BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokól z XXII sesji Rady Gminy Małdyty

                                                                                            P R O T O K Ó  Ł
 
Z  XXII   SESJI   RADY  GMINY  MAŁDYTY
 
Z    DNIA  26  LISTOPADA  2008  R .

 

 
Początek  obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 10:00
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz.  12:00
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od Nr XXII/174/08   do Nr XXII/178/08.
Obecnych Radnych  15  -  lista obecności stanowi załącznik do protokołu  .
 
Dwudziestą drugą  zwyczajną sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Pani Krystyna Sobolewska przewodnicząca Rady Gminy .
Serdecznie powitała Radnych ,Wójta Gminy , sołtysów , pracowników Urzędu Gminy oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu (  lista obecności stanowi załącznik do protokołu ) .
Pani Przewodnicząca stwierdziła  na podstawie listy obecności , iż w obradach XXII sesji Rady Gminy   uczestniczy  15   Radnych,    co   stanowi   quorum,   przy  którym  może  obradować  i
podejmować uchwały  Rada Gminy  .
Poinformowała  , że na wniosek Wójta Gminy  proponuje wprowadzenie do porządku obrad XXII Sesji 2  projektów  uchwał w sprawie :
1 )   zmian w   uchwale   Rady   Gminy  Małdyty Nr XXI1/62/08  z dnia 22.10.2008r. w sprawie   określenia  stawek  podatku od nieruchomości na 2009r .
2)      zmian w załącznikach do uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XXI/164/08 z dnia 22. 10.2008r. w sprawie określenia stawek  podatku od środków transportowych .
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad :
1.      Otwarcie sesji .
2.      Informacja o porządku obrad . Stwierdzenie  prawomocności obrad  .
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami .
5.      Informacja o realizacji zobowiązań pieniężnych za okres  trzech kwartałów 2008r.
6.      Informacja o pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w  Małdytach za  I półrocze  2008 roku .
  7.   Podjęcie uchwał w sprawie   :
     1)przystąpienie  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        Gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym  Dziśnity .
      2)zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach , ustalenia regulaminu
        określającego wysokość oraz szczegółowe  warunki przyznawania dodatków do
        wynagrodzenia zasadniczego , dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty
          3)zmian w budżecie gminy na rok 2008  .
          4)  zmian w uchwale Rady Gminy  Małdyty Nr XXI/ 162/08 z dnia 22.10.2008r. w
               sprawie  określenia  stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
5)      zmian w załącznikach do uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XXI/164/08 z dnia 22.10.2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .
        8. Interpelacje  i  zapytania   . 
        9. Zakończenie dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy Małdyty .
 
Porządek obrad XXII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie .
Ad. pkt. 3
Protokół  z  XXI  sesji Rady Gminy został wyłożony do publicznego wglądu , każdy
miał  możliwość  zapoznania  się z jego treścią  .
Protokół został przyjęty w wyniku głosowania  bez odczytywania i poprawek jednogłośnie . .
Ad. pkt. 4
Wójt Gminy Pan Antoni Smolak złożył informację ustną o ważniejszych działaniach
podjętych  między sesjami .
Przedstawił informację  o złożonych  oświadczeniach  majątkowych przez  pracowników
Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2007  .
Mówił o trudnościach z przejęciem wodociągu w Dobrocinie i o budowie
chodnika w Dobrocinie ( jakie środki finansowe poniosło województwo a jakie środki zostały przekazane z budżetu Gminy ). I etap budowy został zakończony 15.11.2008 r,       II etap  budowy chodnika będzie prowadzony w roku 2009 .
Poinformował również , że został  ogłoszony drugi konkurs na stanowisko Skarbnika .
Radny Zbigniew Wieczorek  zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta, jaki  jest łączny koszt budowy wodociągu  w Małdytach wraz  z opracowaniem dokumentacji  technicznej .
Wójt   odpowiedział , że jest to koszt ok..  360 tys .zł, ale o  dokładnej  kwocie,   po sprawdzeniu poinformuje na posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa .
Ad. pkt. 5
Informację  z realizacji zobowiązań pieniężnych za 10 miesięcy 2008 roku przedstawił Wójt Gminy Pan Antoni Smolak.
Poinformował , że  zobowiązania pieniężne zostały wykonane  przez osoby fizyczne  w
93,9 %. Gorzej przedstawia się sytuacja z wpłatami zaległości tych zobowiązań  , wykonano
je bowiem tylko w 18,9 %  .
    Osoby prawne wykonały :  podatek rolny  w   89,3 %,   podatek od nieruchomości  w 99,3 %
    a podatek leśny w  100,2 %
    Do przedstawionej informacji  o zobowiązaniach pieniężnych Radni nie wnieśli żadnych 
    uwag  .Informacja o zobowiązaniach   pieniężnych   za   okres   10 miesięcy   2008    stanowi
    załącznik do protokołu .
 
