BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół XXXII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 listopada 2014 r.

                                                                          
 
 
PROTOKÓŁ
Z XXXII SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 05 listopada 2014
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1330
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XXXII/320/2014 do XXXII/328/2014
Obecnych Radnych - 13 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
Trzydziestą drugą -  ostatnią  w kadencji 2010-2014 sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała  Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, pracowników Urzędu,  oraz przybyłych mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XXXII sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
 
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
3.      Przyjęcie  protokołu z  XXXI sesji Rady Gminy.
 
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
5.    Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność   
       pożytku publicznego na 2015 r.
       - podjęcie uchwały
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1)  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  przez gminę Małdyty od Powiatu Ostródzkiego działki niezabudowanej położonej w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty z przeznaczeniem pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie  
 
2)   wyrażenia zgody na przeznaczenie do  oddania w użytkowanie wieczyste działki wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność dla najemcy położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze bezprzetargowej
 
3) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą  lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze przetargu
 
4)   obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
 
5)   zmiany uchwały Nr XIX/195/05  z dnia 27 kwietnia 2005 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty   za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 
6)zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.       
w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
 
7) zmian w budżecie gminy Małdyty na 2014 r.
 
7. Informacje:
1)  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok oraz oświadczeń majątkowych złożonych na dwa miesiące  przed upływem kadencji przez Panią    Mirosławę Rybską – przewodniczącą Rady Gminy oraz przez Pana Antoniego Smolaka – Wójta Gminy.
 
2)  Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych  przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2013 r.
 
3) Informacja Wójta o złożonych przez pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za 2013 r.
 
4) Informacja Wójta o stanie gminy za okres mijającej kadencji – Raport o stanie gminy.
 
8. Interpelacje i zapytania.
 
9. Uroczyste zakończenie kadencji 2010-2014  Rady Gminy Małdyty.
 
10. .Zakończenie trzydziestej drugiej  sesji Rady Gminy Małdyty.  
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława  Rybska – zapewne wszyscy Państwo radni zwrócili uwagę, że przed dzisiejszą Sesją Rady Gminy nie odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy. W momencie wyznaczania terminu i porządku obrad do podjęcia pozostawały uchwały dotyczące zmian w budżecie, w WPF oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 29.10,2014 wpłynął do Rady Gminy Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2013/2014 oraz otrzymaliśmy opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, wykorzystywane pod infrastrukturę „ostatniej mili”. Ponieważ jest to ostatnia sesja  tej kadencji – zgodnie z Planem Pracy Rady Gminy raport o stanie oświaty powinien być przedstawiony Radzie. Projekty uchwał oraz raport zostały Państwu niezwłocznie przesłane. W związku z powyższym  proponuję zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji w następujący sposób:
- po pkt 5 dopisać pkt 6 w brzmieniu – Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014,
- po pkt 6 nastąpi zmiana  numeracji  kolejnych punktów,
- w nowym pkt. 7 dopisać ppkt 8 w brzmieniu” Zwolnień w podatku od nieruchomości”
- w informacjach Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 – dopisać  „ i na dwa miesiące przed upływem kadencji”
- skreślamy informację o nie wpłynięciu informacji   o złożonych oświadczeniach majątkowych przed upływem kadencji.
 
Ustalony porządek obrad  sesji po dokonanych zmianach:
  1. Otwarcie sesji.
     2.     Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
     3. Przyjęcie  protokołu z  XXXI sesji Rady Gminy.
 
      4.Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
     5.Otwarcie sesji.
 
    6.Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
   
    7.Przyjęcie  protokołu z  XXXI sesji Rady Gminy.
 
    8. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
5.Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
- podjęcie uchwały
 
6. Raport o stanie oświaty za rok szkolny 2013/2014
 
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1)  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  przez gminę Małdyty od Powiatu Ostródzkiego działki niezabudowanej położonej w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty z przeznaczeniem pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie  
 
2)   wyrażenia zgody na przeznaczenie do  oddanie w użytkowanie wieczyste działki wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność dla najemcy położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze bezprzetargowej
 
3) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą  lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze przetargu
 
4)   obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
 
5)   zmiany uchwały Nr XIX/195/05  z dnia 27 kwietnia 2005 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty   za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 
6)zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
 
7) zmian w budżecie gminy Małdyty na 2014 r.
 
