BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Plan gospodarki odpadami do 2011 roku w archiwum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN  GOSPODARKI  ODPADAMI

      DLA   GMINY    MAŁDYTY

 
                                na lata 2004 – 2007
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011
 
(uchwała Rady Gminy Małdyty
Nr Xix/197/05 z dnia 27.04.2005r.
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 82, poz.1146)
 
 

STRESZCZENIE

 
Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” powstaje jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14 ÷ 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. gospodarki odpadami opracowują zarządy gmin. Zgodnie z art.14 ust.11 tej ustawy Zarządy gmin, będących członkami związku międzygminnego, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. W Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” są zrzeszone następujące gminy, dla których niniejszy „Plan...” opracowano:
q       Miasto Ostróda,
q       Miasto Lubawa,
q       Miasto i Gmina Olsztynek,
q       Miasto i Gmina Miłomłyn,
q       Gmina Dąbrówno,
q       Gmina Grunwald,
q       Gmina Łukta,
q       Gmina Ostróda,
q       Gmina Małdyty,
q       Gmina Jonkowo.
 
Dokumentami nadrzędnymi wobec niniejszego opracowania są Powiatowe Plany gospodarki Odpadami (powiatów ostródzkiego, iławskiego i olsztyńskiego), Wojewódzki i Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).
 
Na potrzeby niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na zasadnicze grupy:
–         odpady powstające w sektorze komunalnym,
–         odpady powstające w sektorze gospodarczym,
–         odpady niebezpieczne.
 
 

Analiza aktualnej sytuacji w sektorze odpadów komunalnych

 
Na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego zamieszkuje 106 534 osób. Struktura ludności jest zrównoważona, tzn. niemal w połowie jest to ludność miejska i w połowie wiejska.
Na obszarze Związku Gmin wytworzono w 2002 roku 34 796,5 Mg stałych odpadów komunalnych (jest to masa szacunkowa, obliczona na podstawie jednostkowych wagowych wskaźników).
Na terenie Związku Gmin gromadzenie odpadów odbywa się w metalowych pojemnikach głównie SM 110 (szt. 11 588) i SM 1100 (szt. 852), a także kontenerach KP-7 (szt. 212).
Zbiórką odpadów komunalnych jest objętych około 80% ludności. Ogólna masa odpadów zebranych wyniosła: 28 391 Mg w roku 2002 i 26 890 Mg w roku 2003.
 
 
 
2
Podstawowym sposobem postępowania z zebranymi odpadami jest ich unieszkodliwianie poprzez składowanie. Odpady komunalne powstające na terenie Związku Gmin „Czyste Środowisko" groma­dzone są obecnie na pięciu składowiskach znajdujących się w miejscowościach:
 
-         Rudno (gmina Ostróda),
-         Wilkowo (gmina Olsztynek),
-         Sampława (gmina Lubawa),
-         Złotna (gmina Morąg),
-         Łęgajny (gmina Barczewo).
Spośród pięciu wymienionych składowisk dwa z nich znajdują się na terenie Związku Gmin (Rudno i Wilkowo). Składowisko w Wilkowie będzie eksploatowane do końca roku 2005, po tym okresie zostanie zrekultywowane. Składowisko w Rudnie stanowi miejsce przyszłej bazy, na której oparta zostanie gospodarka odpadami na terenie Związku Gmin. Na składowisku tym złożono 16 952,60 Mg odpadów w roku 2002 i 16 607,16 Mg odpadów w roku 2003.
Wiele odpadów, tj. co najmniej 20% ogólnej masy wytwarzanych odpadów, jest „zagospodarowywana” w sposób niedozwolony i trafia do środowiska w sposób niekontrolo- wany (np. jest deponowana na „dzikich wysypiskach”, jest spalana w lokalnych kotłowniach). 
Na terenie sześciu Gmin Związku w ostatnim okresie została podjęta selektywna zbiórka odpadów (szkło, tworzywa sztuczne, papier), w wyniku której łącznie zgromadzono w 2002 roku 81,78 i w 2003 roku 264,06 Mg wyselekcjonowanych odpadów. Do selektywnej zbiórki użyto łącznie około 611 szt. pojemników (dane za rok 2003 i 2004). Na terenie czterech Gmin Związku do tej pory nie podjęto selektywnej zbiórki odpadów. 
 
 

Analiza aktualnej sytuacji w sektorze odpadów gospodarczych

 
            W latach 1999 – 2004 Starostwa Powiatowe w Ostródzie, Iławie i Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wydały pozwolenie podmiotom gospodarczym na łączną ilość odpadów wytwarzanych 203 433 Mg/rok.
Rzeczywisty jednak stan ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym nie jest dokładnie poznany z następujących względów:
–         istnieją podmioty gospodarcze nie posiadające wymaganych uzgodnień dotyczących gospodarki odpadami, nie dopełniające formalnych obowiązków w zakresie informowania, powiadamiania o wytwarzanych odpadach;
–         wpisywane we wnioskach i decyzjach urzędowych ilości poszczególnych rodzajów odpadów stanowią wartości maksymalne (dopuszczalne), które są zawyżone i często nie odzwierciedlają stanu aktualnego;
–         istnieje szereg podmiotów gospodarczych ukrywających z różnych względów dane o ilościach wytwarzanych odpadów, dane w wielu przypadkach są zaniżane, a nawet ukrywany jest sam fakt wytwarzania odpadów.
 
Zgodnie z opracowanym wykazem statystycznym, informującym o ilości odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, które złożyły informację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, największą ilość w kolejności stanowią odpady z grupy:
 
 
 
3
–         02, tj. z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (16 072,3 Mg w roku 2002 i 15 093,5 Mg w roku 2003), a wśród nich odpady z podgrupy 02 02, tj. odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (14 535,0 Mg w roku 2002 i 9 678,9 Mg w roku 2003);
–         03, tj. z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – z podgrupy 03 01, tj. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli (13 652,9 Mg w roku 2002 i 17 369,6 Mg w roku 2003);
–         17, tj. z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a wśród nich przede wszystkim odpady z podgrupy 17 04, tj. odpady oraz złomy metaliczne oraz stopów metali (15 928,3 Mg w roku 2002 i 2 327,4 Mg w roku 2003);
–         10, tj. odpady z procesów termicznych – z podgrupy 10 01, tj. odpady z energetyczne- go spalania paliw (4 499,8 Mg w roku 2002 i 5 423,4 Mg w roku 2003).
Zgodnie z przesłanymi informacjami do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie ogólna ilość odpadów wytworzonych wyniosła:
–         w roku 2002 – 54 229,0 Mg
–         w roku 2003 – 50 618,6 Mg.
 
Około 90% ilości wykazanych w „Planie...” odpadów jest wykorzystywanych gospodarczo. Odpady z przemysłu, które nie są zagospodarowywane, składowane są głównie na składowiskach komunalnych. Gospodarczo w zdecydowanej większości wykorzystywane są odpady głównie z rolnictwa i przetwórstwa żywności, przetwórstwa drewna i produkcji mebli. 
 
Największymi wytwórcami odpadów w sektorze gospodarczym są: Zakłady Mięsne MORLINY, które wytworzyły odpady w ilości 13 126,16 Mg w roku 2002 i 11 205,44 Mg w roku 2003, oraz Swedwood Poland S.A. w Lubawie, które wytworzyły odpady w ilości 11 259,72 Mg w roku 2002 i 15 279,79 Mg w roku 2003.
 
Analiza aktualnej sytuacji w sektorze odpadów niebezpiecznych.
 
Na podstawie informacji złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Olsztynie w 2003 roku na terenie Związku Gmin wytworzono łącznie ponad 143,8 Mg odpadów niebezpiecz- nych. Dane obejmują wytwórców odpadów niebezpiecznych, którzy posiadają uregulowaną prawnie gospodarkę tymi odpadami. Część tych odpadów wykorzystano gospodarczo, część unieszkodliwiono w inny sposób niż składowanie, część przekazano do składowania, spora część była tymczasowo gromadzona na terenie zakładów w celu późniejszego przekazania do wykorzystania lub unieszkodliwienia. Zgodnie z opracowanym wykazem informującym o ilości odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, które złożyły informację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, największą ilość w kolejności stanowią odpady z grupy:
 
 
 
 
 
 
 
4
–         13, tj. oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw, z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19 (20,31 Mg w roku 2002 i 84,35 Mg w roku 2003), a wśród nich przede wszystkim odpady z podgrupy 13 02, tj. odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (14,71 Mg w roku 2002 i 29,99 Mg w roku 2003), odpady z podgrupy 13 05, tj. odpady z odwadniania olejów w separatorach (40,66 Mg w roku 2003), odpady z podgrupy 13 08, tj. odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach                  (10,4 Mg w roku 2003), odpady z podgrupy 13 01, tj. odpadowe oleje hydrauliczne (4,8 Mg w roku 2002 i 3,3 Mg w roku 2003);
–         16, tj. odpady nie ujęte w innych grupach (15,75 Mg w roku 2002 i 20,03 Mg w roku 2003), a wśród nich przede wszystkim odpady z podgrupy 16 06, tj. baterie i akumulatory (11,75 Mg w roku 2002 i 10,83 Mg w roku 2003) oraz odpady z podgrupy 16 07, tj. odpady z oczyszczania zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (5,81 Mg w roku 2003) i odpady z podgrupy 16 01, tj. zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (3,68 Mg w roku 2002 i 2,51 Mg w roku 2003);
–         12 i podgrupy 12 01, tj. odpady z kształtowania oraz z fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (1,8 Mg w roku 2002 i 17,4 Mg w roku 2003);
–         18, tj. odpady medyczne i weterynaryjne, podgrupy 18 01, tj. odpady z diagnozowa- nia, leczenia i profilaktyki medycznej (13,67 Mg w roku 2003).
Do grupy największych wytwórców wymienionych wyżej odpadów niebezpiecznych należą:
–         Jednostka Wojskowa Nr 1954 w Ostródzie – 39,59 Mg (2003 r),
–         Dyrekcja Eksploatacji Cystern w Warszawie, Zakład Naprawy Taboru Kolejowego w Ostródzie – 30,24 Mg (2003 r),
–         Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie – 14,68 Mg (2003 r),
–         Zakłady Mięsne Morliny – 14,16 Mg (2002 r) i 11,35 Mg (2003 r),
–         Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie – 4,8 Mg (2002 r) i 8,77 Mg (2003 r),
–         Przedsiębiorstwo Państwowe Komunikacji Samochodowej w Ostródzie – 6,16 Mg (2002 r) i 4,88 Mg (2003 r),
–         Swedwood Poland S.A. Oddz. w Lubawie – 10,82 Mg (2002 r) i 1,09 Mg (2003 r),
–         Transport Morliny Sp. z o.o. – 2,0 Mg (2002 r) i 2,9 Mg (2003 r),
–         ERKO Sp. z o.o. w Jonkowie – 2,78 Mg (2002 r).
 
Na terenie Związku Gmin brak jest podmiotów uprawnionych do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Wszystkie instalacje, które unieszkodliwiają odpady, znajdują się poza terenem Związku Gmin.
 
Do odpadów niebezpiecznych, wymagających szczególnych zasad postępowania, między innymi należą: odpady zawierające PCB, odpady olejowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, pestycydy, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne.
 
 
 
 
 
5
 
 

Planowana organizacja gospodarki odpadami

 
Głównym i podstawowym celem do uzyskania w gospodarce odpadami i ujętym w „Planie...” jest stworzenie nowoczesnego, sprawnego organizacyjnie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, odpadów podobnych do komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych i problemowych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. Stworzenie takiego systemu należy do obowiązku samorządu terytorialnego. Planowany system gospodarki odpadami powinien zapewnić odbiór i unieszkodliwienie, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, odpadów komunalnych, zarówno z sektora komunalnego jak i gospodarczego, oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pochodzących przede wszystkim z małych jednostek gospodarczych, które z punktu prawnego nie są zobowiązane do posiadania decyzji administracyjnej, zezwalającej na wytwarzanie odpadów.
Przy tworzeniu systemowych rozwiązań gospodarki odpadami należy wziąć pod uwagę następujące problemy, które powinny być rozwiązane przez nową organizację gospodarki odpadami.
1)      Aktualnie odpady komunalne są zbierane od 80% ludności z terenu Gmin Związku. Należy stworzyć systemowo-prawne możliwości zbiórki odpadów od pozostałych wytwarzających.
2)      Ze względów racjonalnych, ekonomicznych, a także formalno-prawnych konieczne jest zmniejszenie strumienia odpadów komunalnych deponowanych na składowisku poprzez wprowadzenie segregacji i rozwinięcie selektywnej zbiórki odpadów, która aktualnie prowadzona jest na terenie gmin w zakresie niedostatecznym.
3)      Pilne jest wyodrębnienie strumienia odpadów niebezpiecznych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów z sektora gospodarczego oraz stosowne zagospodarowanie tych odpadów.
4)      W ramach zmniejszenia strumienia odpadów deponowanych na składowisku celowe jest zagospodarowanie wydzielonej frakcji organicznej odpadów, a także odpadów zielonych.
5)      Powinna być podjęta „minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady”. Celami strategicznymi w tym zakresie powinny być:
-         likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc składowania odpadów;
-         przeciwdziałanie powstawaniu nowych, nielegalnych składowisk oraz minimalizacja stopnia występowania odpadów rozproszonych (zaśmiecania środowiska);
-         minimalizacja ilości powstających odpadów i zmniejszenie ich toksyczności;
-         zakaz dowozu odpadów spoza województwa za wyjątkiem powstałych w powiatach ościennych i przeznaczonych do recyklingu;
-         działania prawno-administracyjne w zakresie „minimalizacji zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady”;
-         optymalne zagospodarowanie odpadów.
6)      Oprócz względów związanych z ochroną środowiska, właściwa będzie optymalizacja
      lokalizacyjna obiektów gospodarki odpadami (zakładu utylizacji odpadów
      komunalnych) w celu minimalizacji kosztów transportu odpadów.
7)      W przyszłej organizacji gospodarki odpadami powinny znaleźć się rozwiązania postępowania z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi (np. padlina, osady ściekowe, odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych zmieszanych).
 
6
8)      Do programu organizacji gospodarki odpadami powinny być włączone programy edukacji ekologicznej społeczności, selektywnej zbiórki odpadów oraz finansowy – tworzenia środków własnych.
 
Planowana jest realizacja przedsięwzięcia polegająca na porządkowaniu gospodarki odpadami na terenie dziesięciu Gmin Związku poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła, budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z linią segregacji oraz nowoczesnymi kwaterami składowiska, przy jednoczesnym prowadzeniu działań w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami.
Planowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych powstanie w Rudnie –
w rejonie i na bazie terenu istniejącego składowiska. Obsługiwał on będzie dziesięć Gmin Związku „Czyste Środowisko”. Na terenie istniejącego składowiska w Rudnie powstanie sortownia, kompostownia oraz miejsca składowania odpadów. Nowe składowisko będzie uszczelnione, a odcieki zbierane będą do szczelnego zbiornika.
 
W stosunku do niektórych rodzajów odpadów, znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami zostały określone procentowe poziomy odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów poza składowiskiem, które założono również w niniejszym „Planie...”. Należą do nich: odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, odpady niebezpieczne (wytwarzane w grupie odpadów komunalnych).
 
W Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, poza określonym wyżej, przedstawiono:
–         cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami – zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat,
–         harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres czterech lat i ich finansowanie,
–         sposób monitoringu i oceny wdrażania planu,
–         oddziaływanie planu na środowisko wraz z oceną oddziaływania składowiska w Rudnie na środowisko (aktualnie i po realizacji planu),

–         źródła finansowania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
SPIS  TREŚCI:
 
                  Streszczenie ...................................................................................................................................................................2
 
Wprowadzenie ........................................................................................................................................................10
Przedmiot i podstawa opracowania ..................................................................................................10
Cel i zakres opracowania planu ...........................................................................................................10
Metoda opracowania planu .....................................................................................................................11
Ogólna charakterystyka obszaru Związku Gmin ...................................................................13
Położenie geograficzne i administracyjne, historia ...............................................................13
1.1.  Miasto Ostróda ................................................................................................................................................13
1.2.  Miasto Lubawa ................................................................................................................................................13
1.3.  Miasto i Gmina Olsztynek ......................................................................................................................14
1.4.  Miasto i Gmina Miłomłyn ......................................................................................................................14
1.5.  Gmina Dąbrówno ..........................................................................................................................................14
1.6.  Gmina Grunwald ...........................................................................................................................................15
1.7.  Gmina Łukta .....................................................................................................................................................15
1.8.  Gmina Ostróda ................................................................................................................................................15
1.9.  Gmina Małdyty ...............................................................................................................................................16
1.10. Gmina Jonkowo ...........................................................................................................................................16
2.   Ludność ..................................................................................................................................................................17
2.1. Stan zaludnienia oraz dane demograficzne ................................................................................17
2.2. Ogólne uwarunkowania społeczno – ekonomiczne i gospodarcze istotne przy
       sporządzaniu „Planu...” .............................................................................................................................18
3. Uwarunkowania hydrogeologiczne ......................................................................................................18
4. Struktura użytkowania gruntów ..............................................................................................................18
5. Charakter zabudowy ........................................................................................................................................19
Aktualny stan gospodarki odpadami na terenie Gmin Związku ...............................20
Odpady powstające w sektorze komunalnym ...........................................................................20
1.1.  Analiza stanu aktualnego .........................................................................................................................20
1.1.1. Opis ogólny gospodarki odpadami ..............................................................................................20
1.1.2. Obsługa gospodarki odpadami .......................................................................................................20
1.1.3. Ilość i rodzaje wytwarzanych odpadów ...................................................................................21
1.1.4. Gromadzenie odpadów komunalnych .......................................................................................26
1.1.5. Zbiórka i transport odpadów komunalnych ..........................................................................27
1.1.6. Składowanie odpadów komunalnych ........................................................................................28
1.1.7. Odzysk surowców wtórnych ............................................................................................................33
1.2.  Prognoza zmian ilości odpadów w sektorze komunalnym ............................................34
2.   Odpady powstające w sektorze gospodarczym ........................................................................35
2.1. Analiza stanu aktualnego .........................................................................................................................35
2.2. Podstawowe rodzaje odpadów, odzysk i unieszkodliwianie ........................................56
2.2.1. Odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności ....................................................................57
2.2.2. Odpady z przetwórstwa drewna i z produkcji mebli ......................................................58
2.2.3. Odpady pozostałe ......................................................................................................................................59
2.3. Prognoza powstawania odpadów ......................................................................................................59
3. Odpady niebezpieczne ...................................................................................................................................60
3.1. Analiza stanu aktualnego ........................................................................................................................60
3.2. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych .....................................................................65
 
8
3.2.1. Odpady zawierające PCB ...................................................................................................................65
3.2.2. Oleje odpadowe ..........................................................................................................................................65
3.2.3. Zużyte baterie i akumulatory ...........................................................................................................66
3.2.4. Odpady azbestowe ...................................................................................................................................67
3.2.5. Pestycydy i odpady niebezpieczne zgromadzone w mogilnikach .......................68
3.2.6. Zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne i urządzenia zubożające  
          warstwę ozonową ......................................................................................................................................69
3.2.7. Wycofane pojazdy z eksploatacji .................................................................................................69
3.2.8. Odpady medyczne ....................................................................................................................................70
3.2.9. Odpady weterynaryjne ..........................................................................................................................72
Planowana organizacja gospodarki odpadami ...........................................................................73
Identyfikacja celów .......................................................................................................................................73
Planowane systemowe rozwiązania zagospodarowania odpadów ............................74
Ogólna charakterystyka projektu gospodarki odpadami ...................................................76
3.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ..........................................................76
3.2. Technologia segregacji odpadów ......................................................................................................77
3.2.1. Opis technologii segregacji odpadów zmieszanych .......................................................78
3.2.2. Opis technologii segregacji odpadów zbieranych selektywnie ..............................79
Stan zaawansowania wdrażania projektu .....................................................................................82
Zakładany odzysk i unieszkodliwianie poza składowaniem ..........................................82
5.1. Odpady ulegające biodegradacji ........................................................................................................83
5.2. Odpady opakowaniowe ............................................................................................................................85
5.3. Odpady wielkogabarytowe ....................................................................................................................89
5.4. Odpady budowlane ......................................................................................................................................89
5.5. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych ................90
Edukacja ekologiczna ..................................................................................................................................92
 
Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami – zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat ......................................................................................................93
Harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres czterech lat i ich finansowanie ..............................................................................................................................................................97
Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu .........................................................................101
Oddziaływanie planu na środowisko ................................................................................................102
Ocena oddziaływania składowiska w Rudnie na środowisko .............................................103
Powietrze atmosferyczne .......................................................................................................................103
Środowisko akustyczne ...........................................................................................................................104
Środowisko gruntowo – wodne .........................................................................................................104
Wody powierzchniowe ............................................................................................................................105
Flora i fauna .....................................................................................................................................................106
Mieszkańcy .......................................................................................................................................................106
Krajobraz ............................................................................................................................................................106
Wnioski ...............................................................................................................................................................106
            Źródła finansowania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami .....107
 
 
 
 
 
 
9

I. Wprowadzenie

1. Przedmiot i podstawa opracowania
 
Przedmiotem opracowania jest Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Podstawą opracowania jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001, poz.628 z późn. zm.). Zgodnie z art.14 ust.5 tej ustawy projekty gminnych planów gospodarki odpadami opracowują zarządy gmin. Zarządy gmin, będących członkami związku między-gminnego, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami – art.14 ust.11 ustawy.
Samorządy: Miasta Ostróda, Miasta Lubawy, Miasta Olsztynek, Miasta i Gminy Miłomłyn, Gminy Dąbrówno, Gminy Grunwald, Gminy Łukta, Gminy Ostróda, Gminy Małdyty i Gminy Jonkowo utworzyły Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. Głównym zadaniem Związku jest organizacja i realizacja wspólnej gospodarki odpadami w oparciu o infrastrukturę istniejącą i projektowaną, a także w oparciu o działania bezinwestycyjne. Niniejszy plan gospodarki odpadami został opracowany pod potrzeby Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 
2. Cel i zakres opracowania planu
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” jest opracowaniem stanowiącym analizę gospodarki odpadami i średniookresowy program działań w tym zakresie. „Plan Gospodarki Odpadami...” został opracowany w zakresie określonym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66/2003, poz. 620) i obejmuje:
·        aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gmin Związku...,
·        prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
·        działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,
·        projektowany system gospodarki odpadami (w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi),
·        rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,
·        sposoby finansowania przedsięwzięć,
·        system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania planu).
 
Opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami...” ma na celu postawienie zadań uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gmin Związku... oraz przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego uporządkowania gospodarki odpadami wraz z kontrolą realizacji. Zakresem terytorialnym „Planu Gospodarki Odpadami...” jest teren wszystkich gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. Sporządzenie „Planu ..." pozwoli na usystematyzowanie działań zmierzających do stworzenia w Gminach Związku kompleksowego systemu, instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zapewniających prawidłowe postępowanie z odpadami z punktu widzenia ekologicznego, w określonych warunkach ekonomicznych. Pozwoli także zewidencjonować skutki i zagrożenia, wynikające z nieprawidłowości gospodarowania odpadami w przeszłości, oraz ich likwidację.
 
 
10
3. Metoda opracowania planu
Tworzenie „Planu Gospodarki Odpadami..." poprzedzone zostało dokładną inwentaryzacją stanu posiadania. Dokonano tego w oparciu o dane ankietowe sporządzone przez poszczególne gminy oraz o informacje uzyskane w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką odpadową (wytwarzających, zbierających, transportujących, przerabiających i składujących odpady), a także poprzez obserwacje terenowe. W  opracowywaniu „Planu Gospodarki Odpadami...” posiłkowano się źródłami, stanowiącymi opracowania analogiczne wyższego szczebla (krajowy, wojewódzki i powiatowe plany gospodarki odpadami), literaturę i publikacje, materiały niepublikowane (prace projektowe, prace naukowe, przeglądy ekologiczne składowisk, programy gospodarki odpadami) oraz przepisy prawne obowiązujące w przedmiotowym zakresie. Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w „II Polityce ekologicznej państwa", w „Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010”, w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010", w „Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata 2000 – 2006" oraz uwzględnia Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące problematyki gospodarki odpadowej. Zapisy zawarte w przedmiocie opracowania są także zgodne ze strategiami rozwoju społeczno-gospodarczego i planami zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin. Przy opracowaniu „Planu...” korzystano z informacji dostępnej w bazie danych GUS, WIOŚ w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Starostw Powiatowych w Ostródzie, Olsztynie i Iławie.
Redagowany „Plan...” w wersji roboczej na bieżąco konsultowany był ze stroną zamawiającą przedmiotowe opracowanie, prezentowany był na zebraniu otwartym wszystkim zainteresowanym (jednostkom samorządowym, przedsiębiorcom, organizacjom ekologicznym, społeczności), a w wersji finalnej przedstawiony został do zaakceptowania przez Zarząd i Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.     
Strategia postępowania z odpadami przyjęta w „Planie...” zakłada następujące zasady postępowania z odpadami:
 1. zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
 2. powtórne wykorzystanie odpadów, których powstawania w danych warunkach nie da się uniknąć,
 3. unieszkodliwianie odpadów poza składowiskiem, o ile jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie,
 4. składowanie jedynie tych odpadów, których nie da się odzyskać bądź unieszkodliwić, w inny bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska sposób.
W oparciu o powyższe zasady zbudowano model gospodarki odpadowej dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. Stworzony model gospodarki odpadami w oparciu o powyższe zasady ma na celu zmniejszenie ilości odpadów, które podlegają ostatecznemu składowaniu. Jest to korzystne przede wszystkim dla środowiska, ale także jest uzasadnione ekonomicznie i społecznie. Dowodem na poprawność tej tezy jest możliwość odzyskiwania energii oraz surowców, tworzenie nowych miejsc pracy, oszczędność terenów zajmowanych pod składowiska, ograniczanie konfliktów społecznych.
Proponowany model gospodarki odpadami oparty jest na zintegrowanym zastosowaniu
efektywnych i proekologicznych metod recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. Przy
zmianie istniejącego systemu gospodarki odpadami zastosowano zasadę regionalizacji.
Oznacza ona m.in. rozwiązywanie większości problemów gospodarki odpadami wspólnie –
w ramach Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 
11
Opracowując ten dokument dokonano podziału wszystkich odpadów na dwie zasadnicze grupy:
·        odpady powstające w sektorze komunalnym (obejmujące odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe, biomasę z terenów zielonych),
·        odpady sektora gospodarczego (odpady przemysłowe, odpady z jednostek służby
zdrowia i weterynaryjnych).
Ponieważ jednak w każdej z wymienionej grup znajdują się odpady niebezpieczne, dlatego też grupa ta potraktowana została oddzielnie, odrębnie też został omówiony sposób postępowania z nimi.
Obowiązywanie „Planu...” rozpocznie się jeszcze w roku 2004, dlatego też wszelkie założenia będą dotyczyły lat 2004 – 2007, z perspektywą do roku 2011. Jest rzeczą oczywistą, że przy tak długim okresie istnieje konieczność etapowania. Zmieniają się bowiem poszczególne priorytety, osiągane są niektóre cele, potrzebna jest także ich weryfikacja. W „Planie...” przyjęto zatem dwa terminy realizacyjne zapisów przedsięwzięć:
·        długoterminowy program strategiczny, obejmujący okres 8 lat (lata 2004 – 2011),
krótkoterminowy plan działań, obejmujący okres 4 lat (lata 2004 – 2007).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
I.                   Ogólna charakterystyka obszaru Związku Gmin
 
1. Położenie geograficzne i administracyjne, historia
 
Gminy wchodzące w skład Związku Gmin "Czyste Środowisko" należą do krainy histo­ryczno - geograficzno - przyrodniczej zwanej Warmia i Mazury, makroregionu ze stolicą w Olsztynie. Wszystkie gminy leżą w obrębie województwa warmińsko – mazurskiego. Większa część gmin związ­kowych położona jest w granicach Powiatu Ostródzkiego (Miasto Ostróda, Miasto i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Gmina Ostróda, Gmina Małdyty. Poza jego granicami leżą: Miasto i Gmina Olsztynek, Gmina Jonkowo należące do Powiatu Olsztyńskiego oraz Miasto Lubawa położone w grani­cach Powiatu Iławskiego.  
Łączny obszar gmin, wchodzących w skład Związku wynosi ok. 1852 km2. Szacunkowa ilość mieszkańców przedmiotowego obszaru wynosi ok. 106 500 osób. Z uwagi na różnorod­ność miast i gmin wchodzących w skład Związku, poniżej przedstawiono ogólną charakterysty­kę poszczególnych podmiotów.
 
1.1. Miasto Ostróda
 
Ostróda to 35 - tysięczne miasto położone na pograniczu Garbu Lubawskiego i Pojezie­rza Iławskiego nad Jez. Drwęckim. Stanowi jeden z większych ośrodków turystycznych na Warmii i Mazurach. Miasto położone jest na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych Warszawa – Gdańsk oraz Poznań – Toruń – Olsztyn. Wokół Ostródy rozciągają się malownicze tereny i okazałe lasy, które są miejscem wypoczynku wielu turystów i urlopowiczów. Miasto posiada dobrze rozbudowaną bazę turystyczno – rekreacyjną (hotele, pensjonaty, campingi, wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego, restauracje, bary, szlaki turystyczne i spacerowe, zabytki). Opływająca Ostródę rzeka Drwęca, o łącznej długości 250 km jest rezerwatem przyrody. W bezpośredniej bliskości miasta znajduje się 15 jezior, w tym aż sześć w obrębie samego miasta. Dodatkowym elementem atrakcji turystycznej jest Kanał Ostródzko-Elbląski, unikatowy w skali europejskiej szlak wodny, na którym znajduje się również przystań żeglugi śródlądowej. Miasto zajmuje powierzchnię 14,09 km2.
 
1.2. Miasto Lubawa
 
Lubawa położona jest w południowo – zachodniej części obszaru objętego planem i województwa warmińsko – mazurskiego, w obrębie Parku Krajoznawczego Góry Dylewskiej, niedaleko Ostródy i Iławy. Administracyjnie należy do powiatu iławskiego. Miasto zajmuje obszar ok. 17 km2, który zamieszkuje 9 326 mieszkańców. W większości obszar miasta stanowią użytki rolne (przeszło 80% ogólnej powierzchni). Lubawa stanowi dość ważny węzeł komunikacji drogowej Olsztyn – Toruń. W Lubawie najlepiej rozwinięty jest przemysł drzewny i meblarski. Przez miasto, położone malowniczo na wysokości 145 m n.p.m., przepływa rzeka Jesionka, Sandela, która wraz z okalającą miasto Elszką wchodzi w skład dorzecza Drwęcy. Teren miasta charakteryzuje się znaczną deniwelacją, sięgającą 59 m. Prawa miejskie miasto uzyskało w drugiej połowie XIII wieku.
 
 
 
13
 
1.3.Miasto i Gmina Olsztynek
Olsztynek położony jest na obrzeżu Pojezierza Olsztyńskiego w odległości 28 km od Olsztyna przy ważnym szlaku komunikacyjnym. Krzyżują się tu drogi: nr 7 (Gdańsk - Olsztynek - Warszawa) oraz droga nr 51 (przejście graniczne w Bezledach - Olsztyn). Historia tego miasta sięga roku 1351, z którego zachowała się pierwsza wzmianka o budującym się wówczas zam­ku. Prawa miejskie Olsztynek uzyskał w 1359 r. Cennym skarbem i osobliwością Olsztynka jest przeniesiony z Królewca w 1940 roku Park Etnograficzny, obecnie Muzeum Budownictwa Lądowego.
Teren gminy jest bogato rzeźbiony, pagórkowato-falisty, poprzecinany licznymi dolinami. Szczególnie duże różnice wzniesień występują w jarach żłobionych przez rzeki (np.w Czarcim Jarze – górny bieg Drwęcy różnice poziomu wzniesień i dna jaru dochodzą do 70 m). O naturalnym i nieskażonym charakterze  środowiska przyrodniczego gminy Olsztynek świadczy fakt gniazdowania gatunków zagrożonych w skali światowej: orła bielika i derkacza. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe ponad 70% powierzchni gminy objętych jest ekologicznym systemem obszarów chronionych. Na terenie gminy, w miejscowości Nadrowo znajduje się rezerwat przyrody „Bagno Nadrowskie” ( z żółwiem błotnym), a na granicy gminy: rezerwat faunistyczny „Rzeka Drwęca” oraz „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Gmina Olsztynek ma charakter rolniczo – turystyczny, z dynamicznie rozwijającym się przemysłem spożywczym. Teren gminy charakteryzuje się słabymi warunkami rolniczymi i rozdrobnioną strukturą agrarną. Powierzchnia Gminy wynosi prawie 372,03 km2, w tym użytki rolne stanowią 37%, lasy 51% a jeziora 3,7% całkowitej powierzchni gminy. Gminę zamieszkuje 13 848 mieszkańców.
 