Ad. pkt.6
Informację z pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Małdytach za I półrocze 2008 roku przedstawił  Przewodniczący RS SPGOZ
Pan Antoni Smolak .
Poinformował , że  w omawianym  okresie   odbyły   się  trzy   posiedzenia . Podziękował członkom Rady za100% frekwencję   w   posiedzeniach . Stwierdził,  że należą   się szczere podziękowania dla Kierownika Ośrodka  oraz pracowników     za ogromne zaangażowanie  w wykonywaniu obowiązków w zakresie  świadczonych usług medycznych .
Informacja z pracy Rady Społecznej SPGOZ  stanowi załącznik do protokołu  .
     Ad.pkt.7   Podjęcie uchwał.
 
Przewodnicząca stwierdziła  , że wszystkie  projekty uchwał były szczegółowo analizowane
na   posiedzeniach poszczególnych Komisji  Rady  
 
1)Uchwała Nr XXII/174/08 Rady Gminy Małdyty z dnia
                                                     26.11.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
                                                     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                                                     gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity.
                                                             
        Sekretarz Gminy Stanisława Domańska  poinformowała  ,że  Państwo Krystyna i Roman Gizińscy   zam . Linki  11/3  zwrócili się z prośbą o wyrażenie  zgody  na opracowanie miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego we wsi Szymonówko obręb  Dziśnity dla trzech działek stanowiących ich własność. . Do poniesienia kosztów  związanych   z w/w  operacją zobowiązali się wnioskodawcy. Poinformowała również, że w  Studium Uwarunkowań  i Kierunków   Zagospodarowania Przestrzennego grunty wykazane są jako tereny pod zabudowę letniskową. Są to grunty  przylegające  do gruntów Pana Świątkowskiego .  
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Za- 15 Radnych.
Przeciw – 0.
Wstrzymało się od głosu – 0.
W oparciu o wyniki  głosowania  , Przewodnicząca  stwierdziła , że Rada Gminy podjęła uchwałę  jednogłośnie ,jak w brzmieniu projektu .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
                                                     2) Uchwała Nr XXII/175/08 Rady Gminy Małdyty z dnia
                                                     26.11.2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli 
                                                     w szkołach i placówkach , ustalenia regulaminu
                                                     określającego wysokość oraz szczegółowe  warunki  
                                                     przyznawania  dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego,
                                                     dla  których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty. 
Kierownik Referatu Oświaty Pani Danuta Olender- Lewandowska poinformowała , że podjęcie tej uchwały  przez Radę Gminy jest wymogiem  ustawowym ( art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.) Na rok 2009  podwyższeniu  uległy  tylko stawki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek, wszystkie inne składniki  wynagrodzenia pozostały bez zmian .
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych ,
1 radny wstrzymał się od głosu , głosów przeciwnych nie było  .
Przewodnicząca  stwierdziła  ,że uchwała została podjęta  przy  jednym głosie wstrzymującym .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu  .
                                          
