BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół XXVI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 22.04.2009 r.

 
 
 
PROTOKÓŁ
 XXVI SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
Z DNIA 22 KWIETNIA 2009 ROKU
 
 
Początek obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 10.00
Zakończenie obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy o godz. 11 45 .
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od Nr XXVI/210/09 do Nr XXVI/213/09.
Obecnych Radnych 15 osób – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Dwudziestą szóstą Sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Pani Krystyna Sobolewska – Przewodnicząca Rady Gminy.
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy – lista sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym  może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Małdyty przedstawiła porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2008.
1)     wystąpienie Wójta Gminy,
2)     opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
3)     opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
4)     wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
5)     opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
6)     dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu(wystąpienia przewodniczących stałych komisji rady),
7)     głosowanie uchwały absolutoryjnej ,poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty)
 
 1. Podjecie uchwał w sprawie:
1)     zmian budżetu gminy Małdyty na rok 2009,
2)     zarządzenia wyborów w sołectwie Kreki gmina Małdyty,
3)     wystąpienie o zmianę nazwy miejscowości KĘTY na KANTY oraz zmianę nazwy obiekty fizjograficznego – jeziora KĘTY na KANTY.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zakończenie dwudziestej szóstej Sesji Rady Gminy Małdyty.
 
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.pkt.3
 
Protokół z XXV Sesji Rady Gminy został wyłożony do publicznego wglądu, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Protokół został przyjęty w wyniku głosowania bez odczytywania i poprawek jednogłośnie.
 
Ad,.pkt.4
 
Wójt Antoni Smolak złożył informację o ważniejszych działaniach podjętych między Sesjami, a w szczególności o:
 1. spotkaniu odbytym w dniu 8 04.2009r w Ostródzie Czyste Środowisko w sprawie budżetu,
 2. podpisaniu w dniu 8.04.2009r umowy na budowę drogi w Dziśnitach,
 3. spotkaniu w dniu 10.04.2009r z Radnymi w sprawie wodociągu w Dobrocinie, wynikiem spotkania jest wniosek do Starosty w tej sprawie, który otrzymali też wszyscy Radni i są to ostateczne działania Wójta w tej sprawie,
 4. spotkaniu w dniu 10.04.2009r z inicjatywy Pani Przewodniczącej przy udziale Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Zbigniewa Kucharka oraz Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie Pana Zygmunta Zdunka w sprawie drogi dojazdowej do bloków przy ul. Słonecznej w Małdytach. Nie doszło do porozumienia ponieważ Pan Zbigniew Kucharek zażądał oprócz kwoty wyceny dodatkową kwotę pieniędzy jako rekompensaty. Pan Wójt poinformował, że pismem zawiadomił Pana Zbigniewa Kucharka o ostatecznym terminie tj do 28.04.2009 ważności oferty wykupu. W tym dniu zostanie podpisana umowa na wykonanie zjazdu. Notaka służbowa w załączeniu do protokołu.
 5. W dniu 16.04.2009r Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął budowę chodnika w Zajezierzu.
 6. W dniu 16.04.2009r Wójt uczestniczył w spotkaniu z parlamenatrzystami.
 7. W dniu 16.04.2009r był pożar w Budwitach, paliło się mieszkanie osoby samotnej, która nie chce go opuścić chociaż jest ono w tragicznym stanie. Sprzątania podjęła się firma z Zalewa. Dziękuje jednocześnie Panu Jarosławowi Komosie za pomoc.
 8. W dniu 17.04.2009r w Małdytach były pożary traw i niezamieszkałych budynków.
 9. W dniu 21.04.2009r otrzymałem informacje o lustracji wsi zgłoszonych do konkursu Czysta i piękna zagroda, która odbędzie się 23.04.2009r.
Radny – Tadeusz Łopata – odniosę się do pisma Wójta do Starosty w sprawie wodociągu w Dobrocinie.” Mam wiedzę, że w Starostwie mówi się, że pieniądze na modernizację wodociągu dla dotychczasowego operatora czyli dla szkoły to są, a jeśli przejmie gmina to tych pieniędzy gmina nie dostanie, tak nie powinno być.”
 
