdyty
 
7. Skarga na dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach.
- podjęcie uchwały
 
8. Skarga na działalność Wójta Gminy Małdyty.
- podjęcie uchwały
 
9. Interpelacje i zapytania.
 
10..Zakończenie dwudziestej dziewiątej  sesji Rady Gminy Małdyty. 
 
 
Ad. pkt. 3
 
Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy został  wyłożony do wglądu, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 12 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXVIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami:
- Wójt Gminy Antoni Smolak – w dniu wczorajszym samorząd obchodził swoje święto, pragnę przekazać adres na ręce Pani Przewodniczącej z życzeniami. Samorząd bez Rady to nie samorząd, to zarząd – odczytanie pisma.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – przyjęła życzenia i życzyła wszystkiego dobrego, dużo sił i zaangażowania w realizacji zadań.
- 8.04.2014 – wszczęto postępowanie administracyjne  w celu wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na  budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Krekach,
- 9.04.2014 – odbyło się spotkanie w sprawie sieci szerokopasmowej, która jest już budowana tzw. szkielet, uszczegółowienie koncepcji w miejscowości Małdyty,
- 10.04.2014 – odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej w Małdytach w sprawie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły,
- 14.04.2014 – podpisano umowę na modernizację – nałożenie masy bitumicznej na ul. Prusa i Kopernika w Małdytach z firmą Skanska, będziemy rozmawiać z tą firmą o dodatkowych pracach na drodze Wielki Dwór – Koszajny i Sople.
- 28.04.2014 – miał miejsce pożar w Soplach – budynek mieszkalny,
- 05.05.2014 – zarządzeniem powołałem Obwodowe Komisje Wyborcze do wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 12.05. 2014 odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, na którym był również Pan Zbigniew Stasik w sprawie dalszych inwestycji w temacie dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu, czyli od szkieletu do odbiorcy indywidualnego,
- 15.05.2014 – nastąpił odbiór kanalizacji w Dobrocinie, są zalecenia dotyczące m.in. uporządkowania terenu. Do Pani Obuchowicz jako sołtysa i radnej mam prośbę aby uspokoić emocje, które towarzyszą każdemu zadaniu inwestycyjnemu, bo nie będzie robiony chodnik tam gdzie go nie było, i nie będzie poszerzany. Wykonawca ma przywrócić teren do poprzedniego stanu. Była to trudna inwestycja, teren trudny bez oznaczeń na mapach.
- przystąpiliśmy do postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania na zadanie budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Krekach. 12.05.2014 rok Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a wcześnie Sanepid wydali negatywną decyzje oceny oddziaływania na środowisko dla tego zadania. Rozumieć należy, że teraz kiedy ścieki ida do jeziora jest lepiej niż jak będzie wybudowana oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna. Będzie nas to kosztowało dodatkowymi środkami finansowymi i czasem. Wszczynamy na nowo postępowanie.
- podziękowania dla radnego Zdzisława Miklaszewskiego i sołtysa Pana Mirosława Grędy za to, że doszło do zamiany gruntów z Panem Wiesławem Choińskim pod cmentarz w Zajezierzu,
- zaproponuję zmianę do budżetu na środki na inwentaryzację i program usuwania azbestu, który w całym kraju na być usunięty do 2032 roku. Wyasygnujemy środki finansowe, Ministerstwo Ochrony Środowiska trochę dołoży. 26.05.2014 podpisano umowę z firmą, która dokona inwentaryzacji i opracuje program usuwania azbestu w gminie Małdyty, który to program Rada Gminy będzie zatwierdzać uchwałą. Program ten umożliwi indywidualnym mieszkańcom ubieganie się o dopłaty.
Przymierzamy się również do opracowania programu, który umożliwi dofinansowanie z budżetu gminy dla tych gospodarstw domowych, które zdecydują się na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasza gmina jest za bardzo rozległa i po wybudowaniu sieci kanalizacyjnych opłata za ścieki byłaby bardzo duża, Chcemy zachęcić tymi dopłatami mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – bardzo dobre pomysły i dla gminy i dla mieszkańców.
 
