BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Małdyty - 18.08.2010 r.

                                                                                                  
        PRZEWODNICZĄCA      RADY      GMINY     MAŁDYTY

       14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 , tel. (0-89) 7586680

 
 
                                                                                     Małdyty, dnia        sierpnia 2010 r.
 
                                                                        Pan/i
 
                                                                  ………………………………..
 
                                                                  ………………………………..
 
     Zwołuję trzydziestą  szóstą sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 18 sierpnia 2010 r.   (środa) o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach.
 
Ustalony porządek obrad  Sesji:
1.      Otwarcie Sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami.
5.  Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Małdyty w 2009 roku
     - dyskusja
6.  Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2010 r.
    - dyskusja
    - podjęcie uchwały
   
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Małdyty za      I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2)  przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola” realizowanego przez Zespół Szkół w Szymonowie w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1./2010 Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
3) zabezpieczenia środków w budżecie gminy Małdyty na realizację projektu pod nazwą       „I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola” realizowanego przez Zespół Szkół w Szymonowie w ramach konkursu 1/POKL/9.1.1./2010 Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
4) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „ Można żyć inaczej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
5)zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2010 r.
6) zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach
7) przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „ Czyste Środowisko”
8)  zniesienia statusu pomnika przyrody – drzewo buk zwyczajny znajdujący się na działce nr 137/8 w Małdytach
9) opłaty za  dodatkowe  świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Małdyty .
10) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce 12/1 połozonej w obrębie geodezyjnym Wodziany gmina Małdyty.
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr 198
12)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami ścieków położonymi w Małdytach
13)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej położonej w Drynkach gmina Małdyty
14) wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Sarnie obręb Sambród gmina Małdyty stanowiących własność gminy i własność p. Marka Flak
15) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Wilamowie gmina Małdyty w drodze bzprzetargowej ( p. Czachorowscy)
16) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej w Wilamowie gmina Małdyty w drodze bezprzetargowej (p. Marecka)
17) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sarnie obręb Sambród gmina Małdyty w drodze przetargu
18) wyrażenia zgody   na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z udziałem w częściach nieruchomości wspólnej oraz gruntem , położonego w Wielkim Dworze  gmina Małdyty w drodze bezprzetrgowej
19) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających gminie Małdyty i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
20) zmian w uchwale nr XXXV/281/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małdyty
21)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szymonowo na lata 2010-2017 
8. Rozpatrzenie skargi Pani Danuty Ustianowskiej.
- podjęcie uchwały
9. Rozpatrzenie skarg Pana Philips Stoeckle
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie trzydziestej szóstej  sesji  Rady Gminy  Małdyty.    
 
 
                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                 Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Krystyna Sobolewska  (12.08.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (12.08.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (12.08.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (12.08.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7018660 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^