BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z II sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.

 
 
PROTOKÓŁ
Z II SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 10 grudnia 2014
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1135
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr II/ 3/2014 do II/8/2014
Obecnych Radnych - 15 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Drugą sesję  Rady Gminy Małdyty otworzył i prowadził Mirosław Fiedosiuk – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Serdecznie powitał  Wójta Gminy, Radnego Powiatu, Radnych, Sołtysów, Sekretarza Gminy. Skarbnika Gminy, pracowników Urzędu  oraz przybyłych mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach II sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 15 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
1.      Otwarcie sesji.
 
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
3.      Przyjęcie  protokołu z  I inauguracyjnej sesji Rady Gminy.
 
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
5    Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy
2) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe W. Witkowski – M. Gręda, Zajezierze 12 ,14-330 Małdyty
3) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
4) zmian w budżecie gminy Małdyty na 2014 r.
5) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Małdyty
6) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krekach, obręb geodezyjny Koszajny od Gospodarstwa Kreki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
 6. Interpelacje i zapytania.
 
 7. Zakończenie  drugiej  sesji Rady Gminy Małdyty. 
Ad. pkt. 3
 
Protokół z I  sesji  Inauguracyjnej Rady Gminy został  wyłożony do wglądu, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu z II sesji bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 15 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z I sesji Rady Gminy został przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
- Wójt Gminy Marcin Krajewski – Witam Państwa bardzo serdecznie i pozwólcie, że  przedstawię najważniejsze sprawy od dnia zaprzysiężenia do dnia dzisiejszego:
1. W czwartek  20 listopada 2014 otrzymałem pismo od Pana Zbigniewa Stasika z dnia 13 listopada 2014 r. dotyczące niezapłaconych faktur za energię elektryczną za węzeł  S7. Węzeł ten został nam przekazany, kwota do zapłaty opiewa na 102.376 złotych Poprosiłem o opinie prawną. Opinia jest taka, że faktury te muszą być zapłacone, ponieważ może to skutkować poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z procesem sądowym jak i konsekwencjami możności wyartykułowania  zarzutu braku dyscypliny finansów publicznych. W związku z powyższym zwróciłem, się z prośbą  do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o rozłożenie wyżej wymienionej kwoty na cztery  raty i nie naliczanie odsetek karnych. Czekamy na odpowiedź.
2. W piątek 21 listopada 2014r.  dostałem informację dotyczącą wykonania projektu siłowni zewnętrznych w Małdytach. Założony we wniosku cel projektu możliwy jest do osiągnięcia   poprzez rzetelną realizację zadań wykazana w zestawieniu rzeczowo – finansowym i to stanowi klucz do zakończenia prawidłowej realizacji i rozliczenia refundacji projektu. Nasze rozliczenie finansowo – rzeczowe składa się z trzech kategorii wydatków, które zgodziliśmy się wykonać podpisując umowę z samorządem województwa. Pierwszy element jest to element siłowni  zewnętrznej , drugi element są to nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i trzeci element odtworzenie trawników. Do tej pory jest wykonany jeden z tych elementów. Wraz z Panem Wojtkiem Gizińskim niezwłocznie udaliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Pani prowadzącej projekt, która utwierdziła nas w przekonaniu, że jeśli chcemy uzyskać refundację w kwocie 20 tysięcy złotych musimy dokończyć ten projekt. Udaliśmy się do Biura Kontroli, aby poradzić się co w takim przypadku robić. Otrzymaliśmy informację, że jedynym ratującym działaniem jest dokończenie dwóch kategorii elementów wydatków ujętych w wykazie finansowo- rzeczowym. Po powrocie uruchomiłem w trybie pilnym wyłonienie wykonawcy w drodze zapytania cenowego . Na obecną chwilę projekt ten jest realizowany. Zakończenie zaskutkuje uzyskaniem dofinansowania w wysokości 20 tysięcy złotych.
3. 03 grudnia 2014 r. odbyłem spotkanie z władzami niepublicznej  szkoły w Wielkim Dworze. Spotkanie dotyczyło nie przekazanej dotacji na oddział przedszkolny dzieci trzy i czteroletnich za okres od września do grudnia 2014 roku. Kwota miesięcznej dotacji wynosi 9.119 złotych, a kwota łącznej dotacji wynosi  36.764 złote w tym również zgodnie z opinia prawną kwotę tę powinniśmy przekazać, ale ustaliliśmy , że Stowarzyszenie przedłoży nam wniosek, w którym będą informacje na co przekazywane są środki z funduszu europejskiego, wtedy będziemy mogli rozliczyć tą dotację.
4. 05 grudnia 2014 r. odbyłem spotkanie z firmą brokerską Maximus. Spotkanie dotyczyło ubezpieczenia mienia naszej gminy. Wspólnie z Panią Sekretarz i Panią Skarbnik udało nam się wynegocjować bardzo dobre warunki ubezpieczenia, kwota składki rocznej jest niższa niż w latach ubiegłych, a wartość mienia jest wyższa. W chwili obecnej trwają prace w celu wyłonienia firmy ubezpieczeniowej. 18 grudnia 2014 nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.
5. Odbyłem dwa spotkania z Panem Janem Urbanem dotyczące zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty, polegającego na umieszczeniu udokumentowanych złóż kruszywa. Pan Jan Urban otrzymał w dniu 29 września 2014 roku zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złóż kruszywa naturalnego piasku oraz piasku ze żwirem. Zgodnie z art. 95 ustawy prawo geologiczne i górnicze udokumentowane złoża kopalin  w terminie dwóch lat od daty udokumentowania kopalin  wprowadza się do studium. W związku z tym zmiany te będą nieuniknione. W dniu 28 maja 2014 roku została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium, będziemy ta sprawę realizowali dalej.
 Dziękuje bardzo.
 
