BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Małdyty

 

P  R  O  T  O  K  Ó  Ł
 
Z   XXIV   SESJI    RADY  GMINY   MAŁDYTY
 
Z   DNIA   30 GRUDNIA  2008 R.
 
 
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 10oo
Zakończenie obrad  zwyczajnej sesji Rady Gminy o  godz. 11 30
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od Nr XXIV/188/08  do Nr XXIV/191/08
Obecnych Radnych  13   -  lista obecności stanowi załącznik do protokołu  .
 
Dwudziestą  czwartą zwyczajną sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła  Pani Krystyna Sobolewska   Przewodnicząca  Rady Gminy  .
 
Serdecznie powitała Radnych , Wójta Gminy , sołtysów  , pracowników Urzędu  (  lista obecności  stanowi załącznik do protokołu  ) .
 
Pani Przewodnicząca stwierdziła  na podstawie  listy obecności , iż  w obradach  XXIV  sesji  Rady Gminy uczestniczy 13 Radnych  co stanowi quorum  ,  przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy  .
 
Poinformowała , że na wniosek Wójta Gminy  wprowadza do porządku obrad XXIV sesji  w pkt.5  p.pkt  4 projekt uchwały w sprawie  :
 
4)„  zmian  w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/268/06 z dnia 26 lutego 2006 roku w  sprawie  przystąpienia przez Gminę Małdyty do stowarzyszenia  Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania  „  .
 
Przewodnicząca  Rady przedstawiła porządek obrad  :
 
  1. Otwarcie sesji .
  2. Informacja o porządku obrad . Stwierdzenie prawomocności obrad  .
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji .
  4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami .
  5. Podjęcie uchwał w sprawie :
1)      zmian w budżecie Gminy Małdyty na rok 2008 ,
2)      powołanie  Skarbnika Gminy (  głównej księgowej ),
3)      zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009  ,
4)      zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXIV/268/06 z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Małdyty do stowarzyszenia Łączy  nas  Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania  .
  1. Interpelacje i zapytania  .
  2. Zakończenie dwudziestej czwartej Sesji Rady Gminy  .
 
Porządek obrad został  przyjęty  jednogłośnie  .
 
 
 
 Ad.pkt.3
 
Protokół  z XXIV  Sesji Rady Gminy został wyłożony do publicznego wglądu , każdy miał możliwość  zapoznania się z jego treścią  .
Protokół został przyjęty w wyniku głosowania bez odczytywania i poprawek jednogłośnie .
 
Ad.pkt.4
 
Wójt Gminy Pan Antoni Smolak złożył informację ustną o ważniejszych działaniach podjętych między Sesjami   .
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i nie zgłosili pytań do spraw przedstawionych przez Wójta  .
 
Ad.pkt.5 Podjęcie uchwał  .
     Przewodnicząca  Rady  Gminy poinformowała ,że  projekty uchwał były analizowane  na posiedzeniach  Komisji Rady  oraz  bezpośrednio przed posiedzeniem   dzisiejszym Rady .
 
Przedstawiła projekty uchwał w sprawach  podanych jak niżej  :
      
                                                          
1)      Uchwała  Nr XXIV/188/08 Rady Gminy Małdyty
z  dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy  Małdyty na rok 2008
 
Radni nie wnieśli żadnych  uwag  i   zapytań do w/ w uchwały  W wyniku głosowania -
uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  do protokołu .
 
   Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu  .
 
                                                         
2)      Uchwała Nr XXIV/189)08  Rady  Gminy Małdyty
z  dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Pani Izabeli Baczkowskiej na stanowisko  Skarbnika Gminy  -  głównej  księgowej  .
 
   Wójt Gminy  Antoni Smolak  poinformował ,że  Pani Izabela Baczkowska  przystąpiła  do II ogłoszonego konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy .
Komisja Rekrutacyjne powołana  do przeprowadzenia  naboru na stanowisko Skarbnika Gminy , po zastosowaniu procedury obejmującej dwa etapy  tj.  wstępną selekcję  ofert oraz test i rozmowę  kwalifikacyjną, wskazała Panią Izabelę Baczkowską do objęcia stanowiska jako kandydatkę spełniającą wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu .
   Wójt po przeprowadzeniu  rozmowy  z kandydatką wnioskuje do Rady Gminy  o powołanie Pani Izabeli Baczkowskiej na stanowisko Skarbnika Gminy  z dniem 1 stycznia 2009r. i podjęcie stosownej uchwały  .
 
 Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały .
Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu  .
     Przewodnicząca  stwierdziła ,że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu  .
 
 
 
3)      Uchwała Nr  XXIV/190/08  Rady Gminy Małdyty
z  dnia 30 grudnia 2008r. w  sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009  .
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Dotka przedstawił  projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 .
   Radny Andrzej  Piechociński proponuje aby w pkt. 5 planu pracy na miesiąc wrzesień dopisać zasadność  wzrostu wydatków  w dziale budżetu 75023 w latach 2008 – 2009  .
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała  pod głosowanie  w/w uchwałę  .
Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu .
   Przewodnicząca stwierdziła ,że  Rada  podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu ( z uwzględnieniem  wniosku  zgłoszonego  przez Radnego Andrzeja Piechocińskiego).
 
 
4)      Uchwala  Nr XXIV/191/08 Rady Gminy Małdyty
z  dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/268/06 z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia  przez Gminę Małdyty do Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania  .
 
 
Pan Roman  Giziński  -  podinspektor poinformował , że zmiana dotyczy  tylko 2 spraw tj: -w ust.1 uchwały  była zapis, że Gmina Małdyty jest  członkiem  wspierającym stowarzyszenia. Po zmianie Statutu Stowarzyszenia  Gmina będzie    członkiem  zwyczajnym. stowarzyszenia  . Zmiana ta  daje większe możliwości .
- przyjmuje się statut ujednolicony Stowarzyszenia( po zmianach).
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod  głosowanie  projekt w/w uchwały  .
Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu .
     Przewodnicząca stwierdziła  , że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu .
 
Ad.pkt.6 Interpelacje i zapytania  .
 
1) Radny Zbigniew Wieczorek  -  powiedział  , że protokoły z Komisji Rewizyjnej   nie są czytane na posiedzeniach  Rady Gminy, między innymi dotyczy oceny  pracy oświaty , nie są analizowane wydatki na oświatę ,  które ciągle  rosną ,  nie ma  opracowanej strategii oświaty  .
 
Wójt   -   protokoły Komisji Rewizyjnej   są do  wglądu każdego zainteresowanego , to Rada zdecyduje czy będą czytane na Sesji..
Nie ma strategii rozwoju oświaty ponieważ spojrzenie każdego radnego jest inne , jaką placówkę  mamy zlikwidować aby obniżyć koszty w  oświacie . Na  dzień  dzisiejszy mamy optymalną  siatkę placówek oświatowych na terenie gminy , placówki same zdobywają środki, a nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak bardzo  przedszkola są potrzebne .
Strategii nie ma i nie jest obowiązkiem jej  tworzenia . .
 
2) Radny  Piotr Dotka   -  w planie pracy  Komisji Rewizyjnej w miesiącu marcu jest zaplanowana analiza działalności  szkół i przedszkoli i będzie okazja  przyjrzeć  się sytuacji w  oświacie, wypracować wspólne stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty w  gminie .
 
3) Radny  Zbigniew Wieczorek  -  nie  chodziło  o likwidację placówek a o przedstawianie protokołu oraz o dopasowanie etatów nauczycieli do liczby dzieci  w  klasach.
 
4) Radny  Andrzej Piechociński  - stwierdził, że  nie ma takiej możliwości by zwiększyć stan liczbowy dzieci  w małych  szkołach. Jeżeli chodzi o komfort nauki w małych klasach jest dużo wyższy niż w klasach o większej liczbie dzieci, np. 30 uczniów.
 
5) Radna Mirosława Rybska  -  powiedziała  „ obyś   cudze dzieci uczył „  , jest   to praca trudna a wydatki nie tylko zależą od gminy  bo Karta Nauczyciela   gwarantuje  nauczycielowi odpowiednie wynagrodzenie i  określone stawki uzależnione od  wykształcenia i stażu pracy. .
 
6) Radny Tadeusz  Łopata   -  stwierdził „ nie debatujmy  o liczbie dzieci lecz o strategii rozwoju  gminy , przygotujmy symulację   wyżu demograficznego do sytuacji w  oświacie ” .
Zgłosił wniosek ,aby opracować plany „ czy będzie trzeba likwidować czy rozbudowywać szkoły analizując wyż lub niż  demograficzny . Jaka przyszłość  czeka szkolnictwo w  gminie.”
 
7) Radny Mirosław Cymer  - Przewodniczący Komisji  Planowania , Budżetu  i Finansów  przedstawił plan pracy Komisji na rok 2009   ( plan stanowi złącznik do protokołu )  .
 