1.4. Miasto i Gmina Miłomłyn
 
Miłomłyn to siedziba gminy położonej na trasie drogowej E-7 w odległości 12 km od Ostródy i 62 km od Elbląga. Historia miasta sięga XIV wieku. W 1335 r. Miłomłyn otrzymał pra­wa miejskie od komtura Krzyżackiego Hartwiga. Miejscowość miała burzliwą historię, była nisz­czona przez wojny, rozwijała się dzięki przemysłowi drzewnemu. Znaczące ożywienie gospo­darcze miasta i gminy związane było z budową Kanału Ostródzko -  Elbląskiego i jego odnogi w kierun­ku Iławy. Podczas II wojny światowej miasto zostało doszczętnie zniszczone, co w 1945 r. skut­kowało utratą praw miejskich, które Miłomłyn odzyskał niedawno, bo w 1998 r.
Teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zasobów środowiska przyrodniczego o zachowanych naturalnych krajobrazach. Znajdujące się na terenie gminy formy ochrony przyrody i krajobrazu to: Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich oraz rezerwaty Jezioro Iłgi – typ faunistyczny, przedmiot ochrony – miejsca lęgowe ptactwa wodno–błotnego i Rzeka Drwęca – typ wodny, charakter ichtiologiczny, przedmiot – ochrona środowiska pstrąga, łososia, troci i certy.
Gmina Miłomtyn posiada charakter rolniczo-turystyczny. Charakteryzuje ją też szybko roz­wijający się przemysłem drzewny. Powierzchnia gminy wynosi ok. 162 km2. Użytki rolne zaj­mują 50%, lasy 38% a wody 10% powierzchni gminy. Gminę zamieszkuje 5175 mieszkańców.
 
1.5. Gmina Dąbrówno
 
Dąbrówno jest gminą o charakterze rolniczo-turystycznym o powierzchni ok. 165,4 km2. Jest to gmina niedużych rozmiarów, licząca 4647 mieszkańców. Położona jest w wąskim
 
14
prze­smyku pomiędzy jeziorami Dąbrowa Wielka i Dąbrowa Mała, na terenie Garbu Lubawskiego. Od 1326 roku Dąbrówno posiadało prawa miejskie, które otrzymało z rąk kontura krzyżackiego Lutra z Brunszwiku. Prawa te utraciło po II wojnie światowej, po zniszczeniach jakie zostały spowodowane przejściem Armii Czerwonej. Na przestrzeni wieków w wyniku wielu wojen, przemarszów wojsk, kataklizmów, budowle miejskie wielokrotnie ulegały zniszczeniu, zacierając dawną świetność Dąbrówna.
Gmina Dąbrówno ma charakter rolniczo-turystyczny, z dobrymi warunkami do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Atutem gminy są piękne jeziora, zajmujące 6% całej powierzchni, z największym z nich Dąbrowa Wielka (615 ha).
 
1.6. Gmina Grunwald
 
Gmina ta położona jest w południowej części terenu Związku Gmin „Czyste Środowi­sko". Powierzchnię 179,8 km2 zamieszkuje 5 985 mieszkańców. Sieć osadnicza gminy jest skoncentrowana głównie w siedmiu miejscowościach (Gierzwałd, Zybułtowo, Dylewo, Grunwald, Stębark, Mielno, Frygnowo i Rychnowo), w których mieszka 60% ogólnej liczby ludności gminy. Teren gminy ma urozmaiconą rzeźbę, pagórkowato-falistą, z malowniczymi dolinami (doliny rzek Drwęca, Grabiczek) i jeziorami (Mielno, Tymawskie, Lubień, Wielki i Mały Omin).  
Gmina Grunwald posiada cha­rakter rolniczo – turystyczny. W rolnictwie dominuje gospodarka wielokierunkowa, z przewagą produkcji roślinnej. Użytki rolne stanowią 71%, lasy 21,1%, a jeziora 2% całkowitej powierzchni Gminy. Siedziba władz gminy znajduje się w miejscowości Gierzwałd, której powstanie datuje się na XIV wiek. W południowej części gminy zlokalizowane są Pola Grunwaldzkie z Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej i Pomnikiem Zwycięstwa Grunwaldzkiego, które w ciągu roku odwiedzane są przez tysiące turystów. Znaczenie tego obiektu jest ponadregionalne. Corocznie około 15 lipca, w rocznicę zwycięskiej bitwy, świętowane są Dni Grunwaldu. Wielką atrakcją jest inscenizacja bitwy Grunwaldzkiej w wykonaniu około 1000 rycerzy z całej Polski.
 
1.7. Gmina Łukta
 
Gmina położona na styku Pojezierza Olsztyńskiego i Ostródzko – Iławskiego w moreno­wym pagórkowatym krajobrazie, wśród licznych jezior, śródpolnych oczek wodnych i dużych kompleksów leśnych. Gmina wiejska o charakterze rolniczo – turystycznym. Powierzchnia gminy wynosi ok. 184,71 km2. Obecnie gmina liczy 4 479 mieszkańców. Bogactwem gminy jest środowi­sko przyrodnicze i krajobraz, 90% obszaru gminy objęte jest strefą krajobrazu chronionego. W obrębie gminy znajdują się 3 rezerwaty przyrody. Rolnictwo, leśnictwo i turystyka to histo­rycznie wykształcone funkcje gospodarcze gminy. Użytki rolne stanowią 34% obszaru gminy, lasy 53 %, a wody 10%. Brak jest uciążliwego przemysłu, a dominująca jest produkcja rolno-spożywcza.
 
1.8. Gmina Ostróda
 
Gmina Ostróda położona na Pojezierzu Mazurskim jest jedną z największych gmin wo­jewództwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest to obszar o dużych walorach krajobrazowych, tury­stycznych i rekreacyjnych. Na jej obszarze znajdują się 4 rezerwaty przyrody:
rezerwat wodny rzeki Drwęcy dla ochrony środowiska pstrąga, troci i certy,
 
15
 
–         rezerwat „Jezioro Francuskie" położony na wysokości prawie 250 m n.p.m., jezioro otoczone jest torfowiskami i piękną ponad 120-letnią buczyną pomorską,
–         rezerwat „Jezioro Czarne",
–         rezerwat „Dylewo", obejmujący znaczny kompleks ponad 100-letniej buczyny pomorskiej.
Prawie cała gmina leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Ponadto na terenie gminy znajdują się następujące jeziora: Drwęckie, Szeląg Wielki, Pauzeńskie, Omowskie, Gugowo, Ostrowin, Lichtajny.
Lasy stanowią 29% powierzchni gminy. W północnej i wschodniej cześć; gminy znajduje się największy i najstarszy kompleks leśny – Puszcza Taborska, gdzie rośnie sosna taborska. Południową cześć gminy stanowi Park Krajobrazowy Wzgórz Dyiewskich, gdzie znajduje się najwyższe na Mazurach wzniesienie – Góra Dylewska (312 m n.p.m.).
Gmina o charakterze turystyczno – rolniczym obejmuje obszar o powierzchni 401 km2, który za­mieszkuje 15 561 osób.
 
1.9. Gmina Małdyty
 
Gmina Małdyty położona jest w północno – zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego. Przez gminę przebiega droga E-7 Warszawa – Gdańsk oraz zelektryfikowana linia kolejowa Olsztyn – Gdańsk. Najatrakcyjniejsze tereny znajdują się w części północno – wschodniej gminy, przez którą przebiega Kanał Ostródzko – Elbląski. Małdyty zostały założone około 1300 roku i były osadą ziemianina pruskiego. Około 1400 roku Małdyty były folwarkiem zakonnym. Gmina Małdyty powstała w 1945 roku. Gmina posiada powierzchnię około 188,9 km2 i jest zamieszkiwana przez 6 424 mieszkańców.
Gmina Małdyty położona jest w obrębie Pojezierza Iławskiego. Jej krajobraz został w głównej mierze ukształtowany przez lodowiec i posiada widoczne cechy charakterystyczne dla obszaru polodowcowego. Na terenie gminy można wyróżnić trzy jednostki geomorfologiczne:
–         wysoczyznę moreny dennej – dominującą na całym obszarze
–         obszary sandrowe – występujące w rejonie jezior: Ruda Woda i Sambród
–         doliny rzeczne i jeziora.
Powierzchnia terenów wyniesionych położona jest na wysokości 130-150 m n.p.m.
 
1.10. Gmina Jonkowo
 
Gmina Jonkowo jest położona w kierunku północno – wschodnim od Olsztyna, zajmuje powierzchnię około 168 km2, z tego 38% zajmują lasy i grunty leśne. Liczy 5 489 mieszkańców. Krajobraz gminy tworzą charakterystyczne dla Warmii i Mazur tereny polodowcowe, pofałdowane, z wieloma oczkami wodnymi i kompleksami leśnymi. Historia wsi Jonkowo liczy ponad 650 lat. Z przywilejem lokacyjnym wystawionym przez biskupa warmińskiego Hermanna z Pragi w dniu 12.11.1345 roku datuje się jej początek.
Gmina Jonkowo przylega do miasta Olsztyn. Przez gminę przebiega linia kolejowa prowadząca do Morąga, Braniewa i Elbląga. Gmina ma charakter rolniczo-turystyczny, z rozwijającym się drobnym przemysłem drzewnym i metalowym. 
 
 
 
 
 
 
16
2. Ludność
 
2.1. Stan zaludnienia oraz dane demograficzne
 
Poniżej w tabeli II.1. zestawiono liczbę mieszkańców, powierzchnię każdej gminy należącej do Związku oraz przedstawiono współczynnik gęstości zaludnienia.
 
            Tab. II. 1. Stan zaludnienia w gminach

 

Teren
Liczba
mieszkańców
w gminie
Powierzchnia
gminy
(km2)
Gęstość
zaludnienia
(il. osób/km2)
Miasto Ostróda
35 600
14,09
2 527
Miasto Lubawa
9 326
           17
549
Miasto i Gmina Olsztynek
13 848
372,03
37
Miasto i Gmina Miłomłyn
5 175
160,91
32
Gmina Dąbrówno
4 647
165,40
28
Gmina Grunwald
5 985
179,80
33
Gmina Łukta
4 479
184,71
24
Gmina Ostróda
15 561
          401
39
Gmina Małdyty
6 424
188,90
34
Gmina Jonkowo
5 489
168,19
33
Razem:
106 534
1 852,03
 
 
Na podstawie szacunkowej prognozy demograficznej dla Powiatu Ostródzkiego, zawar­tej w "Strategii Rozwoju Starostwa Ostródzkiego" przyjęto, iż w ciągu najbliższych 20 lat region ten odnotuje nieznaczny spadek ogólnej liczby mieszkańców na poziomie 1 ,6 %. Tak nieznacz­na zmiana jest skutkiem niwelowania efektu zmniejszania się liczby ludności w wyniku migracji, przez dodatnie saldo przyrostu naturalnego. W związku z powyższym przyjęto dla obszaru Związku Gmin nieznaczny, bo równy 0,1%, roczny spadek ogólnej liczby ludności do roku 2011. Prognozę zmian liczby ludności przedstawiono w tabeli II.2.
 
Tab. II.2. Prognoza zmian liczby ludności
Teren
2004 r
2005 r
2006 r
2007 r
2008 r
2009 r
2010 r
2011 r
Miasto Ostróda
35 600
35 564
35 529
35 493
35 457
35 422
35 386
35 351
MiastoLubawa
9 326
9 316
9 307
9 297
9 288
9 278
9 269
9 259
Miasto i Gmina Olsztynek
 
13 848
 
13 834
 
13 820
 
13 807
 
13 793
 
13 779
 
13 766
 
13 752
Miasto i Gmina Miłomłyn
 
5 175
 
5 170
 
5 165
 
5 160
 
5 155
 
5 150
 
5 145
 
5 140
Gmina Dąbrówno
4 647
4 642
4 638
4 633
4 629
4 624
4 620
4 615
Gmina Grunwald
5 985
5 979
5 973
5 967
5 961
5 955
5 949
5 943
Gmina Łukta
4 479
4 475
4 470
4 466
4 461
4 457
4 452
4 448
Gmina Ostróda
15 561
15 545
15 530
15 514
15 499
15 483
15 468
15 452
Gmina Małdyty
6 424
6 418
6 411
6 405
6 398
6 392
6 385
6 379
Gmina Jonkowo
5 489
5 484
5 478
5 473
5 467
5 462
5 456
5 451
Łącznie:
106534
106427
106321
106214
106108
106002
105896
105790
 
 
17
2.2. Ogólne uwarunkowania społeczno – ekonomiczne i gospodarcze istotne przy
       sporządzaniu „Planu...”
Charakterystykę społeczno – ekonomiczną i gospodarczą na obszarze Związku Gmin kształtują warunki i tendencje ogólnokrajowe, są nimi przede wszystkim:
·        ubóstwo społeczne,
·        wysoki poziom bezrobocia, 
·        nie zadawalający poziom rozwoju gospodarczego,
·        niedoinwestowanie gospodarki,
·        trudności finansowe samorządów gminnych,
·        niewystarczający poziom uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną,
·        niewystarczający poziom uzbrojenia w urządzenia ochronne środowiska naturalnego,
·        braki w ustawodawstwie prawnym i niewystarczająca egzekucja prawa,
·        niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. 
Prognozą powyżej zidentyfikowanych problemów jest ich poprawa, która następować będzie stopniowo, w dłuższym okresie czasu.
 
3. Warunki hydrogeologiczne
 
Przestrzennie na obszarze Związku Gmin przeważają tereny, gdzie zagrożenie wód wgłębnych, dolnych użytkowych poziomów wodonośnych zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi określa się jako niskie i średnie. Generalnie zabezpieczeniem użytkowych warstw wodonośnych wgłębnych ujęć wody (studni wierconych) przed migracją zanieczyszczeń jest występowanie stropu z utworów trudno przepuszczalnych, w postaci glin zwałowych. Zanieczyszczeniu mogą być narażone jednak lokalne, górne warstwy wodonośne, występujące nad stropem utworów trudno przepuszczalnych, których woda może być ujmowana poprzez gospodarskie studnie kopane.
 
4. Struktura użytkowania gruntów
 
Obszar Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” jest terenem urozmaiconym, na którym znajdują się grunty o różnym przeznaczeniu. W obrębie tego terenu są gminy typowo rolnicze, ukierunkowane na produkcję rolniczą, oraz gminy o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych, z dużym udziałem lasów i wód powierzchniowych (głównie jezior), ukierunkowanych przede wszystkim na rozwój turystyki i rekreacji z rolnictwem drugoplanowym. Generalnie stopień uprzemysłowienia tego terenu jest niski, za wyjątkiem występowania kilku zakładów produkcyjnych o znaczeniu wojewódzkim i krajowym. W tabeli II.3., zamieszczonej poniżej, przedstawiono ogólną charakterystykę użytkową gruntów w postaci procentowego udziału w ogólnej powierzchni gruntów.
 
Tab. II.3. Charakterystyka użytkowa gruntów.
 
Procentowy udział w ogólnej powierzchni gruntów (%)
Tereny zielone, lasy, parki
Wody
Użytki rolne
Tereny zabudowane
Tereny inne
1
2
3
4
5
6
Miasto Ostróda
7,9
18,7
24,1
26,4
22,9
Miasto Lubawa
0,9
0,4
83,8
10,5
4,4
 
18
 
1
2
3
4
5 i 6
Miasto i Gmina Olsztynek
51
3,7
37
8,3
Miasto i Gmina Miłomłyn
38
10
50
2
Gmina Dąbrówno
12,5
6
71
10,5
Gmina Grunwald
21,1
2
71
5,9
Gmina Łukta
53
10
34
3
Gmina Ostróda
29
6
54,8
10,2
Gmina Małdyty
23
6
58
13
Gmina Jonkowo
38,5
1,5
50,2
9,8
 
 
5. Charakter zabudowy
 
Charakter zabudowy mieszkalnej w każdej gminie przedstawiono w tabeli II.4. w następujących kategoriach:
                    I.      zabudowa jednorodzinna (ogrzewanie miejscowe),
                 II.      zabudowa wielorodzinna (ogrzewanie zdalaczynne),
               III.      zabudowa mieszana – pozostała (ogrzewanie mieszane).
W tabeli II.4. określono liczbę mieszkańców w każdej, wymienionej wyżej, kategorii.
 
Tab. II.4. Podział mieszkańców na środowiska zabudowy.
 
Środowisko (kategoria) zabudowy
Ogólna liczba mieszkańców
I
II
III
Miasto Ostróda
6 305 *)
15 605 *)
13 315 *)
35 600
Miasto Lubawa
9 027 *)
0 *)
251 *)
9 326
Miasto i Gmina Olsztynek
9 072 *)
3 652 *)
1 212 *)
13 848
Miasto i Gmina Miłomłyn
        4 042
             55
        1 048
5 175
Gmina Dąbrówno
        2 649
879 *)
        1 119
4 647
Gmina Grunwald
        2 600
        2 300
        1 085
5 985
Gmina Łukta
        2 450
        1 670
           359
4 479
Gmina Ostróda
12 153 *)
2 322 *)
1 006 *)
15 561
Gmina Małdyty
        2 600
        1 785
        2 039
6 424
Gmina Jonkowo
        2 958
           408
        2 123
5 489
*) Dane przyjęte z Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Związku Gmin Regionu Ostródzko –
   Iławskiego „Czyste Środowisko”, opracowanego w 2000 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
III. Aktualny stan gospodarki odpadami na terenie Gmin Związku
 
1. Odpady powstające w sektorze komunalnym
 
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Tak więc odpady komunalne powstają w:
-         gospodarstwach domowych
-         obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.
 
1.1. Analiza stanu aktualnego
 
1.1.1. Opis ogólny gospodarki odpadami
W skład odpadów komunalnych wchodzą odpady: gromadzone w zbiornikach (np. pojemnikach, kontenerach, workach), zmieszane, o cechach surowców wtórnych np. papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, puszki metalowe itp., niebezpieczne „typu komunalnego”, z targowisk i cmentarzy, wielkogabarytowe, roślinne z pielęgnacji ogrodów, parków i innych terenów zieleni gminnej, uliczne (zmiotki i z koszy ulicznych), porzucone wraki pojazdów mechanicznych, inne porzucone na terenach gminnych (np. w lasach, parkach itp.), osady z oczyszczalni ścieków i nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Do odpadów komunalnych trafiają także inne odpady (głównie w zakresie dotyczącym działań powstrzymujących ich przenikanie do strumienia odpadów komunalnych i wynikających z powiatowych planów gospodarki odpadami), np: odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych, odpady „masowe” w rodzaju ziemia, gruz itp. (nazywane często odpadami budowlanymi), odpady produkcyjne z drobnego przemysłu i usług. Wytworzone odpady w wyniku: bytowania ludzi, prac porządkowych i pielęgnacyjnych w miejscach publicznych, eksploatacji sprzętu, urządzeń i pojazdów, prowadzonych usług i handlu są gromadzone jako odpady zmieszane bądź selektywnie. Zgromadzone selektywnie odpady jako surowce wtórne (makulatura, złom, tworzywa sztuczne, złom) są przekazywane dla przemysłu i wykorzystywane powtórnie do produkcji. Częściowo (w niewielkim zakresie) niektóre odpady, jako surowce wtórne, są pozyskiwane także na drodze segregacji ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych. Pozostałe odpady, jako zmieszane, są wywożone i deponowane na składowisku komunalnym odpadów. Na terenie Związku Gmin nie prowadzi się innego, poza składowaniem na składowiskach, unieszkodliwiania odpadów.  Odbiór i wywóz odpadów od wytwórców (z miejsc ich powstawania) jest prowadzony przez specjalistyczne firmy obsługujące gospodarkę odpadami na podstawie zawartych stosownych umów.
1.1.2. Obsługa gospodarki odpadami
Obsługą gospodarki odpadami komunalnymi (załadunek i wywóz z posesji odpadów) zajmują się na terenie Związku Gmin następujące podmioty gospodarcze:
 
20
 
 
a)      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. 3-go Maja 8,
b)      Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Kopernika (oraz Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „SPOMER” i Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MUSA”)
c)      Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, ul. Górna,
d)      Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Olsztynie, ul. Kasprzaka 1/3,
e)      Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu, ul. Wenecka 1,
f)        Zakład Usług Transportowych i Drogowych – Wł. Modrzewski w Ostródzie, ul. Grabowa 4,
g)      Karol Konczanin, ul. Lipowa 5 Międzylesie gm. Ostróda,
h)      Jankowski, ul. Mrongowiusza 46 Ostróda,
i)        Transport Usługowy Edward Górtowski Wołowno 39,
j)        Krzysztof Mikołajski Liwa 14-140 Miłomłyn,
k)      Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane w Ostródzie, ul. Paderewskiego 5.
Terenowy zakres obsługi wymienionych wyżej podmiotów przedstawiono w tabeli III.1.
Tab. III.1. Zasięg obsługi wymienionych wyżej podmiotów gospodarki odpadami

Teren obsługi

Podmioty gospodarki odpadami

a) x
b) x
c) x
d) x
e) x
f) x
g) y
h) z
i) y
j) y
k) y
Miasto Ostróda
+
 
 
+
 
+
+
+
 
 
+
Miasto Lubawa
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miasto i Gmina Olsztynek
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
Miasto i Gmina Miłomłyn
+
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
Gmina Dąbrówno
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Grunwald
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Łukta
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
Gmina Ostróda
+
 
 
 
 
+
+
+
 
 
 
Gmina Małdyty
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
Gmina Jonkowo
 
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
x wywóz nieczystości płynnych i stałych
y wywóz nieczystości stałych
z wywóz nieczystości płynnych
Jak z tabeli III.1. wynika największy udział w obsłudze gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin ma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie. Poza Lubawską Spółką Komunalną Sp. z o.o. w Lubawie (obsługującą Miasto Lubawę), Zakładem Gospodarki Komunalnej w Olsztynku (obsługującym Miasto i Gminę Olsztynek) oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Miejskiej w Olsztynie (obsługującym Gminę Jonkowo), udział pozostałych wymienionych podmiotów w obsłudze gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin jest nieznaczny.
 
1.1.3. Ilość i rodzaje wytwarzanych odpadów                                                                                                                          
 
Ilość wytwarzanych wszystkich odpadów komunalnych jest trudna do określenia z powodu ograniczonego zakresu usług prowadzonych przez jednostki wykonujące zbiórkę i wywóz odpadów (nie wszyscy wytwórcy odpadów zawarli umowy z firmami przewozowymi). W związku z tym część wytwarzanych odpadów jest w tzw. „szarej strefie” i nie jest objęta statystyką. W celu zatem określenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych posłużono się wskaźnikami teoretycznymi. Przyjęto wskaźniki ilości
 
21
wytwarzanych odpadów w zależności od miejsca zamieszkania według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO). Analizując źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz ich skład z punktu widzenia możliwości odzysku i unieszkodliwiania - dla potrzeb tworzenia niniejszego planu, zgodnie z KPGO, wyodrębniono następujące strumienie odpadów:
 1. odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji),
 2. odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców
  miejskich, z pielęgnacji cmentarzy - ulegające biodegradacji), 
 3. papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura - nieopakowaniowe),
 4. tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne nieopakowaniowe),
 5. tekstylia,
 6. szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe),
 7. metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe),
 8. odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,
 9. drobna frakcja popiołowa — odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem,
 10. odpady wielkogabarytowe,
 11. odpady budowlane - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych - w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych,
 12. odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.
Wielkości wskaźników poszczególnych asortymentów odpadów przedstawiono w tabeli III.2. Zawarte w tabeli III.2. jednostkowe wagowe wskaźniki ilości wytwarzanych odpadów uwzględniają lokalne uwarunkowania, tj. powstawanie odpadów w warunkach wiejskich i w warunkach miejskich. Na podstawie wskaźników określonych w tabeli III.2. obliczono ogólną ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku Gmin – tabela III.3.
Tab. III.2. Wskaźniki ilości wytwarzanych odpadów w zależności od miejsca zamieszkania.
Lp.
Strumienie odpadów komunalnych
Miasto (kg/M/rok)
Wieś (kg/M/rok)
1.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
90,2
22,11
2.
Odpady zielone
10,00
4,16
3.
Papier i tektura (nieopakowaniowe)
28,02
10,64
4.
Opakowania z papieru i tektury
41,52
15,43
5.
Opakowania wielomateriałowe
4,66
1,73
6.
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
48,27
21,03
7.
Opakowania z tworzyw sztucznych
15,53
6,77
8.
Tekstylia
12,10
4,65
9.
Szkło (nieopakowaniowe)
2,00
1,00
10.
Opakowania ze szkła
28,12
18,89
11.
Metale
12,79
4,55
12.
Opakowania z blachy stalowej
4,57
1,63
22
13.
Opakowania z aluminium
1,33
0,47
14.
Odpady mineralne
14,30
13,25
15.
Drobna frakcja popiołowa
46,7
40,28
16.
Odpady wielkogabarytowe
20,00
15,00
17.
Odpady budowlane
40,00
40,00
18.
Odpady niebezpieczne
3,00
2,00
 
RAZEM:
423,71
223,59
 
Tab. III.3. Szacunkowa ogólna masa wytwarzanych odpadów komunalnych obliczona na
                 podstawie jednostkowych wagowych wskaźników określonych w tabeli III.2.
Miejsce wytwarzania odpadów
Liczba mieszkańców
Ogólna masa odpadów (Mg/rok)
Miasto Ostróda
miasto
35 600
15 084,1
Miasto Lubawa
miasto
  9 326
  3 951,5
Miasto i Gmina Olsztynek
miasto
  7 624
  3 230,4
wieś
  6 224
  1 391,6
Miasto i Gmina Miłomłyn
miasto
  2 300
     974,5
wieś
  2 875
     642,8
Gmina Dąbrówno
wieś
  4 647
  1 039,0
Gmina Grunwald
wieś
  5 985
  1 338,2
Gmina Łukta
wieś
  4 479
  1 001,5
Gmina Ostróda
wieś
15 561
  3 479,3
Gmina Małdyty
wieś
 6 424
  1 436,3
Gmina Jonkowo
wieś
 5 489
  1 227,3
OGÓŁEM:
106 534
34 796,5
Masa odpadów wytwarzanych w poszczególnych strumieniach (Mg/rok)
 
 
Strumienie odpadów komunalnych
Miasto Ostróda
Miasto Lubawa
M. i Gm. Olsztynek
M. i Gm. Miłomłyn
Gmina Dąbrówno
Gmina Grunwald
Gmina Łukta
Gmina Ostróda
Gmina Małdyty
Gmina Jonkowo
 
RAZEM: 
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
3211
841
825
271
103
132
99
344
142
121
6089
Odpady zielone
356
93
102
35
19
25
19
65
27
23
764
Papier i tektura (nieopakowaniowe)
997
261
280
95
49
64
48
166
68
58
2086
Opakowania z papieru i tektury
1478
387
413
140
72
92
69
240
99
85
3075
Opakowania wielomateriałowe
166
43
46
16
8
10
8
27
11
9
344
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
1718
450
499
171
98
126
94
327
135
115
3733
Opakowania z tworzyw sztucznych
553
145
161
55
31
41
30
105
43
37
1201
Tekstylia
431
113
121
41
22
28
21
72
30
26
905
Szkło (nieopakowaniowe)
71
17
21
7
5
6
4
16
6
5
158
Opakowania ze szkła
1001
262
332
119
88
113
85
294
121
104
2519
Metale
455
119
126
43
21
27
20
71
29
25
936
Opakowania z blachy stalowej
163
43
45
15
8
10
7
25
10
9
335
Opakowania z aluminium
47
12
13
4
2
3
2
7
3
3
96
Odpady mineralne
509
133
191
71
62
79
59
206
85
73
1468
Drobna frakcja popiołowa
1663
436
607
223
187
241
180
627
259
221
4644
Odpady wielkogabarytowe
712
187
246
89
70
90
67
233
96
82
1872
Odpady budowlane
1424
373
554
206
186
239
179
622
257
220
4260
Odpady niebezpieczne
107
28
35
13
9
12
9
31
13
11
268
 
 
23
W wykazanych wyżej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych nie są ujęte odpady pojawiające się okresowo (sezonowo) – odpady z turystyki oraz odpady z komunalnych oczyszczalni ścieków (osady, skratki).

Odpady z turystyki

Gminy należące do Związku Gmin „Czyste Środowisko” cechuje duża atrakcyjność turystyczna. Turystyka, oprócz rolnictwa, jest najważniejszą gałęzią gospodarki tego regionu.
Z tym faktem łączy się wytwarzanie odpadów związanych z sezonowym (okresowym) napływem i bytowaniem ludzi nie związanych ze stałym pobytem. Cechą charakterystyczną wytwarzania tego rodzaju odpadów jest miejsce ich powstawania oraz nierównomierność na przestrzeni całego roku. Branża turystyczna i wypoczynkowa generuje odpady związane z:
–         turystyką pobytową w stałych obiektach turystycznych i wypoczynkowych,
–         turystyką wodną (żeglarstwo, motorowodniactwo, wędkarstwo),
–         wypoczynkiem na polach biwakowych i namiotowych.
Uchwycenie dokładne ilości powstających odpadów z tego źródła jest trudne (brak jest rzetelnej informacji od właścicieli infrastruktury turystycznej o ilości przekazywanych na składowiska odpadów, a dokładne określenie wartości osobodni na tym polu i przyjęcie wiarygodnych, miarodajnych wskaźników jednostkowych jest kłopotliwe). Według Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostródzkiego ilość odpadów z turystyki w powiecie ostródzkim szacuje się na około od 135,3 do 403,9 Mg/rok.
Odpady pochodzące z branży turystycznej na terenie Związku Gmin zostały uwzględnione dalej, łącznie w całym strumieniu odpadów zbieranych, transportowanych i składowanych.

Odpady z oczyszczalni ścieków

Odpady z oczyszczalni ścieków stanowią: skratki (zsitki), odpady z opróżniania piaskowników, osady z mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Skratki (zsitki) oraz odpady z opróżniania piaskowników są okresowo wywożone z oczyszczalni na składowisko odpadów. Osady z mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków są wywożone na składowisko odpadów stałych lub są zagospodarowywane przyrodniczo. Najistotniejszą masę stanowią osady powstałe w wyniku oczyszczania ścieków. W tabeli III.4. określono ilość powstających osadów ściekowych oraz sposób postępowania z nimi.
Tab. III.4. Osady ściekowe z oczyszczalni komunalnych – ilości i sposób postępowania
                 (stan rok 2004)
Lokalizacja oczyszczalni
Ilość ścieków oczyszczanych śr m3/d

Ilość powstających

osadów

Sposób postępowania
z osadami

Mg/rok

m3/rok
Lubawa
2 000
70 (s.m.)
180
wywóz na składowisko w Sampławie
Olsztynek
4 500
234
9 705
zagospodarowanie rolnicze
Gmina Miłomłyn
Miłomłyn
400
 
36,3
 
 
składowane na terenie oczyszczalni
i zagospodarowywane przyrodniczo
Karnity
100
Tarda
400 (max)
Dąbrówno
342
80
60
wywóz na składowisko w Rudnie
Gmina Grunwald
Gierzwałd
220
 
 
156
 
kompostowanie
Mielno
70
Łukta
650
 
9 125
składowane na terenie oczyszczalni
i zagospodarowywane przyrodniczo
Gmina Ostróda
Tyrowo (dla m. Ostróda)
9 128
4 380
 
rekultywacja, użytkowanie przyrodni- cze, wywóz na składowisko w Rudnie
Samborowo
227
 
 
 
3
 
 
 
 
 
zagospodarowanie przyrodnicze
Smykówko
25
Szyldak
66
Pietrzwałd
-
Lipowo
4
Grabin
3
Ostrowin
5
Gmina Małdyty
Małdyty
120
 
 
95
 
 
 
 
przekazanie do utylizacji na zewnątrz
Linki
22
Klonowy Dwór
22
Szymonowo
3
Dobrocin
70
Gmina Jonkowo
„Osa” Jonkowo
150
 
9,5
 
 
przekazanie do utylizacji na zewnątrz
„Fubako” Jonkowo
200
Szałstry
35
Podanych w tabeli ilości osadów nie sumowano ponieważ osady te charakteryzują się różnym stopniem uwodnienia.
 

Odpady zielone

 
Odpady zielone powstają w wyniku pielęgnacji terenów zielonych (parki, trawniki, zieleńce, pasy uliczne, cmentarze). Z źródeł tych powstają rocznie następujące ilości odpadów
(tabela III.5.).
 
Tab. III.5. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych (stan 2004 r)
 
Teren
Powierzchnia terenów zielonych (ha)
Zbierane ilości odpadów
z pielęgnacji
całkowita
pielęgnowana
Mg/rok
m3/rok
Miasto Ostróda
pow. 63
pow. 60
brak danych
brak danych
Miasto Lubawa
15,84
15,84
43,5
217,8
Miasto i Gmina Olsztynek
brak danych
brak danych
brak danych
1 056
Miasto i Gmina Miłomłyn
brak danych
brak danych
60
300
Gmina Dąbrówno
15
brak danych
brak danych
184
Gmina Grunwald
26,1
7,6
brak danych
brak danych
Gmina Łukta
6,3
5,3
brak danych
brak danych
Gmina Ostróda
brak danych
brak danych
30
brak danych
Gmina Małdyty
8,8
7,1
15,5
brak danych
Gmina Jonkowo
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
 
Z uwagi na brak wystarczających danych niemożliwe jest określenie strumienia ilości odpadów zielonych. Odpady te częściowo kierowane są na składowisko odpadów, w bliżej nie określonej części umieszczane są także w sposób „dziki” w środowisku. 
 