Ad. pkt. 5
 
Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy.
 
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Fiedosiuk – proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących komisji.
 
Komisja Rewizyjna.
- Radny Jan Marchlewicz  - zgłaszam na przewodniczącego komisji rewizyjnej Radnego Rafała Lecha.
Radny Rafał Lech – wyraża zgodę.
Wobec nie zgłoszenia więcej kandydatur przewodniczącym komisji rewizyjnej został Radny Rafał Lech.
Komisja Budżetu.
Radny Rafał Lech – zgłaszam na przewodniczącego komisji budżetu Radnego Mirosława Cymer . Radny Mirosław Cymer wyraża zgodę.
Radny Zdzisław Miklaszewski – zgłaszam na przewodnicząca komisji budżetu Radną Beatę Obuchowicz. Radna Beata Obuchowicz wyraża zgodę.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Fiedosiuk – wobec zgłoszenia dwóch kandydatur zarządzam głosowanie poprzez podniesienie ręki.
- na kandydaturę Radnego Mirosława Cymer – za – 11 radnych
                                                                       - przeciw – 0 radnych
                                                                       - wstrzymało się – 0 radnych
 
- na kandydaturę Radnej Beaty Obuchowicz -  za – 3 radnych
                                                                       - przeciw – 0 radnych
                                                                       - wstrzymało się – 1 radnych.
W wyniku głosowania przewodniczącym komisji budżetu został Radny Mirosław Cymer uzyskując większą liczbę głosów.
 
Komisja Oświaty.
 
Radny Kamil Kołtek zgłosił kandydaturę Radnej Renaty Nadolskiej.
Radna Renata Nadolska wyraża zgodę.
Radna Beata Obuchowicz zgłasza kandydaturę radnego Adama Gryza.
Radny Adam Gryz wyraża zgodę. 
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Fiedosiuk – wobec zgłoszenia dwóch kandydatur zarządzam głosowanie poprzez podniesienie ręki.
- na kandydaturę Radnej Renaty Nadolskiej  – za – 12 radnych
                                                                       - przeciw – 0 radnych
                                                                       - wstrzymało się – 1 radny
 
- na kandydaturę Radnego Adama Gryza     - za – 2 radnych
                                                                       - przeciw – 0 radnych
                                                                       - wstrzymało się – 0 radnych.
W wyniku głosowania przewodniczącym komisji oświaty została Radna Renata Nadolska uzyskując większą liczbę głosów.
 
Komisja rolnictwa.
 
