BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XX Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 10 września 2008 r.

 
 
 
P R O T O K Ó Ł
 
Z  SESJI  RADY  GMINY  MAŁDYTY
 
Z  DNIA  10  WRZESNIA 2008 R.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1000 .
Zakończenie obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy o godz. 1320 .
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od Nr XX/150/08 do Nr XX/161/08.
Obecnych Radnych 14 ( 1 nieobecny) – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
   Dwudziestą zwyczajną Sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Pani Krystyna Sobolewska przewodnicząca Rady Gminy.
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy , sołtysów , pracowników Urzędu Gminy oraz inne osoby biorące udział w  posiedzeniu. ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
           Pani Przewodnicząca stwierdziła  na podstawie listy obe4cności, iż w obradach Rady Gminy  uczestniczy 13 Radnych co stanowi quorum przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Przedstawiła porządek obrad XX Sesji :  
                                                                                                
1.      Otwarcie Sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami.
5.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008 roku
- wystąpienie Wójta,
- dyskusja
- podjęcie uchwały
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) przyjęcia i wdrożenia „ Programu  Aktywności  Lokalnej dla Gminy Małdyty                     na lata     2008 – 2013”,
2) przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „ Można żyć inaczej”  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach   w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS,
3) zmian w budżecie Gminy Małdyty
4) uchylenia uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XII/109 /04 z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Małdyty
5) wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
6) uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie  Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego,
7)przeznaczenia do sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty, gm, Małdyty w drodze przetargu,
8) przeznaczenia do sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Szymonówku obręb Dziśnity i Wodzianach obręb Wodziany ,gm. Małdyty w drodze przetargu,
9) przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność wraz ze sprzedażą udziału w gruncie położonego w Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy
10) przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie położonego w Małdytach dotychczasowemu najemcy w drodze bezprzetargowej ,
11) udzielenia pomocy finansowej gminie Pasłęk na realizację zadania w zakresie świadczenia usług zdrowotnych
 12) uchylenia uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XVI/122/08 z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych znajdujących się w strukturze szkół .
 
7. Interpelacje i zapytania.
8. Zakończenie dwudziestej  Sesji  Rady Gminy  Małdyty.   
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. pkt 3.
Protokół z XIX Sesji Rady Gminy został wyłożony do publicznego wglądu, każdy miał możliwość zapoznać się z jego treścią.
Protokół został przyjęty bez odczytywania i poprawek  jednogłośnie..
 
Ad.pkt.4.
Wójt Gminy Pan Antoni Smolak złożył informację ustną o ważniejszych działaniach podjętych między Sesjami.
Miedzy innymi podziękował Paniom dyrektorkom przedszkoli za przygotowanie projektów o środki unijne.
Odczytał pismo mieszkańca, który  żąda ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)  różnych informacji  w ramach ustawy o informacji publicznej.
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag  i nie zgłosili pytań do spraw przedstawionych przez Pana Wójta.
 
Ad.pkt 5
Wójt Gminy  przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008 roku .
Przedstawiając informację odnosił się do analogicznego okresu  roku 2007.
 