Ad. pkt 5
 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2013 rok  i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2013 r.
 
1)  wystąpienie Wójta Gminy
 
- Wójt Gminy Antoni Smolak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 analizowany  był na wszystkich posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i w formie pisemnej w ustawowym terminie przekazany Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się następująco:
- planowane dochody – 20.902.926,00 zł,
- planowane wydatki – 20.902.926,00zł
Po zmianach – planowane dochody – 20.585.149,02zł
                      - planowane wydatki – 20.443.539,02zł
Dochody wykonano w 98,9% w stosunku do dochodów planowanych.
Dane za dwa lata mówią, że planowane dochody są na poziomie 20 milionów złotych i przy wykonaniu tych dochodów w 98%.
- Wydatki wykonano na poziomie 19.046.403,00zł tj. 93,2% w stosunku do planowanych wydatków.
- Bilans finansowy za 2013 jest dodatni i wynosi – 1.312.278,75zł, w analogicznym roku 2012 był ujemny i wynosił – 1.537.407zł.
- Zadłużenie gminy na 31.12.2013 wyniosło 7.149.344,79zł co stanowi 35% w stosunku do planowanych dochodów,  przy maksymalnych 60%.
- Sytuacja finansowa gminy jest dobra.
- Dochody własne wykonano w 99,2% przy 97,1 % w roku 2012.
- Serdeczne podziękowania dla sołtysów i wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji podatków – rolnego, od nieruchomości i leśnego. Zrealizowano podatki w wysokości 96,3%, czyli na przypis – 1.457.290,44zł, wykonano – 1.403.343,13zł. Podatki w naszej gminie nie są wygórowane, są jednymi z najniższych podatków  w porównaniu do sąsiednich gmin.
- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 93,1% , przy planowanych – 19.409.364,12zł wykonano w wysokości – 18.069.677.32zł.
- Wydatki inwestycyjne wykonano w 94,4%, przy planowanych 1.034.174,90zł, wykonano – 976.725,68zł. Nie wykonano dwóch zadań inwestycyjnych tj. wykupu gruntów w Wielki Dworze i przebudowy drogi w Bagnitach
 
Pani Przewodnicząca , Wysoka Rado, sprawozdanie zawiera część tabelaryczną, opisową, informacje o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2013 rok.
 
2) opinia Komisji Rewizyjnej  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
 
Pozytywną opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Miklaszewski –  w załączeniu do protokołu.
 
3) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2013.
 
 Opinię składu orzekającego RIO odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – w załączeniu  do protokołu.
 
4) dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu, wystąpienia przewodniczących Komisji Rady,
 
- Opinię Komisji Budżetu odczytał Przewodniczący Komisji Zdzisław Szramowski – w załączeniu do protokołu.
- Opinię Komisji Oświaty odczytał Przewodniczący Komisji Tadeusz Kopczyński – w załączeniu do protokołu.
- Opinię Komisji Rolnej odczytał  Przewodniczący Komisji Jan Marchlewicz – w załączeniu do protokołu.
 
5) podjęcie uchwały
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                    1) Uchwała Nr XXIX/292/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2013 rok 
                                                                                     Głosowanie:
                                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                                     - wstrzymał się 0 radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta  jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
  6) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy
      Małdyty za 2013 r.
       a)  stanowisko  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy odczytał Przewodniczący Komisji . Wniosek jest pozytywny i stanowi załącznik do protokołu
       b)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat złożonego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania  budżetu Gminy Małdyty za rok 2013.
Pełną treść opinii RIO odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska. Opinia jest pozytywna i  stanowi załącznik do protokołu
c)      podjęcie uchwały absolutoryjnej 
Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska przedstawiła projekt uchwały absolutoryjnej.
 
