BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 24 września 2014 r.

 
 
 
PROTOKÓŁ
Z XXXI SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 24 września 2014
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1200
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XXXI/307/2014 do XXXI/319/2014
Obecnych Radnych - 13 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
Trzydziestą pierwszą  sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała  Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, pracowników Urzędu, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofię Hulak,  oraz przybyłych mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XXXI sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
 
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
3.      Przyjęcie  protokołu z  XXIX  i XXX  sesji Rady Gminy.
 
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
5.      Informacja  z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2014 r.
 
1)  wystąpienie Wójta Gminy
2) dyskusja,.
3) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  o
    wykonaniu budżetu Gminy Małdyty.
4) ) podjęcie uchwały
 
 6.  Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.
      a) wystąpienie Wójta
      b) dyskusja
      c) podjecie uchwały
 
7. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XX/181/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 .
 
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) przyjęcia regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Małdyty, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 
 2) uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małdyty na lata 2014-2032
3) wyrażenia zgody  na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Małdyty , gm. Małdyty
4)  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce zabudowanej wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy położonej w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty w drodze bezprzetargowej
 5) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w gruncie położonego w Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty w drodze bezprzetargowej
6)wyrażenia zgody na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej wraz ze sprzedażą budynku wybudowanego ze środków własnych byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Morągu, położonego w Wielkim Dworze, w drodze bezprzetargowej
 7) wyrażenie zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 137/38 położonej w Małdytach, obręb geodezyjny Małdyty, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , w drodze bezprzetargowej
8)ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
9) zmian w budżecie gminy Małdyty na 2014 r.
10)zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
 
9. Skarga na działalność Wójta Gminy Małdyty.
 
10. Interpelacje i zapytania.
 
11..Zakończenie trzydziestej pierwszej  sesji Rady Gminy Małdyty.                     
 
Ad. pkt. 3
 
Protokoły z XXIX i XXX - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy zostały  wyłożone do wglądu, oraz zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy, każdy miał możliwość zapoznania się z ich treścią. Uwag ani zastrzeżeń nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu z XXIX sesji bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 13 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu z XXX- nadzwyczajnej sesji bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 13 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXX sesji Rady Gminy został przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami:
- 29.05.2014 – odbyło się spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Studenci poznawali walory i historię  naszej gminy. Uważam spotkanie za udane dla obu stron,
- 04.06.2014 – ogłoszono przetarg na budowę drogi Wodziany – Bagnity.
- 06.06.2014 – wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie uczestniczyłem na Zamku Królewskim w Warszawie w gali odebrania nagrody „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie się Ucznia”. Na ręce Radnego Tadeusza Kopczyńskiego i Radnej Beaty Obuchowicz składam podziękowania za realizację tego projektu, a na ręce Pani Przewodniczącej Rady Gminy składam pamiątkową plakietkę.
- 11.06.2014 – odbyły się wybory w sołectwie Gumniska Małe, sołtysem został Mateusz Jaceńciuk,
- 12.06.2014 – uregulowano notarialnie sprawę wykupu gruntu pod szkołą w Wielkim Dworze od osoby prywatnej,
- 16.06.2014 – odbył się przetarg na budowę drogi – Wodziany – Bagnity , oferty złożyły dwie firmy - wygrała firma z Nowego Dworu Gdańskiego,
- 21.06.2014 – odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkół, pozostali ci sami przewoźnicy co w roku ubiegłym,
- 25.06.2014 – jak wiadomo odbyła się sesja nadzwyczajna w sprawie zmian w budżecie gminy na realizację zadania drogowego Wilamowo – Ruda Woda, po sesji ogłoszono przetarg
- 27.06.2014 – podpisano umowę na budowę drogi Wodziany – Bagnity,
- 8.07.2014 – wykonano zadanie inwestycyjne ul. Prusa i Kopernika w Małdytach, polegające na położeniu dywanika asfaltowego,
- 11.07.2014 – odbył się przetarg na zadanie drogowe Wilamowo- Ruda Woda, oferty złożyły cztery firmy, wygrała firma z najniższą ceną z Nowego Dworu Gdańskiego, inwestycja rozpoczęta, roboty postępują bardzo wolno, zagrożony jest termin wykonania  i dlatego w dniu dzisiejszym wystosuję pismo do wykonawcy.
- 25.07.2014 – odbyła się narada z sołtysami w sprawie zapoznania z procedurami i zasadami podziału funduszu sołeckiego na 2015 rok,
- 06.08.2014 – rozpoczęły się zebrania wiejskie, dotyczące podziału środków z  funduszu sołeckiego na 2015 r., zgodnie z harmonogramem już się zakończyły,
- 14.08.2014 – zakończono inwestycję drogową w Bagnitach,
- sołtys Wiesław Mikowski – podziękował za drogę
- 19.08.2014 – naprawiono drogę w Soplach ze środków pozyskanych od firmy, która tę drogę zepsuła
- 23.08.2014 – odbyła się II Gala Kultury MAUDA 2014 – 12 sołectw wzięło udział, bardzo dziękuję tym sołectwom za prace i zaangażowanie. Impreza bardzo udana, bardzo dużo mieszkańców wzięło udział. Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu za organizację oraz Komisji Konkursowej,
- miesiąc wrzesień to miesiąc dożynek zarówno tych parafialnych jak i powiatowych. Dziękuję Pani Sekretarz za nadzór nad organizacją udziału naszej gminy w dożynkach powiatowych, dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz szczególne podziękowania dla Pani sołtys i sołectwa Linki za piękny wieniec dożynkowy, który zdobył I miejsce w powiecie, to był prawdziwy majstersztyk,
- sołtys Danuta Stecko – dziękuję bardzo,
- gmina ponownie przystąpiła do programu Uczeń Pływa, w części dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego,
- czynimy starania, aby zadanie inwestycyjne budowa drogi Zajezierze – Górka znalazło się w Programie Przebudowy Dróg.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – w sprawie imprezy MAUDA muszę przyznać, że sołectwa bardzo się napracowały przy przygotowywaniu prezentacji – bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję sołectwu Linki i Zespołowi Antonówki za wieniec i oprawę na dożynkach powiatowych.
 