- Dyskusja:
Pani  Przewodnicząca   odczytała uchwałę Nr 523/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8.09.2008 r. Jest to opinia pozytywna.( Opinia stanowi załącznik do protokołu).
1) Radny Mirosław Cymer -  przewodniczący Komisji  Planowania ,Budżetu  i Finansów stwierdził, ze jego Komisja zaopiniowała pozytywnie informacje i wnosi o jej przyjęcie. W wyniku głosowania  na stan 5 Radnych – obecnych 5 , za głosowało 4 radnych 1 wstrzymał się od głosowania.
2) Radny Jan Marchlewicz  - przewodniczący Komisji Rolnictwa …….,    na posiedzeniu przyjęła informacje jednogłośnie,
3) Radna Mirosława Rybska – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stwierdziła , że jej Komisja głosowała jednogłośnie za przyjęciem informacji.
4) Radny Piotr Dotka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 08.09.2008 r . Komisja przyjęła informację z przebiegu wykonania  budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku (nie głosując).
5) Radny Zbigniew Wieczorek   -zapytał, dlaczego  na te inwestycje , które wykonaliśmy  bądź są w trakcie realizacji nie ubiegamy się o pomoc w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego.
       Pan Wójt odpowiedział:  zasadą jest, że  na inwestycje już zrealizowane nie można  ubiegać się o pomoc w ramach RPO.  Gmina nasza ma w RPO zapisana tylko 1 inwestycję tj. drogę Dziśnity- Szymonówko. Zaproponował zapoznanie się z całością dokumentu  umieszczonego na stronach www  Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Dalej mówił, ze przy konstruowaniu budżetu na 2009 rok będziemy mówić o inwestycjach na 2009 r i rok 2010.
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
                                                 
                                       Uchwała Nr XX/150/08 Rady Gminy Małdyty z dnia
                                       10 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Informacji
                                       o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Małdyty
                                       za I półrocze 2008 roku..
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że  uchwała została podjęta  w brzmieniu projektu i bez poprawek..
 
Ad.pkt 6 Podjęcie uchwał:
 
Przewodnicząca stwierdziła, że projekty uchwał były szczegółowo analizowane na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Rady.
 
                                         1) Uchwała Nr XX/151/08  Rady Gminy Małdyty
                                          z dnia 10 września 2008 r. w sprawie  przyjęcia i wdrożenia
                                         „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Małdyty na lata
                                          2008 – 2013”.
 
W wyniku głosowania , Przewodnicząca  stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie, w brzmieniu projektu bez poprawek.
Uchwała  stanowi załącznik do protokołu.
 
 
                                           2) Uchwała Nr XX/152/08 Rady Gminy Małdyty z dnia 
                                          10 września 2008 r. w sprawie  przystąpienia do realizacji
                                           projektu systemowego pod nazwą „Można żyć
                                           inaczej”  realizowanego przez Gminny  Ośrodek
                                           Pomocy Społecznej w Małdytach w ramach
                                           Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
                                           przez EFS.
W wyniku głosowania , Przewodnicząca stwierdziła, ze Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w brzmieniu projektu bez poprawek.
Uchwała  stanowi załącznik do protokołu.
             
Pan Wójt podziękował Pani Zofii Hulak za przygotowanie Projektu.
 
                                         3) Uchwała Nr XX/153/08 Rady Gminy Małdyty
                                         z dnia 10 września 2008 r.  w sprawie zmian w budżecie
                                         Gminy Małdyty na 2008 r.
 
Radny Tadeusz Łopata zapytał, czy w projekcie są jakieś zmiany od czasu  posiedzeń Komisji Rady.
Pani Dorota Babicz – Skarbnik Gminy  odpowiedziała, że nie ma żadnych zmian.
 
W tym momencie przybył na Sesję Radny Adam Byer. Od tego momentu obecnych na Sesji Rady było  14 Radnych.
 
W wyniku  głosowania Przewodnicząca stwierdziła , że  Rada podjęła uchwałę jednogłośnie, w brzmieniu projektu i bez poprawek..
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
                                             4) Uchwała Nr XX/ 154/08  Rady Gminy Małdyty
                                             z dnia 10 września 2008 r.  w sprawie uchylenia
                                             uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XII/109/04 z
                                             dnia 21.04.2004 r. w sprawie zwolnień
                                             od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
                                             na terenie gminy Małdyty
 
Pani Stanisława Domańska - Sekretarz Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Stwierdziła, min., że powodem uchylenia jest niezgodność z obecnym prawem w tym zakresie. Dlatego należało wycofać uchwałę z obiegu  prawnego.
Poinformowała, że od momentu obowiązywania  uchwały  do chwili obecnej, tylko jeden przedsiębiorca skorzystał z dobrodziejstwa tej uchwały.
 