Radny Mirosław Cymer – zgłosił kandydaturę Radnego Jana Marchlewicza.
Radny Jan Marchlewicz wyraził zgodę.
Radny Adam Gryz – zgłosił kandydaturę Radnego Ryszarda Rybskiego.
Radny Ryszard RYbski – nie wyrażam zgody, jestem za młodym stażem Radnym.
- na kandydaturę Radnego Jana Marchlewicza   – za – 13 radnych
                                                                             - przeciw – 1 radny
                                                                             - wstrzymało się – 1 radny
 
W wyniku głosowania przewodniczącym komisji rolnictwa  została Radny Jan Marchlewicz  uzyskując większą liczbę głosów.
 
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Fiedosiuk – ogłaszam 10-cio minutowa przerwę i po przerwie  proszę przewodniczących komisji o podanie składu osobowego komisji.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że składy komisji są już znane, proszę przewodniczących komisji o przedstawienie składów komisji:
  1. komisja rewizyjna:
- Rafał Lech – przewodniczący
- Jarosław Komosa – członek
- Danuta Stecko – członek
2. komisja budżetu;
- Mirosław Cymer – przewodniczący
- Kamil Kołtek – członek
- Zdzisław Miklaszewski – członek
- Andrzej Kotkowski – członek
- Rafał Lech - członek
3. komisja oświaty:
- Renata Nadolska – przewodnicząca komisji
- Zbigniew Kucharski – członek
- Ryszard Rybski – członek
- Beata Obuchowicz – członek
4. komisja rolnictwa:
- Jan Marchlewicz – przewodniczący
- Danuta Stecko – członek
- Krzysztof Paź – członek
- Adam Gryz – członek.
 
- Radny Adam Gryz nie wyraża zgody na pracę w komisji rolnictwa, zgłasza swój akces do pracy w komisji oświaty.
- Radny Andrzej Kotkowski nie wyraża zgody na pracę w komisji budżetu, zgłasza swój akces do pracy w komisji rolnictwa.
Po zmianach Radny Adam Gryz będzie członkiem komisji oświaty, Radny Andrzej Kotkowski będzie członkiem komisji rolnictwa, Radna  Beata Obuchowicz będzie członkiem komisji budżetu.
Pozostali Radni wyrazili zgodę na pracę w komisjach.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały:
1)     Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy.
Głosowanie nad projektem uchwały:
- za – 15 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się  - 0 radnych
 
Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę  jednogłośnie.
Uchwała  stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
 
2) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe W. Witkowski – M. Gręda, Zajezierze 12 ,14-330 Małdyty
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o ustosunkowanie się Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Januszkiewicza.
- Radca Prawny – zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest obligatoryjnym obowiązkiem samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 24.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy z wyjątkiem taryf zmiennych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie z ust. 4 powołanego artykułu Wójt(burmistrz, prezydent miasta)  sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1, pod względem celowości ich ponoszenia. Zgodnie z ustępem 8 w/w artykułu 24 ustawy jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5(45 dni), taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.  Zgodnie z poglądem zaprezentowanym w wyroku WSA w Olsztynie z dnia 6 maja 2014 „Rada gminy nie dokonuje samodzielnie weryfikacji, pod względem legalności i celowości sporządzania taryf. Norma kompetencyjna zawarta w art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powinna być interpretowana na gruncie systemowych i funkcjonalnych reguł wykładni, w związku z unormowaniami regulującymi zasady i tryb ustalenia taryf także w zakresie podziału kompetencji pomiędzy wójtem a radą gminy. Rada gminy zatwierdza tylko taryfy pozytywnie zweryfikowane przez wójta, zaś odmowa ich zatwierdzenia, gdy w ocenie organu wykonawczego taryfy sporządzone zostały niezgodnie z przepisami prawa. Zatem w przypadku zatwierdzenia taryf przez Wójta Gminy, Rada Gminy  nie może kwestionować prawidłowości ich ustalenia, a tym bardziej odmówić  zatwierdzenia proponowanych taryf”.
Pytań nie ma.
                                                                2) Uchwała Nr II/4/2014 rady Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe W. Witkowski – M. Gręda, Zajezierze 12 ,14-330 Małdyty
Głosowanie nad projektem uchwały:
- za – 15 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się  - 0 radnych
 
Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę  jednogłośnie.
Uchwała  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
3) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o przedstawienie projektu uchwały Panią Skarbnik Gminy.
Skarbnik Gminy – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2031 wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2031 w roku 2014 została zwiększona o kwotę dochodów 75.641złote i wydatków 139.124 złote, co wynika z zmian decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zmian  w budżecie gminy na 2014rok. Każde zwiększenie bądź zmniejszenie dochodów i wydatków jak również wydatków inwestycyjnych ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Skarbnik Gmin y – Panie Przewodniczący, czy mogę omówić jednocześnie zmiany do budżetu, ponieważ WFP wynika właśnie ze zmian w budżecie.
 