25
1.1.4. Gromadzenie odpadów komunalnych
 
1.1.4.1. Odpady stałe
 
Odpady komunalne gromadzone są w postaci zmieszanej i na drodze selektywnej zbiórki. Selektywna zbiórka odpadów została omówiona w odrębnym punkcie (1.1.7.).
Na terenie gmin gromadzenie odpadów odbywa się w metalowych pojemnikach głównie SM 110 i SM 1100, a także kontenerach KP-7. Pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów odpo­wiadają standardom unijnym. Do gromadzenia większości odpadów służą pojemniki metalowe o pojemności 110 cm3. Do gromadzenia suchych odpadów z terenów cmentarzy, ogródków działkowych, ze­społu garaży, przy obiektach usługowo - handlowych, a także odpadów wielkogabarytowych służą duże kontenery, o pojemności 7 m3.
Zestawienie ilościowe poszczególnych rodzajów urządzeń do gromadzenia odpadów przedstawiono w tabeli III.6. na podstawie danych uzyskanych od firm wywozowych i urzędów gminnych.
Odpady komunalne z terenu całego Związku Gmin zbierane są do pojemników, na­stępnie bezpośrednio wywożone są na składowisko odpadów. Częstotliwość opróżniania pojemników i kontenerów jest różna i uzależniona jest od potrzeb (1 raz/tydzień, 1 raz/dwa tygodnie i 1 raz/miesiąc). Dane zawarte w tabeli III.6. są szacunkowe. Dokładna ilość pojemników i kontenerów służąca do gromadzenia odpadów jest trudna do określenia, ponieważ pewną ilość urządzeń tych zakupili i wystawili wytwarzający odpady, choć w zdecydowanej większości obowiązek ten przejął podmiot zbierający i transportujący odpady.   
 
 
Tab. III.6. Inwentaryzacja pojemników do gromadzenia odpadów
Teren
Ilość pojemników i kontenerów
SM 110
SM 1100
KP 7
Miasto Ostróda
2 500
360
160
Miasto Lubawa
   900
 
 30
Miasto i Gmina Olsztynek
1 600
230
  12
Miasto i Gmina Miłomłyn
  450
  20
 
Gmina Dąbrówno
  750
  35
 
Gmina Grunwald
  498
  35
 
Gmina Łukta
   700
   5
 
Gmina Ostróda
2 510
120
  5
Gmina Małdyty
   850
  41
 
Gmina Jonkowo
   830
    6
  5
RAZEM:
         11 588
852
          212
 
 
1.1.4.2. Odpady ciekłe
 
Odpady ciekłe, tj. ścieki mogą być gromadzone wyłącznie na terenach nieskanalizo- wanych, w zbiornikach na nieczystości płynne. Zbiorniki te muszą być nieprzepuszczalne, ze szczelnym dnem oraz z zamykanym otworem do usuwania nieczystości. Odpady odbierane są przez firmy transportowe wozami asenizacyjnymi i przewożone do miejscowych oczyszczalni ścieków. W oczyszczalniach, w ogólnej mieszaninie ścieków dopływających kanalizacją sanitarną, odpady te są utylizowane (oczyszczane).
 
26
1.1.5. Zbiórka i transport odpadów komunalnych
 
Zbiórką i transportem odpadów komunalnych na terenie gmin zajmują się podmioty wymienione w pkt-cie 1.1.2. Niektórzy wytwórcy odpadów transportują swoje odpady na składowisko transportem własnym. Do transportu odpadów wykorzystywane są śmieciarki bezpyłowe na podwoziu Liaz, Jelcz, Mercedes, Star, samochody do przewozu kontenerów KP typu „HAK” marki Star i Kamaz. Ilość odpadów zbieranych i transportowanych, w strumie- niu odpadów zmieszanych, określono w tabeli III.7. na podstawie danych ankietowych oraz informacji uzyskanych w firmach przewozowych. W tabeli III.7. określono również ilość mieszkańców objętych zbiórką (na podstawie sporządzonych umów na wykonywanie tych usług), wyrażoną w procentach ogólnej liczby mieszkańców. Na podstawie wartości zamieszczonych w tej tabeli należy stwierdzić, że brak jest w niektórych przypadkach korelacji pomiędzy ilością odpadów wytwarzanych (dane teoretyczne, obliczone na podstawie wielkości wskaźnikowych), liczbą ludności objętej zbiórką oraz ilością odpadów zbieranych. Na przyczynę tych rozbieżności mogą składać się dane, wykazane w ankietach i podane przez przewoźników odpadów, obarczone pewnym błędem, oraz składa się charakter szacunkowy tych danych (np. określenie procentowo liczby ludności objętej zbiórką odpadów).  
 
Tab. III.7. Ilość odpadów komunalnych zebranych w strumieniu odpadów zmieszanych.

WYTWARZANIE   ODPADÓW

 
Teren
Masa odpadów ogółem
(Mg/rok)

Ludność objęta zbiórką

%
Masa odpadów
(Mg/rok)
Miasto Ostróda
15 084,1
95
14 329,9
Miasto Lubawa
  3 951,5
90
  3 556,4
Miasto i Gmina Olsztynek
  4 622,0
80
  3 697,6
Miasto i Gmina Miłomłyn
  1 617,3
61
     986,5
Gmina Dąbrówno
  1 039,0
75
     779,3
Gmina Grunwald
  1 338,2
55
     736,0
Gmina Łukta
  1 001,5
90
     901,4
Gmina Ostróda
  3 479,3
70
  2 435,5
Gmina Małdyty
  1 436,3
70
  1 005,4
Gmina Jonkowo
  1 227,3
50
     613,7
RAZEM:
34 796,5
 
29 041,7

ZBIÓRKA   I   TRANSPORT   ODPADÓW

 
Teren
Ilość odpadów zbieranych (Mg/rok)
1999 r *)
(Mg/rok)
2002 rok
2003 rok
M
P
R
M
P
R
Miasto Ostróda
15 564
8 918
2 290
11 208
7 173
3 380
10 553
Miasto Lubawa
1 600
2 619
1 473
4 092
2 262
1 273
3 535
Miasto i Gmina Olsztynek
3 189
5 299
43
5 342
5 062
45
5 107
Miasto i Gmina Miłomłyn
300
665
108
773
636
103
739
Gmina Dąbrówno
576
405
118
523
394
109
503
Gmina Grunwald
500
312
93
405
344
46
390
Gmina Łukta
240
364
110
474
378
182
560
Gmina Ostróda
720
1 204
3 265
4 469
1 236
3 102
4 338
Gmina Małdyty
brak danych
570
60
630
600
60
660
Gmina Jonkowo
brak danych
375
100
475
365
140
505
RAZEM:
 
20 731
7 660
28 391
18 450
8 440
26 890
 
27
*) dane szacunkowe pochodzące z „Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Związku Gmin Regionu
    Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” (2000 r)
    M – odpady z budownictwa mieszkaniowego
    – odpady z jednostek gospodarczych, instytucji
    R – odpady razem (z budownictwa mieszkalnego i z jednostek gospodarczych, instytucji) 
 
1.1.6. Składowanie odpadów komunalnych
 
Odpady komunalne powstające na terenie Związku Gmin "Czyste Środowisko" groma­dzone są obecnie na pięciu składowiskach znajdujących się w miejscowościach:
-         Rudno (gmina Ostróda),
-         Wilkowo (gmina Olsztynek),
-         Sampława (gmina Lubawa),
-         Złotna (gmina Morąg),
-         Łęgajny (gmina Barczewo).
Jak z powyższego wynika część odpadów wywożona jest aktualnie na składowiska znajdujące się poza terenem Związku Gmin (Sampława, Złotna, Łęgajny). A zatem na terenie Związku Gmin znajdują się dwa czynne składowiska, tj. w Rudnie i Wilkowie. Składowisko w Wilkowie w perspektywie do końca roku 2005 zostanie zamknięte z powodu wypełnienia odpadami. Tak więc praktycznie w niedalekiej przyszłości pozostanie jedno czynne składowisko na terenie Związku Gmin – składowisko w Rudnie. W oparciu o te składowisko budowana będzie przyszła gospodarka odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.             
Aktualnie odpady są składowane na poszczególnych składowiskach w sposób następujący:
-         na składowisku w Rudnie są składowane głównie odpady pochodzące z Miasta Ostróda, Miasta i Gminy Miłomłyn oraz Gmin Dąbrówno, Grunwald, Ostróda i Małdyty, Łukta (częściowo);
-         na składowisku w Wilkowie są składowane odpady pochodzące z Miasta i Gminy Olsztynek;
-         na składowisku w Sampławie są składowane odpady pochodzące z Miasta Lubawa;
-         na składowisku w Złotnej są składowane częściowo odpady pochodzące z gmin Małdyty i Łukta;
-         na składowisku w Łęgajnach są składowane odpady z Gminy Jonkowo.
 
Poza wyznaczonymi miejscami gromadzenia, odpady usuwane są również w sposób "dziki" na peryferiach miejscowości, głównie w lesie. Większość gmin nie posiada inwentaryzacji „dzikich wysypisk” odpadów na swoim terenie. Część z nich zajmuje np. wyrobiska po nielegalnie eksploatowanych żwirowniach. W Gminie Grunwald są zinwentaryzowane trzy „dzikie wysypiska” w miejscowościach: Zybułtowo, Jędrychowo, Grunwald (właściciel terenu A.N.R. Oddział w Olsztynie, o łącznej powierzchni 2,5 ha, łącznej kubaturze 62 500 m3, złożone są na nich odpady komunalne). W miarę możliwości „dzikie wysypiska” są na bieżąco likwidowane. Zwykle trudno jest je likwidować z uwagi na przyzwyczajenia miejscowej ludności. Odpady na „dzikie wysypiska” trafiają z różnych źródeł:
–         gospodarstw domowych, obiektów turystyczno - wypoczynkowych, podmiotów gospodarczych, które nie mają uregulowanej gospodarki odpadowej,
–         gospodarstw domowych o niskim statusie społecznym i ekonomicznym,
gospodarstw domowych  i  drobnej  działalności gospodarczej  wytwarzającej okazjonalnie specyficzne odpady komunalne, nie objęte zorganizowaną zbiórką np.: odpady budowlane, wielkogabarytowe, zielone,
28
–         ludzi czasowo przebywających poza miejscem zamieszkania,
–         obiektów porzuconych lub opuszczonych.
 
Zdarzają się także przypadki wywożenia odpa­dów na składowiska zamknięte i zrekultywowane. Na terenie poszczególnych gmin znajdują się następujące zamknięte i zrekultywowane składowiska:
–         Miasto i Gmina Miłomłyn – dwa składowiska w miejscowościach Liwa (rok 1998 - zakończenie składowania) i Miłomłyn (powierzchnia 1,01 ha, dotychczasowe nagro- madzenie 825 Mg, stopień wypełnienia 20%, rok zakończenia składowania 1999);
–         Gmina Dąbrówno – jedno składowisko w miejscowości Okrągłe;
–         Gmina Jonkowo – jedno składowisko w miejscowości Gutkowo (odpadów poprodukcyjnych, pochodzących z Zakładu Opon Samochodowych „Stomil – Olsztyn” S.A. o powierzchni 1,34 ha, rok zakończenia składowania 2002).
 
Poza odpadami komunalnymi na składowiska trafia również część odpadów przemysłowych nie będących odpadami niebezpiecznymi. Są to głównie odpady opakowaniowe, gruz i ziemia.
Poniżej, na podstawie dostępnych informacji, scharakteryzowano bliżej dwa czynne składowiska położone na terenie Związku Gmin, tj. składowiska w Rudnie i Wilkowie.
 
1.1.6.1. Składowisko w Rudnie
 
Składowisko Rudno jest największym eksploatowanym składowiskiem na terenie Związ­ku Gmin "Czyste Środowisko". Położone jest w Gminie Ostróda około 4,5 km od drogi Ostróda – Lubawa. Najbliższe zabudowania mieszkalne zlokalizowane są we wsi Rudno w odległości ok. 600 m od składowiska oraz we wsi Poburze w odległości ok. 700 m.
Składowisko położone jest w pobliżu granicy Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
Składowisko eksploatowane jest od 1984 r. W 1994 r eksploatację składowiska przejęło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. Ostróda. Według opinii technicznej z 1994 r, przyjęty od wcześniejszego użytkownika, sposób zagospodarowania i eksploatacji wysypiska nie był zgodny z rozwiązaniami zawartymi w ZTE. Odpady były gromadzone poza terenem wyznaczonym pod składowisko, na terenie wyeksploatowanym stwierdzono: intensyw­ną fermentację metanową, niedostateczne przesypywanie odpadów warstwą mineralną oraz składowanie odpadów przemysłowych. Nieprawidłowości te po roku 1994 usunięto. Rozpoczęto składowanie odpadów na terenie do tego przeznaczonym, przesypując i zagęszczając odpady. Teren, na którym do tej pory składowano odpady został zrekultywowany na podstawie wykona­nego projektu rekultywacji.
Obecnie na składowisku gromadzone są głównie zmieszane odpady komunalne oraz podobne do komunalnych. Odpady składowane są nieselektywnie na całym eksploatowanym obecnie obszarze składowiska (poza terenem zrekultywowanym), bez wydzielonych sektorów i kwater. Składowisko posiada murowany budynek socjalny, brodzik dezynfekcyjny, wagę oraz stały dozór. Sprzęt spychająco – zagęszczający pracujący na składowisku to: spychacz DT – 75 i kompaktor HANOMAG CD – 66.
Z uwagi na odpowiednie położenie oraz istniejąca infrastrukturę, składowisko w miej­scowości Rudno wydaje się odpowiednie do rozbudowy poprzez wykonanie nowych, odpo­wiednio uszczelnionych kwater na odpady.
Dane charakterystyczne składowiska w Rudnie przedstawiono w tabeli III.8.
 
 
29
Tab. III.8. Charakterystyka składowiska odpadów w Rudnie – stan 2004 rok.
Informacje ogólne
Numer decyzji lokalizacyjnej
 
Data wydania decyzji lokalizacyjnej
 
Numer pozwolenia na budowę
 
Data wydania pozwolenia na budowę
 
Numer decyzji zezwalającej na użytkowanie
 
Data wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie
 
Data rozpoczęcia eksploatacji
1984 r
Przegląd ekologiczny – rok sporządzenia
2002 r
Instrukcja eksploatacji składowiska
opracowana w 2002 r
Data decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
31.12.2002 r
Powierzchnia składowiska (m2)
180 000
Objętość geometryczna (m3)
 
Chłonność (m3)
 
Ilość deponowanych odpadów w roku 2002 i 2003 (Mg)
 
Rodzaj składowiska
komunalne (obojętne)
Wydzielone kwatery na odpady niebezpieczne
Nie
Rodzaje odpadów niebezpiecznych składowanych
-
Dotychczasowe nagromadzenie odpadów (Mg)
166 072,76 (na dzień 31.12.2003.)
Dotychczasowe nagromadzenie (m3)
 
Przewidywany okres eksploatacji
 
Powierzchnia wykorzystana ogółem
 
Pojemność planowana ogółem (Mg)
350 000
Pojemność wykorzystana ogółem (Mg)
166 073
Pojemność wykorzystana ogółem (m3)
 
Numer decyzji o strefie ochronnej
 
Data wydania decyzji o strefie ochronnej
 
Szerokość strefy ochronnej
 
Szerokość zieleni izolacyjnej
ok. 10 m
Typ uszczelnienia i wymiary
Naturalne (glina zwałowa)
Ogrodzenie
tak

Urządzenia techniczne

Kompaktor – typ i ilość
HANOMAG CD 66   szt. 1
Spychacze – typ i ilość
DT 75   szt. 1
Inny sprzęt – typ i ilość
-
Waga – typ i ilość
SCALEX 1000   szt. 1
Brodzik
tak
Piezometry – ilość
4 szt.
Segregacja odpadów
nie
Boksy na wysegregowane odpady
nie
Prasy, belownice itp.
nie
Ujęcie odcieków – rodzaj
nie
Ujęcie biogazu – rodzaj
nie
Wykorzystanie biogazu – moc agregatów
-

Monitoring środowiska

Stan wdrożenia monitoringu środowiska
 
Monitorowane komponenty środowiska
środowisko wodne
Częstotliwość wykonywania badań monitoringowych
2 razy/rok
Badane wskaźniki dla poszczególnych komponentów środowiska
 
Uwagi
 
Ilość odpadów, jaka została złożona na składowisku w Rudnie w roku 2002 i 2003, przedstawiono w tabeli III.9. i III.10.
Tab. III.9. Ilość odpadów zdeponowanych w roku 2002 na składowisku w Rudnie.
Rodzaj odpadów
Masa
Mg
Kursy

Objętość

m3

Gęstość

Mg/m3
02 02 99
Inne nie wymienione odpady
48,86
12
54,0
0,905
03 01 05
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa
1,96
3
22,0
0,089
08 01 18
Odpady z usuwania farb i lakierów
66,60
31
108,5
0,614
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,98
1
 
 
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
2,56
23
97,0
0,026
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
3,98
2
19,0
0,209
16 01 99
Inne nie wymienione odpady
138,54
228
1 758,0
0,079
17 01 02
Gruz ceglany
4,18
2
9,0
0,464
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
10,08
5
37,0
0,272
17 02 03
Tworzywa sztuczne
237,56
297
2 334,0
0.102
17 06 04
Materiały izolacyjne
13,06
6
60,0
0,218
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
1,62
1
7,0
0,231
19 08 01
Skratki
47,44
15
108,0
0,439
19 08 02
Zawartość piaskowników
235,00
36
318,0
0,739
19 08 05
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
1 657,38
224
2 142,0
0,774
19 11 06
Osady z zakładowych oczyszczalni
9,96
5
31,0
0,321
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
1,30
1
7,0
0,186
20 03 01
Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
13 284,98
8 296
65 627,0
0,202
20 03 03
Odpady z oczyszczania ulic i placów
136,06
150
578,0
0,235
20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
373,84
59
471,0
0,794
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgr.
676,66
638
3 971,5
0,170
SUMA:
16 952,60
10 035
 
 
Tab. III.10. Ilość odpadów zdeponowanych w roku 2003 na składowisku w Rudnie.
Rodzaj odpadów
Masa
Mg
Kursy

Objętość

m3

Gęstość

Mg/m3
02 02 99
Inne nie wymienione odpady
18,80
6
18,0
1,044
02 07 80
Wytłoki, osady moszczowe, pofermentacyjne wywary
12,82
1
35,0
0,366
03 01 05
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa
2,02
6
31,0
0,065
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,38
4
65,0
0,006
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
1,50
6
29,0
0,052
16 03 80
Produkty spożywcze przeterminowane, nieprzydatne
0,02
1
0,1
0,200
17 01 02
Gruz ceglany
81,92
88
710,0
0,115
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
72,16
77
594,0
0,121
17 02 03
Tworzywa sztuczne
153,34
188
1 633,0
0,094
19 08 01
Skratki
37,54
14
111,0
0,338
19 08 02
Zawartość piaskowników
54,98
9
88
0,625
19 08 05
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
2 144,08
280
2 857,0
0,750
19 09 01
Odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki
1,40
1
8,0
0,175
20 03 01
Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
13 590,12
4 433
51 373,5
0,265
20 03 03
Odpady z oczyszczania ulic i placów
132,78
148
671,0
0,198
20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
161,02
32
236,0
0,682
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgr.
142,28
137
891,0
0,160
SUMA:
16 607,16
5 431
 
 
 
 
31
1.1.6.2. Składowisko w Wilkowie
 
Na terenie gminy Olsztynek eksploatowane jest składowisko w Wilkowie, zlokalizo- wane w odległości 1,5 km od Olsztynka. Składowisko znajduje się na terenie wyrobiska pożwirowego i eksploatowane jest od 1950 r. Podsta­wowe parametry składowiska:
–         powierzchnia ok. 1,875 ha,
–         szacunkowa pojemność ok. 400 tyś. m3,
–         stopień zapełnienia ok. 200 tyś. m3,
–         średnia miąższość złożonych odpadów 1,5-2,0 m.
Składowisko ma nieuregulowany stan prawny (brak pozwoleń na lokalizację i eksploata­cję). Wyposażone jest w spycharkę DT 75 oraz równiarkę. Dno składowiska jest nie uszczelnione, brak dozoru, ogrodzenia, wagi oraz strefy zieleni izolacyjnej. Próby nasadzeń drzew w 1993 r., w celu osłony pobliskiego Muzeum Budownictwa Ludowego, nie przyniosły spodzie­wanego rezultatu. Nie prowadzi się bieżącej rekultywacji składowiska.
Składowisko w Wilkowie posiada znaczący wpływ na środowisko z uwagi na bliskość zabudowy mieszkaniowej. W strefie ochrony sanitarnej składowiska (poniżej 300 m), znajdują się zabudowania mieszkalne wsi Wilkowo oraz część Parku Etnograficznego - Muzeum Bu­downictwa Ludowego. Na składowisku nie prowadzi się badań monitorujących jakość wód pod­ziemnych, brak jest sieci piezometrów. W 1998 r. opracowano koncepcję oraz projekt technicz­ny rekultywacji składowiska w Wilkowie. Z uwagi na konieczność zapewnienia stałego odbioru odpadów z terenu Miasta i Gminy Olsztynek, rekultywacja składowiska w Wilkowie musi zostać poprzedzona zapewnieniem możliwości deponowania odpadów na innym składowisku. Termin zamknięcia składowiska przewidywany jest obecnie na koniec 2005 r.
Na składowisku w Wilkowie są deponowane odpady z Miasta i Gminy Olsztynek. Dostępne dane charakterystyczne dotyczące składowiska przedstawiono w tabeli III.11.
Tab. III.11. Charakterystyka składowiska odpadów w Wilkowie – stan 2004 rok.
Informacje ogólne
Numer decyzji lokalizacyjnej
 
Data wydania decyzji lokalizacyjnej
 
Numer pozwolenia na budowę
 
Data wydania pozwolenia na budowę
2000 r
Numer decyzji zezwalającej na użytkowanie
 
Data wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie
 
Data rozpoczęcia eksploatacji
1960 r
Przegląd ekologiczny – rok sporządzenia
2002 r
Instrukcja eksploatacji składowiska
opracowana w 2003 r
Data decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
07.03.2003 r
Powierzchnia składowiska (m2)
50 000
Objętość geometryczna (m3)
 
Chłonność (m3)
 
Ilość deponowanych odpadów w roku 2002 i 2003 (Mg)
10 361,04
Rodzaj składowiska
komunalne (obojętne)
Wydzielone kwatery na odpady niebezpieczne
brak
Rodzaje odpadów niebezpiecznych składowanych
-
Dotychczasowe nagromadzenie odpadów (Mg)
45 767,04
Dotychczasowe nagromadzenie (m3)
252 856,57
 
32
Przewidywany okres eksploatacji
do 31.12.2005 r
Powierzchnia wykorzystana ogółem
 
Pojemność planowana ogółem (Mg)
60 000
Pojemność wykorzystana ogółem (Mg)
45 767,04
Pojemność wykorzystana ogółem (m3)
 
Numer decyzji o strefie ochronnej
 
Data wydania decyzji o strefie ochronnej
 
Szerokość strefy ochronnej
 
Szerokość zieleni izolacyjnej
 
Typ uszczelnienia i wymiary
 
Ogrodzenie
brak

Urządzenia techniczne

Kompaktor – typ i ilość
-
Spychacze – typ i ilość
DT 75   szt. 1
Inny sprzęt – typ i ilość
-
Waga – typ i ilość
-
Brodzik
-
Piezometry – ilość
-
Segregacja odpadów
-
Boksy na wysegregowane odpady
-
Prasy, belownice itp.
-
Ujęcie odcieków – rodzaj
-
Ujęcie biogazu – rodzaj
-
Wykorzystanie biogazu – moc agregatów
-

Monitoring środowiska

Stan wdrożenia monitoringu środowiska
 
Monitorowane komponenty środowiska
wody powierzchniowe
Częstotliwość wykonywania badań monitoringowych
1 raz/kwartał
Badane wskaźniki dla poszczególnych komponentów środowiska
 
Uwagi
 
 
1.1.7. Odzysk surowców wtórnych
Odzyskiwanie surowców wtórnych z odpadów na terenie gmin odbywa się poprzez:
-         skup surowców wtórnych, prowadzony przez zorganizowane punkty skupu,
-         segregację odpadów – w bardzo wąskim i ograniczonym zakresie,
-         selektywną zbiórkę niektórych odpadów.
Zasięg wymienionych działań w tym zakresie jest ograniczony i prowadzony z różnym powodzeniem. W niektórych gminach odzysku surowców wtórnych z odpadów jeszcze wcale nie podjęto. Punkty skupów surowców wtórnych funkcjonują prawie w każdej gminie. Segregacja odpadów jest praktykowana w bardzo wąskim i ograniczonym zakresie tylko w miastach Ostróda i Lubawa. Segregacją w tych miastach zajmują się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie oraz Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lubawie. Selektywną zbiórkę odpadów zaczęto wprowadzać w różnej skali w miastach Ostróda, Lubawa, Olsztynek, Miłomłyn oraz gminach Ostróda i Jonkowo. W tabeli III.12. przedstawiono obraz dotychczasowych działań podjętych w zakresie odzysku surowców wtórnych na drodze segregacji i selektywnej zbiórki odpadów.
33
Tab. III.12. Odzysk surowców wtórnych na drodze segregacji i selektywnej zbiórki odpadów.

Rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – ilość szt. (2003 i 2004 r)

Teren

papier
szkło
(białe + kolor)
tworzywa
sztuczne

RAZEM

Miasto Ostróda
57
2 x 49
147
302
Miasto Lubawa
-
33
53
86
Miasto i Gmina Olsztynek
8
8
8
24
Miasto i Gmina Miłomłyn
16
16
16
48
Gmina Dąbrówno
-
-
-
-
Gmina Grunwald
-
-
-
-
Gmina Łukta
-
-
-
-
Gmina Ostróda
1
64
83
148
Gmina Małdyty
-
-
-
-
Gmina Jonkowo
1
1
1
3
RAZEM:
83
220
308
611
Ilość segregowanych odpadów (Mg/rok)
 

Teren

2002 rok
2003 rok
papier
szkło
tworzywa
sztuczne
RAZEM
papier
szkło
tworzywa
sztuczne
RAZEM
M. Ostróda
-
13,79
30,84
44,63
25,01
78,25
51,36
154,62
M. Lubawa
-
5,4
3,9
9,3
-
21,6
15,6
37,2
M. i G. Olsztynek
-
-
-
-
4,78
4,00
1,05
9,83
M. i G. Miłomłyn
-
-
-
-
 
 
 
 
G. Dąbrówno
-
-
-
-
-
-
-
-
G. Grunwald
-
-
-
-
-
-
-
-
G. Łukta
-
-
-
-
-
-
-
-
G. Ostróda
-
4,35
12,00
16,35
-
31,20
17,71
48,91
G. Małdyty
-
-
-
-
-
-
-
-
G. Jonkowo
2
6,5
3
11,5
2,7
7,2
3,6
13,5
RAZEM:
2
30,04
49,74
81,78
32,49
142,25
89,32
264,06
  
1.2. Prognoza zmian ilości odpadów w sektorze komunalnym
Badania krajowe wskazują na systematyczny wzrost ilości i zmianę jakości oraz struktury odpadów komunalnych. Wynika to z rozwoju gospodarczego oraz zmiany poziomu życia ludności. Zmiany jakości i ilości odpadów następują wolno, tak jak wolno następują zmiany w przyzwyczajeniach, czy zmiany w poziomie dochodów ludności. Z doświadczeń światowych wiadomo, że około dwuprocentowemu wzrostowi dochodu narodowego towarzyszy około jednoprocentowy wzrost objętości odpadów.
Trendy ogólnokrajowe w zmianach ilości i jakości odpadów oraz ich struktury dotyczyć będą także gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin należących do Związku „Czyste Środowisko”. Według prognoz w najbliższych latach wzrastać będą w miastach głównie ilości wytwarzanych odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, opakowaniowych z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych, a także ze szkła. Na stałym poziomie będą (lub nawet ulegną zmniejszeniu) ilości odpadów organicznych i drobnej frakcji popiołowej. Na terenach wiejskich głównie wzrosną ilości odpadów budowlanych i wielkogabarytowych. Pozostałe będą na stałym poziomie.
34
Z uwagi na sytuację demograficzną, zgodnie z trendem spadku ogólnej liczby ludności (0,1% rocznie), ilość odpadów wytwarzanych będzie spadała zgodnie z wartościami wykazanymi w tabeli III.13.
 