W wyniku jawnego głosowania  Przewodnicząca stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w brzmieniu projektu i bez poprawek.
Uchwała stanowi  załącznik do protokołu.
     
                                               5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat  projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 
Dyskusja:
- Radny Tadeusz Łopata dziwi mnie , ze nie pytano nas w sprawie strajku w Szpitalu, czy te gabinety zabezpieczą potrzeby. Szpital to sprawa polityczna, a dziś chcą się zabezpieczyć, „uważam, że nie powinniśmy wydawać opinii bo nie znamy dokładnie tematu”,
-  Radny Mirosław Cymer właśnie,  nie  jesteśmy w temacie.
- Radny Marek Mazan – „dlaczego mają się   nami podpierać, nie wiemy ilu pacjentów
   korzysta, po co głosować”,
- Radna Mirosława Rybska – jak zareagowały inne gminy?
- Radny Piotr Dotka  uważa, ze opinia powinna być opisowa a nie „tak” ,” nie”.
- Wójt Gminy opinia Rady nie jest opinią wiążąca, rada może wycofać projekt  uchwały.
- Radny Piotr Dotka składa formalny wniosek  wycofania projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji poddała wniosek radnego P. Dotki pod głosowanie . Za wycofaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych.
               Przewodnicząca stwierdziła, że  wycofuje  projekt uchwały z porządku obrad.
 
 
                                         6) Uchwała  Nr XX/155/08 Rady Gminy  Małdyty
                                        z dnia 10 września 2008 r. w sprawie uzgodnienia
                                        projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
                                        w  sprawie  Obszaru Chronionego Krajobrazu
                                        Kanału Elbląskiego
 
- Radny Tadeusz Łopata miał obawy, że myśliwi nie będą mogli polować na tym pasie, pozostał treść Rozporządzenia nie budzi większych zastrzeżeń
- Radny Zbigniew Wieczorek są same ograniczenia czy trzeba się zgłosić do Wojewody budując coś w okolicach tego Terenu, Odpowiedź tak na dotychczasowych zasadach do Konserwatora Przyrody.
Projekt poddano pod głosowanie jawne. W wyniku głosowania :za – głosowało 13 Radnych 1 Radny wstrzymał się od głosu.
 
             Przewodnicząca stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w brzmieniu projektu bez poprawek.
Uchwała stanowi załącznik do uchwały.      
 
                                              7) Uchwała Nr XX / 156/08 Rady Gminy Małdyty
                                               z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do
                                               sprzedaży działek niezabudowanych położonych w
                                               Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty , gm. Małdyty
                                               w drodze przetargu
 
- Pan Czesław Myc – inspektor w UG. Małdyty przybliżył temat obecnym .
 
- Radny Tadeusz Łopata -   dobrze się stało , ze przeznaczamy te działki do zbycia, dwie z nich były zmora dla mieszkańców Dobrocina . zadał pytanie, czy te urządzenia będą nadal na działce przyszłego właściciele?
- Pan Myc odpowiedział, że tak, w akcie notarialnym znajdzie się zapis, że właściciel ma obowiązek  udostępnić każdorazowo wjazd na teren tej działki w celu usunięcia awarii,.
- Radny  Tadeusz  Łopata  wnioskuje by   na mapie zaznaczyć miejsca gdzie znajdują się te urządzenia.
 
W wyniku głosowania Przewodnicząca stwierdziła, ze Rada podjęła   uchwałę jednogłośnie w brzmieniu projektu i bez poprawek.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
             
                                                    8) Uchwała Nr XX/157/08 Rady Gminy Małdyty
                                                    z dnia 10 września 2008 roku  w sprawie przeznaczenia
                                                   do sprzedaży działek niezabudowanych położonych
                                                   w Szymonówku obręb Dziśnity i Wodzianach
                                                   obręb Wodziany, gm. Małdyty w drodze przetargu,
 
Pan Czesław Myc objaśnił, ze chodzi tu o ślepą drogę w Szymonówku i działkę obok starego  Ośrodka Zdrowia w Wodzianach.
 