Ad. pkt 5
 
 Informacja  z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2014 r.
 
1.  wystąpienie Wójta Gminy
 
 Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado – informacja  z wykonania budżetu za I półrocze 2014 została w ustawowym terminie przedstawiona Regionalnej Izbie Obrachunkowej – otrzymując pozytywną opinię. Informacja została przedstawiona Radnym Gminy oraz na posiedzeniach Komisji.
W celu wprowadzenia ,kilka najistotniejszych liczb:
1) Dochody ustalone uchwałą w dniu 18 grudnia 2013 w wysokości 18.503.870złotych w trakcie roku zwiększone zostały do wysokości 20.541.924 złote.
2) Podobnie wydatki ustalone w wysokości 18.503.870 złotych  w trakcie roku zwiększone zostały do wysokości 20.541.924 złotych.
3) Dochody własne po pierwszym półroczu 2014 wykonane zostały w 56,2%, część oświatowa subwencji w wysokości 61,5%.
4) Część wyrównawcza subwencji – 50%
5) Dotacja  celowa na zadania własne i celowe – 75%
6) Środki pozyskane z innych źródeł  - 79,4%.
Przy tak wysokim zaangażowaniu realizacji dochodów nie powinno być problemów z ich wykonaniem na koniec roku budżetowego  2014.
Równie dobrze przedstawia się realizacja należności podatkowych z tytułu podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, które  zostały wykonane w 49,3%.
Trochę gorzej wypadają osoby prawne jeśli chodzi o ten podatek, ale też nie powinno być zagrożeń w jego realizacji z perspektywy lat wstecz wynika, że I półrocze dla osób prawnych jest zwykle nieco słabsze, mimo tego podatek od nieruchomości wykonano w 48,6%, podatek rolny 43,3%, podatek leśny to 50%.
Wydatki  wykonane zostały w wysokości 52,2%, w tym wydatki bieżące w wysokości 54,8% a wydatki inwestycyjne w wysokości 29,7%. Wskaźnik wydatków inwestycyjnych wynika z harmonogramu – chodzi o rozłożenie równomierne płatności w ciągu całego roku, a nie wszystkie  na raz, oraz z procedur przetargowych.
Nie ma zagrożeń jeżeli chodzi o realizację inwestycji, poza dwoma wyjątkami tj. – modernizacją chodnika na ul Dworcowej – uzależniona jest od tego czy do końca września Zakład Energetyczny przeniesie urządzenia energetyczne, które uniemożliwiają przebudowę tego chodnika i zadania – budowa siłowni zewnętrznych, które miało być realizowane przy udziale środków unijnych. Napotykamy tu na trudności, mieliśmy nawet kontrolę, procedury przedłużają się w związku z powyższym wystąpiłem do Rady Gminy o zmianę w budżecie gminy i realizację tego zadania w 100% ze środków własnych. Jeśli umowa zostanie w miarę szybko podpisana ,  będziemy się starać  o jego  dofinansowanie.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado – nie widzę zagrożenia wykonania budżetu w 2014 roku o czym świadczy fakt, że budżet zaczynaliśmy po stronie dochodów i wydatków w wysokości 18.503.870 złotych w dniu dzisiejszym zwracam się do Rady Gminy o zmianę po stronie dochodów i wydatków do wysokości 21.183.333 złotych. Na posiedzeniach Komisji na wszystkie  zgłoszone pytania udzielono odpowiedzi.
Wysoka Rado – wnoszę o przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
 