4) zmian w budżecie gminy Małdyty na 2014 r.
- Skarbnik Gminy -  dochody gminy zwiększa się o kwotę 75.641 złote, a wydatki zwiększa się o kwotę 139.124 złote. Pani Skarbnik omówiła szczegółowo wszystkie załączniki do zmian w budżecie.
Proszę o pytania.
- Radny Jan Marchlewicz – proszę o powiększenie cyfr, są nie do odczytania.
- Skarbnik Gminy – nie jest to możliwe, zmiany drukujemy z programu i nie ma możliwości zmiany druku.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy -  przekazuję prowadzenie dalszej części Wiceprzewodniczącemu Rady.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – odczytuję projekty uchwał:
                                      3) Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2014 w  sprawie    zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031    
 
 Głosowanie nad projektem uchwały:
- za – 15 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się  - 0 radnych
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę  jednogłośnie.
Uchwała  stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
                                      4) Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Małdyty na 2014 rok.
 
 
 Głosowanie nad projektem uchwały:
- za – 15 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się  - 0 radnych
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę  jednogłośnie.
Uchwała  stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
5) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Małdyty
 
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Fiedosiuk – z propozycja wynagrodzenia Wójtowi Gminy występuje Przewodniczący Rady i po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu … (  tak stanowi Regulamin Rady) przedstawia Radzie Gminy.  Ogłaszam 5-cio minutową przerwę, a komisję budżetu proszę o spotkanie i wypracowanie opinii.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – chciałbym wyjaśnić, że temat wynagrodzenia Wójta to temat drażliwy szczególnie dla osoby, której to dotyczy. Ustaliliśmy wspólnie z komisja budżetu, że mimo, że wynagrodzenie  byłego Wójta było  sprzed czterech lat , żeby pozostawić status quo, żeby to wynagrodzenie otrzymał nowy Wójt bez zmian. Myślę, że to będzie uczciwe i wobec wyborców, wobec nowego Wójta.
Proszę o pytania.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
- Przewodniczący Rady Gminy – zanim odczytam projekt uchwały to powiem tylko, że wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5.500złotych, dodatek funkcyjny 1.500złotych i dodatek specjalny 20% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co daje kwotę 1.400złotych.Chciałbym podkreślić, że to jest suma brutto, a nie netto od tego trzeba jeszcze potrącić podatek i składki ZUS.
                                                              5) Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Małdyty.
Głosowanie nad projektem uchwały:
- za – 15 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się  - 0 radnych
 
Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę  jednogłośnie.
Uchwała  stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
6) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krekach, obręb geodezyjny Koszajny od Gospodarstwa Kreki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- Przewodniczący Rady Gminy – proszę Pana Czesława Myca o przedstawienie projektu uchwały.
- Czesław Myc – na wniosek mieszkańców Kreki, Wójt Gminy wystąpił do Gospodarstwa Kreki o przekazanie części gruntu na plac zabaw. Właściciel Gospodarstwa wyraził zgodę i chce nam przekazać tą działkę za przysłowiową złotówkę. Gmina wydzieliła działkę zgodnie z umową.  Wójt Gminy wystąpił do właściciela z prośbą o podanie kwoty za jaką chce sprzedać działkę. Właściciel telefonicznie poinformował, że przekaże gminie działkę nieodpłatnie, a gmina pokryje koszty dokumentacji  niezbędnej do przejęcia działki oraz koszty aktu notarialnego.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                  6) Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krekach, obręb geodezyjny Koszajny od Gospodarstwa Kreki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Głosowanie nad projektem uchwały:
- za – 15 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się  - 0 radnych
 
Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę  jednogłośnie.
Uchwała  stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
 
Ad. pkt. 6
 
Interpelacje i zapytania.
 