W wyniku głosowania  Przewodnicząca stwierdziła, że Rada podjęła  jednogłośnie  w brzmieniu projektu i bez poprawek.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
                                                    9) Uchwała Nr XX/158/08 Rady Gminy Małdyty
                                                    z dnia  10 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia
                                                    do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność
                                                    ze sprzedażą udziału w gruncie położonego w
                                                    Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty  w drodze
                                                    bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy.   
 
 
Pan Czesław Myc  inspektor w Urzędzie Gminy Małdyty wyjaśnił, że jest to lokal mieszkalny położony w budynku Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.
 
W wyniku głosowania  Przewodnicząca stwierdziła, ze Rada podjęła uchwałę jednogłośnie , w brzmieniu projektu, bez poprawek.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
                    
                                                      10) Uchwała Nr XX/159/08 Rady Gminy Małdyty
                                                       z dnia 10.09.2008 r. w sprawie  przeznaczenia do
                                                       sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność
                                                       wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste  udziału
                                                       w gruncie położonego w  Małdytach dotychczasowemu
                                                       najemcy  w drodze   bezprzetargowej 
 
Pan Czesław Myc wyjaśnił, że  jest  to lokal mieszkalny położony w Małdytach w byłej  agronomówce.
W wyniku głosowania  Przewodnicząca stwierdziła, że  uchwałę podjęto  jednogłośnie bez poprawek.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
 
11)    Uchwała Nr  XX/160/08  Rady Gminy Małdyty
z dnia 10 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Pasłęk n realizacje zadania w zakresie świadczenia usług zdrowotnych.          
 
 
Pan Wójt wyjaśnił, ze sprawa ta była przedmiotem analizy przez wszystkie Komisje Rady. Każda Komisja zajęła  stanowisko aprobujące udzielenie pomocy finansowej gm. Pasłęk. Ustalono ,że z terenu naszej Gminy  w lutym 2008 r. ośmioro dzieci     korzystało z  tych usług .
Komisje uzależniły pomoc od tego czy będzie to pomoc jednorazowa czy też wielokrotna. Burmistrz Pasłęka  poinformował pismem z dnia 03.09.2008 , że przeprowadzono przetarg i w wyniku tego  przetargu dla naszej Gminy przypada do zapłaty kwota 6.801, 50 zł
Ze względu na  zapis w § 5 w  Porozumieniu, który pozwoliłby w przyszłości żądać od Gminy Małdyty dodatkowej pomocy proponuję, by w  § 5 w drugim wierszu skreślić lub wyższe.
- Radna Mirosława Rybska, czy wiadomo, że  jeżeli inne gminy nie zgodzą się , nasze koszty wzrosną.
- Radny Tadeusz Łopata czy wiadomo ile obecnie osób z tej rehabilitacji korzysta?
 
Wójt  wiemy tylko , że w m-cu lutym było 8 osób, obecnie nie znana jest nam liczba.  Jeżeli w Porozumieniu skreślimy proponowany zapis to Gmina Pasłęk nie będzie mieć podstaw do żądania od nas  dodatkowych środków. 
 
Radny Tadeusz Łopata wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zaznaczył, że będziemy głosować jednocześnie nad skreśleniem zapisu w § 5 „lub wyższe”.
 
Wyniki głosowania: za głosowało 13 Radnych ,1 Radny wstrzymał się od głosowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę w brzmieniu projektu z poprawką w Porozumieniu ( § 5).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
                                                   12) Uchwała Nr XX/161/08 Rady Gminy Małdyty
                                                    z dnia 10 września 2008 roku   w sprawie określenia
                                                    zasad korzystania ze stołówek szkolnych znajdujących
                                                    się w strukturze szkół.
 
