BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała nr XX/181/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2015 w archiwum

 
UCHWAŁA  Nr XX/181/12
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 14 listopada  2012r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2015
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr.142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art.176 pkt.1, art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  Nr.149 poz.887) Rada Gminy Małdyty uchwala , co następuje
 §1
Uchwala się  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2015 stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                            Mirosława Rybska

 
                                                                                                         Załącznik do uchwały     
                                                                                                         Rady Gminy Małdyty Nr XX/181/12 z dnia 14.11.2012 r.  
 
 
 
 
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE MAŁDYTY NA LATA 2012 - 2015
Wstęp
Gminny Program Wspierania Rodziny został przygotowany w związku z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z celów jest stworzenie rozwiązań profilaktycznych umożliwiających działania osłonowe zapobiegające izolacji i marginalizacji mieszkańców Gminy Małdyty, ratownicze i wspomagające dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Należy podkreślić, że działania na rzecz rodziny, to działania na rzecz całej wspólnoty, a wspierając rodzinę przyczyniamy się do rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności. W rodzinę należy inwestować i wierzyć w jej możliwość samodzielnego wykonywania podstawowych funkcji.
Reforma ustroju terytorialnego państwa przekazała zdecydowaną większość kompetencji na poziom samorządów gmin i powiatów. Służby opieki nad dziećmi i rodziną na terenie Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem, działają na najniższym poziomie, a więc jak najbliżej rodziny.
Znaczenie rodziny dla społeczeństwa pozostaje na najwyższej pozycji. W rodzinie wychowują się kolejne pokolenia, które w okresie swej dorosłości kształtują społeczeństwo. Uwzględnienie możliwości rozwoju rodziny, jej zdolności do przezwyciężania braków i pokonywania trudności jest podstawą programów ukierunkowanych na wspieranie i poprawę funkcjonowania rodzin. Człowiek może być wspierany jedynie w kontekście bliskich i znaczących systemów ludzkich, których jest częścią, a spośród których najważniejsza jest rodzina. To właśnie w rodzinie kształtuje się „kapitał ludzki”, który jest wyznacznikiem tempa rozwoju danej społeczności.
Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę w prawidłowym wypełnianiu funkcji. Obejmują pomocą rodziny zagrożone różnego typu patologiami, dysfunkcyjne oraz dzieci i młodzieży zagrożoną niedostatkiem społecznym.
CELE PROGRAMU
Celem głównym Programu jest wspieranie rodziny przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a zwłaszcza z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również edukacja środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.
Cel szczegółowy 1.
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
Cel szczegółowy 2.
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących.
 
 
ADRESACI
Adresatami niniejszego programu są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo - wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, spowodowane w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej.
Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też największym zyskiem dla społeczności lokalnej.
ZADANIA
Cel szczegółowy 1.
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka
zadania
wskaźnik realizacji działań
1)   zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom na podstawie ustawy o pomocy społecznej
-        liczba i formy udzielonej pomocy;
-        liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych pomocą
2)   objęcie dożywianiem wszystkich dzieci wymagających takiego wsparcia
-        liczba dzieci korzystających z posiłków
3)   monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
-        liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych monitorowaniem
4)   objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą
-        liczba podejmowanych interwencji kryzysowej,
-        ilość godzin dokonanego nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego,
5)   zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
-        liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych ośrodkach,
-        wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w placówkach
Cel szczegółowy 2.