8) Radna Mirosława  Rybska  - Przewodnicząca Komisji  Oświaty , Zdrowia , Kultury  , Sportu i Spraw Socjalnych  przedstawiła plan pracy Komisji na rok 2009 ( plan stanowi załącznik do protokołu )  .
 
Wójt  - udzielił  odpowiedzi Radnemu Zbigniewowi Wieczorkowi  na zadane pytanie na  Sesji dnia  17.12.2008r.
Poinformował , że umowa zawarta z PHU W.Witkowski  -  M.Gręda  Zajezierze 12  na dzierżawę i eksploatację sieci wodociągowej obowiązuje  do dnia  31.12.2014 roku  .
( pismo stanowi załącznik do protokołu  ).
 
9) Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść pisma jakie zostało przekazane Panu Staroście  Powiatu Ostródzkiego odnośnie zarzutu ze strony Pana Starosty oraz Radnego Powiatu Ostródzkiego , na nie uczestniczenie  Gminy Małdyty w budowie chodnika na drodze powiatowej w Wielkim Dworze  .
(  pismo stanowi załącznik  do protokołu  )
 
10)Radny Tadeusz Łopata  -   proponuje zorganizować spotkanie ze Starostą  odnośnie podwyżek na blokach w Dobrocinie ( chodzi o opłatę za ogrzewanie i ciepłą wodę), „ jaka jest zasadność tych podwyżek jeżeli nie ma żadnej kalkulacji ”.
 
11) Sołtys sołectwa  Sople  Pan Marian Brant  -  uważa, że fundusz sołecki powinien być równy dla wszystkich sołectw , bo obecnie sołectwa, które mają świetlice wiejskie mają wyższe środki.
Przewodnicząca Rady Gminy  zaproponowała  zwiększenie funduszy dla tych sołectw , które  posiadają świetlice  bo są im potrzebne  na ich utrzymanie.
 
Wójt  - powiedział  , że nie ma  decyzji o funduszu wiejskim a już są dyskusje na ten temat
W Sejmie  są dwa projekty  odnośnie funduszu wiejskiego mówi się o uzależnieniu funduszu wiejskiego od wpłat podatku oraz o objęciu sołtysów dodatkiem do emerytur .
Zaczęliśmy tworzyć fundusz wiejski  - ale na razie go nie mamy   .
 
Radny Marek Mazan  -  popiera  wypowiedz   sołtysa  z Sopli  bo sam też nie ma   świetlicy wiejskiej w swej  miejscowości .
 
Radny Piotr Dotka   -    pytał , kiedy odbędzie się spotkanie w sprawie podziału funduszu wiejskiego -  powinno się odbyć  do chwili zebrań wiejskich .
Propozycje zadań z sołectw  powinny być zgłaszane do Przewodniczącej Rady  .
Radny Mirosław Cymer   - pytał,  w jakim stopniu został wykorzystany fundusz wiejski  w roku 2008 .
 
12) Radny Andrzej Kotkowski  - poruszył sprawę   przejęcia  wodociągu  w Dobrocinie .
  Wójt  odpowiedział  ,że sprawa stoi , trwa inwentaryzacja,  są  błędy. Nie wiadomo . czy są rury  azbestowe ,czy są środki na  remonty. Wszystko zostało spisane i utkwiło w Starostwie , sprawa wodociągu jest nie zakończona  .
 
13)Radny Andrzej Piechociński  -   Przedsiębiorstwo  Witkowski – Gręda  posiadają dzierżawę do 2014 r.  czy nie nastąpił  konflikt interesu , bo Przedsiębiorstwo  wygrywa przetargi i ma dzierżawę . Dalej stwierdził, że istnieje potrzeba utworzenia zakładu gospodarki komunalnej w naszej gminie.
     Wójt   odpowiedział  ,że  wygrywa  najtańszy  oferent   i jest to komfortowe, bo robi dobrze i nie ma awarii  .
 
Ad.pkt.7
Porządek posiedzenia  został wyczerpany , obrady XXIV sesji zostały zamknięte .
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska  i Pan Wójt Gminy Antoni Smolak złożyli wszystkim obecnym  życzenia   noworoczne z okazji nadchodzącego Nowego 2009 r.  .
 
 
Protokół w dwudziestego czwartego posiedzenia Rady Gminy Małdyty został zakończony i podpisany  .
 
 
   
                Protokółowała                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
               
                Anna  Thomas                                                         Krystyna Sobolewska
 
 
.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (09.01.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (09.01.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (09.01.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (09.01.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101554 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^