2) dyskusja,
 
Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – proszę o pytania
Pytań nie zgłoszono.
3) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  o
  wykonaniu budżetu Gminy Małdyty.
Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – odczytała pozytywną  opinię RIO – w załączeniu do protokołu
 
4) ) podjęcie uchwały
 
                                                        1) Uchwała Nr XXXI/307/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                                     - wstrzymał się 0 radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta  jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
Ad. pkt 6
 
 Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014
 
a) wystąpienie Wójta
 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małdyty została uchwalona przez Radę gminy w dniu 18 grudnia 2013. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Małdyty na lata 2014 – 2031 przedstawia perspektywę finansową, wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy, wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2038 i prognozę długu. Obejmuje  dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu. Podstawą do opracowania WPFj gminy Małdyty na 2014 rok były dane statystyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2012, 2011 oraz wartość na dzień 30.09.2013. Obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wartości przyjęte w WPF w I półroczu 2014 były zgodne z budżetem gminy na 2014 rok. Na realizowane przez Gminę Małdyty w I półroczu 2014 przedsięwzięcia składało się:
a)      szesnaście decyzji na zajęcie pasa drogowego
b)      partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na budowę ZUOK w Rudnie
c)      projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez oświatę oraz przez GOPS Małdyty.
Procentowe zadłużenie gminy Małdyty w stosunku do planowanych dochodów wyniosło 32,78%.
 
 b) dyskusja
Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – proszę o pytania
Pytań nie zgłoszono.
 
c) podjecie uchwały
                                                            
                                                         2) Uchwała Nr XXXI/308/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                                     - wstrzymał się 0 radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta  jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
Ad. pkt 7
 
Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XX/181/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – informacja omawiana była na wszystkich posiedzeniach Komisji. Wszystkie  niejasności i wątpliwości zostały wyjaśnione na posiedzeniach Komisji. Myślę ,że należy dodać, że w sumie w okresie 2012-2014 GOPS Małdyty pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotę 90.721,50zł. Od 2015 roku zatrudnienie asystenta rodziny będzie zadaniem obowiązkowym gminy i to z jej budżetu będą pochodziły środki na te cele. Na dzień 30.06.2014 roku osiemnaścioro dzieci z naszej gminy znalazło się w pieczy zastępczej  Na sali obrad jest Pani Kierownik GOPS jeśli są pytania to bardzo proszę.
Pytań nie zgłoszono.
Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – ogłosiła 5 minut przerwy.
 
Po przerwie obecnych Radnych – 11, salę obrad opuścili Radni Amer Matti i Jan Marchlewicz
 
Ad. pkt 8
 
Podjęcie uchwał w sprawie
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekty uchwał były analizowane na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy .
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach jak niżej:
 
                                                         1) Uchwała Nr XXXI/309/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Małdyty, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawię jakie dofinansowanie można uzyskać.
- w wysokości do 2.500,00 jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania w postaci refundacji i części poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia w przypadku oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę
- w wysokości do 4.000,00  jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania w postaci refundacji i części poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia w przypadku oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7, 5m3 na dobę 
- w wysokości 5.000,00   jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania w postaci refundacji i części poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia w przypadku oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7, 5m3 na dobę . Informuję, ze na wszystkie pytanie Radni na posiedzeniach Komisji uzyskali wyczerpujących  odpowiedzi.                                                    
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6
do protokołu.
 
                                                        2) Uchwała Nr XXXI/310/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małdyty na lata 2014-2032.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – Program uchwalony na lata 2014-2032 maksymalny termin wyznaczony przez Unię Europejską. Z zestawienia wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy wynika – liczba obiektów na których znajduje się azbest to 1045, powierzchnia 164.703m2, i przewidywany ciężar azbestu  do usunięcia to 1.811.728 kg. Właściciel ponosi koszty w wysokości 15% przedsięwzięcia.
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7
do protokołu.
 
                                                        3) Uchwała Nr XXXI/311/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody  na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Małdyty , gm. Małdyty
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8
do protokołu.
 
                                                         4) Uchwała Nr XXXI/312/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce zabudowanej wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy położonej w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty w drodze bezprzetargowej
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9
do protokołu.
 