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązanie już istniejących
zadania
wskaźnik realizacji działań
1)   współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami, placówkami wsparcia dziennego, świetlicami środowiskowymi w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych
-      liczba podjętych interwencji,
-      liczba osób objętych wsparciem
2)   zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie i informowanie o miejscach pomocy
-      liczba i rodzaj miejsc poradnictwa specjalistycznego,
-      liczba osób i udzielonych porad z podziałem na kategorie problemowe,
-      liczba i formy przekazów informujących o miejscach pomocy
3)   podnoszenie kompetencji rodzin tego wymagających w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo - wychowawczych, poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konsultacji i poradnictwa oraz udostępnianie literatury fachowej
-      liczba i rodzaj działań,
-      liczba rodzin objętych działaniami,
-      rodzaj grup zawodowych zaangażowanych w działania
4)   działania aktywujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin, w których opiekunowie pozostają bez pracy, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
-      liczba osób i rodzin objętych projektem,
-      liczba osób, które ukończyły kursy zawodowe,
-      liczba osób, które podjęły zatrudnienie w trakcie udziału w projekcie,
-      liczba osób i rodzin objętych działaniami środowiskowymi, z podziałem na rodzaj działań
5)   monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii przez rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych i monitorowanie terapii rodziców
-      liczba rodzin objętych monitorowaniem
6)   umożliwienie funkcjonowania na terenie gminy rodzin wspierających
-      liczba rodzin wspierających
7)   monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych wychowawczo, w których występują problemy przemocy, uzależnień lub długotrwała choroba
-      liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych monitoringiem i procedurami
8)   w zależności od zdiagnozowanych potrzeb - zapewnienie opieki rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta rodziny
-      liczba asystentów pracujących na rzecz mieszkańców gminy,
-      liczba rodzin, którym przydzielono asystenta.
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze
Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. Istnieją różne typy rodzin reprezentujące różne rodzaje postaw wychowawczych, a te z kolei wpływają na przyjmowane przez dzieci i młodzież postawy społeczno - moralne. Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest wartością, której - w odniesieniu zarówno do jednostki, jak i do całego społeczeństwa - nie można niczym równoważnym zastąpić.
We wszystkich społeczeństwach rodzina stanowi najmniejszą, po jednostce, komórkę społeczną. W wielu kulturach trwałość rodziny oparta jest na więzi małżeńskiej, w większości też jest to związek mężczyzny z kobietą.
Rodzina, zarówno ta duża, jak i mała, spełnia w społeczeństwie wiele różnych funkcji. Funkcje te można ogólnie podzielić na cztery grupy. Pierwszą i podstawową funkcją rodziny jest prokreacja i podtrzymanie ciągłości rodu. Druga polega na socjalizacji dzieci czyli nauczeniu ich reguł zachowania, uznanych prawideł postępowania w danym społeczeństwie i przekazaniu przyjętego systemu wartości. Trzecią funkcją rodziny jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb (np. jedzenia, schronienia i ubrania) jej członkom. Czwarta polega na wskazaniu odpowiedniego miejsca w społeczeństwie. Warto też wspomnieć, że rodzina jako grupa społeczna jest z natury cykliczna, czy też odnawialna. Człowiek, w miarę upływu lat, pełni kolejne role w rodzinie.
Istnieją różne formy rodziny, rozróżniane według odmiennych kryteriów:
1.       formalnego lub nieformalnego związku cywilnego stanowiącego trzon rodziny: małżeństwo, konkubinat, związek partnerski,
2.       rozkładu władzy w rodzinie: matriarchat, patriarchat lub partnerstwo.
Współczesne społeczeństwa wykształciły tzw. alternatywne formy rodziny, takie jak: rodzina niepełna, rodzina zastępcza, rodzina zrekonstruowana, rodzinny dom dziecka.
Rodziny to trwające i otwarte systemy społeczne. Rodzina stanowi całość, która jest czymś więcej niż tylko sumą części. Kiedy mówimy o rodzinie jako systemie społecznym, myślimy przede wszystkim o procesie polegającym na komunikowaniu się, działaniu i współdziałaniu poszczególnych elementów, a nie o strukturalnych cechach układu. Tak więc rodzina, jeśli rozpatrywać ją w perspektywie systemowej, to grupa współzależnych od siebie osobników, których łączy poczucie historii, więzi emocjonalne oraz strategie działania w celu zaspokojenia potrzeb zarówno całej rodziny, jak i jej członków.