Tab. III.13. Prognozowana zmiana ilości wytwarzanych odpadów komunalnych                 
Teren
2004 r
2005 r
2006 r
2007 r
2008 r
2009 r
2010 r
2011 r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Miasto Ostróda
15 084,1
15 069,0
15 053,9
15 038,9
15 023,9
15 008,8
14 993,8
14 978,8
MiastoLubawa
  3 951,5
3 947,6
3 943,6
3 939,7
3 935,7
3 931,8
3 927,8
3 923,9
Miasto i Gmina Olsztynek
 
 4 622,0
 
4 617,4
 
4 612,8
 
4 608,1
 
4 603,5
 
4 598,9
 
4 594,3
 
4 589,7
Miasto i Gmina Miłomłyn
 
 1 617,3
 
1 615,7
 
1 614,1
 
1 612,5
 
1 610,8
 
1 609,2
 
1 607,6
 
1 606,0
Gmina Dąbrówno
  1 039,0
1 038,0
1 036,9
1 035,9
1 034,9
1 033,8
1 032,8
1 031,7
Gmina Grunwald
  1 338,2
1 336,9
1 335,5
1 334,2
1 332,9
1 331,5
1 330,2
1 328,9
Gmina Łukta
  1 001,5
1 000,5
999,5
998,5
997,5
996,5
995,5
994,5
Gmina Ostróda
  3 479,3
3 475,8
3 472,3
3 468,9
3 465,4
3 461,9
3 458,5
3 455,0
Gmina Małdyty
  1 436,3
1 434,9
1 433,4
1 432,0
1 430,6
1 429,1
1 427,7
1 426,3
Gmina Jonkowo
  1 227,3
1 226,1
1 224,8
1 223,6
1 222,4
1 221,2
1 220,0
1 218,7
Łącznie:
34 796,5
34 761,9
34 726,8
34 692,3
34 657,6
34 622,7
34 588,2
34 553,5
 
2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym
 
2.1. Analiza stanu aktualnego
 
W sektorze gospodarczym odpady powstają na terenie Związku Gmin w wyniku
procesów produkcyjnych, hodowlanych, wykonywanych szeroko pojętych usług (w tym usług w zakresie lecznictwa), eksploatacji sprzętu, urządzeń i infrastruktury technicznej, zużycia środków ochronnych, przeterminowania i zużycia produktów.
Głównymi wytwórcami znaczących ilości odpadów przemysłowych na terenie Związku Gmin, są zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego, zakłady przemy­słu drzewnego i meblarskiego, jednostki transportowo – sprzętowe oraz jednostki usługowe.
 Próbę ustalenia rodzajów i ilości odpadów z sektora gospodarczego podjęto na bazie wydanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz informacji złożonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Poniżej przedstawiono, dla każdej z gmin, podmioty posiadające decyzje administracyjne pozwalające na wytwarzanie, zbieranie, transport odpadów i ich zagospodarowanie (odzysk, unieszkodliwia- nie). Poniższy wykaz podmiotów sporządzono w oparciu o bazę danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz informacje uzyskane w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, Urzędzie Miasta w Lubawie, Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynku i Urzędzie Gminy w Jonkowie.
W latach 1999 – 2003 i do połowy 2004 roku zostały wydane zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport odpadów podmiotom zamieszczonym w tabeli III.14. W tabeli tej uwzględniono także rodzaje poszczególnych odpadów, które wszystkie sklasyfikowano jednolicie na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206), oraz wytwarzane ich ilości w skali roku.
35
Tab. III. 14. Wykaz podmiotów, którym została wydana w latach 1999 – 2004 decyzja
                    administracyjna w zakresie wytwarzania, zbierania, transportu, zagospodaro-               
                    wywania odpadów.
MIASTO  OSTRÓDA
1. Zakład Fotograficzny „OLA” w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 32
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 1/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
090101*
090104*
090105*
09 01 07
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
2,15
0,8
1,6
0,015
 
 
 
 
 
 
 
2. Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. Warszawa, Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego Ostróda,
    ul. 11 Listopada 26                 (decyzja RLŚ – 7632 – II – 3/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
160601*
160606*
160708*
200121*
150202*
08 01 12
10 01 01
10 01 02
16 01 19
16 01 03
16 02 14
Ilość Mg/rok
1,8
0,42
22,5
0,01
28
80
400
90
0,7
0,3
0,5
Kod odpadu
19 12 01
20 03 01
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 11
20 03 04
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
26,2
190
0,3
1,6
3 200
0,2
1,2
 
 
 
 
3. „ARAL SERVICE CENTER” D.J. Wojciechowscy Ostróda, ul. Przemysłowa 2
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 4/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
130502*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ostróda, ul. Piłsudskiego 21
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 5/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
160601*
160606*
200121*
130208*
130111*
03 01 05
10 01 01
10 01 02
10 01 99
12 01 01
12 01 13
Ilość Mg/rok
0,03
0,02
0,06
0,4
0,3
1
4 920
380
6
4
1,5
Kod odpadu
150202*
16 01 03
16 02 14
17 02 03
20 01 10
19 12 08
20 03 01
17 01 01
17 01 02
17 01 80
17 01 81
Ilość Mg/rok
0,01
0,05
0,5
0.5
0,5
0,5
6,5
6
6
1
2
Kod odpadu
17 03 80
17 04 01
17 04 05
17 04 07
17 06 04
19 09 05
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,5
0,5
9
0,5
0,5
0,1
 
 
 
 
 
5. Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie, ul. Słowackiego 24
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 6/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
160601*
160606*
200121*
130208*
130502
150202*
19 11 06
12 01 01
12 01 03
12 02 01
12 02 02
Ilość Mg/rok
0,1
0,08
0,2
10
2,5
3
30
100
1
3,2
4
Kod odpadu
20 03 01
20 03 03
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 01 07
03 01 05
08 01 12
 
 
 
Ilość Mg/rok
2
2
2
10
200
3
0,36
0,16
 
 
 
6. „GALON” S.C. Ostróda, ul. Filtrowa 6
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 7/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
160601*
160606*
130899*
130113*
130208*
150202*
10 01 01
16 01 03
20 03 01
20 03 04
 
Ilość Mg/rok
0,02
0,05
1,08
0,18
0,01
0,155
1,28
0,6
34,4
237
 
7. Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej Sekcja w Ostródzie, ul. 11 Listopada 11B
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 15/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
200121*
160601*
130208*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,06
0,75
1
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Olsztynie
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 17/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
160601*
200121*
130508*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
6,55
0,04
0,05
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Apteka Helena Szporoko Ostróda, ul. Czarnieckiego 32
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 23/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Apteka „VITA” Ostróda, ul. Jaracza 21
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 24/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Apteka mgr farm. Piotr Kapica Ostróda, ul. Pl. 1000-lecia P.P. 6
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 26/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Apteka „CENTRUM” mgr farm. Piotr Kapica Ostróda, ul. Czarnieckiego 21
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 27/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Apteka Parafialna Ostróda, ul. Czarnieckiego 3A
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 28/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Apteka „Panaceum” Małgorzata Ignatjuk Ostróda, ul. Grunwaldzka 16
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 29/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Rejonowy Zakład Usługowy przy J.W. 1954 w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 17
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 36/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
140604*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. „Mc Donald’s” w Ostródzie, ul. Przemysłowa 4
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 37/99) - wytwarzanie
Kod odpadu
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PARSTAL” w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 64
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 5/00) - wytwarzanie
Kod odpadu
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. „OSTRÓDA  YACHT” Sp. z o.o. ul. Spokojna 1
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 13/00) - wytwarzanie
Kod odpadu
130205*
160601*
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1
0,12
0,01
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Sklepy „Biedronka”w Ostródzie, ul. Stapińskiego 31 i Grunwaldzka 41
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 22/00) - wytwarzanie
Kod odpadu
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, ul. Kościuszki 2
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 30/00) - wytwarzanie
Kod odpadu
180103*
090104*
090101*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,02
0,63
0,12
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS” S.C. w Ostródzie, ul. Kościuszki 2
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 34/00) - wytwarzanie
Kod odpadu
180103*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Jednostka Wojskowa Nr 3732 w Ostródzie 
(decyzja wydana przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie OŚR/O.I.6620/04/2001) – wytw.
Kod odpadu
130113*
130205*
130208*
160601*
160606*
160708*
200121*
180103*
 
 
 
Ilość Mg/rok
1,0
1,5
1,5
0,5
0,5
0,8
0,12
0,01
 
 
 
23. „INDYK – MAZUY” w Ostródzie, ul. Gizewiusza 32
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 11/01) – wytwarzanie
Kod odpadu
130208*
160606*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,65
0,12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Apteka – Małgorzata Dubaniewicz w Ostródzie, ul. Jana Pawła II  16/27
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 15/01) – wytwarzanie
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jawor” Hurtownia Akumulatorów Rozruchowych w Ostródzie, ul.
    Demokracji 7                                      (decyzja RLŚ – 7644 – II – 3/02) – zbieranie
Kod odpadu
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. „AUTO – MOTO” w Ostródzie, ul. Reymonta 1
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 4/02) – zbieranie
Kod odpadu
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Sklep Motoryzacyjny „MOTOZBYT” w Ostródzie, ul. Chrobrego 2
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 5/02) – zbieranie
Kod odpadu
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. „AUTO – CENTRUM” w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 59
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 10/02) – zbieranie
Kod odpadu
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Hurtownia Produktów Naftowych „NAFTOL” Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Gizewiusza
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 12/02) – zbieranie
Kod odpadu
130205*
130208*
160107*
 
 
 
 
 
 
 
 
30. „Społem - Zatoka” Ostróda S.A. ul. Jana Pawła II nr 3
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 16/02) – wytwarzanie
Kod odpadu
160213*
130205*
150202*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,030
0,085
0,002
0,010
 
 
 
 
 
 
 
 
31. „AUTO – MOTO – MIX” w Ostródzie, ul. Chrobrego
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 19/02) – zbieranie
 
Kod odpadu
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ostróda, ul. 3 – go Maja 8
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 20/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
130208*
150202*
160601*
160606*
160113*
130110*
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,02
0,5
0,5
0,6
0,2
0,1
0,1
 
 
 
 
 
33. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ostróda, ul. 3 – go Maja 8
(decyzja RLŚ – 7644 – II –   /02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
16 01 03
17 01 01
17 01 02
17 01 82
17 04 07
19 08 01
19 08 02
19 13 06
20 03 03
20 03 04
20 03 06
 
Ilość Mg/rok
1,2
50
20
50
18
4
2
2
6
6
3
 
34. Rozdzielnia Gazu w Ostródzie, ul. Gizewiusza 34
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 23/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
150202*
150110*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,01
0,01
0,05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, ul. Wł. Jagiełły 1
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 7/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
090101*
090104*
090107*
180102*
180103*
180182*
160213*
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,55
0,5
0,06
0,5
15
1,2
0,2
 
 
 
 
 
36. Handel i Transport Usługowy Tomasz Stanowicki Ostróda, ul. Rycerska 1/53
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 29/02) – transport
 
Kod odpadu
03 01 01
03 01 05
03 03 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Sklep Wielobranżowy w Ostródzie, ul. Przemysłowa 5A
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 30/02) – zbieranie
 
Kod odpadu
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie, ul. 3 – go Maja 8
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 31/02) – zbieranie
 
Kod odpadu
02 01 02
02 01 81
02 01 82
02 02 01
02 02 02
02 02 03
02 02 04
02 02 81
 
 
 
 
39. Usługi Transportowe Grzegorz Milewski Ostróda, ul. Jaracza 27/3
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 35/02) – transport
 
Kod odpadu
03 01 01
16 01 20
16 01 19
03 03 08
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Edyta Kopytowska Ostróda, ul. Jaracza 12/4
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 36/02) – zbieranie i transport
 
Kod odpadu
15 01 01
15 01 02
20 01 01
20 01 39
15 01 07
 
 
 
 
 
 
 
41. AWAS Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 lokal 117
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 37/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130501*
130502*
130503*
130506*
130507*
130508*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
10
60
5
2
13
60
 
 
 
 
 
 
42. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Mariola Budna Ostróda, ul. Cicha 28
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 38/02) – transport
 
Kod odpadu
03 01 01
16 01 20
16 01 19
03 03 08
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Transport Usługowy Mieczysław Mroczko Ostróda, ul. Usługowa 9
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 39/02) – transport
 
Kod odpadu
03 01 01
2001 02
03 01 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Janusz Ruszczak Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, Surowce Wtórne – Transport Ciężarowy Ostróda,
      ul. Olsztyńska 20                    (decyzja RLŚ – 7644 – II – 42/02) – zbieranie i transport
 
Kod odpadu
03 03 08
15 01 02
15 01 07
16 01 17
15 01 01
 
 
 
 
 
 
 
45. Jacek Rynkiewicz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RYNEX” w Olsztynie, ul. Lubelska 36
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 46/02) – zbieranie i odzysk
 
 
Kod odpadu
 
zbieranie
02 01 04
02 01 10
12 01 03
12 01 04
12 01 05
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
 
15 01 06
16 01 18
16 01 19
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 11
19 10 02
 
10 12 01
19 12 03
19 12 04
20 01 01
20 01 39
20 01 40
 
 
 
 
 
odzysk
02 01 04
12 01 05
15 01 02
15 01 05
15 01 06
16 01 19
17 02 03
17 04 11
19 12 04
20 01 39
 
46. Spółka z o.o. DR HÖHN Ostróda, ul. Wyspiańskiego 42
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 47/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
080111*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,04
0,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. „MAZURY” Sp. z o.o. Ostróda, ul. Przemysłowa 8
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 52/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych „BUDROMOST” Sp. z o.o. Ostróda
      ul. Gizewiusza 35                  (decyzja RLŚ – 7644 – II – 58/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130205*
140602*
160213*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,5
 
 
49. „MAZUR – TECH” Sp. z o.o. Ostróda, ul. Spokojna 5
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 60/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
 
 
Ilość Mg/rok
0,7
 
 
50. Spółka z o.o. „ORLEN Remont” Płock, ul. Chemików 7
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 3/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170503*
 
 
Ilość Mg/rok
15 900
 
 
51. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Sp. z o.o. Ostróda, ul. Paderewskiego 5
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 8/03) – transport
 
Kod odpadu
20 03 03
 
 
52. Stacja Paliw nr 893 w Ostródzie
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 9/03) – wytwarzanie i zbieranie
 
Kod odpadu
150202*
 
 
Ilość Mg/rok
0,2
 
 
zbieranie
150110*
 
 
53. Spółka z o.o. „Petro Service” PPHU Olsztyn – Gutkowo 54
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 14/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160708*
 
 
Ilość Mg/rok
3
 
 
54. Bogusława Zajkowska PHUP w Ostródzie, ul. Liszewskiego 8
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 15/03) – zbieranie i transport
 
 
 
 
 
Kod odpadu
 
zbieranie
 
 
 
 
 
transport
 
 
 
 
 
 
55. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEKSPORT” Warszawa, ul. Żurawia
      24/7                                 (decyzja RLŚ – 7644 – II – 17/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170106*
 
 
Ilość Mg/rok
50
 
 
56. AWAS SERWIS Sp. z o.o. Warszawa, ul. Egejska 1/34
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 18/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130501*
 
 
Ilość Mg/rok
1000
 
 
57. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” w Ostródzie, ul. Nadrzeczna 5
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 19/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu    1)
03 01 05
 
 
Ilość Mg/rok   1)
0,2
 
 
Kod odpadu    2)
17 01 01
 
 
Ilość Mg/rok   2)
40
 
 
Kod odpadu    3)
160113*
 
 
Ilość Mg/rok   3)
0,02
 
 
58. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Ostródzie, ul. Składowa 2
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 20/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
130205*
 
 
Ilość Mg/rok    
0,4
 
 
59. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Ostróda, ul. Paderewskiego 3
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 22/03) – transport
 
Kod odpadu     
20 03 03
 
 
60. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie, ul. 3 – go Maja 8
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 22/03) – zbieranie i transport
 
 
Kod odpadu     
02 01 02
 
 
10 01 01
 
 
19 11 06
 
 
61. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Sp. z o.o. Ostróda, ul. Paderewskiego 5
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 27/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
170106*
 
 
Ilość Mg/rok    
5
 
 
62. „ALGADER HOFMAN” Sp. Z o.o. Warszawa, ul. Wólczyńska 133 bud.11b
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 34/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
170601*
170605*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
250
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. Zakład Komunikacji Miejskiej Ostróda, ul. Grunwaldzka 49
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 39/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
130205*
150202*
160213*
160107*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,85
0,05
0,005
0,02
 
 
 
 
 
 
 
 
64. „MEBELUX” Ostróda, ul. Przemysłowa 9
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 41/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
150202*
160213*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,15
0,02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. Rejon Energetyczny w Ostródzie
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 43/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu    1)
130113*
130208*
130309*
150110*
150202*
160107*
160113*
160213*
160215*
160601*
160602*
 
Ilość Mg/rok   1)
0,5
0,5
0,1
0,3
1,3
0,2
0,1
2
0,3
1,5
1,5
 
Kod odpadu    2)
170503*
170605*
170903*
08 03 18
15 01 05
15 02 03
16 01 03
16 02 14
16 06 04
16 80 01
17 01 03
 
Ilość Mg/rok   2)
2
1
1
0,1
0,3
0,3
1,5
0,5
0,05
0,05
40
 
Kod odpadu    3)
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
18 01 09
19 12 01
 
 
Ilość Mg/rok   3)
0,3
0,5
0,5
20
0,5
25
3
1
0,1
1
 
 
66. Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „Caro” Zamość, ul. Zamoyskiego 51
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 46/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
170106*
170601*
170605*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
100
100
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostródzie, ul. Garnizonowa 14
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 23/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
130205*
130502*
160107*
160213*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
3,2
0,5
0,4
0,06
2,5
 
 
 
 
 
 
 
68. „ELMET” Elbląg, ul. Władysława IV 28/2
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 21/04) – zbieranie
 
Kod odpadu     
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 07
12 01 03
15 01 04
 
 
 
 
69. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o. Reguły, ul. Graniczna 6 Michałowice
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 20/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
150202*
170601*
170605*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,5
300
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Przedsiębiorstwo Robót Elektro – Energetycznych „ENERGO - INSTAL” Jacek Eggert Ostróda,
      ul. Czarnieckiego 2/11            (decyzja RLŚ – 7644 – II – 16/04) – zbieranie i transport
 
Kod odpadu     
15 01 04
16 01 17
17 04 01
17 04 02
12 01 02
 
 
 
 
 
 
 
71. Waldemar Rudnicki – Usługi Sprzętowo – Transportowe w Ostródzie, ul. Mrongowiusza 7A
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 13/04) – transport
 
Kod odpadu     
19 08 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72. „ELNAFT” Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Wiślana 20a
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 11/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
130502*
130506*
130507*
150202*
160213*
160708*
170503*
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
100
100
100
1
0,7
1 800
1 500
 
 
 
 
 
73. „HYDROTECHNIKA” Sp. z o.o. Kielce, ul. Ściegiennego 262A
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 9/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
020108*
061302*
150202*
170106*
170503*
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
91
0,04
0,04
35
530
 
 
 
 
 
 
 
74. „MEDICAL CENTER” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, ul. Kościuszki 2
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 6/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu     
090104*
180103*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
1,68
0,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIASTO  LUBAWA
 
1. Apteka w Lubawie, ul. Rynek 6
(decyzja OŚ.d 7624/3-3/99) – wytwarzanie                                               
 
Kod odpadu     
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” S.A. w Lubawie, ul. Dworcowa 1
(decyzja OŚ.d 6330/11-6/99) – wytwarzanie                                               
 
Kod odpadu     
200121*
160601*
130208*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,8
0,02
0,004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Telekomunikacja Polska S.A. – Dział Techniki w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 63
(decyzja OŚ. 7624/21-2/99) – wytwarzanie                                               
 
Kod odpadu     
160601*
200121*
16 02 14
17 04 11
17 04 07
17 04 05
17 09 04
20 03 99
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
1
0,015
0,2
0,6
0,6
0,4
2
3
 
 
 
 
4. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lubawie, ul. Grunwaldzka 18
(decyzja wydana przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ROŚ.I.7632/C/77-3/99) – wytw.
 
Kod odpadu    1)
060405*
120109*
120301*
160601*
160606*
200121*
130205*
08 01 12
08 01 14
03 01 05
08 01 12
 
Ilość Mg/rok   1)
10
0,6
1,2
0,5
0,05
1
2
1
5
0,1
 
Kod odpadu    2)
10 01 01
10 01 02
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 15
12 01 99
15 01 06
150202*
16 01 03
20 01 99
 
Ilość Mg/rok   2)
40
30
277
24
0,37
0,1
18
0,8
0,8
0,5
10
 
Kod odpadu    3)
20 01 01
20 02 01
20 03 99
20 03 03
17 01 01
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok   3)
0,5
3
510
20
25
 
 
 
 
 
 
 
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Toruńska 18
(decyzja GOŚ. 7647/6-8/2000) – wytwarzanie                                               
 
Kod odpadu     
160601*
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,02
0,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. „Swedwood Poland” S.A. Oddział w Lubawie, ul. Borek 3
(decyzja wydana przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ŚR.I.6620/16-3/2002)
- wytwarzanie i unieszkodliwianie
 
Kod odpadu    1)
160601*
160213*
170901*
190810*
150202*
130110*
120109*
100104*
080409*
080111*
 
 
Ilość Mg/rok   1)
0,5
0,3
0,5
2
3
4
3
0,2
3
25
 
 
Kod odpadu    2)
03 01 05
03 01 99
08 01 12
08 01 16
08 01 18
08 03 18
08 04 10
08 04 14
15 01 01
15 01 02
15 01 04
 
Ilość Mg/rok   2)
17 500
80
30
20
120
0,5
80
394
220
60
100
 
Kod odpadu    3)
15 02 03
17 04 05
19 01 12
19 01 16
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok   3)
5
50
50
30
 
 
 
 
 
 
 
 
Kod odpadu     
Odzysk i unieszkodliwianie   (D 10)
03 01 05
08 01 16
08 01 18
08 04 14
 
 
 
 
7. Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu Sklep „Biedronka” w Lubawie, ul Kopernika 65
(decyzja OŚR/O.I.6620/01/2002) – wytwarzanie                                                 
 
Kod odpadu     
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dreszler Bohdan w Lubawie, ul. Ruczyńskiego 20
(decyzja GOŚ. 7647/6/2001) – wytwarzanie                                                
 
Kod odpadu     
200121*
160601*
130205*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,0005
0,03
0,015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski w Lubawie, ul. Poznańska 8
(decyzja OŚR. 7647/14/2002) – wytwarzanie                                                
 
Kod odpadu     
130205*
160213*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,3
0,01
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Sklep Części zamiennych Anastazja Gęstwicka w Lubawie, ul. Plac 700 – lecia 9
(decyzja OŚR. 7647/20/2002) – zbieranie                                                
 
Kod odpadu     
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Firma Produkcyjno – Handlowa „Skorpion” Franciszek Szubert w Lubawie, ul. Kupnera 19/3
(decyzja OŚR. 7647/41/2002) – zbieranie i transport                                                
 
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 06
15 01 07
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Kopernika 65
(decyzja OŚR. 7647/42/2002) – zbieranie                                               
 
Kod odpadu     
130113*
130205*
150202*
160107*
160213*
160601*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,1
0,3
0,1
0,1
0,05
0,3
 
 
 
 
 
 
13. „Elrom” Sp. z o.o. w Warszawie Oddz. w Lubawie, ul. 19 Stycznia 25A
(decyzja OŚR. 7647/44/2002) – wytwarzanie                                               
 
Kod odpadu     
080111*
130110*
170901*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
2,5
0,01
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Jan Tesmer – Transport usługowy Lubawa, ul. Przemysłowa 22
(decyzja OŚR. 7647/47/2002) – transport                                               
 
Kod odpadu     
03 01 05
19 01 12
19 01 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. „Szynaka – Meble” Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Dworcowa 20
(decyzja OŚR. 7647/51/2002) – wytwarzanie                                               
 
Kod odpadu     
130205*
160213*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,09
0,01
0,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Grzegorz Robelka Sprzedaż art. przemysłowych oraz ogumienia Usługi wulkanizacyjne Lubawa,
ul Warszawska 3                            (decyzja OŚR. 7647/62/2002) – zbieranie                                            
 
Kod odpadu     
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Stanisław Stachelek – Transport Usługowy w Lubawie, ul. Piaskowa 12
(decyzja OŚR. 7647/13/2003) – transport                                           
 
Kod odpadu     
03 01 01
03 01 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIASTO  I  GMINA  OLSZTYNEK
 
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LG Lech Gizelbach Ferma Drobiu w Warkałach (gm. 
    Jonkowo) i Sudwie (gm. Olsztynek)               (decyzja Nr 26/99  GŚ. III. 7632 – 16a/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
02 01 02
02 01 06
10 01 01
15 01 01
15 01 02
20 03 01
16 10 04
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
16
800
314
0,08
0,06
0,1
5 280
 
 
 
 
 
2. Stacja Paliw Kazimierz Gąsiorowski Olsztynek, ul. Jagiełły 5B
(decyzja Nr 18/99  GŚ. III. 7632 – 27/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160708*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Apteka mgr farm. Grażyna Dobrowolska Olsztynek, ul. Chopina 2
(decyzja Nr 16/99  GŚ. III. 7632 – 35/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Olsztynie
(decyzja Nr 2/99  GŚ. III. 7632 – 13/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160708*
200121*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,02
0,015
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Centrala Produktów Naftowych CPN S.A. Oddz. Olsztyn
(decyzja Nr 1/99  GŚ. III. 7632 – 8/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160708*
200121*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
4
0,005
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „INTERLAS” S.C. Nowa Wieś Ostródzka – Dębowa Góra 3a
    gm. Olsztynek                         (decyzja GŚ. III. 7632 – 55/99/2000) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160601*
130205*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,05
0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Baza Zaplecza Technicznego w Olsztynku, ul. Mrongowiusza
    44                                            (decyzja GŚ. III. 7644 – 2/15/2000/01) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130208*
130501*
160708*
160601*
200121*
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1,1
0,3
0,005
0,1
0,006
 
 
 
 
 
 
 
8. Stacja Paliw „HESSO” Witramowo 30, gm. Olsztynek
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/24/2000/01) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130502*
160708*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,975
0,034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. gm. Olsztynek
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/1/01) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
200121*
160601*
130208*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,01
0,05
0,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, ul. Górna 1
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/18/2000/01) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
200121*
130208*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,02
0,66
0,16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. „Tymbark” S. A. Oddz. Olsztynek, ul. Zielona 16
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/72/02/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu    1)
160213*
160601*
160107*
150202*
130208*
130113*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok   1)
0,2
0,5
0,5
0,5
3
3
 
 
 
 
 
 
Kod odpadu    2)
02 07 01
02 07 04
02 07 80
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 07
16 01 03
16 01 17
 
Ilość Mg/rok   2)
12 000
500
10 000
400
150
15
300
3
250
2,5
100
 
Kod odpadu    3)
17 01 01
17 04 07
17 09 04
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 09 01
19 09 99
 
 
 
 
Ilość Mg/rok   3)
200
100
5
50
60
200
0,6
25
 
 
 
 
12.AWAS – Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/29/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130501*
130502*
130503*
130506*
130507*
130508*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1
0,06
0,2
1,3
0,06
 
 
 
 
 
 
13. Rozdzielnia Gazu w Olsztynku, ul. Mrongowiusza 34
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/20/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
150110*
150202*
160213*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,1
0,01
0,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Zakład Remontowo – Budowlany „ALFIX” Jerzy Kostecki 16-006 Barszczewo 10
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/1/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170601*
170903*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
7,5
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe „TEMPEKS” w Poznaniu z up. Jeronimo Martins Dystrbucja 
      Sp. z o.o. w Poznaniu, Sklep „Biedronka” w Olsztynku, ul. Mrongowiusza 30
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/8/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Ferma Drobiu Platyny gm. Olsztynek
   (decyzja wydana przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ŚR/O.I. 6620/15/2002) – wytw.
 
Kod odpadu
160213*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Olsztyn S.A. Gutkowo 81D
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/23/01/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130110*
130205*
130113*
160708*
200121*
070104*
120109*
160601*
080411*
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,15
0,15
0,03
0,07
0,015
0,09
0,045
0,03
0,015
 
 
 
18. Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „Caro” Zamość, ul. Zamoyskiego 51
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/81/03/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170106*
170601*
170605*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
15
15
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Handel – Usługi „BAZI” K. Sadowski, W. Szymański
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/64/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130113*
130208*
160113*
160213*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,08
0,21
0,005
0,002
 
 
 
 
 
 
 
 
20. „BW – TECH” Beata Wasiak Płock, ul. Szczęsnego 25
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/49/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
050109*
130502*
130503*
150202*
160708*
170503*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
2,2
1,5
1,5
0,7
1,5
7,5
 
 
 
 
 
 
21. „ENCO” Sp. z o.o. Bielsk, ul. Wiatraczna 5
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/51/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
050109*
130502*
130503*
150202*
160708*
170503*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
2,2
1,5
7,5
0,3
7,5
7,5
 
 
 
 
 
 
22. ALGADER HOFMAN Sp. Z o.o. Warszawa, Wólczyńska 133/11B
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/48/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170601*
170605*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
37
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. „P.W. TAKO” Sp. z o.o. Tarnowskie Góry
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/39/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160708*
150202*
170106*
170503*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
4,5
0,15
1,5
3
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – handlowo – Usługowe „PETRO – SERVICE” Olsztyn, Gutkowo 54
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/03/04) – wytwarzanie i transport
 
Kod odpadu
130508*
150110*
150202*
160213*
160708*
160601*
 
Transport
160708*
130508*
150202*
 
Ilość Mg/rok
0,9
0,03
0,12
0,03
1,2
0,03
 
 
 
 
 
25. AWAS – Serwis Sp. z o.o. Warszawa, ul. Egejska 1/34
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/25/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130501*
130502*
130503*
130506*
130507*
130508*
130899*
190810*
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
150
90
120
30
120
180
60
30
 
 
 
 
26. „WOD – PRZEM” Toruń, ul. Sokola 34
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/21/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170601*
170605*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1,5
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT” w Warszawie, ul.
      Żurawia 27/7                         (decyzja GŚ. III. 7644 – 2/23/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170106*
170601*
170605*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
150
150
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Stacja Paliw nr 440 Olsztynek, ul. Ostródzka 11
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/22/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
150202*
160215*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
200
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Przedsiębiorstwo Rolne „Waplewo” Stanisław Kozdryk gm. Olsztynek
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/68/02/03) – wytwarzanie i odzysk
 
Kod odpadu
Wytwa-
rzanie
160601*
160213*
130205*
 
Odzysk
02 01 03
02 01 06
10 01 05
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,25
0,15
0,25
 
6500
7500
800
 
 
 
30. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o. Toruń, ul. Poznańska 152
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/68/55/03) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170601*
170605*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
120
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „ELTOR” S.A. Gdańsk,
      Trakt  Św. Wojciecha 223/225                     (decyzja GŚ. III. 7644 – 2/8/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
170204*
170410*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,015
3
0,07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o. Reguły, ul. Graniczna 6, Michałowice
(decyzja GŚ. III. 7644 – 2/17/04) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
170601*
170605*
150202*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
45
15
0,07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIASTO  I  GMINA  MIŁOMŁYN
 
1. PHU „ART. – MAR” Ubojnia Drobiu w Liwie gm. Miłomłyn
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 4/00) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
02 01 02
02 02 01
10 01 01
20 03 99
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1 500
18 000
10
12
 
 
 
 
 
 
 
 
2. „PAGED” S.A. Zakład w Ostródzie Oddz. w Miłomłynie
(decyzja wydana przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ROŚ.I.6620/14-1/2000) – wytw.
 
Kod odpadu
030201*
130111*
130205*
130208*
160601*
160606*
200121*
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
2,5
0,5
1
0,5
0,5
0,1
0,1
 
 
 
 
 
3. Apteka – Urszula Ceynowa, ul. Cicha w Miłomłynie
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 15/01) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
180106*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Metec” Sp. z o.o. w Miłomłynie ul. Ostródzka 3
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 21/01) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130205*
110105*
200121*
110202*
100503*
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,470
0,010
0,3
0,020
0,002
 
 
 
 
 
 
 
5. Nadleśnictwo Miłomłyn, ul. Nadleśna 9
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 24/03) – transport i wytwarzanie
 
Kod odpadu
20 03 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrz również Miasto Ostróda
 
GMINA  DĄBRÓWNO
 
1. Apteka „Eliksir” Dąbrówno, ul. Kościuszki 1
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 35/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zakład Górniczy Mosznica
(decyzja wydana przez Warmińsko–Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie OŚR/O.I.6620/26–2/2001)- wytw.
 
Kod odpadu
130208*
160601*
160708*
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1,3
0,2
0,05
0,015
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stacja Paliw nr 1040 w Dąbrównie, ul. Grunwaldzka
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 12/03) – wytwarzanie i zbieranie
 
Kod odpadu
150202*
160215*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,2
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zbieranie
150110*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. „ITALES” Samin 24A, gm Dąbrówno
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 15/04) – transport
 
Kod odpadu
19 08 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrz również Miasto Ostróda
 
GMINA  GRUNWALD
 
1. Boliński Holding Gospodarstwo Rolne i Gorzelnia Rolnicza w Dylewie gm. Grunwald
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 6/00) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130208*
02 07 80
10 01 01
16 10 04
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,5
24 000
70
7 000
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gorzelnia Rolnicza w Zybułtowie
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 9/01) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej Oddz. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Stębark
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 31/03) – transport
 
Kod odpadu
20 03 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrz również Miasto Ostróda
 
GMINA  ŁUKTA
 
1. Apteka „Panaceum” Beata Siemianowska Łukta, ul. Wąska 3A
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 31/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
180107*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie, ul. Zagrodowa 1
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 32/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
130205*
150202*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,01
0,18
0,01
0,08
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie, ul. Zagrodowa 1
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 33/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
15 01 01
17 04 07
19 08 01
17 01 02
10 01 13
06 05 02
20 03 01
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,5
5
7,2
3
18,2
666
36
 
 
 
 
 
4. Zakład Uboju Drobiu PPHU „PROSPER” w Komorowie gm. Łukta
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 49/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
130208*
190810*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,035
0,189
0,666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Marek i Iwona Szabłowscy Firma Indyków w Ramotach gm. Łukta
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 4/04) – transport i unieszkodliwianie
 
Kod odpadu
03 01 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrz również Miasto Ostróda
 
GMINA  OSTRÓDA
 
1.Lech Gizelbach Woryty 67 Ferma Drobiu w Tyrowie gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 11/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
02 01 06
02 01 02
15 01 01
15 01 02
16 10 04
10 01 01
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
800
12
0,6
3 720
25
 
 
 
 
 
 
2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „STALZŁOM” Ostróda – Kajkowo, ul. Bukowa 2 gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 20/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130208*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zakład Produkcyjno – Usługowy „HUMDREX” w Iławie, Zakład w Kajkowie nr 3 gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7632 – II – 38/99) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zakłady Mięsne MORLINY S.A., gm. Ostróda
(decyzja wydana przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ROŚ.I.6621/14/2000) – wytw.
 
Kod odpadu
160601*
160606*
200121*
130111*
130113*
160506*
02 01 06
02 02 03
02 02 04
02 02 99
10 01 15
 
Ilość Mg/rok
15
0,3
1
7
0,15
3000
26000
6750
1200
2219
 
Kod odpadu
150202*
15 02 03
15 01 02
15 01 03
16 01 03
16 05 09
15 01 01
15 01 02
15 01 04
03 01 05
20 03 03
 
Ilość Mg/rok
0,03
4,01
44
110
25
0,5
180
4
10
25
7,5
 
Kod odpadu
20 03 01
17 01 01
17 01 02
17 01 82
17 04 02
17 04 01
17 04 05
17 04 07
17 05 06
19 09 01
 
 
Ilość Mg/rok
1100
150
50
10
30
2
600
15
25
1,5
 
 
5. „PAGED” S.A. Zakład w Samborowie gm. Ostróda
(decyzja wydana przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie OŚR.I.6620/27/2000) – wytw.
 