 
 3)Uchwała Nr XXII)176)08 Rady Gminy Małdyty z dnia  26.11.2008r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2008
 
Wójt Gminy Pan Antoni Smolak  stwierdził , że  zmiany w budżecie gminy Małdyty na rok 2008 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach poszczególnych Komisji    oraz      przed posiedzeniem   dzisiejszym Rady Gminy  przez Panią Ewę Nieckarz  - księgową  .
Radny    Zbigniew Wieczorek  zwrócił się do Wójta Gminy o wyjaśnienie  rozbieżności w dziale Gospodarka Komunalna  w  paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .
    Wójt    udzielił  odpowiedzi , która usatysfakcjonowała  Radnego Zbigniewa Wieczorka  . Innych  pytań nie zgłoszono .
     Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmiany  budżetu na  rok 2008 .
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych ,
1 radny wstrzymał się od głosu , głosów przeciwnych nie było  .
Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta przy  1 głosie wstrzymującym .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu
4)Uchwała Nr XXII/177/08 Rady Gminy Małdyty z dnia 26.11.2008r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXI/162/08 z dnia 22.10.2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009r.
Sekretarz Gminy Stanisława Domańska poinformowała  ,że zmiana w uchwale dotyczy tylko zapisów w § 1  ust.1 pkt.3 i ust. 2 pkt 5 ( grunty pozostałe i budynki pozostałe). Wyjaśniła na czym polegają te zmiany . Poinformowała, że stawki nie uległy zmianie .
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały .
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.
Przeciwnych i wstrzymujących  się głosów nie było.
W oparciu o wyniki głosowania Przewodnicząca stwierdziła , że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w brzmieniu projektu i  bez poprawek .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
5)Uchwała Nr XXII/178/08 Rady Gminy Małdyty z dnia 26.11.2008r.                                      dotycząca zmian w załącznikach do uchwały  Rady Gminy Małdyty                                        Nr XXI/164/08 z dnia 22.10.2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  .
Sekretarz Gminy Stanisława Domańska poinformowała ,  że proponuje się   wprowadzenie  zmian: w załączniku Nr 2 Tabela 5  - przyczepy i naczepy polegającej na dopisaniu w tytule tabeli „prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  „    oraz w załączniku Nr, 2 Tabela 7  - autobusy  , w którym należy zmienić  dotychczasowy zapis dotyczący liczby miejsc w  autobusie na „ mniej niż  30 miejsc” i „ równej lub wyższej niż 30 miejsc „
Stawki  podatku nie uległy zmianie .
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
W oparciu o wyniki głosowania Przewodnicząca stwierdziła  , że Rada podjęła  uchwałę  jednogłośnie  w brzmieniu projektu ,bez poprawek .
Uchwała  stanowi załącznik do  protokołu .
Ad.pkt..8  Interpelacje , zapytania ..
1.Radny Marek Mazan poruszył dwie sprawy:
 1)  odśnieżania dróg, pytał m.in. : „ w  jakim stopniu jest odśnieżanie dróg gminnych,  są bardzo śliskie , nie  odśnieżane, nie  sypane piaskiem., np.:  droga Linki – Klonowy Dwór jest  bardzo  śliska , samochody mają trudności z  przejazdem”.
2)  wykorzystania funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa , pytał ile sołectw  wykorzystało w 100 % przyznane im środki.
Wójt  odpowiedział,  że udzieli odpowiedzi  na posiedzeniu Komisji ponieważ  musi to sprawdzić  w   księgowości .
2.  Radny Tadeusz   Łopata poruszył sprawę odśnieżania dróg, stwierdził:
  - „zima  czyni opady i   z tym jest coraz większy problem  bo   zawsze   nas zaskoczy”. Drogi  osiedla w Dobrocinie są zasypane - co robią służby drogowe, wszyscy czekają na odwilż , a może należy zmienić  politykę  w sprawie  zawarcia umów z wykonawcami ”. Następnie powiedział:
„Nie sypane  są chodniki piaskiem, co będzie jak ktoś się  połamie  i kto wtedy  będzie
odpowiadał  i płacił odszkodowanie .Wiem , ze gmina posiada ubezpieczenie, ale…”
Dalej stwierdził, że na terenie gminy jest coraz więcej  chodników ,czy nie należy się zastanowić  nad kupnem 3 – 4 odśnieżarek , zatrudnić jedną osobę ( może  z pracowników, 
którzy są  na robotach publicznych ) i wtedy problem z chodnikami byłby  rozwiązany .
 