8) zwolnień z podatku od nieruchomości
 
8. Informacje:
1)  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok oraz oświadczeń majątkowych złożonych na dwa miesiące  przed upływem kadencji przez Panią    Mirosławę Rybską – przewodniczącą Rady Gminy oraz przez Pana Antoniego Smolaka – Wójta Gminy.
 
2)  Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych  przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2013 r i na dwa miesiące przed upływem kadencji
 
3) Informacja Wójta o złożonych przez pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za 2013 r.
 
4) Informacja Wójta o stanie gminy za okres mijającej kadencji – Raport o stanie gminy.
 
9. Interpelacje i zapytania.
 
10. Uroczyste zakończenie kadencji 2010-2014  Rady Gminy Małdyty.
 
11. .Zakończenie trzydziestej drugiej  sesji Rady Gminy Małdyty.
 
                                                                                     Głosowanie:
                                                                                    - za – 13 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad sesji po zmianach w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie i przystępujemy do jego realizacji
                    
Ad. pkt. 3
 
Protokół XXXI zwyczajnej sesji  został  wyłożony do wglądu, oraz zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag ani zastrzeżeń nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu z XXXI sesji bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 13 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXI sesji Rady Gminy został przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami:
- po ostatniej sesji otrzymałem dokumenty dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Małdytach, które to pozwolą ubiegać się o środki unijne,
- 30.09.2014- złożone zostały dokumenty do otrzymania dotacji na zadanie drogowe Zajezierze – Górka
- 10.10.2014 podpisałem porozumienie z Gidia w sprawie przejęcia od 01.11.2014 oświetlenia ulicznego na węźle Małdyty, zgodnie z przepisami jest to obowiązek gminy.
- po otrzymaniu tzw. Metryczki postanowiłem wystąpić do Rady Gminy z projektem uchwały o utrzymaniu podatku rolnego na 2015 na poziomie roku 2014. Projekt tej uchwały otrzymał pozytywną opinię Izb Rolniczych.
- 24.10.2014 odbył się przetarg na zimowe utrzymanie dróg, oferty złożyły i wygrały te same firmy co w roku ubiegłym i w tych samych rejonach.
- 27.10.2014 podpisałem porozumienie o przekazaniu działek w Soplach i Wodzianach dla gminy Małdyty
- 29.10.2014  złożyłem do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z radnych,
- 30.10.2014 – wspólnie z Panią Skarbnik podpisałem umowę na dofinansowanie siłowni zewnętrznych. Dofinansowanie otrzymaliśmy. W dniu 30.10.2014 siłownia została zamontowana.
- 31.10.2014  ukazała się lista rankingowa dróg zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach tzw. Schetynówek. Na liście tej znajduje się nasza droga Zajezierze – Górka na poz. 9. Pan Wójt przekazał dokumenty Radnemu Zdzisławowi Miklaszewskiemu.
- 04.11.2014 podpisałem projekt budżetu na 2015 rok, który zostanie przesłany RIO i przewodniczącej rady gminy oraz przewodniczącym komisji rady. Pan Wójt przedstawił najważniejsze inwestycje ujęte w budżecie oraz o przeznaczeniu 20 tysięcy złotych na szczepionki dla dzieci z gminy Małdyty i 10 tysięcy złotych na Szpital w Morągu.
 
 
Ad. pkt 5
 
Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – wszyscy Radni otrzymali Program współpracy wraz z projektem uchwały proszę Panią Krystynę Szarzyńską – pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o przedstawienie najważniejszych spraw dotyczących tego Programu.
- Krystyna Szarzyńska - Nie zmieniły się przepisy w porównaniu do roku ubiegłego. Głównym celem Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gmina Małdyty a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Małdyty lub na rzecz jej mieszkańców. Przedmiotem współpracy jest wsparcie realizacji zadań przez gminę z udziałem środków organizacji. Określonym kryterium jest  współpraca z organizacjami na rzecz mieszkańców lub na terenie gminy. Środki przeznaczone to kwota 30 tysięcy złotych.  Na rok 2015 określono  trzy zadania oraz dofinansowanie:
  1. działanie profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Małdyty  - 18 tysięcy złotych
  2. edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym – 2 tysiąc złotych
  3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej  - 10 tysięcy złotych.
Konsultacje prowadzone były od 12.09.2014 do 13.10.2014, nie wpłynęły żadne uwagi co do programu. O środki ubiegać się mogą organizacje spoza terenu gminy Małdyty.
 