Pani Stanisława Domańska – sekretarz gminy wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty kompetencje do ustalania opłat w szkołach przejęli z dniem 1.09.2008 r.  dyrektorzy tych placówek . Zachodzi więc potrzeba wyeliminowania tej uchwały  z obrotu prawnego.
 
W wyniku głosowania  Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie  w brzmieniu projektu bez poprawek.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 7. Interpelacje i zapytania. 
 
1) Radny Marek Mazan  zapytuje czy są   zatwierdzone plany przebiegu  autostrady – drogi Warszawa – Gdańsk.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt: w Referacie GKM w Urzędzie Gminy jest dokumentacja . Można się z nią zapoznać. 
2) Sołtys Pan Józef  Hirkowski pyta czy coś wiadomo na temat drogi w Surzykach:
Pan Wójt wyjaśnił, że Pan Niesiobędzki zaproponował zamianę dróg . Komisje Rady wstępnie zaopiniowały wniosek pozytywnie.
Pan Czesław  Myc stwierdził, że droga jest zlokalizowana przez pole Pana Niesiobędzkiego.  Na dzień dzisiejszy mieszkańcy korzystają z drogi Pana Niesiobędzkiego.  Ze względu na  nieścisłości w tej sprawie co do własności gruntów ( drogi) sprawa jest u Wojewody.
Radny Marek Mazan potwierdził, że  do niego też zgłaszają się mieszkańcy ze skargami w tej sprawie.  
Radny  Tadeusz  Łopata stwierdził, że droga udostępniona przez Pana Niesiobędzkiego jest w dobrym stanie i jeżeli ktoś się skarży to chyba ze złośliwości. 
 
2) Radny Jan Marchlewicz  ; zaapelował do rolników o bezpieczeństwo na drogach. Wie , że  jest okres na prace polowe, że wywożony jest obornik, ale pozostawianie na drodze tej ziemi czy obornika powoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa ( błoto, maż ),
 
3) Radny Mirosław Cymer wnosi by Wojewoda określił właściciela drogi z Wielkiego Dworu do Koszajn ( przy torach). Droga kończy się za mostem, most jest w bardzo złym stanie technicznym i niedługo Ktoś będzie zmuszony do jego remontu. .
- Wnioskuje również o zrobienie porządku  z przejazdem kolejowym w kierunku Krek. 
 
4) Radny Piotr Dotka poinformował, ze wzorem lat ubiegłych uczniowie Gimnazjum w Małdytach w sobotę będą sprzątały w różnych miejscowościach. Apeluje do sołtysów by  wyznaczyli miejsca na ogniska. W tym roku w Gimnazjum za te akcje odpowiada Pan piotr Dotka.  
 
5) Sekretarz Gminy Pani Stanisława Domańska –  poinformowała zebranych o organizacji wyjazdu na IX Dożynki Powiatowe w Grunwaldzie. Omówiła  również porządek uroczystości dożynkowych, przedstawiła  listę  osób , którzy będą reprezentować nasza gminę w zawodach sportowo-rekreacyjnych. Poinformowała, że wieniec dożynkowy przygotowało sołectwo Wielki Dwór za co im serdecznie dziękuje. W bloku artystycznym wezmą udział  2 zespoły z GOK  : Antonówki i zespół młodzieżowy.  
- Poinformowała również, ze można składać wnioski na pomoc dla uczniów niepełnosprawnych  do dnia 30 września 2008 r w Ref. Oświaty. Omówiła również jakie należy  spełnić warunki by tą pomoc uzyskać.
 
6) Wójt Gminy Antoni Smolak przedstawił informację na temat wykorzystania funduszy sołeckich  na 31 lipca 2008 r.
 
7) Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Sobolewska   odczytała pismo Urzędu Skarbowego w Elblągu dotyczące analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez Panią Dorotę Babicz- skarbnika gminy  ( bez zastrzeżeń).
 