Funkcjonalna, zdrowa rodzina jest zdrową glebą, na której jej członkowie mogą wyrosnąć na dojrzałe istoty ludzkie. Wyróżnia się ona następującymi cechami:
Ø      zabezpiecza przetrwanie i rozwój;
Ø      zaspokaja potrzeby emocjonalne swoich członków; potrzeby te obejmują znalezienie równowagi pomiędzy autonomią i zależnością oraz nauką zachowań społecznych;
Ø      zapewnia rozwój i wzrastanie każdego członka, w tym także rodziców;
Ø      jest miejscem, gdzie rozwija się poczucie własnego ,ja”;
Ø      jest podstawową „jednostką socjalizacji” i ma decydujące znaczenie dla przetrwania społeczeństwa.
Wymienione cechy zawierają się w twierdzeniu, iż rodzina odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu zdrowia psychicznego dziecka, a tym samym kondycja rodziny ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia psychicznego całego społeczeństwa.
Dziecku, które z różnych przyczyn nie może wychowywać się w swojej naturalnej rodzinie, państwo zapewnia opiekę w rodzinnych lub instytucjonalnych formach opieki zastępczej.
W myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej, instytucjonalną formę opieki sprawują placówki opiekuńczo - wychowawcze. Placówki opiekuńczo - wychowawcze w zależności od podmiotu prowadzącego, dzielą się na:
Ø      publiczne - prowadzone przez gminę, powiat lub samorząd województwa;
Ø      niepubliczne - prowadzone na podstawie umowy o realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych, wyróżnia placówki następującego typu:
1.      interwencyjne;
2.      rodzinne,
3.      socjalizacyjne,
4.      wielofunkcyjne.
W Polsce najwięcej funkcjonuje placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.
Konwencja o prawach dziecka, ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku, stanowi, że „Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub, gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. Taka opieka może oznaczać adopcję, polegać na umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub, gdy jest to niezbędne, w odpowiedniej instytucji”.
Prawo to zapisane jest również w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art.72 ust.2: „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych”. W polskim systemie opieki nad dzieckiem osieroconym lub pozbawionym opieki rodziców biologicznych, ukształtowanym jeszcze przed 1989 rokiem, dominowały formy instytucjonalnej opieki całkowitej.
System opieki zastępczej aż do 1999 r. miał charakter resortowy. Zadania polityki społecznej realizowały wówczas trzy resorty: edukacji, pracy i polityki socjalnej oraz zdrowia i opieki społecznej. W 1999 roku, w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju, nałożono na powiaty obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców naturalnych - zastępczego środowiska wychowawczego. Obecnie następuje przekształcanie istniejących form opieki instytucjonalnej w mniejsze struktury, zauważalny jest także rozwój rodzinnych form opieki z jednoczesną pracą na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
Przez rodzinną opiekę zastępczą rozumie się rodziny zastępcze (spokrewnione i nie spokrewnione oraz zawodowe, które pobierają wynagrodzenie za pełnienie takiej funkcji) oraz rodzimie placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. rodzinne domy dziecka.
Rodzinny dom dziecka to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która przeznaczona jest dla od 4 do 8 dzieci (wyjątkiem są sytuacje, kiedy do placówki zostaje skierowane rodzeństwo - wtedy dzieci może być więcej).
Założenia gminnego programu wspierania rodziny
1.         zapobiegać powstawaniu sytuacji wymagających interwencji kryzysowej,
2.         zapobiegać uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,
3.         zapobiegać niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
4.         zapobiegać niepowodzeniom szkolnym,
5.         zapobiegać niedożywieniu dzieci,
6.         zapewnić opiekę nad dziećmi podczas pracy rodziców,
7.         rozwiązywać sytuacje kryzysowe,
8.         udzielać pomocy w przezwyciężaniu uzależnień,
9.         zapewnić opiekę nad dziećmi wymagającymi oddziaływania wychowawczego,
10.     pomagać w przezwyciężeniu trudności szkolnych,
11.     zapewnić integralny rozwój psychofizyczny,
12.     zabezpieczyć podstawowe potrzeby materialne rodziny,
13.     przeciwdziałać marginalizacji i degradacji społecznej całych rodzin,
14.     poszukiwać nowych alternatywnych rozwiązań w zakresie pracy z dzieckiem,
15.     koordynować wszystkie działania instytucji samorządowych, a także organizacji pozarządowych mogących służyć pomocą potrzebującym dzieciom,
16.     aktywizować dzieci na rzecz własnego rozwoju.

