BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Obwieszczenie dotyczące wydania zmienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga. w archiwum     21.05.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     22.01.2018     
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 196/5, 196/6, 196/8, 196/11, 196/14 położonych w obrębie geodezyjnym Dziśnity, miejscowości Szymonówko, gmina Małdyty, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Małdyty uchwały Nr XVII/166/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.     24.01.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na \"Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża Leśnica na działce nr 60 i 62 obręb Leśnica\".     18.08.2016     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na \"Przebudowie drogi gminnej Nr 148010N Leśnica-Zalesie w Gminie Małdyty.     11.08.2016     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.     01.08.2016     
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zadań ochronnych, sporządzonego w formie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dla obszaru Natura 2000 Budwity PLH280010.     02.06.2016     
  ∴  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie i dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach - Zarządzenie Wójta Nr 0050.20.2012 z dnia 9 maja 2012 r.     09.05.2012     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresiem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.     17.04.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 16.02.2011 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - inwestor Barbara Ambroziak , KIESHANDEL , Zawady Dworskie     16.02.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 30.11.2010r. o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 148033N - ulicy Słonecznej w Małdytach.     30.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 09.11.2010 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsęwzięcia pn.Budowa drogi gminnej Nr 148033 N - ulicy Słonecznej w Małdytach\".     09.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 18.10.2010 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia dla firmy BIOLAS Sp. z o.o. , ul. Ostródzka9,     18.10.2010     
  ∴  Decyzja Nr GKM-7620/1/07/10 z dnia 11.10.2010 r. o środowiskowych uwarunkoaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa kurnika z zapleczem w Surzykach Wielkich - wnioskodawca Tadeusz Niesiobędzki     12.10.2010     
  ∴  Postanowienie Wójta Gminy Małdyty z dnia 05.10.2010 r. o odwieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - inwestycja budowa drogi gminnej Nr 148033N - ulicy Słonecznej w Małdytach     06.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 06.10.10 r.o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwziecia \" Budowa drogi gminnej Nr 148033 N - ulicy Słonecznej w Małdytach\"     06.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta o zakończeniu zbierania materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa kurnika z zapleczem socjalno - bytowym w Surzykach Małych. w archiwum     04.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 27.09.2010 r. o tym ,ze w dniu 24.09.2010 r. został uzupełniony Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko- budowa kurnika z zapleczem socjalno - magazynowym - inwestor T. i J. Niesiobędzcy .     29.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy o rozpoczęciu postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - na wniosek firmy BIOLAS sp. z o.o. w Małdytach     24.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.09.2010 r. o tym, że Wójt Gminy wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację dla inwestora Trans-Żwir Jan Kitowicz.....     21.09.2010     
  ∴  Postanowienie Wójta Gminy z dnia 10.09.2010 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Małdytach     10.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09.09.2010 r. o udostępnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie.....- inwestor - firma BIOLAS Sp.z o.o. ul. Ostródzka 9, 14-330 Małdyty     09.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.09.2010r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Budowie drogi gminnej Nr 148033N - ul. Słonecznej w Małdytach\". w archiwum     06.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.09.2010 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przprowadzenia oceny na oddziaływanie na środowisko dla przedsięwziecia \" Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku ze żwirem Sambród III.     06.09.2010     
  ∴  OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działka nr 198.     02.09.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18.08.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji na wniosek firmy BIOLAS Sp. z o.o. w Małdytach, ul. Ostródzka 9     19.08.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 07.07.2010 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko - budowa elektrowni w Klonowym Dworze     07.07.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 05.07.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 148033N - ul. Słoneczna w Małdytach     05.07.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 02.06.2010 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - na wniosek Państwa Tadeusza i Jolanty Niesiobędzkich zam. w Wieprzu     02.06.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.05.2010 r. o wszczęciu postępowania ew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji na wniosek firmy STRAW ENERGY Sp. z o.o. Plękity 1     20.05.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.05.