Kod odpadu
130111*
130205*
130208*
160601*
160606*
200121*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,5
0,4
0,5
0,1
0,1
0,15
 
 
 
 
 
 
6. PUH Transport – Morliny Sp. z o.o. Morliny 15  gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 25/00) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
130113*
130204*
160601*
160606*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,02
40
0,7
0,07
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Stacja Radiowa w Wysokiej Wsi gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 41/02) – wytwarzanie
 
Kod odpadu
160213*
130208*
160107*
160115*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0.015
0,015
0,001
0,02
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Zakład Produkcyjno – Doświadczalny „BAŁCYNY” Sp. z o.o. gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 65/02) – wytwarzanie i transport
 
Kod odpadu
130208*
150202*
160213*
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
6,5
0,15
0,015
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
transport
02 01 10
15 01 02
16 01 03
19 08 01
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PPHU „STALZŁOM” Urszula i Stanisław Cichewicz w Kajkowie gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 4/03) – wytwarzanie, transport, zbieranie, odzysk
 
Kod odpadu
130111*
130112*
130206*
130207*
160107*
16 01 12
160113*
160601*
160213*
16 01 03
16 01 19
 
Ilość Mg/rok
0,2
0,6
0,4
0,4
0,3
0,4
0,1
20
0,1
1,5
1
 
Kod odpadu
16 01 20
 
Odzysk
16 01 03
16 01 17
16 01 20
16 01 19
 
Zbieranie
transport
10 02 10
10 02 80
 
Ilość Mg/rok
1
 
0,5
10
0,2
0,2
 
 
 
 
Kod odpadu
12 01 01
12 01 03
15 01 04
17 04 01
17 04 02
17 04 05
16 01 06
160104*
160601*
 
 
 
10. Stacja Paliw nr 4009 w Idzbarku gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 11/03) – wytwarzanie i zbieranie
 
Kod odpadu
150202*
160215*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,2
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zbieranie
150110*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.Tartak Samborowo, ul. Przemysłowa 1 gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 16/03) – transport
 
Kod odpadu
10 01 03
20 03 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Zbigniew Szymański Zakład Utrzymania, Konserwacji Zieleni w Kajowie, ul. Ogrodowa 7 gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 26/03) – transport
Kod odpadu
20 03 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 31/03) – wytwarzanie, transport i odzysk
Kod odpadu    1)
 
 
 
 
wytw.
160507*
160508*
16 05 09
160601*
16 06 05
160213*
16 01 03
150110*
15 02 03
150202*
Ilość Mg/rok   1)
0,01
0,01
0,01
0,2
0,2
0,08
0,1
0,01
0,02
0,015
Kod odpadu    2)
15 02 03
17 01 01
17 01 02
17 04 07
17 01 82
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 99
130208*
Ilość Mg/rok   2)
0,09
10
6
16
5
30
300
4380
10
0,08
Kod odpadu    3)
140603*
150202*
150202*
15 02 03
160601*
16 06 05
160213*
130208*
140603*
150202*
Ilość Mg/rok   3)
0,06
0,1
0,07
0,01
0,08
0,01
0,01
0,01
0,005
0,01
Kod odpadu    4)
15 02 03
160601*
16 06 05
160213*
19 09 01
130208*
130208*
140603*
150202*
15 02 03
Ilość Mg/rok   4)
0,03
0,04
0,02
0,02
50
0,02
1,5
0,005
0,02
0,03
Kod odpadu    5)
160601*
16 06 05
160213*
19 08 01
20 03 06
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok   5)
0,08
0,02
0,04
30
400
 
 
 
 
 
Kod odpadu
transport
17 04 07
19 08 05
20 03 06
 
 
 
 
 
 
 
Kod odpadu
odzysk
17 01 01
17 01 02
19 08 99
19 09 01
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
10
6
10
50
 
 
 
 
 
 
14. PPHU Lichtajny gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 37/03) – wytwarzanie i transport
Kod odpadu
12 01 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. „HYDROGEOTECHNIKA” w Kielcach, ul. Ściegiennego 262A, Stacja Paliw w m. Grabin gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 26/04) – wytwarzanie
Kod odpadu
061302*
130506*
170503*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,2
1
2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Piotr Misior Wirwajdy 17/4, gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 8/04) – zbieranie i transport
Kod odpadu
15 01 01
15 01 07
15 01 09
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
 
17. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „ŁUKOSZ” Lubajny 45, gm. Ostróda
(decyzja RLŚ – 7644 – II –  /04) – wytwarzanie
Kod odpadu
02 02 02
02 02 03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1 400
1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrz również Miasto Ostróda
GMINA  MAŁDYTY
1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Iławie, Wytwórnia Mas Bitumicznych w Małdytach
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 16/00) – wytwarzanie
Kod odpadu
070103*
130111*
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,05
0,06
0,006
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Stacja Paliw „ORLEN” S.A. w Małdytach
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 28/02) – zbieranie
Kod odpadu
160601*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stacja Paliw nr 307 w Małdytach
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 10/03) – wytwarzanie i zbieranie
Kod odpadu
150202*
160215*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,2
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zbieranie
150110*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bronisław Ciereszko Małdyty, ul. Ogrodowa 3
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 44/03) – transport
Kod odpadu
20 03 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. „EKO – ZOO” Sp. z o.o. w Małdytach, ul. Zamkowa 8/2
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 30/04) – wytwarzanie
Kod odpadu
130208*
160213*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,1
0,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. „EKO – ZOO” Sp. z o.o. w Małdytach, ul. Zamkowa 8/2
(decyzja RLŚ – 7644 – II – 14/04) – odzysk
Kod odpadu
03 01 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
300 m3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrz również Miasto Ostróda
GMINA  JONKOWO
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo – Usługowe „GIERA” w Jonkowie, ul. Lipowa 49a
(decyzja GŚ.III.7644 – 2/16/01) – wytwarzanie
Kod odpadu
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zakład Stolarki Budowlanej Sp. z o.o. Giedajty 23C, gm. Jonkowo
(decyzja wydana przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie OŚR/O.I.6620/38/2001) – wytw.
Kod odpadu
160601*
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,08
0,004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. „ORLEN” Transport Olsztyn Sp. z o.o. Gutkowo 54, gm. Jonkowo
(decyzja GŚ.III.7644 – 2/62/02) – wytwarzanie
Kod odpadu
130206*
160601*
160602*
150202*
150110*
160107*
160213*
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1
0,7
0,2
0,05
0,1
0,03
 
 
 
 
4. Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Olsztyn, ul. Jarocka 21
(decyzja GŚ.III.7644 – 2/53/02) – wytwarzanie, odzysk i transport
Kod odpadu
140604*
130205*
200121*
160601*
Odzysk,
transport
170106*
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,2
0,8
0,2
0,2
500
 
 
 
 
 
5. Wytwórnia Elementów Betonowych w Gutkowie, gm. Jonkowo – PUDIZ Sp. z o.o. w Olsztynie
(decyzja GŚ.III.7644 – 2/37/02) – wytwarzanie
Kod odpadu
200121*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Zakłady Metalowe „ERKO” R. Pętlak Sp. jawna Bracia Pętlak, Jonkowo, ul. Ks. Jana Hanowskiego 7
(decyzja GŚ.III.7644 – 2/4/03) – wytwarzanie
Kod odpadu
130205*
120109*
160107*
110109*
110111*
200121*
160601* - 160606*
150202*
 
 
Ilość Mg/rok
0,27
0,15
0,02
0,1
0,3
0,005
0,003
0,1
 
 
7. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock, ul. Chemików 7, Baza Magazynowa nr 61 w Gutkowie
(decyzja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ŚR.I.6620/02/2003/04) – wytw.
Kod odpadu
150202*
160215*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,3
0,05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PPHU „REMIX” S.C. Bożena Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski Giedajty 23B, gm. Jonkowo
(decyzja GŚ.III.7644 – 2/38/03) – odzysk (R 1)
Kod odpadu
03 01 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. „ORLEN” Laboratorium Sp. z o.o. Płock, ul. Bielska 1, Regionalne Laboratorium w Olsztynie, Gutkowo 54
(decyzja GŚ.III.7644 – 2/3/04) – wytwarzanie
Kod odpadu
130205*
130703*
150110*
150202*
060404*
160215*
160506*
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,01
0,2
0,01
0,01
0,001
0,01
0,01
 
 
 
 
10. „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o. Kielce, ul. Ściegiennego 262 A
(decyzja GŚ.III.7644 – 2/7/04) – wytwarzanie
Kod odpadu
020108*
061302*
150202*
170106*
170503*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
30
0,01
0,01
10
170
 
 
 
 
 
 
Patrz również Miasto Olsztynek
 
 
Ogółem od 1999 roku do mniej więcej połowy 2004 roku uzyskało decyzję administracyjną na wytwarzanie, zbieranie, transport, zagospodarowywanie odpadów 170 podmiotów gospodarczych. Części z nich, na podstawie art. 35.1. Ustawy z dnia 27.07.2001. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw są obowiązani uzyskać odpowiednio ponownie pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, o których mowa w ustawie o odpadach, do dnia wygaśnięcia ważności decyzji wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, nie później jednak niż do dnia 30.06.2004 r.
Ilości wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów, określonych w decyzjach administracyjnych i przedstawionych w tabeli powyżej, stanowią wartości maksymalne (dopuszczalne) teoretyczne, które mogą być wytwarzane, a więc są to wartości które mogą w stopniu znaczącym różnić się od wartości rzeczywistych. Na podstawie wydanych decyzji ilości odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach przedstawiono w tabeli III.15., zamieszczonej poniżej.
 
47
 
Tab. III.15. Ilości odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach według
                   wydanych w latach 1999 – 2004 decyzji administracyjnych
 
Grupa i podgrupa odpadów
 
 *)
 
 
Miasto
Ostróda
Miasto
Lubawa
1
2
3
4
5
 
 
 
02
 
02 01
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa
i rybołówstwa
 
91
 
 
02 02
Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 
 
 
02 07
Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych
(z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
 
 
 
03
03 01
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
1,56
17 580
 
03 02
Odpady powstające przy konserwacji drewna
 
 
 
05
05 01
Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
 
 
 
 
06
 
06 04
Odpady zawierające odpady inne niż wymienione w 06 03
 
10
 
06 05
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 
 
 
06 13
Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
0,04
 
 
07
07 01
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
 
 
 
 
 
08
08 01
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb
i lakierów
 
81,16
 
205,6
 
08 03
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
0,15
0,5
 
08 04
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw
(w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
 
 
477
 
09
09 01
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
8,105
 
 
 
10
10 01
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw
(z wyłączeniem grupy 19)
 
5 797,28
 
70,2
 
10 05
Odpady z hutnictwa cynku
 
 
 
 
11
11 01
Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
 
 
 
11 02
Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
 
 
 
 
12
12 01
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 
110,55
 
323,07
 
12 03
Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
7,2
1,2
 
 
 
13
13 01
Odpadowe oleje hydrauliczne
2,68
0,41
 
13 02
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
22,995
1,409
 
13 03
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
0,1
 
 
13 05
Odpady z odwadniania olejów w separatorach
5 055,065
 
 
13 08
Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
401,08
 
 
14
14 06
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach 
 
0,68
 
 
15
15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 
0,98
 
380,8
 
15 02
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
38,717
8,8
 
 
 
16
16 01
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
(z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
 
8,14
 
0,5
 
16 02
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
6,2
0,52
 
16 05
Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
 
 
 
16 06
Baterie i akumulatory
16,095
2,18
 
16 07
Odpady z oczyszczania zbiorników magazynowych, cystern transportowych
i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
 
1 826,3
 
 
16 10
Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
16 80
Odpady różne
0,05
 
 
 
 
 
 
17
17 01
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 
2 038
 
25
 
17 02
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
1 615,3
 
 
17 03
Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
50,5
 
 
17 04
Odpady oraz złomy metaliczne oraz stopów metali
3 497,1
51,6
 
17 05
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 
18 032
 
 
17 06
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
1 111,5
 
 
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
1
2,6
 
18
18 01
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
17,219
0,005
 
 
 
 
19
19 01
Odpady z termicznego przekształcania odpadów
 
80
 
19 08
Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
6
2
 
19 09
Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
0,1
 
 
19 11
Odpady z regeneracji olejów
30
 
 
19 12
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
 
27,7
 
 
19 13
Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
2
 
 
 
20
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 15 01)
 
1,08
 
11,38
 
20 02
Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy)
 
3
 
20 03
Inne odpady komunalne
268,8
533
 
RAZEM:
40174,43
19770,77
 
 
*) 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
               przetwórstwa żywności
    03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
    05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
    06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
    07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
    08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów emalii
              ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
    09 – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
    10 – Odpady z procesów termicznych
    11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów
              hydrometalurgii metali nieżelaznych
    12 – Odpady z kształtowania oraz z fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
              sztucznych
    13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
    14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
    15 – Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne
              nieujęte w innych grupach
    16 – Odpady nieujęte w innych grupach
    17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
              (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
    18 – Odpady medyczne i weterynaryjne
    19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z
              uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
    20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 
 
 
 
49
Ilości odpadów wytwarzanych i zbieranych przez podmioty gospodarcze, wykazane w formularzach do sporządzania i przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, przedstawiono w tabeli III.16. poniżej.
Tab. III.16. Ilości odpadów wytwarzanych, wykazanych w formularzach do Urzędu       
                   Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
                   za rok sprawozdawczy 2002 i 2003.
MIASTO  OSTRÓDA
Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. Warszawa, Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego Ostróda,
     ul. 11 Listopada 26                                     2003 rok - wytwarzanie
Kod odpadu
08 01 17
160708*
17 04 02
17 04 01
17 04 05
130208*
130899*
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
9,9
5,81
0,242
0,085
1 915,8
14,001
10,43
 
 
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ostróda, ul. Piłsudskiego 21
  2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
160601*
160506*
200121*
10 01 01
150203*
17 01 07
17 04 05
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,148
0,004
0,03
4 334
1
2
13
 
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
130208*
17 04 05
17 01 07
15 02 03
20 03 01
16 06 04
160213*
10 01 01
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,32
6,8
8
1
11
0,012
0,025
5 095,1
 
 
 
Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie, ul. Słowackiego 24
 2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
160601*
160107*
200121*
130205*
130502*
15 02 03
19 11 06
12 01 01
12 01 03
12 01 21
03 01 05
Ilość Mg/rok
0,1
0,1
0,048
3,748
0,8
1,1
12,7
85,5
0,8
3,1
0,7
Kod odpadu
20 03 01
20 03 03
17 01 07
17 04 02
17 04 05
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
2,7
3,4
9,5
2,6
116,8
 
 
 
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
03 01 05
12 01 01
12 01 03
120118*
130205*
130502*
15 02 03
160107*
160213*
160601*
17 01 07
Ilość Mg/rok
0,6
68,9
1
3,9
3,2
0,8
1
0,74
0,032
0,1
11,1
Kod odpadu
17 04 02
17 04 05
19 11 06
20 03 01
20 03 03
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
3,7
43,3
2,6
10,2
7
 
 
 
 
 
 
„Mc Donald’s” w Ostródzie, ul. Przemysłowa 4
 2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
200121*
15 01 01
19 08 09
02 03 04
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,04
5,29
0,7
2,87
 
 
 
 
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
15 01 01
19 08 09
02 03 04
160213*
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
7,4
0,3
3,5
0,028
 
 
 
 
 
 
 
 Jeronimo Martins Dystrybucja, Sklepy „Biedronka”w Ostródzie, ul. Stapińskiego 31 i Grunwaldzka 41
 2003 rok - wytwarzanie
Kod odpadu
15 01 01
15 01 02
160213*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
28,026
2,594
0,02
 
 
 
 
 
 
 
 
„INDYK – MAZUY” Stanisław Tyszkowski w Ostródzie, ul. Gizewiusza 32
 2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
130208*
160601*
16 01 03
02 02 99
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
2,51
0,122
4
22,5
 
 
 
 
 
 
 
„Społem - Zatoka” Ostróda S.A. ul. Jana Pawła II nr 3
 2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
10 01 01
130205*
15 01 01
15 01 02
150202*
160213*
17 04 07
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
2
0,072
14,2
0,7
0,004
0,038
0,3
 
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
15 01 01
15 01 02
160213*
17 04 02
17 04 07
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
19,9
0,7
0,068
4,4
2,9
 
 
 
 
 
 
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, ul. Wł. Jagiełły 1
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
090101*
090104*
090107*
180102*
180103*
180182*
160213*
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,51
0,51
0,005
0,329
12,763
0,53
0,032
 
 
 
 
Janusz Ruszczak Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, Surowce Wtórne – Transport Ciężarowy Ostróda,
      ul. Olsztyńska 20                                      2002 rok – zbieranie i transport
Kod odpadu
15 01 01
15 01 02
16 01 17
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
451,31
1,94
1 113,13
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 rok – zbieranie
Kod odpadu
15 01 01
16 01 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
210,685
768,842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” w Ostródzie, ul. Nadrzeczna 5
  2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
130208*
15 02 03
160107*
12 01 02
16 01 03
160601*
17 04 05
20 01 01
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,628
0,072
0,012
0,095
0,16
0,14
0,105
0,18
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
15 01 05
130205*
15 02 03
16 01 03
150202*
20 01 01
17 04 05
16 06 04
130205*
20 01 03
160107*
Ilość Mg/rok    
0,012
0,22
0,01
0,35
0,11
0,1
38,33
0,001
0,28
1,76
0,05
„MEBELUX” Ostróda, ul. Przemysłowa 9, Zakład ul. Plebiscytowa 3
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
10 02 03
08 04 14
160213*
03 01 05
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,028
0,014
0,008
0,37
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostródzie, ul. Garnizonowa 14
2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
07 02 99
12 01 02
130205*
130205*
15 01 01
15 01 06
15 02 03
16 01 03
160104*
16 01 06
160107*
Ilość Mg/rok    
0,1
0,1
0,15
2,75
2
3
0,1
7,7
2,9
4
0,32
Kod odpadu     
16 01 20
160121*
19 08 02
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,6
0,044
0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
160601*
16 01 06
17 04 05
130205*
160213*
15 02 03
160107*
16 01 20
07 02 99
16 01 03
15 01 01
Ilość Mg/rok    
2,1
3,5
7,5
2,4
0,055
0,08
0,32
0,3
0,2
10,5
2
Kod odpadu     
19 08 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja Paliw BP Mazury w Ostródzie, ul. Przemysłowa 2
2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
130508*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok     
0,009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surowce Wtórne Ostróda Recykling Edyta Jaskółowska Ostróda, ul Jaracza 12/4
2003 rok – zbieranie
Kod odpadu     
15 01 01
15 01 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,4
3,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostka Wojskowa 1954 Ostróda, ul. Grunwaldzka 17
2003 rok – wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk
Kod odpadu      1)
Wytwa-
rzanie
130208*
130502*
140604*
150202*
16 01 15
17 01 01
17 02 01
17 04 07
170601*
18 01 04
Ilość Mg/rok     1)
3,84
29,4
0,16
0,255
1,555
2,8
3,522
14,454
5,85
0,047
Kod odpadu      2)
20 01 08
160213*
10 01 01
zbieranie
130208*
140604*
150202*
17 04 07
160213*
 
 
Ilość Mg/rok     2)
140,45
0,089
175,83
0,18
0,16
0,305
20,823
0,015
 
 
Kod odpadu      3)
Odzysk
R 14
10 01 01
17 01 01
17 02 01
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok     3)
175,83
2,8
3,522
 
 
 
 
 
 
 
MIASTO  LUBAWA
Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” S.A. w Lubawie, ul. Dworcowa 1
 2002 rok – wytwarzanie i odzysk                                               
Kod odpadu     
04 02 09
15 01 01
15 01 02
160213*
 
 
 
 
Odzysk
R 14
15 01 01
 
Ilość Mg/rok    
37,5
0,8
0,1
0,135
 
 
 
 
0,3
 
 2003 rok – wytwarzanie i odzysk
Kod odpadu     
04 02 09
15 01 01
15 01 02
160213*
 
 
 
 
Odzysk
R 14
15 01 01
 
Ilość Mg/rok    
20
0,9
0,2
0,115
 
 
 
 
0,3
 
INTEK Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Grunwaldzka 18
2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
17 04 05
12 01 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
58,95
13,23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Toruńska 18
 2002 rok – wytwarzanie                                                
Kod odpadu     
19 08 05
19 08 02
10 01 01
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
110,1
29
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „ROLNIK” Lubawa, ul. Towarowa 5
 2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
15 01 01
15 01 02
160213
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
0,4
0,1
0,015
 
 
 
 
 
 
 
 
Spółdzielnia Mleczarska w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3
2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
15 01 02
17 04 05
130208*
160601*
20 03 01
16 01 03
10 01 01
200121*
 
 
 
Ilość Mg/rok    
3,5
13,56
1,925
0,377
81,89
1,73
161,82
0,0475
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
15 01 02
17 04 05
130208*
160601*
20 03 01
16 01 03
10 01 01
160213*
 
 
 
Ilość Mg/rok    
3,04
15,1
1,89
0,304
45,72
0,9
152,46
0,03193
 
 
 
„Swedwood Poland” S.A. Oddział w Lubawie, ul. Borek 3
2002 rok - wytwarzanie i unieszkodliwianie
Kod odpadu     
03 01 05
03 01 99
080111*
08 01 12
08 01 16
08 01 18
08 03 18
08 04 14
120109*
130110*
15 01 01
Ilość Mg/rok    
10 349,7
49,8
7,88
7,2
2,1
43,3
0,0
100,6
1,405
0,8
185,7
Kod odpadu     
15 01 02
15 01 04
150202*
15 02 03
160213*
160601*
17 04 05
170901*
19 01 12
19 01 16
20 01 01
Ilość Mg/rok    
30,9
36,2
0,21
6
0,13
0,08
2,6
0,318
18,1
15,4
0,7
Kod odpadu     
20 03 01
 
Odzysk i  (D 10)
unieszkodliwianie
03 01 05
08 01 16
08 01 18
08 04 14
 
 
 
Ilość Mg/rok    
400,6
 
5 519,8
2,1
43,3
66,8
 
 
 
2003 rok – wytwarzanie i unieszkodliwianie
Kod odpadu     
03 01 05
03 01 99
08 01 11
08 01 12
08 01 16
08 01 18
08 03 18
08 04 10
08 04 14
120109*
130110*
Ilość Mg/rok    
14 186,6
52
10,8
7,2
2,3
43
0,0
54,6
52,5
0,3
0,37
Kod odpadu     
15 01 01
15 01 02
15 01 04
150202*
15 02 03
160213*
160601*
17 04 05
170901*
19 01 12
19 01 16
Ilość Mg/rok    
242
52
56,9
0,19
6
0,1
0,02
2,2
0,11
19,2
25,1
Kod odpadu     
20 01 01
20 03 01
 
Odzysk i  (D 10)
unieszkodliwianie
03 01 05
08 01 16
08 01 18
08 04 14
 
 
Ilość Mg/rok    
1,2
465,1
 
5 409,6
2,3
43
52,5
 
 
Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu Sklep „Biedronka” w Lubawie, ul Kopernika 65
2003 rok – wytwarzanie                                                 
Kod odpadu     
15 01 01
15 01 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
14,063
1,277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Elrom” Sp. z o.o. w Warszawie Oddz. w Lubawie, ul. 19 Stycznia 25A
2002 rok – wytwarzanie                                               
Kod odpadu     
03 01 05
03 01 99
170901*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
114,9
7,8
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
„Szynaka – Meble” Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Dworcowa 20
 2002 rok – wytwarzanie                                               
Kod odpadu     
03 01 05
15 01 01
15 01 02
20 03 01
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
3 130
2,49
2,1
23,8
 
 
 
 
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu     
03 01 05
15 01 01
15 01 02
20 03 01
200121*
150202*
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok    
3 130
2,49
2,1
23,8
0,1
0,5
 
 
 
 
 
MIASTO  I  GMINA  OLSZTYNEK
CZYSTON 2 s.c. Sudwa 16a, gm. Olsztynek
 2002 rok – zbieranie
Kod odpadu
15 01 04
17 04 01
17 04 01
17 04 04
17 04 03
17 04 05
17 04 07
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
53,314
22,89
61,418
1,362
0,307
143,12
15,794
 
 
 
 
Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna w Olsztynku, ul. Mrongowiusza 30
2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
15 01 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provimi Polska Olsztynek Sp. z o.o. ul. Mierkowska 1
 2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
15 01 01
15 01 02
20 03 01
16 01 03
130203*
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
7,43
10,44
56,66
1,05
0,31
 
 
 
 
 
 
GMINA  ŁUKTA
Zakład Uboju Drobiu PPHU „PROSPER” Łukta, ul. Warmińska 14a
2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
02 02 02
02 02 81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
3 043,31
9,66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
02 01 02
02 02 81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
4 122,62
127,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMINA  OSTRÓDA
Zakłady Mięsne Morliny S.A.
2002 rok – wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie
Kod odpadu
1301*
02 02
02 01
02 02
15 01
15 01
17 04
15 01
17 01
2001*
1606*
Ilość Mg/rok
3,96
9 090,02
1 534,44
2 369,47
2,03
64,28
44,76
3,5
3,5
0,3192
9,88
 2003 rok – wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie
Kod odpadu
130113*
02 02 03
02 01 81
02 02 04
15 01 03
15 01 01
17 04 05
15 01 02
160213*
160601*
16 01 03
Ilość Mg/rok
2,894
7 711
1 288,5
1 840,4
44,7
144,8
157,8
6
0,232
8,22
0,4
Kod odpadu
17 04 07
17 04 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,4
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „STALZŁOM” Ostróda – Kajkowo, ul. Bukowa 2 gm. Ostróda
2002 rok – wytwarzanie i zbieranie
Kod odpadu
Wytwa-
rzanie
160601*
130208*
16 01 03
16 01 06
20 03 01
 
Zbierane
15 01 04
17 04 05
 
Ilość Mg/rok
0,8
0,517
1
267,78
5,76
 
348,44
15 244,7
 
PUH Transport – Morliny Sp. z o.o. Morliny 15  gm. Ostróda
2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
130205*
13 02 03
160107*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
1,6
0,4
0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
130205*
15 02 03
160107*
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
2,5
1,6
0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja Radiowa w Wysokiej Wsi gm. Ostróda
     2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
17 04 02
17 04 05
17 04 01
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,605
4,796
0,192
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja Paliw nr 4009 w Idzbarku gm. Ostróda
 2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
130502*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
10,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Tyrowo, gm. Ostróda
2003 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
19 08 01
19 08 05
19 08 02
19 09 01
20 03 06
16 01 03
20 01 36
17 04 07
20 03 01
130208*
200121*
Ilość Mg/rok
14 44
5 873,23
53,9
19
156,66
0,28
0,05
28,91
23,74
1,16
0,08
Kod odpadu
160601*
160508*
160508*
160506*
15 01 10
13 05 06
 
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,19
0,01
0,01
0,001
0,014
0,5
 
 
 
 
 
GMINA  JONKOWO
ERKO Sp. J. Jonkowo, ul. Hanowskiego 7
2002 rok – wytwarzanie
Kod odpadu
110109*
110111*
120109*
12 01 01
130205*
15 01 02
15 01 01
 
 
 
 
Ilość Mg/rok
0,4
1,8
0,4
9,28
0,176
0,18
0,57
 
 
 
 
 
 
Ilości wytwarzanych i zbieranych poszczególnych rodzajów odpadów, wykazanych w formularzach do sporządzania i przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie „zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów”, w sposób znaczny odbiegają od stanu wykazanego w decyzjach administracyjnych, zarówno pod względem ilości jak i rodzajów odpadów. Na podstawie przesłanych do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie formularzy zbiorczego zestawienia danych określono w tabeli III.17., zamieszczonej poniżej, ilości odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53
Tab. III.17. Ilości odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach według danych
                   wykazanych w formularzach dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
                   Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za rok sprawozdawczy 2002 i 2003
 
Grupa i podgrupa odpadów
 
  *)
 
Miasto
Ostróda
Miasto
Lubawa
2002 r
2003 r
2002 r
2003 r
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
02
 
02 01
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
 
 
 
 
02 02
Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
22,5
 
 
 
02 03
Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży oraz produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy
(z wyłączeniem 02 07)
 
 
2,87
 
 
3,5
 
 
03
03 01
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
0,7
0,97
13 652,2
17 368,6
04
04 02
Odpady z przemysłu tekstylnego
 
 
37,5
20
07
07 02
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
0,1
0,2
 
 
 
08
08 01
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
 
9,9
60,5
63,3
08 04
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
 
0,01
100,6
107,1
09
09 01
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 
1,03
 
 
 
10
10 01
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw
(z wyłączeniem grupy 19)
4 336
5 270,9
163,8
152,5
10 02
Odpady z hutnictwa żelaza i stali
 
0,03
 
 
11
11 01
Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
 
 
 
 
12
12 01
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
89,6
73,8
1,4
13,5
 
 
13
13 01
Odpadowe oleje hydrauliczne
 
 
0,8
0,4
13 02
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
9,86
24,44
2,24
1,89
13 05
Odpady z odwadniania olejów w separatorach
0,8
30,21
 
 
13 08
Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
 
10,43
 
 
14
14 06
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach 
 
0,32
 
 
 
15
15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
478,4
275,2
431,5
375,0
15 02
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
2,28
2,76
6,21
6,69
 
 
 
16
16 01
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
(z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
 
1 132,9
 
784,7
 
2,8
 
0,9
16 02
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
0,04
0,37
0,28
0,25
16 05
Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
 
0,004
 
 
16 06
Baterie i akumulatory
0,61
2,11
0,46
0,32
16 07
Odpady z oczyszczania zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
 
5,81
 
 
54
1
2
3
4
5
6
7
 
 
17
17 01
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
11,5
21,9
 
 
17 02
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 
3,52
 
 
17 04
Odpady oraz złomy metaliczne oraz stopów metali
132,8
2 058,3
261,1
76,3
17 06
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 
5,85
 
 
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
 
 
 
0,11
18
18 01
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
 
13,67
 
 
 
19
19 01
Odpady z termicznego przekształcania odpadów
 
 
33,5
44,3
19 08
Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
1,1
0,7
139,1
 
19 09
Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 
 
 
 
19 11
Odpady z regeneracji olejów
12,7
2,6
 
 
 
20
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 15 01)
0,3
142,3
0,75
1,3
20 03
Inne odpady komunalne
6,1
28,2
562,95
534,62
RAZEM:
6 241,16
8 773,73
15 457,7
18 767,1
 
*) 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
               przetwórstwa żywności
    03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
    04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
    07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
    08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów emalii
              ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
    09 – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
    10 – Odpady z procesów termicznych
    11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów
              hydrometalurgii metali nieżelaznych
    12 – Odpady z kształtowania oraz z fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
              sztucznych
    13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
    14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
    15 – Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne
              nieujęte w innych grupach
    16 – Odpady nieujęte w innych grupach
    17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
              (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
    18 – Odpady medyczne i weterynaryjne
    19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z
              uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
    20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55
Stan ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów na podstawie danych charakterystycznych, zamieszczonych w tabelach III.14. ÷ III.17. jest niepełny i odbiega od rzeczywistego z następujących względów:
–         istnieją podmioty gospodarcze nie posiadające wymaganych uzgodnień dotyczących gospodarki odpadami, nie dopełniające formalnych obowiązków w zakresie informowania, powiadamiania o wytwarzanych odpadach i nieujętych w powyższych wykazach;
–         wpisywane we wnioskach i decyzjach urzędowych ilości poszczególnych rodzajów odpadów stanowią wartości maksymalne (dopuszczalne), które są zawyżone i często nie odzwierciedlają stanu aktualnego;
–         istnieje szereg podmiotów gospodarczych ukrywających z różnych względów dane o ilościach wytwarzanych odpadów, dane w wielu przypadkach są zaniżane, a nawet ukrywany jest sam fakt wytwarzania odpadów.
Zgodnie z opracowanym wykazem informującym o ilości odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, które złożyły informację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (tab. III.17.), największą ilość w kolejności stanowią odpady z grupy:
–         02, tj. z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (16 072,3 Mg w roku 2002 i 15 093,5 Mg w roku 2003), a wśród nich odpady z podgrupy 02 02, tj. odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (14 535,0 Mg w roku 2002 i 9 678,9 Mg w roku 2003);
–         03, tj. z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – z podgrupy 03 01, tj. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli (13 652,9 Mg w roku 2002 i 17 369,6 Mg w roku 2003);
–         17, tj. z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a wśród nich przede wszystkim odpady z podgrupy 17 04, tj. odpady oraz złomy metaliczne oraz stopów metali (15 928,3 Mg w roku 2002 i 2 327,4 Mg w roku 2003);
–         10, tj. odpady z procesów termicznych – z podgrupy 10 01, tj. odpady z energetyczne- go spalania paliw (4 499,8 Mg w roku 2002 i 5 423,4 Mg w roku 2003).
Zgodnie z tym wykazem, ogólna ilość odpadów wytworzonych wyniosła:
–         w roku 2002 – 54 229,0 Mg
–         w roku 2003 – 50 618,6 Mg.
Znamienne jest, że odpady w tej ilości pochodzą tylko od 35 podmiotów gospodarczych (taka liczba podmiotów znajduje się w wykazie podmiotów składających informację do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – tab. III.16.). Około 90% ilości wykazanych odpadów jest wykorzystywanych gospodarczo. Odpady z przemysłu, które nie są zagospodarowywane, składowane są głównie na składowiskach komunalnych. Największymi wytwórcami odpadów są Zakłady Mięsne MORLINY, które wytworzyły odpady w ilości 13 126,16 Mg w roku 2002 i 11 205,44 Mg w roku 2003, oraz Swedwood Poland S.A. w Lubawie, które wytworzyły odpady w ilości 11 259,72 Mg w roku 2002 i 15 279,79 Mg w roku 2003.
 
2.2. Podstawowe rodzaje odpadów, odzysk i unieszkodliwianie
 
Poniżej krótko scharakteryzowano podstawowe rodzaje odpadów powstających w sektorze gospodarczym. Podstawową grupę odpadów w sektorze gospodarczym stanowią odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności oraz odpady z przetwórstwa drewna i produkcji mebli.
 
56
2.2.1. Odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności
 
Wśród tej grupy największą ilość stanowią odpady:
-         z rolnictwa (odchody zwierzęce),
-         z przemysłu mięsnego,
-         z przemysłu mleczarskiego,
-         z przemysłu owocowo – warzywnego,
-         z przemysłu gorzelnianego.
Odpady z rolnictwa
Najliczniejsze są odpady pochodzące z chowu i hodowli zwierząt (odchody zwierząt, padłe zwierzęta). Liczbę zwierząt hodowlanych w każdej gminie przedstawiono w tabeli III.18.
Tab. III.18. Chów i hodowla zwierząt na terenie gmin (dane 2002 r).