- wniosek sołtysa sołectwa Wilamowo Pana Rafała Lecha w sprawie pomocy finansowej w budowie świetlicy wiejskiej w Wilamowie. ( wniosek z dnia 25.06.2008 r. stanowi załącznik do protokołu).
 
-Sołtys Pan Rafał Lech – „ przez całe wakacje pracowaliśmy ciężko. Do 15 września 2008 r.  dostarczymy projekt budowlany. Z zebranych środków pochodzących z dobrowolnych datków i  z wycinki drzew chcemy wybudować fundamenty. Dlatego potrzebne będą nam środki finansowe na dalszą budowę. Działka mieści się przy boisku wiejskim.”
- Pan Wójt – jest pełen podziwu dla tych działań. Ja nie widziałem projektu technicznego ani kosztorysu. Zanim się rozpocznie budowę należy uzyskać zezwolenie na budowę w Starostwie  Ostródzkim. Pamiętajmy, ze jeżeli zaczniemy inwestycje a nie będziemy mieć podpisanej umowy na dofinansowanie to nie możemy uzyskać  unijnych środków pomocowych   Wiem ze wszyscy mieszkańcy maja zapał i nie chciałbym tego zmarnować, ale procedury są nieubłagalne , nie można przeskoczyć jakiegoś etapu..
 
Pan Rafał Lech chce by gmina wydzieliła działkę , żeby było zatwierdzone i żebyśmy jednak zaczęli budowę.
 
Radny Tadeusz Łopata – przy budowie remizy w Wielowsi z doświadczenia wiem, że powinno się wypunktować kolejność zadań i pomału je realizować.
 
Radny Zbigniew Wieczorek. Projekt jest na ukończeniu. Do 1 stycznia 2008 r. można składać wnioski na plany  odnowy wsi.   
 Radny Tadeusz Łopata – pamiętajcie, ze dokumentacja musi  być zatwierdzona przez Starostę.
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Sobolewska  stwierdziła, że wrócimy do tego tematu.
 
8)  Radna Krystyna Sobolewska pyta czy PUK w Ostródzie regularnie   opróżnia pojemniki na plastiki . Pojemniki są przepełnione i nie wygląda to estetycznie.
-Pani Joanna Kardasz podinspektor w Urzędzie Gminy  poinformowała, ze według porozumienia PUK zobowiązany jest do wywozu z pojemników  co dwa tygodnie i robią to. Są sytuacje , że Urząd prosi o dodatkowe wywozy , szczególnie w okresie letnim. Bolączka jest mała liczba tych pojemników.   
 
Pan Wójt dodał, ze po zakończeniu inwestycji w Rudnie otrzymamy większą ilość pojemników.
 
9) Pani Krystyna Sobolewska – przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo  Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego adresowane do p. Marka Mazana o tym , że pozytywnie rozpatrzono przez Komisje  wniosek w sprawie zatrzymywania się pociągów pośpiesznych w Małdytach . Pogratulowała Panu Radnemu. ( kserokopie pism stanowią załącznik do uchwały.
 
10)Radny Tadeusz Łopata prosi o wyjaśnienie braku wody na cmentarzu w Dobrocinie.
- Pan Czesław Myc odpowiedział, ze woda już jest dostępna na cmentarzu w Dobrocinie.
 
11) Radny Adam Byer prosi o załącznik Nr 2 ( mapa) do  projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego.
 
Odpowiedź Pani Sekretarz – mapa jest dostępna naw Urzędzie Gminy Małdyty u Pani Joanny Kardasz.
 
 
Porządek posiedzenia został wyczerpany , protokół z dwudziestego posiedzenia Rady Gminy Małdyty  został zakończony i podpisany.  
 
Protokołowała                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Stanisława Domańska                                                                                  Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 


Dokument utworzył(-a):  Stanisłaea Domańska  (25.09.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (25.09.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (25.09.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (25.09.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7421693 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^