Ad. pkt. 5
 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2008.
 
1) Wystąpienie Wójta Gminy Antoniego Smolaka.
 
Wójt Gminy przedstawił szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Małdyty za rok 2008, w poszczególnych paragrafach wydatków i dochodów oraz w procentach  w porównaniu do lat poprzednich. Poinformował o korzyściach płynących z rozpatrywania podań o umorzenia podatku przez komisję.
Pan Wójt powiedział, że od 2002 roku następuje stabilizacja wykonania wydatków budżetowych, dochody planowane są realnie. Budżet roku 2008 nie był łatwy, ale rosną oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy. Konsekwencja w zrównoważeniu dochodów i wydatków powoduje zmniejszenie zadłużenia gminy.
„Wnoszę o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2008.”
 
2) Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Pełną treść opinii składu orzekającego RIO odczytał Zastępca Przewodniczącej Pan Tadeusz Łopata. Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
 
3) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu.
Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Pan Piotr Dotka. Opinia jest pozytywna. Stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
4) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Wniosek odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Dotka. Stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
     
      5) Opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Opinię odczytał Zastępca Przewodniczącej Pan Tadeusz Łopata. Opinia jest pozytywna. Stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
      6) Dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu(wystąpienia Przewodniczących stałych komisji Rady).
Pani Przewodnicząca postanowiła dyskusje nad sprawozdaniem rozpocząć od wystąpień Przewodniczących Komisji:
- Pan Mirosław Cymer- Przewodniczący Komisji Finansów odczytał pozytywna opinię na temat wykonania budżetu gminy Małdyty za rok 2008. Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
- Pan Jan Marchlewicz – Przewodniczący Komisji Rolnej odczytał pozytywną opinię na temat wykonania budżetu gminy Małdyty za rok 2008. Opinia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
- Pani Mirosława Rybska – Przewodnicząca Komisji Oświaty odczytała pozytywną opinię na temat wykonania budżetu gminy Małdyty za rok 2008. Opinia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Dyskusja.
- Radny Tadeusz Łopata – zadłużenie, co prawda, gminy spada ale też jest taka prawda, że kto nie inwestuje ten stoi w miejscu albo się cofa. Aby inwestować trzeba brać kredyty, należy takie inwestycje poczynić które przyniosą w przyszłości dochody np. turystyka. Dochody nie pozwolą nam inwestować bez kredytów. Trzeba się zastanowić nad kierunkiem inwestycji aby wypromować gminę.
- Radny Piotr Dotka – zgadzam się w zupełności z moim przedmówcą. Trzeba inwestować w rozsądne zadania. Na początku naszej kadencji wyjście z długów było naszym priorytetem, ale teraz kiedy wychodzimy na prostą należałoby się zastanowić nad inwestycją, która przyniesie dochody gminie i polepszenie życia mieszkańcom.
- Radny Adam Byer – odniosę się tymi słowami do tej dyskusji – kiedyś było tylko źle teraz jest super dobrze, to tak jak kiedyś były syrenki a teraz są mercedesy.
- Radny Andrzej Piechociński – w czasie trwania kadencji nie było w gminie żadnej inwestycji, dokładamy się tylko do innych, nic sami nie zrobiliśmy. Zaczynają się zwalniania z pracy, np. z Zakładu w Klonowym Dworze, recesja wchodzi na nasz grunt. Dróg jak nie było tak nie ma. Nie było w budżecie żadnej inwestycji. Drogę w Linkach poprawiono tylko do Pana Bielkuńskiego.
- Radny Tadeusz Łopata – rozmawiałem z mieszkańcami Linek na temat drogi, robi się drogę Nr 7 dużą inwestycję może należy poczekać do jej zakończenia i wtedy wrócić do tematu drogi w Linkach.
- Radny Andrzej Piechociński – uważam że w obecnej chwili należy chociaż zasypać dziury na tej drodze.
- Radny Adam Byer – budowa Drogi Nr 7 od Elbląga do Pasłęka rozpocznie się w 2009 a dalej nie wiadomo kiedy. Nie ma co czekać, zasypać chociaż doły.
- Radny Piotr Dotka – wróćmy do tematu  wykonania budżetu gminy za rok 2008, a o drodze porozmawiajmy na posiedzenia najbliższych Komisji. Może faktycznie znajdźmy pieniądze na połatanie tej drogi. Skupmy się nad planem Sesji.
 