 3. Radna Mirosława Rybska  pytała:
 1) Na jakich warunkach są zawarte umowy z przedsiębiorcami ,  czy  mieszkańcy  sami mają zgłaszać  do urzędu ,   że drogi  są  śliskie, nie sypane górki? .Przedsiębiorca  powinien  wiedzieć co ma odśnieżać  i jaki  ma teren  do obsługi.
2)  Co się  stało z pojemnikiem na odzież  , który  stał   przy budynku GOK-u ,pojemnik był przewrócony walała się brudna odzież  .  Jeżeli zostanie ponownie  postawiony to należy go umieścić  dalej od ulicy , bo młodzież  go nadal  będzie  dewastować.
 
 Wójt  -  poinformował  ,że zlecił uprzątnięcie  pojemnika pracownikom Urzędu .Jest on
postawiony w  naszych pomieszczeniach gospodarczych, ponieważ  PCK Morąg twierdzi,
że nie jest jego właścicielem .
 
4. Radny. Andrzej Piechociński  poruszył sprawę sypania ulic i chodników w Małdytach. Powiedział, że    ulice  na  skrzyżowaniu  przy   Ośrodku Zdrowia   i  Posterunku   Policji   to  lodowisko,  „ to nie są góry aby  zakładać łańcuchy na  koła”  .
 
   5. Radny Marek Mazan  pytał, czy  w tym roku  sołtysi podpisują karty drogowe dotyczące godzin  odśnieżania  dróg położonych w obrębie sołectwa.
     
 Wójt   -  sołtysi podpisują  karty  drogowe i stwierdzają  wykonanie pracy,  ponieważ
 firma  jedzie  na wezwanie sołtysa , natomiast Pan  Zbigniew Stasik sprawdza,    czy sprzęt   na  danej drodze pracował. Dalej wyjaśnił, że  jest określona polityka  w zakresie  zimowego utrzymania dróg , jest to  uzależnione od rodzaju dróg . Drogi są podzielone na: drogi: gminne,  powiatowe  i wojewódzkie i w zależności od tego ustalone są zasady odśnieżania przez poszczególne zarządy dróg. .Zima ma swoje uroki dlatego powinny   być zmieniane  opony z letnich na zimowe
Mówił, że” wiadomo jakie mamy zaplanowane środki w budżecie na zimowe utrzymanie dróg, dlatego drogi są sypane tylko w Małdytach.”. Mówił, ze nie   posiadamy własnej gospodarki komunalnej . Przypomniał, że  mieszkańcy  przy swoich posesjach mają również  obowiązek utrzymywania chodników  w należytym porządku.
Teren  gminy  został podzielony   na  trzy  rejony  :  I   rejon  Dobrocin  obsługuje   „  Dobrol „  , II  rejon Małdyty  odśnieża Pan  Obiedziński  , III rejon Wielki Dwór obsługuje  Pan Małetka .
W samych  Małdytach ulice są sypane ręcznie przez osoby zatrudnione na  robotach publicznych   .
 
6.  Radny . Tadeusz   Łopata  pytał, kiedy  jest planowane przejęcie wodociągu i kanalizacji w Dobrocinie .Poinformował, że obecnie pracuje tylko jedna studnia w Nadleśnictwie , jeżeli ulegnie awarii cały Dobrocin  pozostanie bez wody. Jeżeli  nasza  gmina nie  przejmie tych sieci  w roku 2008 to w  roku 2009 również gminy  nie będzie stać .na przejęcie tych urządzeń.
 