 
Priorytety w realizacji programu
Wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny;
Wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
Poprawa bezpieczeństwa socjalnego rodzin;
Poprawa jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi;
Zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury Gminy;
Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych oraz ochrona praw rodziny i dziecka;
Promocja rozwiązań systemowych w pracy z dziećmi i młodzieżą, przy szczególnym uwzględnieniu form opartych na elastyczności, kompleksowości, efektywności, ciągłości i różnorodności działania;
Przeciwdziałanie stanom grożącym degradacji społecznej, bezradności społecznej;
Uzupełnianie braków zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i materialnych rodzin i dzieci;
Integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka oraz przeciwdziałanie i likwidacja czynników dezorganizujących środowisko wychowawcze dzieci i młodzieży;
Rozwijanie środowiska społecznego sprzyjającego wyzwalaniu potrzeb intelektualnych, twórczych, organizacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży;
Ochrona dzieci i młodzieży przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniami oraz przestępczością;
Pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym.
REALIZATORZY PROGRAMU:
Ø      Samorząd lokalny,
Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
Ø      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach,
Ø      Zespół Interdyscyplinarny  Gminy Małdyty,
Ø      Placówki oświatowe i kulturalne,
Ø      TPD Morąg Oddział Małdyty,
Ø      Kluby szkolne i inni.
PARTNERZY:
Ø      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
Ø      Kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Ostródzie,
Ø      Dzielnicowi,
Ø      Psycholodzy i pedagodzy szkolni,
Ø      Ośrodki zdrowia,
Ø      Punkt leczenia uzależnień,
Ø      Kościoły;
Ø      Kluby sportowe
Ø      Organizacje pozarządowe
Rozbudowa systemu chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego:
Ø      Wsparcie dla rodzin z osobą długotrwale bezrobotną,
Ø      Rozwój systemu wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną i starszą,
Ø      Wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem,
Ø      Wsparcie rodzin z problemem uzależnienia,
Ø      Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,
Ø      Poradnictwo specjalistyczne (prawnik, pracownik socjalny),
Ø      Kierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych i współuzależnionych,
Ø      Dostarczenie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialnych,
Ø      Zapobieganie niedożywieniu dzieci z rodzin ubogich,
Ø      Udzielanie pomocy rzeczowej w formie produktów spożywczych pobieranych z Banku Żywności,
Ø      Wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
Ø      Akcje promocyjne i propagandowe.
Praca z rodziną zastępczą
Ø      Promowanie rodzinnej opieki zastępczej,
Ø      Ochrona dzieci pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej przed instytucjonalnymi formami opieki,
Ø      Realizowanie szkoleń w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej,
Ø      Wspieranie istniejących i tworzenie nowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka,
Ø      Wszechstronna opieka nad dzieckiem pozbawionym elementarnego oparcia w rodzinie naturalnej,
Ø      Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej opieki zastępczej.
Praca z dziećmi
Ø      Pomoc dla dzieci z rodzin nie objętych programami rządowymi w zakresie przygotowania wyprawki szkolnej,
Ø      Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci,
Ø      Dostęp niezależnie od dochodu rodziny do specjalistów dziecięcych dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Małdyty (psycholog dziecięcy, logopeda),
Ø      Promowanie lokalnych liderów.
Wychowanie (wsparcie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania)
Ø      Upowszechnianie w programach dydaktycznych zająć profilaktyczno - edukacyjno - wychowawczych z zakresu dewiacji i patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień,
Ø      Ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i społecznym wykluczeniem:
Ø      Kontynuowanie i wzbogacenie istniejących programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży.