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji na wniosek firmy POM LINKI Sp. z o.o.     20.05.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.04.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia \"BNudowa elektrowni w oparciu o odnawialne źródła energii na bazie spalania gazu drzewnego\" w Klonowym Dworze     30.04.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.04.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia \"Budowa elektrowni w oparciu o odnawialne źródła energii na bazie spalania gazu drzewnego\" w Klonowym Dworze     30.04.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi ekspresowej na odcinku Kalsk(Pasłęk)-Miłomłyn".     20.01.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 23.11.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgoduy na budowę hotelu z zapleczem restauracyjno-konferencyjnym w Małdytach w archiwum     23.11.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 17.11.2009 r.w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez Spółkę Hotel Chaber Sp.z.o.o. w Iławie w archiwum     17.11.2009     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 23.10.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębach geodezyjnych Małdyty i Leśnica w archiwum     23.10.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 29.09.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydobywania kredy jeziornej ze złoża GLĘDY     29.09.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 25.09.2009 r. o tym, że zebrano wystarczajace dowody do wydania decyzji środowiskowej z wniosku - o Wydobywanie kredy jeziornej ze złoża GLĘDY połozonego w miejscowości Gledy gm. Małdyty. w archiwum     28.09.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 17.09.2009 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałęm społeczeństwa - Budowa hotelu z zapleczem restauracyjno--konferencyjnym w Małdytach w archiwum     21.09.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 04.09.2009 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa- ( SUR Szymonowo - wydobywania kredy jeziornej ze złoża Ględy I.     04.09.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia. 03.08.2009 r. o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko - wydobywanie kredy jeziornej ze złoża \"Ględy\" , inwestor SUR w Szymonowie w archiwum     03.08.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 03.07.2009 r. dotyczace wszczęcia powstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na \" Wydobywaniu kredy jeziornej ze złoża GLĘDY.......\"dz. nr 251/22.     03.07.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2009 r. o tym, że wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Budowie hotelu z zapleczem restauracyjno- konferencyjnym w Małdytach - inwestor Hotel\" Chaber\" Małdyty Sp. z o.o. w Iławie. w archiwum     22.06.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 01.06.2009 r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w archiwum     01.06.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla Hotel \"Chaber\" sp. z o.o     30.04.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 22.04.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla ZPD \"KACZKAN\" Józef Kaczkan w archiwum     23.04.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 22.04.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przez Zakład EKO - PELET Danuta Kaczkan w archiwum     23.04.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 14.04.2009 r. otym, że w dniu 14.04.2009 r. Wójt Gminy wydał decyzję o śroidowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsęwzięcia polegającego na adaptacji wiaty magazynowej na wiatę produkcyjną ( wiata tartaku) w archiwum     14.04.2009     
  ∴  Ogłoszenie /Obwieszczenie oraz Zawiadomienie dotyczace przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity działki 154/3, 210/1. w archiwum     07.04.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 07.04.2009 r. zawiadamiające strony o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Produkcji Drzewnej \"KACZKAN\" , Józef Kaczkan Sp. J. Klonowy Dwór, 14-330 Małdyty. w archiwum     07.04.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 02.04.2009 r. o tym, że na wniosek Pana Grzegorz Kerlina - Przedsiębiorstwo Attex Sp.z o.o. z siedzibą w Sopocie w dniu 28.10.2008 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej w Dobrocinie w archiwum     03.04.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 02.04.2009 r. potym , że Wójt wydał postanowienie stwierdzajace bark potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiwzięcia na środowisko polegającego na adaptacji wiaty magazynowej na wiatę produkcyjną. dla inwestora Zakład Produkcji Drzewnej \"KACZKAN\"     02.04.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 10.03.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji \" Adaptacji wiaty magazynowej na wiatę produkcyjną ( wiata traku)\" - inwestycja w obrebie ewidencyjnym Stare Kiełkuty. w archiwum     10.03.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 06.03.2009 r. otym , że w dniu 06.03.2009 r. wuydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowej na halę produkcyjną dla inwestora Zakład Produkcji Drzewnej \"KACZKAN\" , Józef Kaczkan Sp.J, Klonowy Dwór , 14-330 Małdyty w archiwum     06.03.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 03.03.2009 r. o tym, że w dniu 03.03.2009 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej PCW@ 200 na osiedlu domków jednorodzinnych w Małdytach, przy ul. Kopernika- Cicha. w archiwum     03.03.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 27.02.2009 r. otym, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegajacego na rozbudowie hali magazynowej na halę produkcyjną. - inwestor Zakład Produkcji Dzrewnej \"KACZKAN\" , Józef Kaczkan Sp. J, Klonowy Dwór, 14-330 małdyty.     