 
                                                        2) Uchwała Nr XXXII/320/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie  uchwalenia Programu współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Ad. pkt 6
 
Raport o stanie oświaty za rok szkolny 2013/2014
- Przewodnicząca rady Gminy Mirosława Rybska – wszyscy Państwo Radni otrzymali raport na płytach w wersji elektronicznej,  w wersji pisemnej i elektronicznej złożony został do Rady Gminy w ustawowym terminie. Czy Państwo Radni chcą aby przedstawiać raport w całości czy tylko wyniki egzaminów.
- większość głosów z sali jest za przedstawieniem wyników egzaminów.
- Kierownik referatu oświaty Danuta Olender - Lewandowska w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła wyniki egzaminów klas szóstych i wyniki egzaminów gimnazjalnych porównując wyniki szkół z Gminy Małdyty do wyników w powiecie i województwie.
Prezentacja ( pisemna) w załączeniu do protokołu – załącznik Nr 4
 
Ad. pkt 7
 
Podjęcie uchwał w sprawie:
 
- Przewodnicząca  Rady Gminy Mirosława Rybska – tak jak wcześniej wspominałam pracownicy Urzędu Gminy omówią projekty uchwał.
 
- Czesław Myc – inspektor – Gmina Małdyty wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Ostródzie o  nieodpłatne przekazanie działki pod Wiejski Dom Kultury w Dobrocinie. Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę podejmując uchwałę o przekazaniu Gminie Małdyty w/w działki.
 
                                                                           2) Uchwała Nr XXXII/321/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  przez gminę Małdyty od Powiatu Ostródzkiego działki niezabudowanej położonej w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty z przeznaczeniem pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie    - Radny Kamil Kołtek – w którym to jest miejscu
- Czesław Myc – przy zjeździe do przedszkola z drogi Nr 519 po prawej stronie – sam ten róg między drogami
Radni nie wnieśli więcej  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
                                                                          3) Uchwała Nr XXXII/322/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do  oddanie w użytkowanie wieczyste działki wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność dla najemcy położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze bezprzetargowej
 
- Czesław Myc – inspektor- sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działki.
 
Radni nie wnieśli   uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
                                                                             4)   Uchwała Nr XXXII/323/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą  lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze przetargu.
 
- Czesław Myc – sprzedaż lokalu bez najemcy, pustostan w drodze przetargu.
 
Radni nie wnieśli   uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
                                                                                  5) Uchwała Nr XXXII/324/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – odczytała pismo Wójta Gminy do Izb Rolniczych w sprawie opinii w/w projektu uchwały oraz odpowiedź Izb Rolniczych – pozytywną opinię.
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS cena żyta za 11 kwartałów stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 61,37dt, proponujemy obniżyć  do kwoty 55,00 złotych, czyli do poziomu podatku w 2014 roku.
 
Radni nie wnieśli   uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
                                                                                  6) Uchwała Nr XXXII/325/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie  zmiany uchwały Nr XIX/195/05  z dnia 27 kwietnia 2005 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty   za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
- Zbigniew Stasik – kierownik referatu komunalnego – Urząd Marszałkowski realizuje Program Budowa Sieci Szerokopasmowej od Zalewa do Małdyty. Na terenie Gminy Małdyty będą dwie szafy, od których trzeba wykonać sieć do mieszkańców. Trzeba w tym celu wyłonić wykonawcę oraz operatora. Opłaty dotychczasowe za zajęcie pasa drogowego są bardzo wysokie, żaden wykonawca nie zgodzi się wykonać sieci. Zmiana opłat dotyczy tylko sieci internetowej. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Małdyty, których zarządcą jest Wójt Gminy Małdyty na cele infrastruktury „ostatniej mili. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa dostępu do Internetu a użytkownikiem końcowym.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – ma to obowiązywać do roku 2025.
 