Wójt   odpowiedział, że nie są to łatwe decyzje do podjęcia , ponieważ wodociąg  jest nadal
własnością  Starostwa, nie jest skomunalizowany . Nadleśnictwo  występowało z wnioskiem
do  Starosty o przejęcie wodociągu i hydroforni  ,powiedział, ze  w budżecie  na 2009 r.  nie posiadamy zaplanowanych  środków  na  ten cel.
Do dnia 15 grudnia 2008r.   zostanie  przeprowadzona  inwentaryzacja.   Została      powołana 
komisja , w  skład której weszli: przedstawiciel Urzędu Gminy Małdyty, przedstawiciel ZSA-E  oraz przedstawiciel  Skarbu Państwa .
 
 
7. Przewodnicząca Rady Gminy  Krystyna Sobolewska  odczytała treść pism jakie zostały
przesłane do Rady  Gminy Małdyty na Jej ręce. :
 
1)      Komisariat Policji w Małdytach zwrócił się z prośbą  o zakup jednego stanowiska
komputerowego  wraz z drukarką laserową i oprogramowaniem licencjonowanym .
 
Wójt poinformował,  że  zostało wystosowane pismo do Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu o nieodpłatne przekazanie 2 szt , kompletnych zestawów komputerowych .
Zestawy komputerowe  zostaną oddane w użyczenie dla Posterunku Policji  .
       (  pismo stanowi załącznik  do protokołu   )
2) Pan Philips Stoeckle  zam.Sople  12   przesłał dwa pisma  mówiące o tym,  że jest mocno
zaniepokojony  informacjami jakie do niego docierają  mówiącymi o zwolnieniach
kompetentnych  pracowników Urzędu Gminy. Pisma stanowią  załączniki do protokołu  .
 
3)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Warszawie  nadesłało
negatywną  odpowiedź  na wniosek dotyczący  zmiany nazwy miejscowości i jeziora z    Kęty na Kanty  ( pismo stanowi  załącznik do  protokołu  )
 
Radny Marek Mazan   powiedział  ,że  temat  zmiany nazwy miejscowości i jeziora   Kęty na  Kanty został zakończony.
Serdecznie podziękował Radzie , Wójtowi Gminy  , Sekretarz  za okazałą mu pomoc  ,
stwierdził , że „Rada Gminy zakończyła swą pracę w tym temacie”  .
 
8. Radny Adam Byer  poruszył sprawę odśnieżania dróg stwierdzając, że   odśnieżanie dróg przy takiej ilości śniegu  jest zbędne  chyba  ,że będą zaspy.
Drogi leśne są bardzo śliskie,  autobus szkolny , który zabiera dzieci z Zalesia i Leśnicy
ma  trudności  w wymijaniu się  z samochodem wywożącym  drewno z lasu.
Uważa, że powinny być sypane tylko najbardziej zagrożone miejsca ,tj.  zakręty , wzniesienia ,
górki. Zdaniem Radnego ,  powinien  być złożony piasek na poboczu i  wtedy każdy kierowca, w miarę potrzeb,  mógłby    podsypać pod  koła samochodu .
 
9.Pani Jolanta Piórkowska - kasjer biletów na stacji PKP Małdyty poinformowała, że  od 14.12.2008 r.   zostaje zmieniony  rozkład jazdy pociągów  .Obecnie na stacji PKP Małdyty   zatrzymują  się dwa pociągi pospieszne. Stwierdziła, że  przewozy regionalne zostały przejęte  przez  Spółkę  PKP  „ Intersity”. Zapytała ,   czy gmina bądź  Wójt  mogą  wystąpić  z wnioskiem o dalsze  kursowanie tych pociągów lub kursowanie chociaż   w piątki, soboty  i niedziele? W te dni młodzież wraca do domów bądź wraca do szkół.
       