02.03.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy o tym że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez Zakład Produkcji Drzewnej \"KACZKAN\" Józef Kaczkan Sp.J. Klonowy Dwór o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. \"Rozbudowa hali magazynowej na halę produkcyjną. w archiwum     02.03.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 23.02.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ,pn.: \"budowa kanalizacji sanitarnej PCV na osiedlu domków jednorodzinnych w Małdytach przy ul. Kopernika - Cicha\" w archiwum     24.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 23.02.2009 r. o tym , że Wójt wydał postanowienie stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko polegajacegio na budowie kanalizacji sanitarnej PCW o 200 na osiedlu domków jednorodzinnych w Małdytach , przy ul. Kopernika - Cicha. w archiwum     24.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydaniu decyzji o śrosowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity ( trasa E-7) - Szymonówko. w archiwum     19.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz budowie ( modernizacji) mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych we wsi Budwity gm. Małdyty. w archiwum     19.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.02.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1190 N Mazanki - Plękity - Liksajny, na odcinku Klonowy Dwór - Kęty w km 3+ 048+4+150,02 4 w archiwum     16.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12.02.2009 r. o wydaniu zaświadczenia o braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków we wsi Budwity.     13.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12.02.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz budowa (modernizacja) machaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych we wsi Budwity , gm. Małdyty w archiwum     13.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11.02.2009 r. zawiadamiające o wystarczajacym zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego praz Pana Zbigniewa Kopra inw. \" Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity ( trasa E-7) - Szymonówko\" w archiwum     12.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Mąłdyty z dnia 11.02.2009 r ot ym ,że wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity ( trasa E-7) - Szymonówko.     12.02.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 10.02.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji ( Małdyty, ul. Kopernika -Cicha) w archiwum     10.02.2009     
  ∴  Obnwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Budwity w archiwum     26.01.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity - Szymonówko. w archiwum     26.01.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 14.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach zgody na realizację inwestycji - na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ( przebudowa drogi powiatowej nr 1190 N Mazanki - Plękity - Liksajny) w archiwum     14.01.2009     
  ∴  Obwieszczenie z dnia 21.10.2008 r. zawiadamiajace, że Wójt Gminy Małdyty wydał postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity ( trasa E-7) - Szymonówko. w archiwum     21.10.2008     
  ∴  Obwieszczenie o tym, ze na wniosek Spółdzielni AGRO w Małdytach zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku ubojni na obiekt obrotu środkamio ochrony roślin     22.09.2008     
  ∴  Obwieszczenie o tym ,że wpłynął wniosek Spółdzielni AGRO w Mąłdytach o wydanie decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego ma adaptacji istniejącego budynku ubojni na obiekt obrotu środkami ochtony roślin. w archiwum     22.09.2008     
  ∴  OBWIESZCZENIE otym że na wniosek Pana Zbigniewa Koper zostało wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwziecie polegajace na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dzisnity - Szymonówko     17.09.2008     
  ∴  OBWIESZCZENIE o tym,że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dzisnity( trasa E-7) - Szymonówko. w archiwum     17.09.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na wykonanie usług w zakresie czyszczenia kanalizacji zsanitarnej na terenie gminy Małdyty w archiwum     16.09.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03.09.2008 r. o wydaniu decyzjii o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budwity gm. Małdyty w archiwum     03.09.2008     
  ∴  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o odziaływaniu naśrodowisko dla przdsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budwity, gm. Małdyty( GKM-7620/9/08 z dn. 04.08.2008r.)     04.08.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody we wsi Małdyty.     17.07.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budwity gmina Małdyty.     17.07.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty dotyczące wpływu wniosku Pana Zdzisława Zdanowskiego, PP-U AKWAKLAR z siedzibą w Olsztynie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budwity gmina Małdyty.     17.07.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy o wudaniu postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody we wsi Małdyty. w archiwum     24.06.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2008 o wydanym postanowieniu o braku obowiazku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsiewzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1219N Sambród -Morąg. w archiwum     10.06.2008     
  ∴  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morag\" w archiwum     06.06.2008     