Teren

Zwierzęta – ilość sztuk
Bydło
trzoda chlewna
owce
konie
drób
kozy
Miasto Ostróda
39
403
 
9
20 000
 
Miasto Lubawa
227
6 812
50
5
50 000
 
Miasto i Gmina Olsztynek
1 046
2 640
90
175
31 393
 
Miasto i Gmina Miłomłyn
2 468
683
16
110
77 984
65
Gmina Dąbrówno
1 120
8 125
72
108
159 060
 
Gmina Grunwald
1 983
5 297
 
110
50 000
 
Gmina Łukta
907
4 469
226
126
124 294
 
Gmina Ostróda
3 708
15 714
249
203
633 415
 
Gmina Małdyty
4 153
4 698
20
237
91 721
 
Gmina Jonkowo
2 685
1 755
384
221
279 991
 
RAZEM:
18 336
50 596
1 107
1 304
1 517 858
 
 
Do niedawna zagospodarowanie odpadów z chowu i hodowli zwierząt było bardzo proste, bowiem część z nich (odchody) trafiały na powrót do rolnictwa w charakterze nawozu organicznego, zaś pozostałe odpady z produkcji trafiały do wyspecjalizowanych zakładów z przeznaczeniem na dodatki paszowe.
O ile postępowanie z odchodami się nie zmieniło, to problemem stały się odpady tkanki zwierzęcej, szczególnie bydła. Pojawienie się BSE spowodowało, że każdą sztukę od 24 miesiąca życia trzeba pod tym kątem badać, a utylizacją zajmują się wyspecjalizowane zakłady, których na terenie Związku Gmin ani powiatów nie ma. Badaniami w zakresie BSE zajmują się wyspecjalizowane jednostki z poza terenu Związku Gmin. Na szczęście, jak dotąd nie było problemów w tym względzie.
Na terenie gminy Ostróda, w miejscowości Lubajny znajduje się zbiornica padliny, przystosowana do czasowego jej przechowywania. System zbiórki padliny polega na podpisaniu przez poszczególne gminy umowy z zakładami zbierającymi padlinę, na odbiór bezpośrednio od hodowców.           
W zakresie gospodarki odchodami zwierzęcymi największy problem stanowi czasowe gromadzenie odchodów zanim zagospodarowane one zostaną rolniczo. Niewłaściwe magazynowanie odchodów, zanim wykorzystane zostaną jako nawóz na grunty rolne, magazynowanie odchodów w miejscach nie przystosowanych, stanowić może poważne źródło zanieczyszczania środowiska – głównie wód powierzchniowych i podziemnych. O ile większe podmioty hodowlane są w miarę systematycznie kontrolowane pod tym względem przez inspekcję ochrony środowiska, o tyle w rozproszonych, drobnych i średnich gospodarstwach rolnych nie zawsze ten problem jest dostrzegany i właściwie oceniany.   
57
Odpady z przemysłu mięsnego
Zakładami, które wytwarzają odpady w wyniku przetwórstwa mięsnego, są:
–         ZM „Morliny" w Ostródzie,
–         „Matczak" w Dąbrównie,
–         Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Karski" w Dąbrównie,
–         PUH „Wieczorek" w Łukcie,
–         PUH „Kołtek" w Małdytach,
–         PPUH „Prosper” w Łukcie,
–         „Indyk – Mazury” w Ostródzie.
Ten strumień odpadów wymaga unieszkodliwiania w wyspecjalizowanych instalacjach. Na terenie Związku Gmin nie istnieje żadna instalacja, która umożliwiałaby prowadzenie takiego procesu. Według informacji zasięgniętych u producentów wszystkie odpady trafiają poza granice gmin do wyspecjalizowanych zakładów. Odpady te są przyjmowane w dużej mierze przez: ZR-P „FARMUTIL H.S.”  Śmiłowo,  64-810 Kaczory;   „STRUGA” S.A. Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo;   „DAKA-POLSKA” Sp. z o.o. Uśnice, 82-416 Gościeszewo;   „SARIA POLSKA” 00-710 Warszawa – Oddział w Długim Borku, 12-140 Świętajno.
            Odpady z przemysłu mleczarskiego
Odpady tego strumienia niemal w całości są odzyskiwane w procesie recyklingu.
Podstawowym odpadem jest serwatka, która odsprzedawana jest na paszę dla zwierząt. Nie prowadzi się przetwórstwa tego odpadu. Na terenie Związku Gmin funkcjonują dwa zakłady mleczarskie zajmujące się produkcją i przetwarzaniem mleka:
–         Spółdzielnia Mleczarska w Lubawie,
–         „Łuk - Mił" Sp. z o.o. w Łukcie.
Odpady z przemysłu owocowo – warzywnego
Zakładami, które wytwarzają odpady z przemysłu owocowo – warzywnego, są:
–         „Tymbark” S.A. Oddz. w Olsztynku,
–         Przetwórnia Owoców i Warzyw w Lubawie.
Odpady są wykorzystywane w głównej mierze w rolnictwie częściowo jako pasza dla zwierząt, a częściowo są zagospodarowywane na gruntach ornych. Odpady te w większości nadają się do produkcji kompostu, jako komponent z innym rodzajem materiału użytego do kompostowania.
            Odpady z przemysłu gorzelnianego
W największych ilościach wytwarzane są odpady z destylacji spirytualiów oraz wytłoki, osady pofermentacyjne i wywary. Niemal w całości odpady te są odzyskiwane, stanowią bowiem dobrą paszę dla zwierząt. Pozostałości, które na paszę się nie nadają są zagospodarowywane na gruntach rolnych.
Aktualnie funkcjonują gorzelnie w Grunwaldzie, Ostródzie i Zybułtowie.
Potencjalne możliwości wznowienia produkcji istnieją jeszcze w innych zakładach tj. Dylewie, Gierzwałdzie, Napromie, Szyldaku. Szansą wznowienie produkcji w wymienionych miejscowościach jest wprowadzenie domieszki bioetanolu do paliw.
 
2.2.2. Odpady z przetwórstwa drewna i z produkcji mebli
 
Do zakładów wytwarzających odpady z przetwórstwa drewna i z produkcji mebli należą przede wszystkim:
-         „Swedwood Poland” S.A. Oddz. w Lubawie,
„Schumacher Polska” Sp. z o.o. w Lubawie,
 
58
-         „Szynaka – Meble” Sp. z o.o. w Lubawie,
-         ELROM Sp. z o.o. w Lubawie,
-         „Paged” S.A. – Zakłady w Ostródzie, Samborowie i Miłomłynie.
Poza wyżej wymienionymi funkcjonują inne drobne zakłady, tartaki. Odpady z tych zakładów w dużym procencie są wykorzystywane gospodarczo wtórnie, między innymi do procesów energetycznego spalania. Wśród nich są jednak odpady (impregnatory, lakiery, farby itd., odpady zmieszane) wymagające odrębnego – indywidualnego postępowania.
 
 
2.2.3. Odpady pozostałe
 
Poza odpadami wymienionymi wyżej, które są w wysokim procencie zagospodarowywane gospodarczo, wytwarzana jest cała gama odpadów, które w mniejszym stopniu może być wtórnie wykorzystana gospodarczo. Wśród najważniejszych z nich pod względem ilości wytwarzania są odpady powstałe w wyniku energetycznego spalania paliw (żużle, popioły), odpady budowlane powstałe przede wszystkim w wyniku rozbiórki obiektów (elementów) budowlanych, różnego rodzaju odpady opakowaniowe, zużyte nie nadające się do użytkowania pojazdy, maszyny, zużyte opony i inne. W wielu przypadkach są to odpady obojętne i składowanie ich nie zagraża środowisku. W niektórych przypadkach odpady te mogą zawierać elementy niebezpieczne i w tym przypadku wymagane jest odrębne, indywidualne postępowanie z nimi.
 
2.3. Prognoza powstawania odpadów
 
W najbliższej przyszłości (perspektywa 2 – 3 lat) ilość odpadów z sektora gospodarczego powinna utrzymywać się na poziomie podobnym do obecnego. W dalszej perspektywie należy liczyć się ze wzrostem i ożywieniem gospodarczym, w wyniku którego z jednej strony ilość wytwarzanych odpadów może się zwiększyć, z drugiej strony, w wyniku racjonalizacji gospodarki, zwiększy się odzysk odpadów u źródła i ich unieszkodliwianie oraz nieznaczne ograniczanie wytwarzania odpadów. Ograniczanie wytwarzania odpadów będzie procesem długofalowym wymagającym spełnienia wielu warunków – począwszy os świadomości poprzez rozwój techniki i technologii aż do możliwości finansowych włącznie. Skład jakościowy odpadów (rodzaje odpadów) w najbliższych latach nie powinien ulegać większym zmianom.
            Aktualnie szereg podmiotów gospodarczych nie posiada uregulowanej gospodarki odpadami pod względem formalno – prawnym (brak wymaganych stosownych decyzji administracyjnych, brak złożonych informacji i formularzy w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Marszałkowskim). Brak uregulowań formalno – prawnych dotyczy przede wszystkim wielu drobnych podmiotów gospodarczych. Stan taki istnieje obecnie między innymi z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów lub celowego zatajania danych o wytwarzanych odpadach, celem uniknięcia odpowiednich opłat. Rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami, będącej pochodną utrwalania obecnego i projektowanego prawodawstwa w tej dziedzinie oraz doskonalenia metod inspekcji przez upoważnione do tego organy i instytucje spowoduje w perspektywie odkrycie tzw. „szarej strefy odpadowej”, czyli odpadów nie wykazywanych obecnie w statystyce.
 
 
 
59
3. Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego też gospodarka nimi wymaga specjalnego nadzoru.
3.1. Analiza stanu aktualnego
Zarówno w strumieniu odpadów komunalnych jak i przemysłowych znajdują się odpady niebezpieczne. Stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska, dlatego gospodarka nimi wymaga szczególnej kontroli. Podobnie jak w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z sektora gospodarczego, dokładne ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, z przyczyn opisanych wyżej, nie są znane. Ilości odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych przez podmioty gospodarcze na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” można określić szacunkowo. Pocieszające jest jednak to, że gospodarka odpadami niebezpiecznymi przebiega w decydującej mierze w cyklu zamkniętym (odzysk), a stosunkowo tylko mała ilość tych odpadów jest deponowana (poza wyjątkami pewnych podgrup i rodzajów odpadów np. azbest). Odpady niebezpieczne w wielu przypadkach są rozproszone w strumieniu odpadów komunalnych. O ile gospodarka odpadami niebezpiecznymi powstającymi w procesach technologicznych w dużych zakładach przemysłowych, podlegających kontroli służb ochrony środowiska, prowadzona jest na ogół prawidłowo, o tyle w małych i średnich firmach odpady niebezpieczne, ze względu na brak łatwo dostępnych punktów gromadzenia odpadów, trafiają często do odpadów komunalnych. Należy zwrócić uwagę, że część odpadów niebezpiecznych znajdujących się w obiegu nie jest wykazywana w oficjalnych statystykach. Jednym z takich źródeł są na przykład gospodarstwa rolne. Odpady niebezpieczne pochodzące z tych gospodarstw trafiają praktycznie w całości na składowiska odpadów komunalnych. Wśród najważniejszych rodzajów odpadów niebezpiecznych obecnych w odpadach komunalnych należy wymienić: baterie i akumulatory, farby, tusze, kleje i szczeliwa, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, leki cytostatyczne i cytotoksyczne, oleje mineralne i tłuszcze, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, odpady elektryczne, elektroniczne i inne zawierające substancje niebezpieczne.
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku, unieszkodliwiania, deponowania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii wytwórców odpadów, właścicieli instalacji do odzysku bądź unieszkodliwiania i specjalistycznych firm transportowych na podstawie stosownych zezwoleń administracyjnych.
W tabelach III.14. ÷ III.17. niniejszego opracowania wykazano, w ogólnym strumieniu odpadów z sektora gospodarczego, rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych, na wytwarzanie których w latach 1999 – 2003 i do połowy roku 2004 wydano pozwolenie w postaci decyzji administracyjnych oraz ilości odpadów wytwarzanych, wykazanych w formularzach do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za rok sprawozdawczy 2002 i 2003. Ilości wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów, określonych w decyzjach administracyjnych i przedstawionych w tabelach III. 14 i III.15., stanowią wartości maksymalne (dopuszczalne) teoretyczne, które w stopniu znaczącym różnią się od wartości rzeczywistych. Na podstawie wydanych decyzji, ilości odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach przedstawiono w tabeli III.19. , zamieszczonej poniżej. W tabeli III.20. określono ilości odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach według danych wykazanych w formularzach dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za rok sprawozdawczy 2002 i 2003.
 
 
60
Tab. III.19. Ilości odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach według wydanych w latach 1999 – 2004 decyzji administracyjnych.
 
Grupa i podgrupa odpadów
 
  *)
 
 
Miasto
Ostróda
Miasto
Lubawa
1
2
3
4
5
 
02
 
02 01
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa
i rybołówstwa
 
91
 
 
03
03 02
Odpady powstające przy konserwacji drewna
 
 
 
05
05 01
Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
 
 
 
06
 
06 04
Odpady zawierające odpady inne niż wymienione w 06 03
 
10
 
06 13
Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
0,04
 
 
07
07 01
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
 
 
 
 
 
08
08 01
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb
i lakierów
 
0,8
 
27,5
 
08 04
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw
(w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
 
 
3
 
09
09 01
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
8,09
 
 
 
10
10 01
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw
(z wyłączeniem grupy 19)
 
 
 
0,2
 
10 05
Odpady z hutnictwa cynku
 
 
 
 
11
11 01
Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
 
 
 
11 02
Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
 
 
 
 
12
12 01
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 
 
 
3,6
 
12 03
Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
 
1,2
 
 
 
13
13 01
Odpadowe oleje hydrauliczne
2,68
0,41
 
13 02
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
22,995
1,409
 
13 03
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
0,1
 
 
13 05
Odpady z odwadniania olejów w separatorach
5 055,065
 
 
13 07
Odpady paliw ciekłych
 
 
 
13 08
Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
401,08
 
 
14
14 06
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
 
0,68
 
 
15
15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 
0,35
 
 
 
15 02
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
38,217
3,8
 
 
 
 
 
16
16 01
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
(z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
 
2,79
 
 
 
16 02
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
4,7
0,32
 
16 05
Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
 
 
 
16 06
Baterie i akumulatory
16,015
2,18
 
16 07
Odpady z oczyszczania zbiorników magazynowych, cystern transportowych
i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
 
1 826,3
 
 
 
 
17
 
 
17 01
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 
1 780
 
 
 
17 02
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
1 590
 
 
17 04
Odpady oraz złomy metaliczne oraz stopów metali
 
 
 
17 05
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 
17 932
 
 
17 06
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
1 106
 
 
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
 
0,6
 
1
2
3
4
5
 
18
18 01
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
17,119
0,005
 
19
19 08
Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
 
 
 
19 09
Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 
 
 
 
20
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 15 01)
 
0,58
 
0,88
 
20 02
Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy)
 
 
 
RAZEM:
29 896,6
55,10
 
 
 
*) 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
               przetwórstwa żywności
    03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
    05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
    06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
    07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
    08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów emalii
              ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
    09 – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
    10 – Odpady z procesów termicznych
    11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów
              hydrometalurgii metali nieżelaznych
    12 – Odpady z kształtowania oraz z fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
              sztucznych
    13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
    14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
    15 – Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne
              nieujęte w innych grupach
    16 – Odpady nieujęte w innych grupach
    17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
              (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
    18 – Odpady medyczne i weterynaryjne
    19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z
              uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
    20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
Tab. III.20. Ilości odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach według
                  danych wykazanych w formularzach dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
                  Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za rok sprawozdawczy 2002 i 2003.
 
Grupa i podgrupa odpadów
 
  *)
 
Miasto
Ostróda
Miasto
Lubawa
2002 r
2003 r
2002 r
2003 r
08
08 01
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
 
 
 
7,88
 
09
09 01
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 
1,03
 
 
11
11 01
Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
 
 
 
 
12
12 01
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 
 
3,9
 
1,4
 
13,5
 
 
13
13 01
Odpadowe oleje hydrauliczne
 
 
0,8
0,4
13 02
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
9,86
24,44
2,24
1,89
13 05
Odpady z odwadniania olejów w separatorach
0,8
30,21
 
 
13 08
Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
 
10,43
 
 
14
14 06
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach 
 
 
0,16
 
 
15
15 02
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
 
0,004
 
0,37
 
0,21
 
0,69
 
 
 
16
16 01
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i kon- serwacji pojazdów (z wył. gr. 13 i 14 oraz podgr. 1606 i 1608)
 
3,28
 
1,21
 
 
 
0,9
16 02
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
0,04
0,37
0,28
0,25
16 05
Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
 
0,004
 
 
16 06
Baterie i akumulatory
0,61
2,10
0,46
0,32
16 07
Odpady z oczyszczania zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
 
 
5,81
 
 
17
17 06
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 
 
5,85
 
 
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
 
 
0,42
0,11
18
18 01
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
 
13,62
 
 
20
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 15 01)
 
0,12
 
 
0,05
 
0,1
RAZEM:
14,714
99,504
13,74
18,16
 
*) 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów emalii
              ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
    09 – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
    11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów
              hydrometalurgii metali nieżelaznych
    12 – Odpady z kształtowania oraz z fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
              sztucznych
    13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
    14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
    15 – Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne
              nieujęte w innych grupach
    16 – Odpady nieujęte w innych grupach
    17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
              (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
    18 – Odpady medyczne i weterynaryjne
    20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie                                       63
Zgodnie z tabelą III.20. ogólna ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona na terenie Związku Gmin wyniosła:         49,06 Mg w roku 2002         i         143,8 Mg w roku 2003.
Oczywiście są to dane niepełne, bo tylko od 35 podmiotów gospodarczych, które złożyły informacje do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Zgodnie z opracowanym wykazem informującym o ilości odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, które złożyły informację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (tab. III.20.), największą ilość w kolejności stanowią odpady z grupy:
–         13, tj. oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw, z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19 (20,31 Mg w roku 2002 i 84,35 Mg w roku 2003), a wśród nich przede wszystkim odpady z podgrupy 13 02, tj. odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (14,71 Mg w roku 2002 i 29,99 Mg w roku 2003), odpady z podgrupy 13 05, tj. odpady z odwadniania olejów w separatorach (40,66 Mg w roku 2003), odpady z podgrupy 13 08, tj. odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach (10,4 Mg w roku 2003), odpady z podgrupy 13 01, tj. odpadowe oleje hydrauliczne (4,8 Mg w roku 2002 i 3,3 Mg w roku 2003);
–         16, tj. odpady nie ujęte w innych grupach (15,75 Mg w roku 2002 i 20,03 Mg w roku 2003), a wśród nich przede wszystkim odpady z podgrupy 16 06, tj. baterie i akumulatory (11,75 Mg w roku 2002 i 10,83 Mg w roku 2003) oraz odpady z podgrupy 16 07, tj. odpady z oczyszczania zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (5,81 Mg w roku 2003) i odpady z podgrupy 16 01, tj. zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (3,68 Mg w roku 2002 i 2,51 Mg w roku 2003);
–         12 i podgrupy 12 01, tj. odpady z kształtowania oraz z fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (1,8 Mg w roku 2002 i 17,4 Mg w roku 2003);
–         18, tj. odpady medyczne i weterynaryjne, podgrupy 18 01, tj. odpady z diagnozowa- nia, leczenia i profilaktyki medycznej (13,67 Mg w roku 2003).
 
Wśród podmiotów, które zgodnie z tabelą III.16. wytworzyły największą ilość odpadów niebezpiecznych (podmioty które złożyły informacje do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie) należą:
–         Jednostka Wojskowa Nr 1954 w Ostródzie – 39,59 Mg (2003 r),
–         Dyrekcja Eksploatacji Cystern w Warszawie, Zakład Naprawy Taboru Kolejowego w Ostródzie – 30,24 Mg (2003 r),
–         Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie – 14,68 Mg (2003 r),
–         Zakłady Mięsne Morliny – 14,16 Mg (2002 r) i 11,35 Mg (2003 r),
–         Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie – 4,8 Mg (2002 r) i 8,77 Mg (2003 r),
–         Przedsiębiorstwo Państwowe Komunikacji Samochodowej w Ostródzie – 6,16 Mg (2002 r) i 4,88 Mg (2003 r),
–         Swedwood Poland S.A. Oddz. w Lubawie – 10,82 Mg (2002 r) i 1,09 Mg (2003 r),
–         Transport Morliny Sp. z o.o. – 2,0 Mg (2002 r) i 2,9 Mg (2003 r),
–         ERKO Sp. z o.o. w Jonkowie – 2,78 Mg (2002 r).
 
Na terenie Związku Gmin brak jest podmiotów uprawnionych do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Wszystkie instalacje, które unieszkodliwiają odpady, znajdują się poza terenem Związku Gmin. Podmioty uprawnione decyzją administracyjną do transportu, zbierania i odzysku w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zostały określone w tabeli III.14.                                                                                                                             64
3.2. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych
 
Do odpadów niebezpiecznych, wymagających szczególnych zasad postępowania, między innymi należą: odpady zawierające PCB, odpady olejowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, pestycydy, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne.
 
3.2.1. Odpady zawierające PCB
 
Urządzenia zawierające polichlorowane bifenyle (PCB) występują na terenie całego kraju, także na terenie Związku Gmin. Najczęściej są to kondensatory energetyczne, rzadziej transformatory, dławiki, wyłączniki. Urządzenia energetyczne zawierające PCB można spotkać jako pracujące urządzenia energetyczne lub/i jako odłączone i gromadzone zużyte, wyeksploatowane urządzenia. Poprzez nieświadomość mogą  trafić   na  wysypiska,   na złomowiska, mogą być pozostawione w opuszczonych magazynach, fabrykach, w wielu innych miejscach trudnych do przewidzenia i do określenia.
PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzenie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.
Na terenie Związku Gmin brak jest danych pozwalających określić pełną ilość urządzeń zawierających PCB. W województwie warmińsko-mazurskim trwają prace nad zinwentaryzowaniem będących w eksploatacji urządzeń z PCB. Oszacowano, że łączna ilość odpadów z PCB wymagających unieszkodliwienia w Polsce do 2010 roku wyniesie ok. 13500 Mg.
 
3.2.2. Oleje odpadowe
 
Największy procentowy udział w grupie olei odpadowych stanowią odpadowe oleje smarowe i odpady z odwodnienia olejów w separatorach. Odpadowe oleje smarowe powstają głównie podczas wymiany olejów w samochodach i spalinowych agregatach prądotwórczych. Oprócz zakładów wymienionych w tabelach III.14. i III.16., w których powstają większe ilości tych odpadów, oleje odpadowe powstają także w małych warsztatach samochodowych oraz u indywidualnych właścicieli samochodów wymieniających olej we własnym zakresie.
Drugą znaczącą pozycją w grupie odpadów olejowych 13 są zaolejone szlamy z separatorów oraz z odstojników, które występują  nie tylko na stacjach paliwowych, czy w dużych zakładach produkcyjnych ale wszędzie tam, gdzie występuje natężony ruch samochodowy i utwardzona nawierzchnia placu lub drogi wymaga odwodnienia z wód opadowych.
Oleje odpadowe to również oleje smarowe, zużyte filtry, zaolejone zużyte sorbenty, czyściwo oraz opakowania po olejach.
Generalnie w strukturze gospodarki olejami odpadowymi dominuje odzysk - 68% wytwarzanych odpadów, unieszkodliwianie - 22% oraz magazynowanie - 10% odpadów.
Nowe uregulowania prawne, nakładające na przedsiębiorców, zarówno na producentów jak i importerów wprowadzających na rynek oleje smarowe, obowiązek uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, uregulują stan gospodarki odpadami olejowymi.
Większość olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw powstających w przed- siębiorstwach jest odbierana i przekazywana do unieszkodliwiania lub regeneracji. Czyszcze- nie separatorów odbywa się przy udziale specjalistycznych firm.
 
65
Wśród głównych wytwórców olejów odpadowych dominują duże podmioty gospodarcze, a w szczególności PUH „Transport Morliny", Zakład Produkcyjno Doświad- czalny – Bałcyny, ZNMR – Ostróda,     PKS – Ostróda, ZNTK – Ostróda, Jednostka Wojskowa Nr 1954 w Ostródzie. Choć wytwarzają oni przeszło 80% odpadów olejowych, są do tego przygotowani technicznie i organizacyjnie, a uzyskane odpady są przekazywane wyspecjalizowanym firmom. Pozostała ilość tych odpadów jest w efektem działalności mniejszych firm oraz indywidualnych wytwórców, którzy stanowią największy problem. Istotą tego problemu jest brak przygotowania technicznego do odzysku, a następnie przekazania wytworzonych odpadowych olejów wyspecjalizowanym podmiotom. W tym przypadku zbiórka jest utrudniona i nieekonomiczna. Warunkiem poprawy w tym zakresie jest stworzenie spójnego i sprawnego systemu zbiórki, transportu i magazynowania olejów pochodzących z tych rozproszonych źródeł.
Zaolejone szlamy z separatorów na stacjach benzynowych stanowią niewielki odsetek, ponieważ ich oczyszczanie odbywa się raz na 3 lub 5 lat i wykonywane jest przez przygotowane do tego podmioty. Największym wytwórcą zaolejonych szlamów na terenie Związku Gmin są ZNMR w Ostródzie i Jednostka Wojskowa w Ostródzie.
Wprowadzone nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, a szczególnie ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej zobowiązały przedsiębiorców wprowadzających na rynek oleje smarowe do uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych.
3.2.3. Zużyte baterie i akumulatory
Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe stanowią odpad niebezpieczny z grupy 16, zawierają dwa składniki stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego: kwas siarkowy oraz ołów metaliczny i jego związki.
Podstawowym źródłem zużytych wielkogabarytowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych są środki transportu, co powoduje znaczne rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady. Największymi wytwórcami są zakłady transportowe oraz podmioty zajmujące się demontażem wycofywanych z użytku samochodów. Należą do nich: PUH „STALZŁOM” w Kajkowie, Zakład Energetyczny S.A. Rejon w Ostródzie, Dyrekcja Eksploatacji Cystern w Ostródzie, PKS w Ostródzie.
Wprowadzone uregulowania prawne w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych zakładają odzysk 100%-towy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Cel ten wydaje się być realny do osiągnięcia pod warunkiem, że rozwiązany zostanie problem odzysku akumulatorów ze strumienia odpadów komunalnych. Opłata depozytowa winna uruchomić mechanizm sprzyjający rozwiązaniu tego problemu. Istniejący obecnie system zbiórki, gromadzenia i transportu zużytych akumulatorów zapewniają dość wysoki stopień odzysku tych odpadów. Funkcjonujące w naszym kraju przedsiębiorstwa, zajmujące się unieszkodliwianiem zużytych akumulatorów, posiadają adekwatne do zapotrzebowania moce przerobowe. W najbliższym czasie nie należy oczekiwać znacznego wzrostu ilości tego typu odpadów. Przewiduje się, że rozwój motoryzacji może spowodować wzrost tego typu odpadów o ok. 5%.
Generalnie należy uznać, że gospodarka zużytymi akumulatorami i odpadowymi bateriami jest prawidłowa. Zwiększenie stopnia odzysku i gospodarczego wykorzystania zużytych akumulatorów poprawiłoby jej strukturę. Natomiast budzi niepokój fakt, iż pewna część akumulatorów trafia do strumienia odpadów komunalnych i wraz z nimi na składowiska odpadów komunalnych. Niekorzystnym zjawiskiem jest brak sprawnego systemu odzysku i zbiórki baterii i małych akumulatorów. W celu usprawnienia gospodarki małogabarytowymi
 
66
bateriami i akumulatorami niezbędne jest zorganizowanie ich zbiórki z rozproszonych miejsc powstawania.
Obowiązek zapewnienia uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu baterii małogabarytowych i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przy zastosowaniu opłaty produktowej.
3.2.4. Odpady azbestowe
Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność , dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako surowiec w budownictwie, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.
Azbest, odpady azbestowe oraz większość wyrobów otrzymanych przy użyciu tej substancji stanowią zagrożenie dla zdrowia, w związku z tym, gdzie jest to możliwe, są one stopniowo eliminowane i zastępowane innymi materiałami.
Azbest może występować w postaci:
–         niezwiązanej: gruz, pył, kurz, resztki tynków, izolacje, tkaniny azbestowe, z których mogą się łatwo uwalniać luźno związane włókna,
–         związanej: papa, twarde płyty azbestowo-cementowe, płytki podłogowe PCW lub inne tworzywa sztuczne z azbestem jako wypełnieniem.
Źródła występowania włókien azbestu związane są najczęściej z działalnością człowieka:
–         tereny wydobywania i produkcji azbestu oraz zakłady przetwórstwa azbestu,
–         odpady przemysłowe związane z przetwórstwem azbestu; ze względu na praktyczną niezniszczalność włókien azbestu bardzo istotny problem w ochronie środowiska stanowią niewłaściwie składowane odpady azbestowe,
–         zanieczyszczenie powietrza spowodowane stosowaniem wyrobów azbestowo-cementowych, które wydatnie przyśpieszają "kwaśne deszcze" i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
–         źródła wewnątrz pomieszczeń: urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.
Ilość odpadów azbestowych dokładnie nie jest znana. W województwie warmińsko-mazurskim ilość wyrobów zawierających azbest, zabudowanych w obiektach budowlanych szacuje się na 655460 Mg. Na terenie Związku Gmin, tak jak w całym województwie decydujący udział w bilansie wyrobów zawierających azbest mają płyty azbestowo-cementowe, powszechnie wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym, obiektach gospodarczych budownictwa wiejskiego i Państwowych Gospodarstwach Rolnych w latach 1960-1980.
Producenci płyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim w budo- wnictwie, określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudzie- sięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt powszechnie wytwarzanych tzw. metodą mokrą. 30-letni okres użytkowania dla płyt azbestowo-cementowych potwierdzony został w badaniach laboratoryjnych i polowych, które prowadzone były przez różne jednostki. Odnosząc się do okresu trwałości płyt oznacza to, że przy założonym okresie usuwania 2003-2012, wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy użytkowania. W latach 2002-2004 kilka firm remontowo-budowlanych, działających na terenie Związku Gmin skierowało wnioski do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Olsztynie i Iławie o wydanie decyzji na
 
67
wytwarzanie odpadów zawierających azbest (Tab.III.14.). Na podstawie wniosków tych przedsiębiorstw Starostwa wydały decyzje, na wytwarzanie 1823 Mg/rok odpadów zawierających azbest.
W zakresie gospodarki odpadami budowlanymi zawierającymi azbest należy oczekiwać dużej nierównomierności i wahań w ilości wytwarzanych odpadów. Wiąże się to w sposób oczywisty z nierównomiernością prowadzonych prac rozbiórkowych i przypadkowością decyzji o wyburzeniach obiektów zawierających wyroby azbestowe.
Należy stwierdzić, że zasoby wyrobów zawierających azbest na terenie poszczególnych gmin nie są odpowiednio określone, a stopień ich inwentaryzacji jest niewielki. Przeprowadze- nie zatem inwentaryzacji obiektów zawierających wyroby azbestowe jest zadaniem koniecznym po to, aby w sposób planowy i zgodny z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie minimalizować zagrożenia wynikające ze stosowania i likwidowania odpadów tego typu. Inwentaryzacja pozwoli na określenie skali problemu i opracowanie harmonogramu likwidacji zagrożenia.
Trudności w usuwaniu odpadów azbestowych leżą przede wszystkim po stronie finansowej. Brakuje zapowiadanych rekompensat bądź innych instrumentów ekonomicznych zachęcających do pozbywania się wyrobów azbestowych. Trudno jest nawet prognozować ilości wytwarzanych odpadów, bo jest to uzależnione od kilku warunków, a przede wszystkim od możliwości ekonomicznych właścicieli obiektów budowlanych, w które został wbudowany azbest.
3.2.5. Pestycydy i odpady niebezpieczne zgromadzone w mogilnikach
W Polsce problematyka odpadów w aspekcie środków ochrony roślin ma dwojaki charakter: bieżący, związany z produkcją, dystrybucją i ich stosowaniem w rolnictwie w chwili obecnej oraz przeszłościowy, związany z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zdepo- nowanymi w tzw. mogilnikach bądź magazynach.
Dodatkowym elementem bieżącej gospodarki chemicznymi substancjami ochronnymi są impregnaty i konserwanty, głównie o charakterze owadobójczym i grzybobójczym, stosowane do impregnacji i zabezpieczenia drewna.
W chwili obecnej najwięcej powstaje odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin. Odpady te trafiają głównie do strumienia odpadów komunalnych. W związku z obligacją ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych producenci i importerzy są zobowiązani do odebrania na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych. Powinno to doprowadzić do wyodrębnienia tego rodzaju odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. System zbiórki opakowań powinien być zorganizowany w oparciu o punkty sprzedaży.
Mogilniki lokalizowane były przypadkowo bez wcześniejszej analizy warunków topograficznych, morfologicznych, geologicznych i hydrogeologicznych. Składowane w sposób niekontrolowany chemikalia w ciągu dziesięcioleci powodowały korozję betonowych obudów zbiorników, rozpuszczenie uszczelnień, w efekcie czego toksyczne substancje wraz z wodami opadowymi przenikały do wód podziemnych i powierzchniowych stając się źródłem zanieczyszczeń.
Na terenie Związku Gmin znajdują się następujące zlokalizowane miejsca gromadzenia tego typu środków i odpadów (mogilniki i magazyny):
-         Kotkowo – gm. Łukta (w mogilniku zgromadzonych jest ok.70 Mg odpadów),
-         Warlity Wielkie – gm. Ostróda (w mogilniku zgromadzonych jest ok. 20 Mg odpadów),
-         Węgajty – gm. Jonkowo (mogilnik – brak danych dot. ilości odpadów),
Miłomłyn (brak danych),
 