7) Głosowanie uchwały absolutoryjnej.
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały absolutoryjnej.
Głosowanie nad projektem uchwały absolutoryjnej:             
                                                                                - za przyjęciem – 15 Radnych
                                                                                - przeciw przyjęciu – 0 Radnych
                                                                                - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu. Pogratulowała Panu Wójtowi.
- Wójt Antoni Smolak – „dziękuję za udzielenie absolutorium jednogłośnie, jest to docenienie wysiłku wszystkich. Jak trudno jest pracować wszyscy wiemy. Ile głosów tyle pomysłów. Bardzo dziękuję”.
 
Ad. pkt. 6
Podjęcie uchwał.
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach podanych jak niżej:
 
1)     Uchwała Nr XXVI/211/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy Małdyty na rok 2009
 
Zmiany do budżetu gminy Małdyty na rok 2009 przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Izabela Baczkowska.
- Radny Piotr Dotka – jak będzie uwidoczniona nadwyżka ok. 26 tyś w budżecie na 2009rok.
- Skarbnik Gminy Pani Izabela Baczkowska – nadwyżka jest tylko rachunkowa. Kontaktowałam się z RIO  Panem Facon, który wyjaśnił żeby nie ujmować tej nadwyżki w budżecie, ponieważ przy kredytach jakie posiada gmina faktycznie  tej nadwyżki nie ma.
- Radny Piotr Dotka – jestem jednak zdania żeby gdzieś w budżecie tę nadwyżkę zapisać, proszę jednocześnie o odpowiedź na piśmie w tej sprawie dla Komisji Rewizyjnej.
- Skarbnik Gminy Pani Izabela Baczkowska – kwota ta będzie widoczna w bilansie.
Radni więcej pytań i uwag do w/w uchwały nie wnieśli.
Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                         - za przyjęciem uchwały – 15 Radnych
                                                         - przeciw przyjęciu uchwały – 0 Radnych
                                                         - wstrzymało się                     - 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
2)     Uchwała Nr XXVI/212/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Kreki gm. Małdyty.
 
Pani Przewodnicząca odczytała podanie Pani sołtys o rezygnacji z funkcji sołtysa, podziękowała za sprawowane stanowisko i życzyła dalszych sukcesów.
Radni nie wnieśli żadnych zapytań i uwag do w/w uchwały.
Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                          - za przyjęciem – 15 Radnych
                                                          - przeciw            - 0 Radnych
                                                          - wstrzymał się    -0 Radnych.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
3)     Uchwała Nr XXVI/213/09 Rady Gminy
Małdyty  z dnia 22 kwietnia 2009roku w sprawie  wystąpienia o zmianę nazwy                                              miejscowości KĘTY na KANTY oraz zmianę                                                                nazwy obiektu  fizjograficznego – jeziora                                                                   KĘTY na KANTY.
 
Radni nie wnieśli żadnych zapytań i uwag do w/w uchwały.
Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                         - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                         - przeciw           - 0 Radnych
                                                         - wstrzymało się 1 Radny.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
- Radny – Marek Mazan podziękował Radzie za przychylność .
 
Ad. pkt. 7
Interpelacje i zapytania.
 