- Przewodniczący Rady Gminy – chciałbym nawiązać do oświadczenia Pana Wójta iż ja również podpisałem pewne dokumenty to jest odprawę Wójta w wysokości trzech miesięcznych wypłat oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop za 5 dni za 2012, 26 dni za 2013 rok i 24 dni za 2014 rok. Czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos.
- Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Cymer – ustawa nakazuje wykorzystanie urlopu do końca lipca jeśli się nie mylę za poprzedni rok, jak to się ma do tego co teraz słyszymy, jak to jest kwota, jak to się ma do zapisów prawa. Kto decyduje o tym kto wysyła Wójta na urlop.
- Przewodniczący Rady Gminy – nie mam kwoty. Proszę Radce Prawnego o wypowiedzenie się w tej kwestii.
- Radca Prawny – jeżeli chodzi o reprezentowanie pracodawcy w stosunkach z Wójtem to w zakresie , który dotyczy tych spraw dokonuje upoważniona, przez Wójta osoba względnie Sekretarz Gminy, z tym, że Sekretarz Gminy dokonuje weryfikacji ilości dni urlopu będących do wykorzystania natomiast nie ma prawnych możliwości do zobligowania Wójta, aby ten urlop wykorzystał w naturze ze względu na to, że jest to jego pracodawca. Nie będzie go w stanie zmusić aby faktycznie ten urlop Wójt wykorzystał. Co do przewidzianego ustawą prawa do wykorzystania tego urlopu w określonym okresie kolejnego roku to w istocie przepisy kodeksu pracy taki obowiązek przewidują , ale z drugiej strony jest, że za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi ekwiwalent i może dochodzić tego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop do momentu aż to roszczenie nie ulegnie przedawnieniu, a okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wynosi trzy lata.
Tutaj jest ten okres zachowany to nie zachodzi podstawa do tego aby odstąpić od wypłaty tego ekwiwalentu. Decyzja o wypłacie została podjęta ja  nie dopatruje się tutaj w tym zakresie żadnego uchybienia.
- Radna Beata Obuchowicz – do kiedy składamy oświadczenia majątkowe.
- Sekretarz Gminy – 30 dni od dnia ślubowania, tj. do 27 grudnia 2014, ale w związku, że są to święta więc do 24grudnia 2014.
- Marchlewicz Grzegorz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam przed sobą  raport poprzedniego Wójta, chociaż uważam, że raport powinien zawierać aktywa i pasywa, czego nie zawiera,  a nie opisywanie , że niektórzy nie maja żadnego pojęcia, przeszkadzają , takie niedorzeczności, ale chciałbym się skupić na załączniku Nr 3, nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych, jak to się ma do niezapłaconych faktur za energię elektryczną, czy to powstało w tym okresie przekazywania czy wcześniej.
- Wójt Gminy Marcin Krajewski- faktura niezapłacona jest od momentu okresu powstania oświetlenia do dnia dzisiejszego a jeśli chodzi o interpretację prawną to proszę Radcę Prawnego.
- Radca Prawny – roszczenie Energii o zapłatę tej faktury zostało wykreowane już wcześniej, natomiast przez pewien okres czasu toczyły się negocjacje dotyczące fizycznego przejęcia i zapłaty tego oświetlenia. W związku z tym sprawa ta była przedmiotem sporu, z jednej strony Energia utrzymywali o obowiązku zapłaty tej faktury niezależnie od tego, czy zostało to nam fizycznie przekazane, urząd pozostawał na stanowisku, że do fizycznego przekazania nie będziemy tego regulować. Ja dla Pana Wójta sporządziłem opinie prawną w zakresie obowiązku ponoszenia tych opłat powołując się na orzecznictwo sądów w tej sprawie. Jedno z orzeczeń Sądu Okręgowego w Elblągu, który rozpatrywał apelację jednej z gmin z naszego terenu dotyczącą zapłaty za te faktury. Apelacja została oddalona, Sąd uznał, że te opłaty powinniśmy bezwzględnie ponieść. Na początku 2014 roku zapadło orzeczenie NSA, które było oczekiwane przez wiele samorządów odmawiających zapłaty za koszty tej energii i ono również potwierdziło, że na gminie spoczywa obowiązek zapłacenia za tą energię. Przez cały okres wiosny 2014 