  ∴  Ogłoszenie o sposobie segregacji i pakowania odpadów - folii - punkt zbiorczy w Linkach.     27.05.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty dotyczace wpływu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Sambród - Morąg. w archiwum     19.05.2008     
  ∴  Ogłoszenie konkursu na wybór kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie i Gimnazjum w Mąłdytach w archiwum     12.05.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Kalsk -Miłomłyn w archiwum     30.04.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Kalsk-Miłomłyn w archiwum     30.04.2008     
  ∴  Formularz B- karta informacyjna dla decyzji i postanowień - dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- dla \"ROLMAN- SK\" Surzyki Małe, 14-330 Małdyty     06.02.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty zawiadamiające, że dostarczono raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morag w archiwum     22.01.2008     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy o tym,że na wniosek firmy \"ROLMAN - S.K\" Surzyki Małe wszczęto postępowanie administracyjne w orzedmiocie wydania decyzji środowiskowych w archiwum     20.11.2007     
  ∴  Formularz A - Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji dla ROLMAN - SK Surzyki Małe     20.11.2007     
  ∴  Formularz A - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji A)7/2007 - EKO-LOG Sp.z.o.o Poznań     20.11.2007     
  ∴  Formularz E - Karta informacyjna dla raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - ROLMAN -SK Surzyki Małe     20.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie o wszczeciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej 527 od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do miejscowości Jelonki w archiwum     05.11.2007     
  ∴  Formularz A - Karta informacyjna wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwaraunkowaniach - budowa wodociagu z przyłączami dla zespołu działek SOPLE gm. Małdyty w archiwum     17.09.2007     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla zespołu działek SOPLE gm. Małdyty w archiwum     17.09.2007     
  ∴  Karta informacyjna dla postanowienia opiniującego wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie \"Pasłęk\"     27.08.2007     
  ∴  Formularz A - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegjącego na budowie sieci wodociągowej na odcinku Kreki-Sasiny gm. Małdyty     13.07.2007     
  ∴  Formularz B - karta informacyjna dla decyzji i postanowień dotyczaca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na odcinku Kreki-Sasiny gm. Małdyty     13.07.2007     
  ∴  Formularz B - karta informacyjna dla decyzji i postanowień - postanowienie opiniujace Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. w Zalewie     13.07.2007     
  ∴  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości , że wpłynąl wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"zmianie lokalizacji i wiaty nad dystrybutorami i zmianie lokalizacji i ilości dystrybutorów pod tą wiatą na Stacji Paliw w Soplach\" w archiwum     27.06.2007     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci wodociągowej na odcinku Kreki- Sasiny i wieś Sasiny w archiwum     10.05.2007     
  ∴  Karta informacyjna do wniosku, decyzji i postanowień p. Agata Mańka     13.04.2007     
  ∴  Kaarta informacyjna dla wniosku Urzędu Gminy Małdyty o wydanie decyzji o srodowisku     20.03.2007     
  ∴  Obwieszczenie o tym, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia polegającego na \" budowie indycznika z halą odchowu o powierzchni 1200 m kw. w Wilamowie w archiwum     13.03.2007     
  ∴  Karta informacyjna dla decyzji i postanowień SUR w Szymonowie     19.01.2007     
  ∴  obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości , że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. w Małdytach w archiwum     10.01.2007     
  ∴  Obwieszczenie o wszczetym postępowaniu administracujnym na wniosek Urzedu Gminy Małdyty w przedmiocie wydania decyzji oerodowiskowychuwarunkowaniach budowy kanalizacji sanitarnej etap III na działkach w MNałdytach w archiwum     21.12.2006     
  ∴  Ogłoszenie konkursu plastycznego nt. bezpiecznej drogi do szkoły - organizator GOK Małdyty     05.10.2006     
  ∴  Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach - wybory wyznaczone na dzień 12.11.2006 r.     04.10.2006     
  ∴  informacja Wójta Gminy Małdyty z dn. 02.10.20006 r. o decyzji srodowiskowej ( GKM 7620-08/06     02.10.2006     
  ∴  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości , że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o śrosowiskowych uwarunkowaniach     26.07.2006     
  ∴  Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska     09.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko skarbnika gminy - głównego ksiegowego budżetu gminy w archiwum     09.06.2006     
  ∴  Konkurs na wolne stanowisko podinspektora ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Małdyty w archiwum     16.05.2006     
  ∴  ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora 1) Zespołu Szkół w Szymonowie 2) Przedszkola Samorządowego w Małdytach w archiwum     19.04.2006     
  ∴  ROWEROWY TOR PRZESZKÓD - GOK MAŁDYTY - 01.05.2006 r. w archiwum     12.04.2006     
  ∴  Wystawa prac o tematyce wielkanocnej - GOK Małdyty - do 10.05.2006 w archiwum     12.04.2006     
  ∴  \" SPOTKANIE Z POEZJĄ\" - organizowane przez GOK Małdyty w archiwum     22.03.2006     
  ∴  ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Małdyty w obrębie geodezyjnym Drynki w archiwum     23.12.2005     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158404 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^