BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Zastępcze w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małdyty.     03.04.2019     
  ∴  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Sambród.     01.02.2019     
  ∴  Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego działek Nr 196/5, 196/6, 196/8, 196/11, 196/14 położonych w obrębie Dziśnity, miejscowości Szymonówko, gmina Małdyty.     12.09.2018     
  ∴  Uchwała Nr XII/96/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Małdyty z perspektywą na lata 2015-2022.     06.03.2018     
  ∴  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, we wsi Szymonówko.     24.10.2017     
  ∴  Obwieszczenie-Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości, iż wykłada do konsultacji społecznych projekt dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, którego zadaniem jest określenie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, zgodnego z polityką ekologiczną kraju, a także dokumentami szczebla wojewódzkiego i powiatowego wraz z pozostałymi dokumentami gminnymi.     13.09.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, którego zadaniem jest określenie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, zgodnego z polityką ekologiczną kraju, a także dokumentami szczebla wojewódzkiego i powiatowego wraz z pozostałymi dokumentami gminnymi.     09.08.2017     
  ∴  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małdyty     28.12.2016     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty.     03.03.2016     
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XXV/238/13 z 13. listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Małdyty na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 -2020.     18.11.2013     
  ∴  Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Małdyty     12.08.2013     
  ∴  Uchwała nr XX/181/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2015 w archiwum     09.01.2013     
  ∴  Uchwała Nr XX/182/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Małdyty na lata 2012 - 2015 w archiwum     09.01.2013     
  ∴  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty- uchwała nr XXX/266/2010 z dnia 10.02.2010 r.     18.04.2012     
  ∴  Plan gospodarki odpadami dla Gminy Małdyty. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywa do roku 2015.     27.05.2010     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/235/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Małdyty na lata 2009 - 2015 w archiwum     17.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/236/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy ew Rodzinie w gm. Małdyty na lata 2009 - 2015 w archiwum     17.09.2009     
  ∴  Załącznik Nr 1 do douchwały Nr XXV/193/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Małdyty     06.04.2009     
  ∴  Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Małdyty na lata 2008 - 2013     30.09.2008     
  ∴  Strategia Rozwoju Gminy Małdyty na lata 2007-2020     04.07.2008     
  ∴  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Małdyty do roku 2015     14.05.2008     
  ∴  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Małdyty     29.06.2007     
  ∴  LOKALNY PROGRAM ROZWOJU GMINY MAŁDYTY     19.01.2007     
  ∴  Regulamin utrzymania porzadku i czystości przyjety uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XXV/255/06 z 27.02.2006 r.     06.03.2006     
  ∴  Program Ochrony Środowiska Gminy Małdyty w archiwum     03.02.2006     
  ∴  Strategia Rozwoju Gminy Małdyty do 2011 w archiwum     11.01.2006     
  ∴  Plan gospodarki odpadami do 2011 roku w archiwum     11.01.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158034 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^