roku toczone były takie negocjacje, próby zmiękczenia stanowiska Energii w tym zakresie, z powołaniem się na argumentację dotyczącą bezzasadności żądania od nas zapłaty za minione okresy kiedy tak naprawdę nie zarządzaliśmy w żadne sposób, nie mogliśmy weryfikować stanu tych liczników i przypisanych nam do zapłaty kwot. W związku z tym w naszej ocenie to roszczenie może nie tyle, że było wymagalne, ale było dla nas sporne, walczyliśmy o to, aby tę opłatę zapłacić w mniejszej wysokości, natomiast w listopadzie wpłynęło do urzędu wezwanie przesądowe do zapłaty, w związku z tym był to ostateczny termin kiedy należało podjąć decyzję  w tym zakresie. W odpowiedzi na to wezwanie wystosowane zostało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z prośbą o rozważenie możliwości rozłożenia należności na raty i umorzenia należności odsetkowych między innymi z uwagi na fakt, że te faktury opiewały na duże kwoty za okresy wcześniejsze zanim rozpoczęły się negocjacje, w związku z tym w tym upatrywaliśmy szansę  żeby ten obowiązek w jakiejś części ograniczyć.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – czy możemy wyłonić swojego operatora do obsługi tych lamp i czy można zmniejszyć liczbę tych lamp, co w tym zakresie mówi prawo.
- Zbigniew Stasik –kierownik referatu gospodarki komunalnej – wyłoniliśmy już operatora od 01.01.2015, a co do ograniczenia ilości lamp, to nikt takiej decyzji nie podejmie,  są  to warunki bezpieczeństwa i gdyby Wójt wyłączył co druga lampę  w razie wypadku wszelkie szkody poniesie gmina, są to sprawy kryminalne.
- Grzegorz Marchlewicz – chce podziękować nowemu Panu Wójtowi za szybką decyzję  w sprawie dotacji dla przedszkola trzy i czterolatków od miesiąca września utrzymywaliśmy tych przedszkolaków ze środków Stowarzyszenia. Kiedy nowy Pan Wójt zaczął urzędowanie  widzą Państwo, że tą sprawę można było załatwić od ręki, jeśli nie była by ta sprawa załatwiona groziło to złamaniem ustawy o oświacie. Więc ta sprawa została bardzo szybko załatwiona. Pragnę Panu Wójtowi podziękować , chyba będzie wreszcie normalność w tej radzie gminy , będzie można normalnie pracować, ja myślę, że oświata w gminie jest jedna,  czy jest to publiczna, czy niepubliczna, myślę, że nie będzie dyskryminacji jak było w poprzedniej może nie radzie, ale w poczynaniach Pana poprzednika, typowe złośliwości. Mam apel do Pani nowej przewodniczącej, myślę, że dyrektor szkoły niepublicznej zapraszany będzie również na posiedzenia komisji oświatowej i będzie mógł  swoje racje, problemy wyłuszczać, bo tak jak powiedziałem oświatę w gminie mamy jedną. Panie Przewodniczący do Pana gorąca prośba, aby Pan tego dopilnował, bo dzieci w gminie mamy jedne i rodzice tych dzieci płaca podatki w tej gminie i mają prawo oczekiwać równego traktowania. Tak na koniec Panie Wójcie  gdzieś w tamtym tygodniu czytałem, takie piękne słowa, że jeśli ktoś przychodzi do Pana i zwraca się do Pana o pomoc to znaczy, że jeszcze ma do Pana zaufanie i niech to będzie Pana mottem przewodnim na dalsze lata pracy, jak najdłuższe.
- Wójt Gminy Marcin Krajewski – bardzo dziękuję Panie Grzegorzu za te słowa, na pewno te słowa będą mottem, na razie są , staram się każdego przyjąć, staram się sprawę jak tylko jest możliwe załatwić jeśli jest to zgodne z prawem.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Fiedosiuk – ja również przychylam się do słów  Pana Wójta.
- Pani Sołtys sołectwa Kreki – w sprawie tej uchwały, która została podjęta, czy po zakończeniu prac administracyjnych będziemy mogli kontynuować nasz plan budowy świetlicy na tym placu. Poczyniliśmy już wstępne prace, tj. przeznaczyliśmy  środki z funduszu sołeckiego na projekt, na doprowadzenie mediów to tego miejsca. Wcześniej nie był to grunt gminny, teraz będziemy mogli przystąpić do pracy.