Ø      Inicjowanie programów informujących o źródłach zagrożeń cywilizacyjnych i kulturowych, metodach i technikach budowania odporności na manipulacje medialną, grupową, ekonomiczną, sposobach prewencji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
Ø      Wspieranie idei wolontariatu,
Ø      Inicjowanie programów wyłaniania liderów młodzieżowych w różnych sferach życia publicznego.
Edukacja (wzbogacenie i urozmaicenie standardowej oferty dydaktycznej)
Ø      Wspieranie zajęć służących budowaniu postaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności społecznych oraz przedsiębiorczości młodego pokolenia,
Ø      Szkoła, jako placówka integrująca wiedzę z różnych dziedzin, służąca wszechstronnemu rozwojowi indywidualnemu, ucząca krytycyzmu oraz angażująca i przygotowująca uczniów do rozwiązywania problemów jednostki, rodziny i społeczności,
Ø      Wspieranie i promocja uczniów uzdolnionych,
Ø      Wypracowanie procedury efektywnej selekcji, wyróżniania, nagradzania i monitoringu rozwoju młodzieży uzdolnionej.
Niepełnosprawni
Ø      Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym:
Ø      Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej,
Ø      Poradnictwo i świadczenia administracyjne.
Ø      Informowanie i wspieranie w udziale w programach PFRON,
Ø      Wspieranie programów rehabilitacyjnych przygotowujących młodzież niepełnosprawną do samodzielnego, niezależnego życia,
Ø      Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi,
Ø      Wspieranie programów promujących tolerancję wobec osób niepełnosprawnych,
Ø      Wspieranie programów integracyjnych wśród środowisk osób zdrowych i niepełnosprawnych.
Osoby starsze i samotne
Ø      Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
Ø      Poradnictwo i świadczenia administracyjne (np. pomoc w wypełnianiu wniosków o rentę i emeryturę itd.).
Zdrowie
Ø      Kompensowanie deficytów zdrowotnych oraz świadczeń i usług z zakresu promocji zdrowia i zadań ze sfery zdrowia publicznego,
Ø      Wspieranie cyklicznych badań stanu zdrowia i sprawności,
Ø      Realizacja ochrony zdrowia z zakresu zdrowia publicznego (higiena, szczepienia ochronne i profilaktyka).
Ø      Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych w szkole (wady postawy, wymowy, zgryzu, wzroku i nieprawidłowego żywienia),
Ø      Realizacja programów przeciwdziałających przemocy, autoagresji i uzależnieniom,
Ø      Realizacja programów propagujących zasady zachowania bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, w domu, w czasie zabawy, na wakacjach oraz w kontaktach z innymi ludźmi,
Ø      Promocja zdrowego trybu życia.
Sport, rekreacja i wypoczynek
Ø      Rozbudowa istniejącej i tworzenie nowej bazy aktywności sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia,
Ø      Wspieranie plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
Ø      Wyrównywanie dysproporcji w dostępie dzieci i młodzieży do oferty sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
Ø      Współpraca z klubami sportowymi,
Ø      Wspieranie stałych zajęć rekreacyjnych i sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
Ø      Wspieranie różnych form turystyki krajowej,
Ø      Wykorzystanie gminnej bazy sportowej na cele rekreacyjne i aktywność ruchową dzieci i młodzieży:
Ø      Doposażenie świetlic, klubów i miejsc spotkań.
Ø      Promocja form spędzania czasu wolnego przez młodzież, sprzyjających rozwojowi zainteresowań i przeciwdziałaniu nudzie:
Ø      Realizacja projektów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i biernym formom spędzania wolnego czasu,
Ø      Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
Ø      Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym i zimowym.
Bezpieczeństwo
Ø      Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
Ø      Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
Ø      Diagnoza skali zjawiska,
Ø      Rozwijanie programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i szkolnej w środowisku lokalnym,
Ø      Rozwijanie programów promujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Ø      Promocja programów profilaktyczno - edukacyjnych realizowanych z Policją,
Ø      Promocja programów edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych związanych z uzależnieniem, adresowanych do dzieci i młodzieży.