Radni nie wnieśli   uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
                                                                                 7) Uchwała Nr XXXII/326/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
- Skarbnik Gminy Izabela Baczkowska – zmiany w WPF dotyczą przede wszystkim opłat za zajęcie pasa drogowego oraz spłat kredytowych.
 
Radni nie wnieśli   uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
 
                                                                                 8) Uchwała Nr XXXII/327/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie zmian budżecie gminy Małdyty na 2014 rok.
 
- Skarbnik Gminy Izabela Baczkowska – przedstawiła szczegółowo zmiany w budżecie gminy, które dotyczą w szczególności dotacji na stypendia, dotacji na siłownię zewnętrzną, dotacji na wybory samorządowe, oraz w dziale opieka społeczna.
- Radny Adam Gryz – w załączniku  Nr 1 zwiększenie o 440 tysięcy złotych – czego dotyczy
- Skarbnik Gminy – są to dochody z tytułu podatków – rolnego, od nieruchomości oraz od osób prawnych.
 
Radni nie wnieśli więcej  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 
                                                                                 9) Uchwała Nr XXXII/328/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 05 listopada 2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – projekt uchwały dotyczy zwolnień od gruntów pod infrastrukturą „ostatniej mili” dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie i jest to pomoc tzw „de minimis „. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Urzędu Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 
Radni nie wnieśli   uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – ogłosiła 10-cio minutową przerwę.
Po przerwie Przewodnicząca rady Gminy Mirosława Rybska poinformowała, że obecnych Radnych jest 11 osób, salę obrad opuścili Radni Amer Matti  i Mirosław Cymer.
 
Ad. pkt. 8
 
Informacje:
 
1)  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok oraz oświadczeń majątkowych złożonych na dwa miesiące  przed upływem kadencji przez Panią    Mirosławę Rybską – przewodniczącą Rady Gminy oraz przez Pana Antoniego Smolaka – Wójta Gminy odczytała Przewodnicząca Rady Gminy -  stanowi załącznik Nr 13 do protokołu
 
 
2)  Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych  przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2013 r i na dwa miesiące przed upływem kadencji  - odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – stanowi załącznik Nr 14 do protokołu
 
3) Informacja Wójta o złożonych przez pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za 2013 r – odczytała Sekretarz Gminy Stanisława Domańska  
 
4) Informacja Wójta o stanie gminy za okres mijającej kadencji – Raport o stanie gminy szczegółowo przedstawił Wójt Gminy podsumowując pracę za okres 2002-2014. raport wszyscy Radni oraz sołtysi otrzymali.  Raport stanowi załącznik Nr 15 do protokołu
 
Ad. pkt 9
 
Interpelacje i zapytania.
 
- Radny Adam Gryz – na nowo wybudowanej drodze w Bagnitach przy jednej z posesji jest wykonany bardzo duży uskok, tak jakby nie skończone prace i tam będzie spływać woda. Druga sprawa to sprawa znaku do miejscowości Dziśnity – interpelacje składałem już trzy razy.  Następną sprawą jest informacja dla sołtysów a za ich pośrednictwem do mieszkańców w sprawie zakładania skrzynek pocztowych –  sprawa związana z moją pracą zawodową. Radny rozdał informację dla sołtysów na piśmie.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – droga w Bagnitach wykonana została zgodnie z dokumentacją, nie obchodzą mnie uzgodnienia  prywatne między mieszkańcami a wykonawcą.
- Sołtys sołectwa Wodziany Wiesław Mikowski – potwierdzam, że to o czym mówił Pan Gryz jest prywatnym uzgodnieniem mieszkańca z wykonawcą , na gruncie prywatnym, a woda tam nie będzie spływała.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – w sprawie znaku drogowego pamiętam o tej sprawie, ale grunty są dopiero przekazywane, a na nie swoich gruntach nie możemy nic ustawiać.
 
Ad. pkt 10.
 