68
-         Mielno – gm. Grunwald, Nadleśnictwo Olsztynek (zgromadzone odpady agrochemikaliów i środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności),
-         magazyn GS „SCh” w Ostródzie.
Lokalizacja mogielników jest zupełnie przypadkowa, wręcz bezsensowna. Dwa pierwsze z nich są umiejscowione w pobliżu jezior. Nie są to jednak wszystkie miejsca, w których składowano te odpady. Istnieje wiele niezidentyfikowanych miejsc, w których zostały one zakopane.
Został opracowany przez Urząd Marszałkowski program likwidacji mogilników, który przewiduje, że w 2004 roku nastąpi usunięcie tych odpadów i rekultywacja terenu na którym się znajdowały.
3.2.6. Zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne i urządzenia zubożające warstwę 
          ozonową
Odpady powstające wskutek zużycia urządzeń elektrycznych, elektronicznych, urządzeń zubożających warstwę ozonową, bądź części tych urządzeń w skali kraju szacuje się, że rocznie powstaje ich ok. 300 tyś. Mg., są to najczęściej urządzenia AGD tj. pralki, lodówki, kuchnie gazowe, zamrażarki, kuchnie mikrofalowe itp. oraz ok. 100 tys. Mg urządzeń elektronicznych tj. sprzęt odtwarzający, odbiorniki TV, komputery, aparaty telefoniczne itp.
Każde z tych urządzeń składa się z różnych układów komponentów zawierających różnorodne substancje, które jako surowce mogą stanowić istotne źródło zagrożeń dla środowiska. Substancje występujące w odpadach elektrycznych i elektronicznych to: ołów, rtęć, kadm, chrom, substancje chlorowcowane, bromowane substancje obniżające palność, arsen i azbest. Ponadto w urządzeniach chłodniczych znajdują się substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (CFC i HCFC).
W województwie warmińsko - mazurskim nie ma firm specjalistycznych zajmujących się demontażem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wielkogabarytowy sprzęt AGD w większości kierowany jest do składnic złomu lub na składowiska.
Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, a obowiązująca od lipca 2002 r., powinna poprawić sytuację w tym zakresie. Zakazuje ona składowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych itp. zawierających CFC i HCFC. Wytwarzający tego typu odpady mają obowiązek odzyskać substancje kontrolowane. Monitoring przyrostu tego typu odpadów prowadzony w krajach UE zakłada przyrost w skali roku 3-5% i jest trzykrotnie wyższy niż przyrost pozostałych odpadów. Do 2014 r. ilość tych odpadów zostanie podwyższona, natomiast jakość ich ulegnie zmianie wskutek ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (ołów, kadm, rtęć, chrom i substancji bromowanych).
3.2.7. Wycofane pojazdy z eksploatacji
Wycofane z eksploatacji pojazdy, występujące jako wraki samochodowe, stanowią duże zagrożenie dla środowiska, zawierają bowiem oprócz metali ciężkich także inne substancje niebezpieczne takie jak: oleje, płyny chłodnicze, akumulatory a także zużyte opony, szkło, tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać jako surowiec wtórny.
85% masy wraku samochodowego stanowią materiały przeznaczone do recyklingu:
–         złom,
–         zużyte opony i guma,
–         oleje i niezużyte resztki paliwa,
–         szkło,
płyny hamulcowe i chłodnicze,
 
69
 
–         filtry olejowe.
Pozostałe 15% wraku samochodowego nie nadaje się do recyklingu (np. izolacje kabli elektrycznych, pianki poliuretanowe, masy tłumiące hałas itp.).
Akumulatory kwasowo-ołowiowe są w 95% kierowane do zakładów przetwarzających złom akumulatorowy. Procent ten wzrośnie w związku z wprowadzeniem opłaty depozytowej.
Oleje odpadowe odzyskuje się lub unieszkodliwia metodami: destylacja, kraking termiczny, spalanie z odzyskiem energii, odwodnienie i oczyszczenie zmierzające do regeneracji oleju.
Gospodarowanie akumulatorami i olejami odpadowymi zostało opisane wcześniej.
Gospodarowanie szkłem odpadowym nie stwarza problemów technologicznych, gdyż można je w pełni wykorzystać w procesach produkcyjnych.
Filtry olejowe, płyny hamulcowe, okładziny hamulcowe zawierające azbest traktowane jako odpad niebezpieczny transportowane są celem unieszkodliwienia lub odzysku przez specjalistyczne firmy posiadając stosowne zezwolenie.
Na terenie Związku Gmin istnieje tylko jedna upoważniona firma zajmująca się kasacją pojazdów wycofanych z użytkowania, jest to Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „STALZŁOM" w Kajkowie. Posiada ona program gospodarki odpadami, który przewiduje odzysk odpadów niebezpiecznych. Według ewidencji prowadzonej przez tą firmę liczba przyjętych do kasacji pojazdów samochodowych różnego typu wyniosła: 363 pojazdy w roku 2002 i 261 pojazdów w roku 2003. Dane o ilości wytworzonych różnego rodzaju odpadów przedstawiono w tabeli III.16.
Nie wszystkie jednak pojazdy trafiają do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Duża liczba trafia do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem pojazdów i odzyskiwaniem części. Są one bardzo słabo wyposażone w specjalistyczny sprzęt, nie prowadzą żadnej ewidencji ani gospodarki odpadami. Mogą też występować w rejestrze jako podmioty zajmujące się zbieraniem złomu bądź naprawą i sprzedażą samochodów. Dlatego też trudno jest w chwili obecnej oszacować całkowitą liczbę samochodów złomowanych każdego roku.
W województwie warmińsko-mazurskim istnieje 20-30 zakładów zajmujących się
złomowaniem samochodów. Obecnie w Polsce nie istnieje rejestr, w którym odnotowano by
liczbę   złomowanych   rocznie   pojazdów,   strukturę   wiekową   parku   samochodowego.
Przygotowana ustawa o  recyklingu pojazdów wycofanych z  eksploatacji powinna
stopniowo doprowadzić do zmian tej niekorzystnej sytuacji.
Z powyższych danych wynika, że system gospodarki odpadami powstającymi w
trakcie   wycofywania   pojazdów    samochodowych   z   eksploatacji   wymaga   pilnego
uregulowania. Obrót pojazdami wycofanymi z eksploatacji znajduje się obecnie poza
kontrolą organów administracji państwowej, inspekcji ochrony środowiska czy nawet
ubezpieczycieli pojazdów. Potrzebne są w tym zakresie stosowne uregulowania prawne.
Szczególną uwagę należy zwrócić w przyszłości, by wszystkie pojazdy wycofane z
eksploatacji były przekazywane do  stacji demontażu w całości i aby nie były one
demontowane w niewłaściwych – z punktu widzenia ochrony środowiska – warunkach.
Problem ten jest o tyle ważny, że za kilka lat należy się spodziewać znaczącego wzrostu
liczby złomowanych samochodów.
Konieczność zorganizowania systemu odbioru wraków samochodowych wynika
także   z   implementowanej   w   ostatnim  czasie   do  prawa  polskiego   dyrektywy  Unii
Europejskiej w sprawie wraków samochodowych.
3.2.8. Odpady medyczne
Wytworzone odpady medyczne i weterynaryjne stanowią materiał o zróżnicowanym
poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego. Stanowią mieszaninę odpadów:
70
–         w 60% odpady będące zwykłymi odpadami komunalnymi,
–         w 30% odpady stanowiące grupę specyficznych dla działalności tego typu obiektów,
–         w 10% odpady wymagające specjalnego nadzoru, w tym w 3% odpady zainfekowane.
Z toksykologicznego punktu widzenia odpady medyczne mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka głównie ze względu na zawartość chorobotwórczych drobnoustrojów: bakterii, prątków, wirusów, grzybów i pasożytów. W wyniku tego mogą one być źródłem infekcji, czyli zakażeń tak wewnątrzszpitalnych, jak i poza szpitalem.
Do obliczeń ilości wytwarzanych odpadów  w zamkniętych obiektach służby zdrowia przyjmuje się (według przeprowadzonej ankiety WHO dla jednostek służby zdrowia w Polsce w 2001 r) następujące wskaźniki ilości odpadów szpitalnych: odpady szpitalne ogółem – 1,785 kg/łużko/dobę, w tym zainfekowane – 0,4105 kg/łużko/dobę.
Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, badawcze, laboratoria i zakłady farmakologiczne. Odpady infekcyjne powstają również w wielu prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych, ambulatoriach, instytutach i laboratoriach badawczych i analitycznych, zakładach kosmetycznych. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.).
Istotą zarządzania gospodarką odpadami w placówkach medycznych jest zagwarantowanie higienicznego, ekologicznego i bezpiecznego obchodzenia się zarówno z odpadami komunalnymi jak i też niebezpiecznymi, a analizy stanu istniejącego gospodarki odpadami w ochronie zdrowia muszą uwzględniać:
–         drogi zapobiegania powstawania odpadów,
–         możliwe do zastosowania sposoby ograniczenia ilości powstających odpadów,
–         selektywnej zbiórki odpadów,
–         przejściowego magazynowania odpadów,
–         transportu odpadów,
–         rozwiązania unieszkodliwiania odpadów.
O ile dwa pierwsze warunki, ze względu na konieczność utrzymania wysokiego poziomu higieny, jest bardzo trudno wypełnić, o tyle selektywna zbiórka odpadów jest realna i chociażby z punktu ekonomicznego konieczna. Segregacja i selekcja odpadów medycznych prowadzona w miejscu ich powstawania, a więc na oddziale szpitalnym, w przychodni, poradni, czy prywatnym gabinecie lekarskim ma na celu takie pogrupowanie odpadów, które pozwala na:
–         wyodrębnienie odpadów, które winny być wykorzystane w celach przemysłowych,
–         wyodrębnienie, zbieranie i gromadzenie odpadów, które posiadają cechy odpadów 
      komunalnopodobnych,
–         wyodrębnienie, zbieranie i gromadzenie odpadów niebezpiecznych.
Taka organizacja gromadzenia odpadów zmniejszy masę odpadową, którą należy wywieźć na składowisko odpadów komunalnych oraz skutecznie ograniczy ilość odpadów, które winny być poddane kosztownemu unieszkodliwieniu metodami stosowanymi dla odpadów niebezpiecznych.
Na terenie Związku Gmin znajdują się następujące obiekty służby zdrowia:
-          Centrum Zdrowia „MEDICA” (szpital i przychodnia) w Ostródzie,
-          Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICAL CENTEM” w Ostródzie,
-          Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS” w Ostródzie,
-          Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Ostródzie,
-          Szpital ZOZ w Lubawie,
-          Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie,
-          Przychodnia Rejonowa w Olsztynku,
-          Ośrodek Zdrowia w Miłomłynie,
-          Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrównie,
 
 
 
 
71
 
-         Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie,
-         Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Łukcie,
-         Ośrodek Zdrowia w Jonkowie,
-         Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stębarku.
Poza wymienionymi powyżej obiektami służby zdrowia funkcjonują indywidualne gabinety z praktyką lekarską.
Ilość wytwarzanych odpadów medycznych w placówkach lecznictwa zamkniętego i otwartego szacuje się na ok. 28 Mg. Większość tych odpadów wytwarzają szpitale, w których powstaje ok. 24 Mg. W bilansie tym nie wzięto pod uwagę odpadów powstających w prywatnych gabinetach lekarskich z uwagi na brak danych.
Problemem są przeterminowane leki z gospodarstw domowych, które najczęściej trafiają do odpadów komunalnych. Aby temu zapobiec, należałoby zorganizować system odbioru tych odpadów. Dobrym rozwiązaniem jest wystawienie w aptekach pojemników na przeterminowane leki. Dość gęsta sieć punktów aptecznych pozwoli na odzysk znacznej ilości tych odpadów. Podobnie dzieje się z odpadami z diagnozowania, leczenia i praktyki medycznej, które również nie są unieszkodliwiane we właściwy sposób, trafiając do odpadów komunalnych.
Ilość odpadów medycznych jest zależna od procentu wykorzystania ilości łóżek i zakresu udzielanych świadczeń specjalistycznych w danych placówkach. Ustawa o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych nakłada obowiązek unieszkodliwiania, określa wymogi gromadzenia, przechowywania i metod unieszkodliwiania.
Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania w procesach termicznych. Jako regułę powinno się przyjąć, że wszelkie odpady medyczne, które miały potencjalną możliwość kontaktu z płynami ustrojowymi chorego są potencjalnie zakażone i jako takie powinny być unieszkodliwione metodą termicznego przekształcenia. Generalnie spalaniu winno się poddawać te odpady medyczne, które ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz te z grupy innych niż niebezpieczne, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą stać się przyczyną infekcji.
Na terenie Związku Gmin nie ma spalarni odpadów medycznych. Odpady medyczne są odbierane specjalistycznym transportem i utylizowane w spalarni odpadów w Bartoszycach lub w Olsztynie.
 
 
3.2.9. Odpady weterynaryjne
 
Odpady weterynaryjne mają podobny charakter jak odpady medyczne. A zatem postępowanie obu rodzajami tych odpadów jest podobne.
Odpady weterynaryjne powstają podczas badania, leczenia lub świadczenia usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach, choć te ostatnie nie dotyczą omawianego terenu.
Na terenie Związku Gmin funkcjonuje 22 lecznice i gabinety weterynaryjne. Żadna z przedmiotowych jednostek nie składała informacji o ilości wytwarzanych odpadów. Przyjmując wskaźnik wytwarzanych odpadów zakaźnych przypadający na gabinet lekarski w wysokości 0,8 kg/dobę (zgodnie z KPGO) obliczono że na terenie Związku Gmin może powstawać około 6,4 Mg/rok tego rodzaju odpadów.
 
 
72

IV. Planowana organizacja gospodarki odpadami

1. Identyfikacja celów
 
Głównym i podstawowym celem do uzyskania w gospodarce odpadami i ujętym w „Planie...” jest stworzenie nowoczesnego, sprawnego organizacyjnie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, odpadów podobnych do komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych i problemowych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. Stworzenie takiego systemu należy do obowiązku samorządu terytorialnego. Planowany system gospodarki odpadami powinien zapewnić odbiór i unieszkodliwienie, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, odpadów komunalnych, zarówno z sektora komunalnego jak i gospodarczego, oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pochodzących przede wszystkim z małych jednostek gospodarczych, które z punktu prawnego nie są zobowiązane do posiadania decyzji administracyjnej, zezwalającej na wytwarzanie odpadów.
Przy tworzeniu systemowych rozwiązań gospodarki odpadami należy wziąć pod uwagę następujące problemy, które powinny być rozwiązane przez nową organizację gospodarki odpadami.
9)      Aktualnie odpady komunalne są zbierane od 80% ludności z terenu Gmin Związku. Należy stworzyć systemowo-prawne możliwości zbiórki odpadów od pozostałych wytwarzających.
10)  Ze względów racjonalnych, ekonomicznych, a także formalno-prawnych konieczne jest zmniejszenie strumienia odpadów komunalnych deponowanych na składowisku poprzez wprowadzenie segregacji i rozwinięcie selektywnej zbiórki odpadów, która aktualnie prowadzona jest na terenie gmin w zakresie niedostatecznym.
11)  Pilne jest wyodrębnienie strumienia odpadów niebezpiecznych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów z sektora gospodarczego oraz stosowne zagospodarowanie tych odpadów.
12)  W ramach zmniejszenia strumienia odpadów deponowanych na składowisku celowe jest zagospodarowanie wydzielonej frakcji organicznej odpadów, a także odpadów zielonych.
13)  Powinna być podjęta „minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady”. Celami strategicznymi w tym zakresie powinny być:
-         likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc składowania odpadów;
-         przeciwdziałanie powstawaniu nowych, nielegalnych składowisk oraz minimalizacja stopnia występowania odpadów rozproszonych (zaśmiecania środowiska);
-         minimalizacja ilości powstających odpadów i zmniejszenie ich toksyczności;
-         zakaz dowozu odpadów spoza województwa za wyjątkiem powstałych w powiatach ościennych i przeznaczonych do recyklingu;
-         działania prawno-administracyjne w zakresie „minimalizacji zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady”;
-         optymalne zagospodarowanie odpadów.
14)  Oprócz względów związanych z ochroną środowiska, właściwa będzie optymalizacja
      lokalizacyjna obiektów gospodarki odpadami (zakładu utylizacji odpadów
      komunalnych) w celu minimalizacji kosztów transportu odpadów.
W przyszłej organizacji gospodarki odpadami powinny znaleźć się rozwiązania postępowania z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi (np. padlina, osady ściekowe, odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych zmieszanych).
73
15)  Do programu organizacji gospodarki odpadami powinny być włączone programy edukacji ekologicznej społeczności, selektywnej zbiórki odpadów oraz finansowy – tworzenia środków własnych.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania obszaru objętego „Planem...”, złożoność natury mentalno-organizacyjnej problematyki gospodarki odpadowej, możliwości finansowe Związku Gmin „Czyste Środowisko”, zgodności rozwiązań gospodarki odpadami z prawem polskim i Unii Europejskiej uzasadnione wydaje się uwzględnienie etapowej realizacji nowej organizacji systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin.
 
2. Planowane systemowe rozwiązania zagospodarowania odpadów
Planowana jest realizacja przedsięwzięcia polegająca na porządkowaniu gospodarki odpadami na terenie dziesięciu Gmin Związku poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła, budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z linią segregacji oraz nowoczesnymi kwaterami składowiska, przy jednoczesnym prowadzeniu działań w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami. Planowane wymienione zamierzenia są elementem dostosowywania się władz lokalnych do wymogów zawartych w obecnie obowiązujących przepisach m.in. Ustawie z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawie z 27.04.2001 r Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawie z 27.04.2001 r o odpadach. Planowane działania prowadzą do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz minimalizacji ich ilości poprzez odzysk odpadów i ponowne ich wykorzystanie.
Obecne składowisko w Rudnie, z którego korzysta większość gmin Związku, jest obiektem nie spełniającym aktualnych przepisów dotyczących zabezpieczenia przed odpływem odcieków ze składowiska do gruntu i wód gruntowych, co znalazło odzwierciedlenie w protokole z kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadzonej 7 listopada 2001 r. i późniejszym Zarządzeniu pokontrolnych nr WIOŚ-l-6731/55/188/01 z dnia 07.01.2002 r. Projektowany zakres zamierzeń inwestycyjnych sytuację tą ma zmienić.
Planowana gospodarka odpadami oparta będzie na selektywnej zbiórce i sortowaniu odpadów, kom­postowaniu frakcji organicznych i składowaniu pozostałych odpadów. Planowany zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstanie w Rudnie – w rejonie i na bazie terenu istniejącego składowiska. Obsługiwał on będzie dziesięć Gmin Związku „Czyste Środowisko”. Na terenie istniejącego składowiska w Rudnie powstanie sortownia, kompostownia oraz miejsca składowania odpadów. Nowe składowisko będzie uszczelnione, a odcieki zbierane będą do zbiornika. Został opracowany projekt budowlany nowego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Został także opracowany program selektywnej zbiórki odpadów dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” wraz z programem edukacji ekologicznej. Realizację inwestycji przewidziano w etapach. Poniżej przedstawiono etapy realizacji proponowanego rozwiązania gospodarki dla Związ­ku Gmin "Czyste Środowisko". W dalszej treści przedstawiono założenia programu edukacji ekologicznej, selek­tywnej zbiórki odpadów, metod kompostowania, organizacji transportu i składowania odpa­dów na terenie Związku Gmin oraz przedstawiono koncepcję Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla Związku "Czyste Środowisko".
 

Etap 1

Podstawą tego etapu jest zbiórka i składowanie odpadów komunalnych na składowi­skach, jak dotychczas oraz wprowadzenie selektywnej zbiórki u źródła przynajmniej dwóch rodzajów surowców wtórnych: szkła i tworzyw sztucznych (głównie butelki PET), które po zebraniu większej ilości, w miejscach ich tymczasowego gromadzenia, będą odpowiednio przygotowywane do sprzedaży, przez segregację ręczną, rozdrabnianie lub belo­wanie.
 
74
            W etapie tym rozpoczęta zostanie budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.
Etap I wymaga:
–         zakupu pojemników i worków na surowce wtórne,
–         zakupu samochodu transportowego, do rozładunku pojemników i wywozu surowców wtór­nych,
w ramach rozpoczęcia budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych:
–         przygotowania miejsca tymczasowego gromadzenia surowców wtórnych (wiata z odręb­nymi boksami na surowce),
–         przygotowania miejsca i wyposażenie punktu sortowania ręcznego i obróbki surowców do sprzedaży (zakup linii sortowniczej i urządzeń do obróbki surowców, tj. belownica, prasa, kruszarka itp.),
–         modernizacji obecnie eksploatowanej kwatery składowiska odpadów,
–         zakupu wagi składowiskowej i kompaktora.
 
Realizacja zadań objętych etapem 1 została rozpoczęta i aktualnie trwa – rozpoczęta została selektywna zbiórka odpadów, zakupiona została waga i kompaktor na składowisko.

Etap 2

Etap ten rozwija selektywną zbiórkę od dwóch rodzajów surowców w etapie I do czte­rech: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metali oraz wprowadza proces kompostowania od­padów z terenów zielonych oraz osadów z oczyszczalni ścieków. Założono tu najprostszy spo­sób kompostowania – na placu pryzmowym.
Inwestycjami dla etapu 2 będą:
–         zakup dodatkowych pojemników na surowca wtórne,
–         zakup drugiego samochodu transportowego, do rozładunku pojemników i wywozu surowców wtórnych (wzrost zakresu i efektywności selektywnej zbiórki),
–         przygotowanie terenu pod kompostownię pryzmową na terenie ZUOK (Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych),
–         budowa niezbędnej infrastruktury oraz zakup sprzętu mechanicznego do kompostowni (sito, przerzucarka itp.),
–         budowa nowej kwatery składowiska w Rudnie,
–         zamknięcie i rekultywacja obecnie eksploatowanej kwatery składowiska.

Etap 3

Etap ten opiera się na dalszym rozwinięciu intensywności i zakresu selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzeniu zbiórki selektywnej bioodpadów oraz wprowadzeniu procesu intensywnego kompostowania odpadów organicznych. Dodatkowymi Inwestycjami dla tego etapu będą:
–         zakup pojemników na odpady organiczne,
–         zakup dodatkowych pojemników na surowce wtórne,
–         budowa kompostowni bioreaktorowej na terenie ZUOK,
–         budowa węzła przyjęcia i obróbki osadów ściekowych,
–         budowa kolejnej kwatery składowiska,
–         zamknięcie i rekultywacja starej kwatery składowiska.
 
Procesy kompostowania intensywnego (np. w bioreaktorach) będą wprowadzane po stworzeniu chłonnego rynku odbiorców w wcześniejszych etapach realizacji programu i na  pod­stawie przeprowadzonej pozytywnej analizy ekonomicznej przedsięwzięcia.
 
75
 
 
Na każdym z ww. etapów konieczna jest intensywna edukacja ekologiczna oraz stała inwentaryzacja i likwidacja, w poszczególnych gminach, nielegalnych miejsc składowania odpadów.
3. Ogólna charakterystyka projektu gospodarki odpadami
 
3.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, po realizacji etapu 1, będzie posiadał następujące obiekty i urządzenia:
–         halę sortowni o wymiarach 30 x 80 x 10,5m wraz z linią technologiczną segregacji mechaniczno-ręcznej,
–         wiatę dwustanowiskową na sprzęt mechaniczny wykorzystywany na składowisku,
–         kwaterę nr I składowiska z:
-         uszczelnionym dnem folią PEHD 2,0 mm oraz wykładziną bentomat o zawartości bentonitu 5 kg/m2,
-         warstwą ochronną - geowłóknina 400 g/m2,
-         odwodnieniem niecki w postaci rur PEHD o śred. 100 - 200 mm i odprowadzeniem odcieków,
-         rowem opaskowym odprowadzającym wody opadowe do ziemnego zbiornika wód opadowych,
–         ziemny zbiornik odcieków o poj. 500 m3 uszczelniony bentomatem i folią PEHD,
–         ziemny zbiornik wód czystych drenażowych o poj. 500 m3,
–         drogi wewnętrzne, parkingi i place o nawierzchni z asfaltobetonu i szutrowej oraz chodniki z kostki brukowej,
–         śluzę dezynfekcyjną przy wyjeździe ze składowiska o konstrukcji żelbetonowej i wymiarach I4 x 3m,
–         budynek na potrzeby socjalne pracowników składowiska (remont istniejącego budynku),
–         plac pod kompostownię pryzmową o wymiarach 25 x 52 m,
–         plac z odwodnieniem o powierzchni 125 m2 na kontenery z odpadami problemowymi,
–         plac z odwodnieniem o powierzchni 240 m2 do mycia sprzętu obsługującego ZUOK
–         podłączenie obiektów zaplecza do wodociągu doprowadzającego wodę do składowiska,
–         sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
–         pompownie wód drenażowych i odcieków,
–         ogrodzenie terenu o wysokości 2m,
–         pas zieleni izolacyjnej wokół składowiska o szerokości 10 m,
–         napowietrzna linia 20kV ze stację transformatorową słupową,
–         sprzęt technologiczny.
Opracowany Projekt budowlany ZUOK obejmuje m.in. całą nieckę składowiska podzieloną na 3 kwatery z następującym podziałem powierzchni:
–         powierzchnia składowiska (obrys skarp zewnętrznych) - 141 750 m2 , w tym:
                  kwatera I - 49 065 m2, kwatera II - 36 285 m2, kwatera III - 56 400 m2,
–         powierzchnia składowania odpadów -134 460 m2,
–         powierzchnia zaplecza - 24 480 m2,
–         powierzchnia zieleni 27 230 m2,
–         powierzchnia w ramach ogrodzenia 193 500 m2.
 
76
W ramach etapu 1 przewiduje się budowę I kwatery składowiska, której pojemność wyniesie 328 420 m3, co gwarantuje eksploatację jej przez ok. 10 lat. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa linii segregacji spowoduje, że na składowisko będzie trafiał tzw. balast, czego efektem bę­dzie wydłużenie okresu eksploatacji I kwatery składowiska.
Odpady wielkogabarytowe trafiające do ZUOK będą demontowane na odpowiednio przygotowa­nym placu. Odzyskane surowce będą kierowane do prasowania i dalej do sprzedaży, natomiast pozostałe elementy stanowiące odpad niebezpieczny będą magazynowane w kontenerach na odpady problemowe i poddawane unieszkodliwianiu przez zewnętrzne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Pozostałość nie nadająca się do odzysku będzie deponowana na składowisku odpadów.
Pozostałe dwa etapy całego przedsięwzięcia, oprócz kontynuacji selektywnej zbiórki odpadów, edukacji ekologicznej, dotyczą rozbudowy ZUOK o kolejne dwie kwatery z uszczelnionym dnem, drenażem podfoliowym i nadfoliowym, rowami opaskowymi.
Przewidziano budowę linii sortowniczej z urządzeniami służącymi do obróbki na­stępujących strumieni odpadów:
–         odpadów zmieszanych, z których, w drodze selekcji, częściowo zostanie wysegregowana frakcja tzw. „odpadów suchych” w postaci PET-ów, szkła, papieru i metalu (prognozuje się, że docelowa ilość odpadów, kierowanych na linię sortowniczą będzie wynosiła ok. 30.000 Mg/ rok);
–         selektywnie zebranych wcześniej surowców wtórnych, które będą kierowane na linię jednorodnymi partiami (oddzielnie szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier) w celu ich doczyszczania (przewiduje się, że docelowa ich ilość, po wprowadzeniu ostatniego etapu selektywnej zbiórki, powinna wynosić ok. 3.000 Mg/rok w początkowym okresie eksploatacji do ok. 9.150 Mg/rok pod koniec okresu wdrażania programu).
Ciąg technologiczny linii segregacji będzie składał się z następujących elementów:
–         stacji nadawczej odpadów zmieszanych,
–         stacji nadawczej odpadów zebranych selektywnie,
–         kabiny sortowniczej wstępnej,
–         sita obrotowego dzielącego odpady na trzy frakcje (<40mm, 40-180 mm, >180mm),
–         kabiny sortowniczej dla frakcji 40-180 mm,
–         kabiny sortowniczej dla frakcji >180 mm,
–         separatora magnetycznego,
–         separatora metali nieżelaznych,
–         separatora powietrznego,
–         prasy do belowania,
–         taśmociągów transportujących odpady.
3.2. Technologia segregacji odpadów
Segregacja, jako wtórna selekcja surowców z odpadów na linii sortowniczej, jest procesem, w wyniku którego można uzyskać jed­norodne surowce wtórne pod względem rodzaju, klasy i czystości, odpowiadających wymogom norm pol­skich i branżowych lub wymogom określonym przez bezpośredniego odbiorcę. Proces ten będzie prowadzony w projektowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.
Selektywna zbiórka odpadów jest natomiast procesem prowadzonym u źródła ich powstawania. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko", w ograniczonym zakresie, została wprowadzona w maju 2001 r. Selektywną zbiórkę odpadów rozpoczęto od plastików (PET-ów). Aktualnie powyższe
 
77
działania prowadzone są na terenie niektórych osiedli mieszkaniowych miast i niektórych Gmin Związku.
3.2.1. Opis technologii segregacji odpadów zmieszanych
Przywożone do ZUOK odpady będą kierowane do miejsca ich przyjęcia w hali, gdzie z ogólnego strumienia zostaną wydzielone odpady wielkogabarytowe w celu bezproblemowego przebiegu pro­cesu segregacji. Następnie odpady za pomocą ładowarki kołowej będą podawane na stację nadawczą, którą stanowi przeno­śnik kanałowy. W przypadku segregacji odpadów nie pochodzących z selektywnej zbiórki odpady przechodzić będą przez specjalne urządzenie służące rozrywaniu worków z odpadami zmieszanymi.
Ze stacji nadawczej (przenośnika kanałowego) odpady, przenośnikiem wznoszącym, zostaną skierowane na taśmę sortowniczą umieszczoną w kabinie wstępnej segregacji. Kabina ta zostanie wyposażona w cztery stanowiska ręcznej segregacji oraz cztery rynny zrzutowe.
Pod kabiną zostanie przewidziane miejsce umożliwiające umieszczenie min. dwóch kontenerów o poj. min. 32 m3. W kabinie tej, przy segregacji odpadów komunalnych, możliwe będzie manualne wysegregowanie odpadów gabarytowych, opakowań szklanych czy kartonów. Dodatkowo istnieje tu możliwość wydzielenia identyfikowalnych odpadów problemowych czy niebezpiecznych takich jak np.: baterie samochodowe, kani­stry, farby, lakiery. Pełne pojemniki z odpadami problemowymi będą kierowane na uszczelniony plac z podłączeniem do kanali­zacji, gdzie będą czasowo magazynowane do momentu odbioru ich do unieszkodliwienia przez firmę posia­dającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
Następnie strumień odpadów trafia do sita bębnowego. Sito bębnowe składające się z wymienialnych blach dzieli odpady na frakcje: <40 mm, 40 - 180 mm, >180 mm.
Podsitowie, frakcja balastowa <40 mm kierowana jest do kontenera znajdującego się pod sitem, który na­stępnie zostaje odtransportowany na składowisko, celem zdeponowania balastu.
Frakcja odpadów >180 mm, z sita obrotowego zostanie skierowana na taśmę sortowniczą umieszczoną w drugiej kabinie sortowniczej. Z frakcji odpadów zostaną manualnie wysegregowane kartony, papier, duże folie, tworzywa sztuczne, puszki tj. surowce, które będą nadawały się do ponownego wykorzystania. Nastąpi tutaj tzw. segregacja pozytywna. Wysegregowane frakcje surowców zrzucane będą do znajdujących się pod kabiną kontenerów o poj. 25 m3 lub boksów. Ilość kontenerów ustawianych pod kabiną sortowniczą uzależ­niona będzie od bieżącego zapotrzebowania, w zależności od rodzaju segregowanych odpadów i typu pro­wadzonej segregacji (pozytywna, negatywna).
Następnie, frakcja odpadów z kabiny sortowniczej skierowana zostanie pod separator elektromagnetyczny. Wzdłużne usytuowanie separatora elektromagnetycznego oraz podwieszenie go nad przenośnikiem o odpo­wiedniej prędkości zapewnia możliwie max poziom odzysku ferromagnetyków o możliwie niskim poziomie zanieczyszczeń. Separator ten wychwytuje metale żelazne i zrzuca je do kontenera. Końcowy element przeno­śnika doprowadzającego do separatora elektromagnetycznego zostanie wykonany ze stali niemagnetycznej. Jest to niezbędny warunek poprawnego funkcjonowania separatora.
Pozostałość odpadów - frakcja balastowa - kierowana będzie przenośnikiem do stacji załadunku kontene­rów. Stacja ta umożliwia naprzemienne napełnianie kontenerów oraz ich transport na składowisko bez ko­nieczności przerywania pracy instalacji do segregacji.
Wysortowane manualnie i zrzucone do bunkra surowce wtórne, które nadają się do prasowania, zostają przesuwane wózkiem widłowym z lemieszem lub ładowarką teleskopową
 
 
 
78
 
z odpowiednim osprzętem na prze­nośnik bądź przenośniki podające do automatycznej kanałowej prasy belującej. W wyniku sprasowania uzy­skujemy bele, które ostatecznie przewożone są do magazynu sprasowanych surowców wtórnych. W ten spo­sób zostają przygotowane do wysyłki.
Wydzielona w sicie bębnowym frakcja 40-180 mm trafi na przenośnik podający, którym zostanie skierowana pod separator elektromagnetyczny. Wzdłużne usytuowanie separatora elektromagnetycznego oraz podwie­szenie go nad przenośnikiem o odpowiedniej prędkości zapewni max poziom odzysku ferromagnetyków o niskim poziomie zanieczyszczeń. Separator ten będzie wychwytywać metale żelazne i zrzuci je do kontenera. Końcowy element przenośnika doprowadzającego do separatora elektromagnetycznego będzie wyko­nany ze stali niemagnetycznej, co umożliwi jego poprawne funkcjonowanie.
Następnie strumień odpadów 40-180 mm, pozbawiony ferromagnetyków, skierowany zostanie do separatora metali nieżelaznych, którego celem jest wydzielenie metali nieżelaznych. Jako separator metali nieżelaznych stosuje się taśmowy separator magnetyczny działający na zasadzie prą­dów wirowych, umieszczony na konstrukcji stalowej. Separator ten składa się zasadniczo z przenośnika ta­śmowego, posiadającego dwa bębny, z których jeden jest napędzany. Wewnątrz drugiego bębna wiruje ułożyskowany mimośrodowo system magnetyczny o prędkości obrotowej znacznie wyższej niż prędkość bębna napędzanego. Ze strumienia odpadów „wyrzuca" materiały zawierające metale nieżelazne np. aluminium. W zależności od ustawienia separatora, wydzielone zostają zarówno puszki ALU, jak i opakowania wielomateriałowe Tetra Pack czy tzw. Blistry - opakowania po produktach sypkich. Efektywność separacji wynosi ok. 80%.
Po wydzieleniu metali, strumień odpadów kierowany jest przenośnikiem pod separator powietrzny. Separa­tor ten działa na zasadzie „podmuch – zassanie”, co powoduje wydzielenie frakcji lekkiej - wysokokalorycz­nej np. drobne folie, papier. Odseparowana frakcja lekka kierowana jest na niezależny przenośnik sortowniczy, który zostanie zainstalowany w kabinie sortowniczej. Frakcja ta może służyć jako materiał wyjściowy do produkcji paliwa alternatywnego.
Następnie frakcja odpadów 40-180 mm kierowana jest na przenośnik sortowniczy umieszczony w kabinie sortowniczej. W kabinie tej prowadzona będzie manualna segregacja pozy­tywna tj. zostaną wysegregowane butelki PET na kolorowe oraz czyste, butelki HDPE (chemia gospodar­cza), tworzywa mieszane, szkła. Wysegregowane surowce wtórne będą gromadzone w kontenerach lub bok­sach zlokalizowanych pod kabiną. Wysortowane manualnie surowce wtórne, które nadają się do prasowa­nia, zostają skierowane do automatycznej kanałowej prasy belującej. Sprasowane surowce wtórne zostaną ostatecznie przewiezione do magazynu surowców wtórnych.
3.2.2. Opis technologii segregacji odpadów zbieranych selektywnie
Przebieg procesu segregacji odpadów zbieranych selektywnie będzie przebiegał okresowo, w zależności od potrzeb, na taśmie do sortowania odpadów zmieszanych o frakcji 40 - 180 mm. Selektywnie zebrane odpady będą kierowane na linię segregacji jednorodnymi partiami tj. oddzielnie tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier, w celu ich doczyszczania.
W przypadku segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki możliwe jest prowadzenie tzw. segre­gacji negatywnej, w której ze strumienia odpadów, stanowiących surowce wtórne, zostają wydzielane mate­riały niepożądane. Instalacja umożliwia prowadzenie zarówno segregacji pozytywnej, jak i negatywnej, jak również kierowanie strumienia odpadów, w zależności od bieżących potrzeb albo do automatycznej stacji załadunku kontenerów, albo do boksów celem ich dalszego sprasowania.
W zależności od ilości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, segregacja tych odpadów może być prowadzona w czasie dodatkowym np. na drugiej zmianie, bądź w wydzielony dzień tygodnia czy miesiąca.
 