- Radny Mirosław Cymer – za chwilę będziemy głosować nad absolutorium, chcę zapytać w sprawie drogi Wielki Dwór – Koszajny. Otóż co się stało, że Pan przejął tę drogę. W tamtej kadencji Wojewoda wystąpił do Pana jako przedstawiciela gminy o przejęcie całej infrastruktury kolejowej od Kornel do Małdyty łącznie z tłuczniem i pospółką i wtedy przekonywał Pan nas jako radnych, że cały remont mostu będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu gminy, a w roku 2013 przejął Pan to.
- Wójt Gminy Antoni Smolak –  Pan Radny Cymer myli daty i pojęcia. Jeśli chodzi o tłuczeń i nasyp kolejowy to nie Wojewoda, a PKP wcześniej sprzedali co mieli sprzedać. Nie wycofałem się z tego, że most będzie wymagał naprawy i pochłonie całość budżetu. Natomiast znaleźliśmy inne rozwiązanie. Ten most jeśli będzie możliwość w przyszłości to go rozbierzemy, a teraz chcemy go ominąć. Działka. Którą nam zaproponowano rozpoczyna się od Połowit poprzez odcinek kolejowy asfaltowy  i tu zrobimy drogę omijając most. Zrobimy drogę tańszym kosztem i puścimy ruch drogowy  na tym odcinku. Zdecydowaliśmy się z tego powodu na przejęcie w całości, a nie odcinkami, jak nam proponowano, bo  nie miało by to najmniejszego sensu. Albo przejmujemy całość i urządzamy ruch poza mostem, albo nie przejmujemy wcale.
- Radny Mirosław Cymer – jest inna alternatywa.
 
Głosowanie nad projektem uchwały absolutoryjnej:
Obecnych Radnych na sesji – 12 radnych
Ustawowy stan Rady – 14 radnych.  
 
                                                                  2) Uchwała Nr XXIX/293/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok
      
                                                                                - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                                - przeciw przyjęciu – 0 radnych
                                                                                - wstrzymało się – 0 radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu. Pogratulowała Panu Wójtowi.
- Wójt Antoni Smolak – „ Pani Przewodnicząca Wysoka Rado Szanowni Państwo  bardzo dziękuję za jednogłośne udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013r. Jest to dla mnie i pracowników aprobata, że to co wspólnie robimy to robimy dobrze i słusznie. Z doświadczeń kilkunastu już lat widać, że jak jest wsparcie Rady to wiele można zrobić. Przypominam, że udzielone absolutorium w tym roku jest ostatnim absolutorium dla mnie. W 2014 roku wybory samorządowe, nie będę w tych wyborach kandydował na stanowisko wójta. Taką decyzję podjąłem i jest ona ostateczna . Informację tę przekazałem wczoraj pracownikom na naradzie.
Szanowni Państwo – pytanie dlaczego – otóż urodziłem się w innych czasach w wieku dwudziestym, a mamy wiek dwudziesty pierwszy. i wyznaję trochę inne wartości niż obecnie kultywowane. Nie do przyjęcia jest dla mnie postawa, że chce się sięgać po środki unijne np. na drogę wojewódzką 519,  a z drugiej strony ogłasza się bojkot wyborów posłów do Unii Europejskiej. Ja takich wartości nie uznaję. Ciekawy jestem, czy ci mieszkańcy, nie wszyscy, bo wiem, że byli tacy co poszli do urn wyborczych, bez rozgłosu, ale jestem ciekawy, czy tak jak zapowiedzieli Ci mieszkańcy nie podpisując się kto, bo mieszkańcy to jest ogół, dotrzymają słowa i nie pójdą na wybory samorządowe, tak jak zapowiedzieli. Nie uznaję takich wartości. Szkoła niepubliczna ma w tej chwili wniosek  na środki unijne, nikt z nauczycieli tej szkoły, ani  radny z tego terenu nie idzie na wybory posłów do Unii Europejskiej. To o czym to świadczy? Kwiat inteligencji tego terenu. Jestem przeciwko takim wartościom. Widocznie jestem za stary.
Nie czas podsumowywać kadencji, ani dwanaście lat pełnienia funkcji Wójta Gminy. Trzeba wiedzieć kiedy odejść, i nie można być postrzeganym jako ten przyspawany do stołka . Nie zniknę z przestrzeni publicznej, być w kontakcie z mieszkańcami tej gminy, bo tu się urodziłem, wychowałem i tu przepracowałem 45 lat pracy zawodowej. Znajdzie się jeszcze czas na podziękowania radnym, sołtysom, mieszkańcom. Chcę wszystkich zapewnić, że praca w Urzędzie do końca kadencji będzie przebiegała jak dotychczas. Malkontentom chce przekazać, że mamy jedne z najniższych podatków, a  pozyskaliśmy 12 milionów złotych środków finansowych z różnych źródeł  w ciągu dwunastu lat i jak podaje GUS jesteśmy na 3 miejscu w powiecie , a na 24 miejscu w województwie – na 116 gmin, ze względu na ilość pozyskanych środków.
Dziękuję za wspólnie przebytą drogę.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – ogłosiła 10-cio minutową przerwę
 