Uroczyste zakończenie kadencji 2010-2014 Rady Gminy Małdyty.
- Przewodnicząca rady Gminy Mirosława Rybska odczytała podziękowania o treści cytat:
 
„W życiu tak jest ,że koniec jednych zdarzeń daje początek kolejnym.
Już za kilkanaście dni kończy się kadencja Rady Gminy Małdyty , odbywają się wybory samorządowe i rozpoczyna się jej  nowa kadencja.
            Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Małdyty kadencji 2010-2014 odbyło się w dniu 02.12.2010 . Radni złożyli ślubowanie i rozpoczęli swoją działalność. W sumie w ostatniej kadencji odbyło się 80 komisji  i 32 sesje.       Była to kadencja , w czasie której trwała ścisła współpraca między radą gminy jako organem uchwałodawczym a wójtem gminy jako organem wykonawczym. Zaowocowała ona wieloma inwestycjami, przedsięwzięciami oraz budowaniem dobrego wizerunku naszej gminy.
            Bardzo się cieszę ,że w czasie  ostatnich kadencji podjęliśmy szereg trafnych decyzji w formie uchwał, które będą dobrze służyły społeczeństwu gminy Małdyty.
            W tym miejscu pozwolę sobie podziękować  Wójtowi Gminy  Panu Antoniemu Smolakowi , Sekretarz Gminy Pani Stanisławie Domańskiej oraz Skarbnik Gminy Pani Izabeli Baczkowskiej za bardzo dobrą, rzeczową i merytoryczną współpracę z Radą Gminy.
            Dziękuję również  wszystkim pracownikom , kierownikom referatów Urzędu Gminy oraz Pani Ani Thomas  za sprawną organizację i przygotowanie techniczne  obrad każdej komisji i sesji rady gminy.
            Dziękuję również wszystkim kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy za przedkładanie rzetelnych informacji oraz za rzetelną pracę na rzecz obsługi mieszkańców   naszej gminy.
Dziękuję  też za współpracę Kierownikowi Komisariatu Policji w Morągu oraz  Komendantowi Gminnemu Ochotniczych  Straży Pożarnych w Małdytach.
            Naszym drogim sołtysom jestem wdzięczna za ich wysiłki i pracę na rzecz integracji społeczeństwa , za wpływ na zmianę  wyglądu i wizerunku naszych miejscowości.
            Ale  specjalne podziękowanie kieruję do Was szanowni Radni.
Za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za godne i rzetelne wypełnianie mandatu radnego, za  mądrość i dużą kulturę w pracy Rady. 
Pozwólcie drodzy Państwo ,że już ostatni raz zwrócę się do naszego Kolegi.
Drogi Piotrze, dziękuję Ci za pierwsze wskazówki i rady. Za to ,że tak wiele zrobiłeś dla naszej gminy.
Bardzo żałujemy ,że dzisiaj nie ma Cię tu z nami.
Pamiątkę , którą Ci przygotowaliśmy złożymy na ręce Twojej Rodziny.
                                   Szanowni Państwo,
Nasze dokonania są konkretnym dowodem aktywności radnych , należytej współpracy z Wójtem Gminy , pełnemu zaangażowaniu pracowników samorządowych oraz dobrej współpracy z mieszkańcami naszej gminy. Bo to właśnie społeczeństwo obdarzyło nas  mandatem zaufania i to właśnie dla mieszkańców naszej gminy  staraliśmy się zrobić jak najwięcej.
Ja żegnam się z Panem Wójtem , ze wszystkimi kolegami i koleżankami radnymi , z sołtysami oraz  ze wszystkimi osobami , z którymi dane było mi współpracować w tej i poprzedniej kadencji.
 Drodzy Państwo Radni, jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję i pragnę zapewnić , że był to dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność przewodzić tak szanownemu gronu.
Dla wszystkich Państwa  , którzy podjęli decyzję o ponownym kandydowaniu życzę powodzenia . Jestem pewna ,że nasi mieszkańcy docenią Państwa  wysiłki w obecnej kadencji i w głosowaniu poproszą o więcej w następnej.
 
Po odczytaniu podziękowań Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Radnymi wręczyła kwiaty.
 
- Wójt Gminy Antoni Smolak wręczył pamiątki, kwiaty dla wszystkich Radnych i Sołtysów oraz Pani Sekretarz Gminy Stanisławie Domańskiej za dwunastoletnią współpracę.
 
Ad. pkt. 11
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie trzydziestego drugiego ostatniego w kadencji  posiedzenia Rady Gminy.
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                
Anna Thomas                                                                     Mirosława Rybska

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (14.11.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (14.11.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (14.11.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (14.11.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8159685 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^