- Sołtys sołectwa Wilamowo Pan Rafał Lech – sprawa świetlicy w Wilamowie, przedstawił zdjęcia obiektu, który jest do kupienia za kwotę 120 tyś złotych i możliwy do  przystosowania  na świetlicę. Poprosił o wzięcie  pod uwagę takiego rozwiązania. Oczywiście pomoc przy remoncie deklarują mieszkańcy, ale sama wieś nie jest w stanie kupić sobie obiektu na świetlice, nikt mieszkańcom nie da kredytu, a gmina ma takie możliwości. Poprosił  o rozpatrzenie tej sprawy.
- Pani Przewodnicząca – to znaczy że budowy świetlicy nie będzie, zapytała  jakie będą koszty mieszkańców a jakie gminy ,przy ewentualnej  adaptacji obiektu na świetlicę w Wilamowie?
- Sołtys Pan Rafał Lech – budowa raczej nie wchodzi już w grę bo koszty jej są znacznie większe niż odkupienie obiektu i urządzenie w nim świetlicy. Wieś ma zebrane ok. 10 tyś.zł,- i deklaruje swoją pracę przy remoncie, nie od razu wszystko musi być zrobione, etapami robilibyśmy remont i przystosowanie obiektu do świetlicy. Sama wieś nie jest w stanie kupić i przystosować obiektu na świetlicę.
- Pani Przewodnicząca – pieniądze na zakup obiektu nie są zaplanowane w budżecie, to zmienia koncepcję powstania świetlicy w Wilamowie
- Radny – Mirosław Cymer- czy jest zapis o świetlicy w Planie Odnowy Wsi Wilamowo.
- Sołtys Rafał Lech – tak oczywiście.
- Radna Renata Nadolska – żadna wieś nie budowała świetlicy, nie wyposażała jej, nie budowała placu zabaw sama, po wszystkie takie rzeczy idzie się do gminy, a mieszkańcy wsi Wilamowo mają żal do gminy, że u nich się nic nie robi, nie maja chodnika, nie maja  nic od gminy, a przecież Wilamowo to duża wieś w gminie Małdyty.
- Radny Adam Byer – należy znaleźć jakieś rozwiązanie, dać światełko dla Wilamowa, trzeba pomóc w miarę możliwości.
- Pani Przewodnicząca – skoro ten obiekt jest taki duży to może część przeznaczyć na mieszkania socjalne, gmina takich nie posiada a w razie klęski nie ma gdzie ewakuować mieszkańców. Kto prowadzi rozmowy w Panem Naruszewiczem?
- Sołtys Rafał Lech – Pan Naruszewicz wysłał pismo do Pana Wójta z propozycją, a rozmowy prowadzę  ja jako sołtys.
- Radna  Renata Nadolska- w Wilamowie są przedsiębiorcy, którzy tez chętnie pomogą, dołożą się do funkcjonowania świetlicy w Wilamowie.
- Pytanie Pani Przewodniczącej do Pana Stasika- kierownika referatu GKM w Urzędzie Gminy – jaki jest stan techniczny tego obiektu.
- Zbigniew Stasik – stan średni technicznie.
- Wójt Gminy –Pan Antoni Smolak – to nie jest tak, że gmina nie chce zrobić tego czy tamtego, planowane są w Wilamowie różne inwestycje chociażby przy modernizacji drogi planowana jest budowa chodnika. Sprawy z Panem Naruszewiczem trwają już parę lat. Proponuję zacząć od dyskusji na Komisji Budżetu, Pan Czesław Myc przedstawi jaki jest stan prawny obiektu. Wycena musi być fachowca, a nie Pana Naruszewicza, mamy jeszcze inne rozliczenia z tym Panem. Razem zdecydujemy co dalej.
- Radny Marek Mazan – w miarę możliwości proszę o poprawę drogi w Linkach.
- Radny Tadeusz Łopata – zróbmy ją przejezdną.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak- sprawa dróg – wczoraj byłem i na tej drodze i na drodze powiatowej Szymonowo – Dzisnity. Droga powiatowa jest w dużo gorszym stanie. Zgadzam się z opiniami Radnych, że trzeba ja naprawić, ale nie wszystko od razu da się zrobić.
 
Ad. pkt. 8.
 
Porządek posiedzenia został wyczerpany, obrady dwudziestej szóstej sesji zostały zamknięte.
Protokół z dwudziestego szóstego posiedzenia Rady Gminy Małdyty został zakończony i podpisany.
 
 
 
Protokołowała:                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                   
A.Thomas.                                                                         Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (28.04.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (28.04.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (28.04.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (28.04.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101852 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^