 Po przerwie salę obrad opuścił Radny Amer Matti – obecnych radnych – 11 osób
 
Ad. pkt. 6
 
Podjęcie uchwał w sprawie:
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekty uchwały były analizowane na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy .
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach jak niżej:
 
                                                                       1) Uchwała Nr XXIX/294/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Małdyty
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5
do protokołu.
 
                                                                      2) Uchwała Nr XXIX/295/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie przystąpienia do realizacji programu resortowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pod nazwą „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach
                                                      
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6
do protokołu.
 
                                                                       3) Uchwała Nr XXIX/296/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty
 
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7
do protokołu.
 
                                                                       4) Uchwała Nr XXIX/297/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie ) wyrażenia zgody  na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze, gm. Małdyty
- Inspektor  Czesław Myc – działki w Bagnitach i Soplach przeznaczone są pod place zabaw, w Małdytach jest to droga śródpolna.
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8
do protokołu.
                                                                             5) Uchwała Nr XXIX/298/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie ) wyrażenia zgody  na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Surzyki Wielkie, gm. Małdyty
 
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9
do protokołu.
                                                                             6) Uchwała Nr XXIX/299/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie ) wyrażenia zgody  na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Małdyty, gm. Małdyty
 
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10  do protokołu.
 
                                                                       7) Uchwała Nr XXIX/300/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
 
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11  do protokołu.
 
                                                                       8) Uchwała Nr XXIX/301/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy Małdyty na 2014 rok
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12  do protokołu.
 
                                                                       9) Uchwała Nr XXIX/302/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Gumniska Małe gm. Małdyty
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – 19 maja 2014 roku wpłynął wniosek od mieszkańców sołectwa – odczytanie pisma . Pismo podpisały 64 osoby.
Aby mieszkańcy mieli możliwość uzyskania środków funduszu sołeckiego na 2015 rok musi być w sołectwie wybrany sołtys dlatego w tak szybkim tempie proponujemy projekt uchwały.
 
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
                                                               
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13  do protokołu.
 
Ad. pkt 7
 
Skarga na dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach.
- podjęcie uchwały
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – na poprzedniej sesji odczytałam treść skargi, która została przekazana do Komisji Rewizyjnej celem wydania opinii. Komisja wydała opinie stąd projekt uchwały
 
                                                                     10) Uchwała Nr XXIX/303/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
                                                              
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14  do protokołu.
 
