BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   XXVIII Sesja Rady Gminy Małdyty - 28 czerwca 2006 r.

 
 
         PRZEWODNICZĄCA      RADY      GMINY     MAŁDYTY

  14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 , tel. (0-89) 758 6013

 
 
                                                                                          Małdyty, dnia 19 czerwca  2006r.
 
 
Nasz  znak: 0052-4/2006                                                Pan / i
                                                             ………………………………………………………………
 
                                                             ………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                       
 
       Zwołuję  XXVIII   Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 28 czerwca  2006 r.    (    środa  ) o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach.
Ustalony porządek obrad  Sesji:
1.      Otwarcie Sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami.
5.      Informacja (Raport) o stanie ochrony przeciwpożarowej  w gminie Małdyty za 2005 rok.
1)      wystąpienie  Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
2)      dyskusja
3)      podjecie uchwały.
6.      Informacja na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty za rok 2005 z uwzględnieniem przygotowania do sezonu turystycznego 2006 r.
1)      wystąpienie  Kierownika  Posterunku Policji w Małdytach
2)      dyskusja
3)      podjęcie uchwały
7.      Informacja o przebiegu realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach – III etap”
8.      Informacja o przebiegu realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Małdyty ( uchwała nr XV/147/05 z dnia 17.11.2004 r.)
9.      Podjecie uchwał w sprawie :
1)      wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk
2)      ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkół oraz przedszkolach.
3)      zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymonowie
4)      zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkim Dworze
5)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Zajezierze , miejscowość Sople.
6)      przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty do nieodpłatnego i bezprzetargowego przeniesienia prawa własności na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Wilamowie jako nieruchomości zamiennej,
7)        
8)      zmian w budżecie gminy Małdyty na 2006 rok.
9)      przyjęcia  Statutu Urzędu  Gminy w Małdytach
 
10.  Stanowisko Rady Gminy Małdyty w sprawie programu PT: „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,  w celu wyrównywania szans edukacyjnych”.    
10. Interpelacje, wnioski, zapytania.
11. Zakończenie XXVIII   posiedzenia Rady Gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7102173 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^