- Wójt Gminy Marcin Krajewski – Pani Sołtys do tej pory miałem informację, że działka ta przeznaczona była  pod plac zabaw, jest to nowością co Pani mówi, ale skoro poczyniliście już pewne starania, przekazane są środki z funduszu sołeckiego, spotkamy się na pewno na zebraniach wiejskich i na pewno porozmawiamy na ten temat.
- Pani Sołtys sołectwa Kreki – mam taką prośbę , moje miejscowości Kreki i Sasiny w roku 2015 obchodzić będą 700-lecie istnienia, i mam taką prośbę może ktoś dysponuje zdjęciami lub innymi materiałami na temat tych miejscowości z tamtych lat. Chcemy stworzyć księgę pamiątkową. Rok 2015 przeznaczamy na zbieranie tych informacji, a uroczystość przygotować w roku 2016
- Wójt Gminy Marcin Krajewski – Pani sołtys inicjatywa bardzo fajna, bardzo mi się podoba, na pewno wezmę w niej udział, pomogę na ile będę mógł, porozmawiam z pracownikami, którzy może będą w stanie Pani pomóc odnośnie historii tych miejscowości. Na pewno będę Panią wspierał w tym przedsięwzięciu.
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Fiedosiuk – może społeczność  facebooka pomoże
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Fiedosiuk – otrzymaliśmy życzenia od Dyrektora Gimnazjum Pani Ewy Malinowskiej  i w związku z tym, że jest to nasza ostatnia sesja przed świętami odczytam życzenia, do których również się odnoszę.
Odczytanie życzeń
Przewodniczący Rady poprosił wszystkich radnych o odebranie diet za okres od 27.11.2014 do 30.11.2014 w kasie.
- Radny Adam Gryz – chcę się zwrócić do Radnych, mieliśmy taki zwyczaj  przed świętami Bożego Narodzenia fundowaliśmy paczki dla biednych rodzin lub żywność dla biednej rodziny. W związku z tym, że jest to ostatnia sesja przed świętami chciałbym się zwrócić z pytaniem czy będziemy kontynuować taką pomoc a jeśli tak to, żeby wytypować te rodziny. Czy jest zgoda Radnych.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – myślę, że zgoda jest , scedujemy to na Przewodniczącego Rady, aby skontaktował się z GOPS-em, tam zostaną wytypowane rodziny, Pan Przewodniczący określi kwotę i się złożymy
- Radny Adam Gryz – są sołtysi na sesji może oni wytypują bo oni wiedzą najlepiej kto potrzebuje pomocy.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – taka sugestia byłaby bardzo wskazana
- Wójt Gminy Marcin Krajewski – Panie Przewodniczący odniosę się do słów Radnego Adama Gryza, ja wcześniej wiedziałem, że Radni organizują taką szlachetną paczkę, organizuję ją również z jednostką OSP w Koszajnach. Nie ukrywam, że spływają do mnie takie wnioski, która rodzina jest najbardziej potrzebująca. W tym roku również spłynęły takie wnioski a więc jeśli pozwolicie to przekażę  nazwiska tych rodzin, które otrzymałem z GOPS.
- Radny Rafał Lech – jak wiecie Państwo droga w Wilamowie została ukończona i poprzedni Wójt niestety nie zrobił oficjalnego otwarcia. Ja z tego miejsca chciałbym zaprosić Radnych, nowego Wójta, pracowników urzędu gminy,  Pana Wojtka Gizińskiego na otwarcie tej drogi, zaplanowałem to na piątek 19 grudnia 2014 na godzinę 14.00. Otwarcie to ma być takie jak powinno być, a nie w tajemnicy. Zapraszam bardzo serdecznie.
- Wójt Gminy Marcin Krajewski – skoro interpelacje  i zapytania są wyczerpane pozwólcie Państwo, że skoro jest to nasza ostatnia sesja przed świętami chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, radości, zdrowych pogodnych świąt. Chciałbym Państwa zaprosić  do miłego gestu staropolskiego, chciałbym z Państwem podzielić się opłatkiem.
 
 
Ad. pkt. 7
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy ogłosił zakończenie drugiego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodniczący  Rady Gminy 
                                                                                
Anna Thomas                                                                     Mirosław Fiedosiuk
 
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (19.12.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158011 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^