Ad. pkt 8
 
Skarga na działalność Wójta Gminy Małdyty.
- podjęcie uchwały
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława RybskaKomisja Rewizyjna wydała opinię. Na tej podstawie do projektu uchwały jest przygotowane uzasadnienie – odczytanie uzasadnienia.
- Radna Renata Nadolska – z tego uzasadnienia wynika, że Państwo Janiszewscy  szantażują nas, mówiąc, że jak my wykonamy prace to i oni wykonają pracę. Nie bierze się pod uwagę w postępowaniu faktu zgłoszenia tego zdarzenia na Policję. Przecież Policja ma zdjęcia, notatkę, uważam, że jest to ważne. Czy my jako właściciele działki wyrządzamy jakąś krzywdę.
- Wójt Gminy Antoni Smolak -  Komisja Rewizyjna była w terenie i wydała opinię.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – w tej sprawie brak jest dobrej woli każdej ze stron.
- Inspektor  Czesław Myc – nie  jest ważne kto wykopał, odpowiedzialność ponosi właściciel gruntu, a jeśli była Policja to trzeba była zgłosić sprawę do sądu o naruszenie prawa własności.
-  Radna Renata Nadolska - czy Pan Myc pokaże mam, w którym  miejscu mamy odkopać, to my wykopiemy, ale czy wtedy Państwo Janiszewscy wyciągną węże, które wkopali.
-  Inspektor  Czesław Myc – tak jestem w stanie wskazać miejsce odkopania, a jeśli Państwo Janiszewscy nie wyciągną węży będzie to naruszenie prawa budowlanego.
 
                                                                     11) Uchwała Nr XXIX/304/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Małdyty
 
 Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 9 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 2 radnych
                                                              
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik Nr 15  do protokołu.
 
Ad. pkt 9
 
Interpelacje i zapytania.
 
- Radny Mirosław Cymer – wrócę do sprawy drogi Wielki Dwór – Koszajny, która jest w tej chwili niebezpieczna, jest zakrzaczona, zarośnięta .Druga sprawa to koszenie chodnika ok., 35 m.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – sprawę drogi Wielki Dwór – Koszajny zbadamy na miejscu i wtedy zapadną decyzje. Zlecimy jeszcze jedno koszenie przy drogach gminnych utwardzonych. Usuwanie zakrzaczeń będzie trudne, ponieważ nie mamy pracowników. Wykoszenie chodnika – nie obiecuję, mamy mało pracowników koszą oni teraz cmentarze i mają zastępstwa na oczyszczalniach ścieków.
- Radny Jan Marchlewicz – jeśli nie ma zasobów ludzkich np. w Jarnołtowie do koszenia boiska, to może jakoś inną pomoc np. środki finansowe na paliwo.
- Wójt Gminy Antoni Smolka – nie ma mowy o koszeniu boiska, na tego typu zadania  należy uczulić mieszkańców, możemy pomóc w formie finansowej. Wielki Dwór dostał paliwo do koszenia.
- Radny  Mirosław Cymer – wokół remizy.
- Radny Jan Marchlewicz – my potrafimy sami zrobić, wieś pracuje, dziękuję za wsparcie finansowe.
- Sołtys sołectwa Kreki – nasze sołectwo też ma dużo koszenia, kosimy przystanki i tez prosimy o pomoc finansową.
- Radna Beata Obuchowicz – po zakończonej inwestycji kanalizacyjnej jest potrzeba sprofilowania dróg koło czworaków i na naszym osiedlu.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – odpowiadam: -  dla Pani sołtys Krek – nie mówię nie i w miarę możliwości będziemy wspierać finansowo, - dla Pani Obuchowicz – poczekajmy z tymi pracami po inwestycji niech się ziemia uleży.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Gminy ze Szpitala w Morągu, Związku Gmin Śląsko – Opolskiego, Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kopalin.
                                                          
 
 Ad. pkt. 10
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie dwudziestego dziewiątego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                
Anna Thomas                                                                     Mirosława Rybska
                                  

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (09.06.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (09.06.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (24.09.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (24.09.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7497819 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^