 Wójt odpowiedział  ,że   pociągi pospieszne nie są przewozami regionalnymi i nie      podlegają  pod Urząd Marszałkowski , przewozy przejęła  Spółka  „ Intersity „ Zwrócił się do Pani  Piórkowskiej, aby jak najszybciej dostarczyła rozkład  jazdy pociągów tak ,by można było się do czegoś odnieść.
Pani Piórkowska poinformowała  Pana Wójta  , że jeszcze w dniu dzisiejszym dostarczy
niezbędne informacje .
 10. Sołtys sołectwa Wilamowo  Rafał Lech pytał , dlaczego sołtys za nieobecność na Sesji traci dietę,  może  tego dnia  zbiera podatki dla gminy.
 
 
      Sekretarz Gminy Stanisława Domańska   wyjaśniła, ze zgodnie z uchwałą   Rady Gminy Małdyty w sprawie diet , sołtysi otrzymują diety za uczestnictwo w Sesjach.
Jeżeli sołtys nie uczestniczy w Sesji, to potrącana jest  należna dieta  w 100%.  
 
     Przewodnicząca Rady Gminy  Krystyna Sobolewska  -  uznała głos Pana Lecha jako    wniosek do  rozpatrzenia  przez Radę Gminy.
 
 11.Radny  Mazan Marek powiedział, że:
  „ Dużo się mówi o przewozach regionalnych ,o zatrzymywaniu się  pociągów na Stacji PKP Małdyty,  sam osobiście bardzo dużo załatwiał    dla gminy,  ale się nie wymienia  nazwiska Mazan  tylko  inne” .
 
12 Pan  Marian Brant  sołtys sołectwa Sople stwierdził:
  „ Nie ma pieniędzy,  to  nie ma sypania      zaśnieżonych dróg ,    wystarczy tylko górka piasku w każdej wsi i każdy właściciel sobie posypie łopatą . Trudności miała  również  Pani  Nowicka   „ Dworek Sople  ”.
       
     Wójt   odpowiedział  , że  zarządca  lub   właściciel posesji mają obowiązek odśnieżać i ewentualnie   posypywać   piaskiem jezdnię  do  połowy .
 
13. Pani Beata  Obuchowicz  sołtys sołectwa  Dobrocin :
1) przeprosiła Pana Wójta  , że nie został przez  nią  zaproszony na zebranie, ale jak zapewniła nie było to  ze złej woli sołtysa .
-Poinformowała, że w  trakcie budowy chodnika  w Dobrocinie, zostały odcięte dojazdy do drogi mieszkańcom, między innymi  Panu  Kaczkanowi .
    
 Wójt  odpowiedział ,  że takie  sprawy należy  wcześniej  zgłaszać  przy   opracowywaniu
dokumentacji technicznej do odpowiedniego zarządu dróg .
 
Pani  Beata Obuchowicz  sołtys sołectwa Dobrocin pytała,  czy jest możliwość  odśnieżania chodników w Dobrocinie przez osobę  zatrudnioną ¼  etatu w ramach prac społecznie użytecznych ?      
  Wójt    poinformował   ,  że ten Pan  pracuje  10 godzin tygodniowo,  opłacany jest przez  Urząd  Gminy (refundacja Biura Pracy ). Jeżeli    będzie zapotrzebowanie  na pracowników  od  nowego roku, to do sprawy  wrócimy  .
 
Ad.pkt.9
 
Porządek posiedzenia został wyczerpany , obrady XXII sesji zostały zamknięte .
 
Protokół z dwudziestego drugiego posiedzenia Rady Gminy Małdyty został zakończony i
podpisany   .
 
 
 
                   Protokółowała                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                   
                  Bożena   Ciesielska                                                      Krystyna  Sobolewska 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
   
      
 
                       
                                
.                                       

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (10.12.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (10.12.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (10.12.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (10.12.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101904 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^