BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

 
 
 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
na terenie Gminy Małdyty
 
 
 
 
L.p.
Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej
NIP
Numer identyfikacyjny REGON
Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
Numer rejestrowy
1
REMONDIS OLSZTYN, ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
739 040 34 87
510 522 318
15 01 01 Opakowania  z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10*
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08   01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne 
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach”
 
 
1/2012
 
Zmiana wpisu (rozszerzenie) – wpis z dnia 19.03.2013r.
 
23.01.2015 – zmiana nazwy na Remondis Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
2
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o.
 
744 14 78 421
510712935
 
20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
2/2012
3.
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
741 18 28 276
510950669
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione                     w 03 01 04
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów          wymienionych w 10 01 04)
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów                       paleniskowych
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
16 01 99 Inne nie wymienione odpady
16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż                               wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
19 12 02 Metale żelazne
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej          obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01                 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01                 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 
 
3/2012
4.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pasłęku
 
578 00 02 855
170090497
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i tokszyczne)
15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13 rozpuszczalniki
20 01 14 kwasy
20 01 15 alkalia
20 01 17 odczynniki fotograficzne
20 01 19 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21 lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23 urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26 oleje i tłuszcze inne niż jadalne
20 01 27 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych
20 01 29 detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych
20 01 31 leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01                 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01                 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37 drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno niezawierające substancji niebezpiecznych
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 99 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.
4/2012
5.
CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz
578 00 19 436
170205836
     15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
      15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
      15 01 03 Opakowania z drewna     
      15 01 04 Opakowania z metali
      15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
      15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
      15 01 07 Opakowania ze szkła
      15 01 09 Opakowania z tekstyliów
      15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi             zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
      15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
      20 01 01 Papier i tektura
      20 01 02 Szkło
      20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
      20 01 10 Odzież
      20 01 11 Tekstylia
      20 01 13 Rozpuszczalniki
      20 01 14 Kwasy
      20 01 15 Alkalia
      20 01 17 Odczynniki fotograficzne
      20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
      20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
      20 01 23 Urządzenia zawierające freony
      20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
      20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
      20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie , kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione  w 20 01 27
 20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi           w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01   21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki  
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01         21, 20 01 23 i 20 01 35
 20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 20 01 40 Metale
 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 20 02 03 Inne odpady ulegające biodegradacji
 20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne
 20 03 02 Odpady z targowisk
 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 20 03 05 Wraki pojazdów
 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach    
 
 
 
 
5/2012
6.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
741 20 74 997
280320880
 
      20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione   w 20 01 33
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20                   01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne 
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione  w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
 
 
 
 
6/2012
 
Zmiana wpisu (rozszerzenie) wpis z dnia 20.05.2013r.
7.
KOMA Usługi Komunalne Jacek Maniak
848 16 53 977
280196492
     15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
     15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
     15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
     15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
     15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
     15 01 07 Opakowania ze szkła
     15 01 09 Opakowania z tekstyliów
     17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
     17 01 02 Gruz ceglany
     17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
     17 02 01 Drewno
     17 02 02 Szkło
     17 02 03 Tworzywa sztuczne
     20 01 01 Papier i tektura
     20 01 02 Szkło
     20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
     20 01 10 Odzież
     20 01 11 Tekstylia
     20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
     20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
     20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
     20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne
     20 03 02 Odpady z targowisk
     20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących  do gromadzenia       nieczystości
     20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
     20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
     20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
           
 
      
 
7/2012
2013 rok
1
KOMA Sp. z o. o Spółka Komandytowa
848 18 60 185
281398080
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13 Rozpuszczalniki
20 01 14 Kwasy
20 01 15 Alkalia
20 01 17 Odczynniki fotograficzne
20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21 Lampy fluorescencyjne inne odpady zawierające rtęć
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, i 20 01 35 
20 01 37 Drewno zawierające substancje   niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 
 
 
 
1/2013
2.
Krzysztof Budny ul. Bałtycka 5C/5, 10-135 Olsztyn
739 35 07 307
280366899
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
2/2013
2014 rok – brak wpisów
2015 rok – brak wpisów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Joanna Kardasz  (27.07.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (27.07.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (04.03.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (04.03.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7086200 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^