Ø      Ochrona dzieci przed uzależnieniami w rodzinie,
Ø      Akcje informacyjne dla rodziców na temat zagrożeń uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna, internet),
Ø      Kontrola zakazu sprzedaży papierosów, alkoholu dzieciom i młodzieży do lat 18.
Realizacja programu
Działania mające na celu realizację założeń programu, a nastawione na bezpośrednią pracę z rodziną są koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Małdyty, Pełnomocnikiem Wójta d/s rodziny, GOKiS, Biblioteką Publiczną, Szkołami , Ośrodkiem Zdrowia oraz gminnych komisji poprzez:
Ø      Diagnozowanie problemów rodziny i dziecka,
Ø      Podejmowanie działań w środowisku, inicjowanie interwencji w uzasadnionych przypadkach,
Ø      Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
Ø      Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
Ø      Monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, uzależnionych, stosujących przemoc,
Ø      Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin oraz efektów tych działań.
Środki na realizację programu pochodzić mogą z:
Ø      budżetu Gminy (planowane w toku prac nad budżetem gminy)
Ø      budżetu państwa (programy rządowe, konkursy)
Ø      dotacje unijne
Ø      sponsorzy.
Promocja i monitorowanie programu
Gminny Program Wspierania Rodziny będzie promowany poprzez:
Ø      plakaty umieszczane na terenie gminy,
Ø      ulotki i wizytówki informacyjne rozpowszechniane w trakcie imprez społeczno - kulturalnych,
Ø      informacje w mediach,
Ø      strony internetowe,
Ø      w trakcie konferencji, spotkań szkoleniowych, imprez kulturalno-sportowych z udziałem adresatów.
Monitorowanie programu polegać będzie na gromadzeniu informacji dotyczących projektów pomocowych realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, edukacyjne oraz organizacje pozarządowe w zakresie pomocy i integracji społecznej.
Program obejmuje podstawowe kierunki działań, monitorowanie poszczególnych zadań będzie dokonywane również poprzez analizę statystyczną efektów zawierających się w danych:
Ø      Ilość porad udzielanych przez specjalistów.
Ø      Ilość interwencji kryzysowych.
Ø      Liczba osób uczestniczących w konferencjach, szkoleniach.
Ø      Liczba rodzin żyjących w ubóstwie z określeniem przyczyn ubóstwa.
Ø      Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo z określeniem powodów zjawiska.
Ø      Liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej.
Ø      Liczba dzieci objętych pomocą socjalną i materialną.
Ø      Liczba dzieci objętych pomocą profilaktyczną, korekcyjną w placówkach dziennych.
Ø      Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Ø      Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Ø      Liczba dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki przed usamodzielnieniem (m.in. powrót do rodziny naturalnej, adopcja).
Ø      Liczba osób usamodzielnionych.
Ø      Kwota wydatkowana na pomoc pieniężną na częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
Ø      Kwota wydatkowana na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Ø      Kwota wydatkowana na pomoc społeczną skierowaną do rodzin wychowujących dzieci.
Analizę danych statystycznych OPS w Małdytach będzie prowadził w odstępach rocznych w I kwartale każdego roku obowiązywania Programu.
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promocja rodzinnego stylu życia. Wskazane propozycje zawierają przede wszystkim działania profilaktyczne i wspierające. Realizacja projektów zakłada wykorzystanie środków budżetu Gminy Małdyty, budżetu państwa, pozyskiwanych środków EFS, środków własnych podmiotów niepublicznych oraz środków przekazywanych przez sponsorów. W celu osiągnięcia zamierzonych celów w realizację programu będą włączone również instytucje, placówki i organizacje pozarządowe, które swoimi działaniami wspierają dziecko i rodzinę. Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.
Koszty projektów są szacowane i ich przyjęcie nie oznacza obowiązku ich realizacji w danym roku. Program może być uzupełniany o następne projekty.

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (09.01.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (09.01.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (09.01.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (09.01.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7100407 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^