BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o odziaływaniu naśrodowisko dla przdsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budwity, gm. Małdyty( GKM-7620/9/08 z dn. 04.08.2008r.)

Małdyty, 2008-08-04
GKM-7620/9/08
 
POSTANOWIENIE
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz.150) a także § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zdzisława Zdanowskiego, ul. Zielona 10/4, 10-141 Olsztyn
p o s t a n a w i a m
 
odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budwity, gm. Małdyty.
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 15.07.2008 r. Pan Zdzisław Zdanowski, ul. Zielona 10/4, 10-141 Olsztyn wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Małdyty o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budwity, gm. Małdyty.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowy uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z póżn. zm.) zaliczane jest do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym wniosek wraz z dołączoną dokumentacją został przesłany do Starosty Powiatowego w Ostródzie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczności opracowania przedmiotowego raportu i ewentualnego określenia jego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w piśmie z dnia 22.07.2008 r., a Starosta Ostródzki w piśmie z dnia 01.08.2008 r. (wpłynęło dnia 04.08.2008) stwierdzili, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Z przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, iż inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej na obszarze zwartej zabudowy w miejscowości Budwity, gm. Małdyty. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach: Nr. ew: 498/7 – 498/26; 498/30 – 498/34; 502; 506; 507/13; 508; 509/1 – 509/16; 509/22 – 509/25; 509/29 – 509/36; 509/81 – 509/90; 510/1; 511/4; 511/6; 511/11 – 511/19 w obrębie Jarnołtowo, gmina Małdyty.
Planuję się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, z kolektorem odprowadzającym do projektowanej, lokalnej oczyszczalni ścieków. Długość planowanej kanalizacji sanitarnej: sieć L=712 m. Przyjęto rury z tworzyw sztucznych do kanalizacji grawitacyjnej PE lub PCV, studnie rewizyjne prefabrykowane PEØ 0,4 m. Dla kanalizacji ciśnieniowej przyjęto rury z tworzyw sztucznych PEØ 40-90. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków wynosi Qdśr=30m3/d. Inwestycja ma na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na danym terenie.
Mając powyższe na uwadze nie nałożono obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia.
POUCZENIE
 
Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Małdyty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
 
Otrzymują:
  1. Starosta Ostródzki                                                                                      Wójt
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19A
  1. Państwowy Powiatowy                                                                              Antoni  Smolak 
Inspektor Sanitarny w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2
3.       Pan Zdzisław Zdanowski
        10-141 Olsztyn, ul. Zielona 10/4
4.     Strony postępowania – poprzez wywieszenie
5.     a/a
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Joanna Kardasz  (04.08.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (04.08.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (04.08.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (04.08.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101256 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^