                                                         5) Uchwała Nr XXXI/313/14 Rady Gminy Małdyty z dnia  24 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w gruncie położonego w Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty w drodze bezprzetargowej
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10  do protokołu.
 
                                                         6) Uchwała Nr XXXI/314/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej wraz ze sprzedażą budynku wybudowanego ze środków własnych byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Morągu, położonego w Wielkim Dworze, w drodze bezprzetargowej
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11  do protokołu.
 
                                                          7) Uchwała Nr XXXI/315/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie wyrażenie zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 137/38 położonej w Małdytach, obręb geodezyjny Małdyty, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , w drodze bezprzetargowej
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12  do protokołu.
 
                                                         8) Uchwała Nr XXXI/316/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13  do protokołu.
 
 
                                                    9) Uchwała Nr XXXI/318/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy Małdyty na 2014
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14  do protokołu.
 
                                                      10) Uchwała Nr XXXI/317/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15  do protokołu.
 
Ad. pkt 9
 
Skarga na działalność Wójta Gminy Małdyty.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – skarga wpłynęła do Rady Gminy od Biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Skarżącą jest Fundacja  Alarmowy Fundusz Nadziej na Życie z Ostródy. Dotyczy poszkodowanego w wypadku kota i kosztów jego leczenia. Chcę tę skargę rozpatrzyć i zakończyć w tej kadencji, omawiana była na posiedzeniach wszystkich Komisji. Wójt Gminy przedstawił całą  posiadaną   dokumentację w tej sprawie. Przygotowany został projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytam pismo oraz projekt uchwały.
 
                                                       11) Uchwała Nr XXXI/319/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małdyty
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                           Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15  do protokołu.
 
Ad. pkt 10
 
Interpelacje i zapytania.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – w dniu 31 lipca 2014 wpłynął do Rady Gminy wniosek . Pani Przewodnicząca odczytała wniosek w całości wraz z zadanymi przez wnioskodawcę pytaniami
 Proszę Pana Wójta o ustosunkowanie się.
- Wójt Gminy Antoni Smolak - tej samej treści wniosek otrzymałem w marcu tego roku i udzieliłem pisemnej odpowiedzi. Urząd Gminy Małdyty nie zapłacił żadnej sumy pieniężnej rodzinie Pana Dotka w 2014 roku i w ogóle. Takiej odpowiedzi udzieliłem dla Pana Philipa Stoeckle. W związku z powyższym nie mają zastosowania odpowiedzi na pozostałe pytania. Myślę, że ten Pan myli świadczenia pracownika z tytułu zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Małdytach, gdzie Pan Dotka był zatrudniony.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – wg Kodeksu pracy rodzinie zmarłego pracownika należy się odprawa pośmiertna, ale nie wiem czy o to chodzi. Zgodnie z prośbą Wnioskodawcy pismo  zostało przedstawione na posiedzeniu naszej Rady w dniu dzisiejszym.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska -  wszyscy radni złożyli w terminie oświadczenia majątkowe na koniec kadencji.
- Sołtys Marek Mazan – czy będzie naprawiana droga Klonowy Dwór do Zakładu Kaczkan, czy będą przy tej drodze wycinane zakrzaczenia, czy naprawiony zostanie przystanek w Kantach, jest bardzo zniszczony, a na tym przystanku dzieci oczekują na dowóz do szkoły.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – nie jest w planie funduszu sołeckiego przewidziana  naprawa tej drogi. Przystanki, które są notorycznie dewastowane nie będą naprawiane, ani porządkowane , tam oczekują dzieci z tej miejscowości może rodzice zwrócą większą  uwagę.
- Sołtys Bożena Adamczyk – wysyłane były listy do Koła Łowieckiego na ulicę Zamkową i nikt nie odbiera, listy wracają, gdzie wysyłać.
- Czesław Myc – bezpośrednio do Pana Mariusza Zega do Zajezierza.
- Radny Mirosław Cymer – naprawa drogi Wielki Dwór – Koszajny miała być realizowana w miesiącu lipcu.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – było powiedziane, że przy realizacji drogi Wilamowo- Ruda Woda, informacji udzieli Pan Zbigniew Stasik.
- Zbigniew Stasik – mamy ustalenia, że ubytki zostaną wykonane.
- Sołtys Halina Janota – remont drogi w Soplach od starej 7 do jeziora. Drogę tę niszczy Nadleśnictwo, to może i Nadleśnictwo mając równiarkę by  ją naprawiło.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – porozmawiam w tej sprawie z Panem Nadleśniczym.
 
 Ad. pkt. 11
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie trzydziestego pierwszego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                
Anna Thomas                                                                     Mirosława Rybska
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (01.10.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (01.10.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158067 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^