79
Dostarczone do ZUOK jednorodne odpady pochodzące z selektywnej zbiórki surowców wtórnych, które nie będą wymagały doczyszczania, natomiast będą wymagały sprasowania, będą bezpośrednio kierowane na przenośnik do prasy. W tym celu surowce wtórne przeznaczone do prasowania zostaną przy pomocy łado­warki kołowej lub wózka widłowego z lemieszem podane na przenośnik do prasy, w której zostaną spraso­wane i przygotowane do wysyłki.
Szczegółowe parametry poszczególnych urządzeń linii będzie można podać po wyborze dostawcy kompletnej linii sortowniczej.
Do selektywnej zbiórki odpadów zostaną zastosowane następujące pojemniki i w następujących ilościach:
pojemniki typu IGLOO o pojemności 1,5 m3 na szkło, makulaturę i metale - 704 szt.
pojemniki typu IGLOO o pojemności 2,5 m3 na tw. Sztuczne - 358 szt.
pojemniki o poj. 7 dm3 na odpady organiczne w gospodarstwach domowych - 3250 szt.
pojemniki o poj. 60-120 dm3 na odpady organiczne w gosp. domowych - 3250 szt.  Pojemniki zostaną wykorzystane do systematycznego wdrażania selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z opracowanym Programem selektywnej zbiórki obejmującym obszar całego Związku Gmin. Poniżej podano w skrócie opis poszczególnych faz selektywnej zbiórki  odpadów.                                                                                                                      
Faza I                                                                                                                                      „Programu selektywnej zbiórki odpadów” wprowadza zbiórkę dwóch rodzajów surow­ców (szkło i tworzywa sztuczne), na całym obszarze miasta Ostróda i selektywną zbiórkę czterech surowców (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, metale) w 21 punktach przy obiektach handlowo-uslugowych i użyteczności publicznej.
Faza I polegać będzie na:
–         przeprowadzeniu akcji edukacyjnej wśród mieszkańców miasta Ostróda,
–         rozstawieniu, w wyznaczonych 107 miejscach, pojemników na tworzywa sztuczne i stłuczkę szklaną oraz w 21 punktach pojemników na tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę i metale,
–         sukcesywnym opróżnianiu pojemników i wywozie wyselekcjonowanych surowców do ZUOK w Rudnie.
Przewidywane jest opróżnianie pojemników przy wykorzystaniu samochodu ciężarowego wyposażo­nego w wysięgnik chwytający typ HDS oraz przestrzeń transportową dla surowców. Zgromadzone surowce zostaną przewiezione do ZUOK w Rudnie w celu ich doczyszczenia.
Zakłada się sukcesywne opróżnianie pojemników przez specjalistyczny samochód, odpowiednio przystosowany do obsługi pojemnika opróżnianego od dołu. Przewidywa­ne jest opróżnianie pojemników przy wykorzystaniu samochodu ciężarowego wyposażonego w wysięgnik chwytający typ HDS oraz przestrzeń transportową dla surowców o pojemności 12 m3. Pojazd podjeżdżał będzie do pojemników i za pomocą wysięgnika chwytającego uniesie pojemnik nad kontener, po czym po­jemnik zostanie opróżniony i odstawiony na pierwotnie zajmowane miejsce. Zebrane surowce przewiezione zostaną do ZUOK w Rudnie, gdzie poddane zostaną procesom doczyszczania i selekcji wtórnej.

    Faza 2

Jest rozszerzeniem fazy 1 systemu selektywnej zbiórki odpadów. Przewiduje się w nim:     
–         przeprowadzenie edukacji ekologicznej w Ostródzie, Olsztynku, Lubawie i Samborowie,
–         rozwinięcie selektywnej zbiórki w całym mieście Ostróda, dodatkowo o kolejne rodzaje surowców wtórnych tj. makulaturę i metale (głównie puszki aluminiowe po napojach) oraz zbiórkę bioodpadów na terenach o zabudowie jednorodzinnej w mieście Ostróda,
–         wprowadzenie selektywnej zbiórki czterech rodzajów surowców wtórnych (tworzyw sztucznych, stłuczki szklanej, makulatury i metali) w Olsztynku i Lubawie,
wprowadzenie selektywnej zbiórki dwóch rodzajów surowców wtórnych (tworzyw sztucznych i stłucz­ki szklanej) w miejscowości Samborowo,
 
80
–         sukcesywne opróżnianie pojemników i wywóz wyselekcjonowanych surowców do ZUOK w Rudnie.
Przy obliczeniach ilości pojemników, dla zabudowy wielorodzinnej przyjęto następujące założenia dotyczące gromadzenia odpadów:
–                  lokalizację zestawów pojemników do selektywnej zbiórki - w pobliżu istniejących miejsc gromadze­nia odpadów zmieszanych (nie dalej niż ok. 300 m od najdalszej klatki schodowej) oraz w pobliżu obiektów handlowo-usługowych i użyteczności publicznej,
–         ilość zestawów - 1 punkt na około 300 osób.
Selektywną zbiórkę odpadów w zabudowie jednorodzinnej przewiduje się wprowadzić w miastach Ostróda, Olsztynek i Lubawa oraz w miejscowości Samborowo.
Zbiórka surowców w zabudowie jednorodzinnej w mieście Ostróda oparta będzie o system dwupojemnikowy: frakcja organiczna i odpady zmieszane oraz zbiórkę surowców wtórnych w systemie workowym. W gospodarstwie domowym znajdować się będą dwa podstawowe pojemniki: odpady zmieszane i odpady organiczne, które następnie usuwane będą do pojemników stojących na terenie posesji, dodatkowo każde gospodarstwo zostanie wyposażone w zestaw kolorowych worków do zbiórki odpadów surowcowych, o na­stępującym przeznaczeniu:
–        zielony - szkło kolorowe,
–        niebieski - makulatura,
–                 czerwony - puszki, drobny złom,
–        żółty - tworzywa sztuczne.
Wyselekcjonowane odpady suche (szkło, tworzywa sztuczne, metale i makulatura), będą doczyszczane na linii sortowniczej, a odpady organiczne będą kompostowane na specjalnie do tego celu przygotowanym terenie pod kompostownię pryzmową w ZUOK w Rudnie.
 
Faza 3
Jest rozszerzeniem fazy II systemu selektywnej zbiórki odpadów, a jednocześnie stanem do­celowym, w którym przewiduje się rozwinięcie selektywnej zbiórki na wszystkie miejscowości należące do Związku Gmin przy następujących założeniach:
–         przeprowadzenie edukacji ekologicznej dla mieszkańców pozostałych miejscowości Związku,
–         w mieście Ostróda kontynuacja selektywnej zbiórki czterech rodzajów surowców wtórnych (szkło. tworzywa sztuczne, metale i makulatura) oraz bioodpadów,
–         w Olsztynku i Lubawie kontynuacja selektywnej zbiórki czterech rodzajów surowców wtórnych (two­rzyw sztucznych, stłuczki szklanej, makulatury i metali) oraz dodatkowo na terenach zabudowy jed­norodzinnej wprowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów,
–         wprowadzenie na terenach wiejskich, w wytypowanych miejscowościach, zbiórki dwóch rodzajów surowców wtórnych (szkło, tworzywa sztuczne),
–         sukcesywne opróżnianie pojemników i wywóz wyselekcjonowanych surowców do ZUOK w Rudnie.
Docelowo na całym terenie Związku Gmin zakłada się zorganizowanie 358 punktów selektywnej zbiórki odpadów (szkło, tworzywa sztuczne, metale i makulatura) oraz dla wybranych terenów i osiedli (zabudowa jednorodzinna w miastach, ogródki działkowe oraz okresowo z terenów wiejskich) zbiórkę bioodpadów, jak w fazie II.
Zakłada się, że w miastach Ostróda. Ołsztynek i Lubawa pojemniki opróżniane będą za pomocą sa­mochodu ciężarowego wyposażonego w wysięgnik chwytający typ HDS i kontener o pojemności 12 m3, jak w fazie II. Na terenach wiejskich, z uwagi na duże rozproszenie gospodarstw i związaną z tym dłuższą drogę transportu odpadów, przewiduje się również zastosować samochód ciężarowy wyposażony w ramię chwyta­jące typu HDS, lecz z kontenerem o pojemności 28÷34m3.
 
81
4. Stan zaawansowania wdrażania projektu
 
Do chwili obecnej, w celu wdrożenia projektu, przeprowadzono:
1)      opracowanie programu gospodarki odpadami dla całego Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego (2000 r),
2)      wykonanie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, określającej warunki gruntowo-wodne dla potrzeb rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Rudnie k/Ostródy (2001 r),
3)      opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ZUOK wraz z raportem oddziaływania na środowi­sko (2001 r),
4)      uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (2002 r),
5)      wykonanie projektu budowlanego ZUOK i budowy kwater składowiska (2002 r),
6)      wykonanie programu selektywnej zbiórki odpadów (2001 r),
7)      wykonanie programu edukacji ekologicznej (2002 r),
8)      opracowanie raportu oddziaływania na środowisko naturalne dla potrzeb wydania pozwolenia na bu­dowę (2002 r),
9)      uzyskanie pozwolenia na budowę ZUOK (2002 r).Niezależnie od tego zaczęto wprowadzać selektywną zbiórkę odpadów, której zakres rozszerzono niż planowano w fazie 1. Według „Programu selektywnej zbiórki odpadów” w fazie 1 założono wprowadzenie zbiórki na terenie samego miasta Ostróda w zakresie dwóch rodzajów surow­ców (szkło i tworzywa sztuczne) w 107 punktach oraz zbiórki czterech surowców (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, metale) w 21 punktach. W rzeczywistości selektywną zbiórkę zaczęto wprowadzać nie tylko na terenie miasta Ostróda, ale i na terenach miast i gmin w Lubawie, Olsztynku, Miłomłynie, Jonkowie i na terenie gminy Ostróda. Łącznie wystawiono pojemniki w:                                                         308 punktach na tworzywa sztuczne,                                                                                          171 punktach na szkło,                                                                                                                  83 punktach na makulaturę.                                                                                            Zgromadzono ogółem wysegregowanych wyżej wymienionych odpadów:                                                       81,78 Mg w roku 2002,                                                                                                                       264,06 Mg w roku 2003.
 
5. Zakładany odzysk i unieszkodliwianie poza składowaniem
 
W planie przyjęto,  że  system gospodarki odpadami  spełniać będzie następujące założenia:
1.   obejmie wszystkich wytwórców odpadów komunalnych i odpadów podobnych do 
      komunalnych,
2.   zapewni gromadzenie odpadów poprzez
–         nie dopuszczanie do przepełniania pojemników,
–         regularne opróżnianie pojemników,
–         zapewnienie czystości w miejscach gromadzenia,
–         poprawę standardów technicznych miejsc gromadzenia.
3.  zapewni dowóz odpadów do miejsc wskazanych przez gminę lub z nią uzgodnione
     (dopuszcza się wszystkie formy zbierania i transportu odpadów w sposób bezpośredni i 
     pośredni),
 
 
 
 
82
 
4.   oparty będzie na analizie ekonomicznej i środowiskowej z uwzględnieniem wszystkich
      grup zainteresowanych,
5.   uwzględni aspekty organizacyjne, takie jak; rozliczenia z klientami, ilość podmiotów
      działających na terenie gminy i ich wybór, sprawowanie nadzoru, przekazywanie lub
      udostępnianie danych niezbędnych do sprawozdawczości prowadzonej przez gminę,
6.   uwzględni możliwość monitorowania efektów technicznych i technologicznych,
      środowiskowych i ekonomicznych.
W „Planie ...." zakłada się, że segregacja będzie odbywała się przede wszystkim w miejscu wytworzenia  odpadów,  ale będzie  także  prowadzona na terenie ZUOK w Rudnie.  Takie rozwiązanie   ma   zapewnić   po   pierwsze   wyeliminowanie   zanieczyszczenia   surowców odzyskiwanych w procesie segregacji, a po drugie składowanie jedynie tych odpadów, które nie mogą być poddane żadnej innej obróbce.
Osobnym problemem jest kwestia odpadów problemowych, niebezpiecznych. Oprócz tego, że będą one zbierane oddzielne, jako odrębna grupa, nie mieszana z odpadami komunalnymi, to pozostałości jakie znajdą się w odpadach komunalnych będą odzyskiwane w procesie segregacji. Na terenie Związku Gmin brak jest miejsca do czasowego przetrzymywa- nia odpadów problemowych, niebezpiecznych. Lokalizacja miejsca takiej zbiornicy odpadów niebezpiecznych powinna być rozpatrywana taka, aby nie tworzyć nadmiernego rozproszenia obiektów gospodarki odpadami. Najbardziej odpowiednim miejscem do lokalizacji takiego głównego punktu do gromadzenia odpadów niebezpiecznych wydaje się teren ZUOK w Rudnie, w którym będzie zainstalowana sortownia odpadów. Teoria o wzrastającym  zagroże- niu przy koncentracji nie będzie dotyczyło tego przypadku, ponieważ punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie ZUOK nie będzie miejscem ich unieszkodliwiania, a jedynie miejscem okresowego przetrzymywania.
Zarówno u źródeł jak i na terenie ZUOK w Rudnie będzie prowadzona segregacja, na którą nakłada obowiązek obowiązujące ustawodawstwo, następujących głównych strumieni odpadów komunalnych: 
–         odpady ulegające biodegradacji,
–         odpady opakowaniowe,
–         odpady wielkogabarytowe,
–         odpady budowlane,
–         odpady niebezpieczne (wytwarzane w grupie odpadów komunalnych).
Poniżej określono wymagany do uzyskania efekt segregacji wymienionych strumieni odpadów komunalnych, który powinien zapewnić realizowany program gospodarki odpadami.
Możliwości  odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) tych odpadów uzależnione są od warunków organizacyjnych i finansowych podmiotów zajmujących się  gospodarką odpadami, a także przyjętą przez jednostki administracyjne strategią postępowania (system zachęt, promocji). Przedstawiony niżej plan działań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) obejmuje latach 2004 – 2010. W planie odzysku i unieszkodliwiania odpadów uwzględniono dwa przedziały czasowe: lata 2002 – 2006 oraz lata 2007 – 2010. Przy opracowywaniu tego planu odstąpiono od przedstawiania ilości odpadów w układzie gminnym, przedstawiono go w układzie całego Związku Gmin, a więc w układzie w jakim cały system będzie funkcjonował. Sprawą drugorzędną jest miejsce powstawania odpadów, natomiast istotne są ilości i rodzaj odpadów oraz sposób nimi gospodarowania.
5.1. Odpady ulegające biodegradacji
Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie powinny przekroczyć w 2010 roku
83
– 75% całkowite ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.
Brak jest statystyki, która pozwoliłaby na precyzyjne ustalenie ilości tych odpadów w poszczególnych gminach, ale nie jest to istotne bowiem wszystkie one będą funkcjonowały w jednym systemie gospodarki odpadami. Rolą podmiotu realizującego gospodarkę odpadami będzie więc takie ustawienie segregacji, by bez względu na miejsce powstawania tego strumienia odpadów nie trafiał on w całości na składowisko. Wobec braku danych ilości tych odpadów w poszczególnych gminach przyjęto ilość odpadów ulegających biodegradacji za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostródzkiego. W roku 2002 w powiecie ostródzkim powstało 11,70 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji. Brak jest danych dotyczących roku 1995. Zgodnie zatem z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na składowiskach nie może być składowane więcej jak 75% tej wielkości, czyli ok. 8,77 tys. Mg.
            Odpady zielone
Odpady zielone najłatwiej, spośród innych ulegających biodegradacji, można segregować u źródła jego powstawania. Wystarczy nie dopuścić do wymieszania tych odpadów z innymi, często przypadkowymi ze względu na miejsce ich powstawania. Podobnie jest z ich unieszkodliwianiem, dają się w łatwy sposób utylizować przede wszystkim poprzez kompostowanie. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przyjęto, że w 2006 roku 35% masy tych odpadów będzie poddane procesowi utylizacji poprzez kompo- stowanie (kompostownia, jak to wcześniej opisano, powstanie w ramach ZUOK w Rudnie).
W roku 2010 zakłada się, że 50% odpadów zielonych będzie poddanych kompostowaniu.
Komunalne osady ściekowe
Utworzone w wyniku biologicznego oczyszczania ścieków osady są w wystarczającym stopniu ustabilizowane. Projekt ZUOK w Rudnie zakłada ich kompostowanie wraz z pozostałą masą odpadów organicznych. Osady z oczyszczalni w decydującej mierze kwalifikują się do zagospodarowania bezpośredniego w rolnictwie lub innego przyrodniczego zagospodarowania. Możliwe jest 100% wytwarzanych osadów wyeliminować ze składowania i zagospodarować je przyrodniczo poprzez wcześniejsze kompostowanie lub bezpośrednio. Osady, podobnie jak kompost, mogą być z powodzeniem wykorzystane do rekultywacji zapełnionego odpadami składowiska w Rudnie jak i innych składowisk odpadów. 
Dodatkowy konieczny recykling odpadów ulegających biodegradacji.
Oprócz odpadów ulegających biodegradacji wymienionych powyżej, powstaje jeszcze znacząca ich ilość, która winna być objęta utylizacją w podobny sposób. Do nich należą przede wszystkim:
–         odpady organiczne z gospodarstw domowych,
–         papier i tektura (nie opakowaniowe).
 
Z materiałów źródłowych, stanowiących WPGO i PPGO dla Powiatu Ostródzkiego, przyjęto do realizacji następujący plan gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji, który przedstawiono poniżej w tabeli IV.1.
 
Tab. IV.1. Planowana gospodarka odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji
                 lata 2004 – 2010
Odpady komunalne ulegające biodegradacji
tys. Mg
2002 rok
Całkowita ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
11,7
Ilość zebranej makulatury
0
 
84
Ilość kompostowanych odpadów
0
2006 rok
Całkowita ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
15,47
Ilość kompostowanych odpadów zielonych
0,32
Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań papierowych
2,10
Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów biodegradowalnych
1,70
Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji
11,37
2010 rok
Całkowita ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
17,09
Ilość kompostowanych odpadów zielonych
0,49
Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań papierowych
2,81
Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów biodegradowalnych
5,24
Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji
8,54
 
Osiąganie wymaganego poziomu składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (75% wytworzonych wg stanu w roku 1995) podzielono na dwa etapy. W pierwszym, obejmującym lata 2004 – 2006, założono osiągnięcie poziom 12% odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza recyklingiem odpadów opakowaniowych. W drugim etapie realizacji „Planu......" (2007 – 2010) zakłada się dalsze zwiększenie ilości odpadów poddanych recyklingowi w miejscu powstania o kolejne 13%. Tak więc, łącznie w okresie realizacji „Planu ...", 25% odpadów ulegających biodegradacji zostanie wysegregowana i unieszkodliwiona poza składowiskiem.
Realizacja  ustaleń planu  w  części  dotyczącej   odpadów  ulegających biodegradacji  w pierwszym okresie, czyli w latach 2004 – 2006, związana będzie w głównej mierze:
–         ze znacznym rozwojem, w stosunku do stanu obecnego, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
–         z budową kompostowni odpadów zielonych, co pozwoli zwiększyć odzysk odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
 
5.2. Odpady opakowaniowe
 
Ten strumień odpadów jest efektem funkcjonowania zarówno sektora gospodarczego jak i komunalnego. Rozwój przemysłu opakowaniowego i kierunki jego rozwoju, a co za tym idzie ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych jest uzależniona od wielu czynników takich jak: ogólnego poziomu spożycia, poziomu gospodarczego, sytuacji demograficznej. Zmiana któregokolwiek z wymienionych czynników skutkuje zmianą ilości wytworzonych odpadów.
Największy udział w ogólnej masie odpadów opakowaniowych stanowią odpady z papieru, tektury, szkła i tworzyw sztucznych.
Na terenie Związku Gmin powinny być następujące minimalne poziomy odzysku w poszczególnych okresach realizacyjnych (tabela 12):
–         w 2006 roku    18%
–         w 2010 roku    32%
 
Tab. IV.2. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi (z papieru i tektury, ze szkła,
                  wielomateriałowymi, z tworzyw sztucznych, z blachy, z aluminium) w strumieniu
                  odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady opakowaniowe
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
7 570
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
 
85
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
8 019
Ilości odpadów zebranych selektywnie
1 443
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
7 918
Ilości odpadów zebranych selektywnie
2 534
 
Powyższe zestawienie nie zawiera odpadów opakowaniowych z materiałów naturalnych (wynika to z tego, że w metodyce sporządzania analiz i bilansów przyjętej w planach wyższego szczebla pominięto ten strumień wytwarzania odpadów, lub występuje on ukryty).

Odpady opakowaniowe z materiałów naturalnych

Ten rodzaj odpadów potraktowano podobnie jak w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, to znaczy zostały one wyodrębnione z odpadów opakowaniowych. Ilość odpadów opakowaniowych z materiałów naturalnych przyjęto na zasadzie wskaźnika procentowego od ogólnej ilości odpadów opakowaniowych w wysokości podobnej jak przyjęto w planach wyższego szczebla. Ilości tych odpadów zostały przedstawione w tabeli IV.3.
Założono, że w poszczególnych latach poziom selektywnej zbiórki będzie kształtował się następująco:
–         2006 rok 13%
–         2010 rok 21%
Tab. IV.3. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi z materiałów naturalnych w
            strumieniu odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady opakowaniowe z materiałów naturalnych
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 448
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 495
Ilości odpadów zebranych selektywnie
194
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 627
Ilości odpadów zebranych selektywnie
342
 

Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych

W tabeli IV.4. przedstawiono ilości wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Związku Gmin oraz zaplanowane wielkości odzysku. Przedstawiają się one następująco:
–         2006 rok 20%
–         2010 rok 30%
Tab. IV.4. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych w
            strumieniu odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 201
 
 
86
 
 
Ilości odpadów zebranych selektywnie
50
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 292
Ilości odpadów zebranych selektywnie
258
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 276
Ilości odpadów zebranych selektywnie
383
 
            Odpady opakowaniowe ze szkła
Tabela IV.5. ilustruje ilości powstających odpadów szklanych oraz zamierzony poziom odzysku w poszczególnych fazach realizacji planu. Wysokość odzysku przyjęto:
–         2006 roku   35%
–         2010 roku   60%
     Tab. IV.5. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi ze szkła w strumieniu
                       odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady opakowaniowe ze szkła
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
2 519
Ilości odpadów zebranych selektywnie
30
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
2 618
Ilości odpadów zebranych selektywnie
916
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
2 584
Ilości odpadów zebranych selektywnie
1 550
 
            Odpady opakowaniowe ze stali
Ilości wytwarzanych odpadów i ilości zebranych selektywnie przedstawia tabela IV.6., a przedstawiają się one następująco:
–         2006 rok 18%
–         2010 rok 30%
     Tab. IV.6. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi ze stali w strumieniu  
                      odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady opakowaniowe ze stali
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
335
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
352
Ilości odpadów zebranych selektywnie
63
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
348
Ilości odpadów zebranych selektywnie
104
 
87
 
 
 
            Odpady opakowaniowe z aluminium
Plan odzysku tych odpadów przedstawiono w tabeli IV.7. Założono w nim następujący odzysk:
–         2006 rok 35%
–         2010 rok 50%
     Tab. IV.7. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi z aluminium w strumie-
                       niu odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady opakowaniowe z aluminium
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
96
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
101
Ilości odpadów zebranych selektywnie
35
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
99
Ilości odpadów zebranych selektywnie
49
 
            Odpady opakowaniowe z papieru i tektury
Plan odzysku tych odpadów przedstawiono w tabeli IV.8. W poszczególnych okresach realizacji założono odzysk na poziomie:
–         2006 rok 45%
–         2010 rok 55%
     Tab. IV.8. Planowana gospodarka odpadami opakowaniowymi z papieru i tektury w
           strumieniu odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady opakowaniowe z papieru i tektury
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
3 075
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
3 290
Ilości odpadów zebranych selektywnie
1 481
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
3 237
Ilości odpadów zebranych selektywnie
1 780
 
            Odpady opakowaniowe wielomateriałowe
Plan gospodarki tymi odpadami przedstawiono w tabeli IV.9. W planie założono następujący odzysk:
–         2006 rok 20%
–         2010 rok 50%
     Tab. IV.9. Planowana gospodarka odpadami opakowań wielomateriałowych w strumie-
                      niu odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady opakowaniowe wielomateriałowe
Mg/rok
2002 rok
 
 
88
Ilości odpadów wytworzonych
344
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
365
Ilości odpadów zebranych selektywnie
73
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
361
Ilości odpadów zebranych selektywnie
180
 
5.3. Odpady wielkogabarytowe
 
Ten rodzaj odpadów, to odpady z gospodarstw domowych o dużych rozmiarach nie odpowiadające parametrom standardowych pojemników na odpady. I właśnie z uwagi na te nietypowe rozmiary muszą one być traktowane w sposób odrębny.
Zgromadzone odpady można wykorzystać do naprawy, mogą być także rozebrane na poszczególne składniki i wykorzystane jako surowce wtórne.
Plan gospodarki odpadami wielkogabarytowymi przedstawiono w tabeli IV.10.
W poszczególnych okresach zakłada się następujący poziom odzysku wymienionych odpadów:
–         2006 rok 20%
–         2010 rok 50%
 
     Tab. IV.10. Planowana gospodarka odpadami wielkogabarytowymi w strumieniu
                         odpadów komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady wielkogabarytowe
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 872
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 869
Ilości odpadów zebranych selektywnie
374
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
1 845
Ilości odpadów zebranych selektywnie
922
 
5.4. Odpady budowlane
 
Prognozy naukowe przewidują rosnący trend tego strumienia odpadów.
Unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów poprzez składowanie ich na składowisku jest zupełnie nieracjonalne i niczym nie uzasadnione. Powinny one być wysegregowane w miejscu powstania, poddane recyklingowi i wprowadzone ponownie do obrotu w postaci półproduktów lub prefabrykatów. Zastosowanie surowców uzyskanych z recyklingu odpadów budowlanych jest bardzo szerokie.
Najistotniejszym jest jednak zbiórka, którą należy prowadzić z wykorzystaniem specjalnych pojemników i przenośników, które zabezpieczają środowisko przed zanieczy- szczeniem. Jest to o tyle istotne, że ten typ odpadów powstaje często na terenach zurbanizowa- nych, wrażliwych na zanieczyszczenie.
 
89
W okresie realizacji planu (tabela IV.11.) założono następujące ilości odpadów budowlanych, które będą odzyskiwane:
–         2006 r 15%,
–         2010 r 40%
     Tab. IV.11. Planowana gospodarka odpadami budowlanymi w strumieniu odpadów
                        komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady budowlane
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
4 260
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
4 497
Ilości odpadów zebranych selektywnie
675
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
4 440
Ilości odpadów zebranych selektywnie
1 776
 
5.5. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych
 
Według przyjętych wskaźników, przeciętnie w l Mg odpadów komunalnych na terenach miejskich znajduje się ok. 3 kg odpadów niebezpiecznych, natomiast na terenach wiejskich ilość ta wynosi 2 kg. Głównymi składnikami odpadów niebezpiecznych są: farby, lakiery, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, rozpuszczalniki, żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory ołowiowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, świetlówki oraz inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, środki czystości, środki ochrony roślin, odczynniki fotograficzne, oleje przepracowane.
W planie ( tabela IV.12.) przyjęto że na terenie Związku Gmin dynamika przyrostu ilości wyselekcjonowanych odpadów będzie kształtowała się następująco:
–         2006 rok 15%
–         2010 rok 50%
     Tab. IV.12. Planowana gospodarka odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów
                        komunalnych w latach 2004 – 2010 na terenie Związku Gmin
Odpady niebezpieczne
Mg/rok
2002 rok
Ilości odpadów wytworzonych
268
Ilości odpadów zebranych selektywnie
brak danych
2006 rok
Ilości odpadów wytworzonych
269
Ilości odpadów zebranych selektywnie
40
2010 rok
Ilości odpadów wytworzonych
266
Ilości odpadów zebranych selektywnie
133
 
Przedstawione założenia dotyczą w głównej mierze osób fizycznych i wielu małych podmiotów gospodarczych, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych i nie muszą posiadać decyzji na ich wytwarzanie. Zakłady, które wytwarzają większe ilości powinny posiadać decyzje administracyjne oraz zatwierdzone programy gospodarki odpadami
 
90
niebezpiecznymi, mają również zawarte umowy na odbiór tych odpadów przez wyspecjalizowane firmy. Sprzyjającym zjawiskiem jest rozwijający się rynek odpadów niebezpiecznych.

Centralne zbiornice odpadów problemowych

W okresie realizacji planu należy zorganizować Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. W warunkach niektórych z gmin Związku lokalizacja miejsca odbioru od mieszkańców niektórych odpadów już istnieje, np. oleje odpadowe – na stacjach paliw. Jednak  brak jest generalnie miejsca do którego można by oddać wszystkie powstające w gospodarstwie domowym odpady niebezpieczne, dlatego znajdujemy je na dzikich wysypiskach lub porzucone w przypadkowych miejscach. W chwili obecnej trwa procedura formalna w sprawie zorganizowania Powiatowego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (w powiecie ostródzkim), który swym zasięgiem objąłby kilka ościennych powiatów. Taka zbiornica jest niezbędna, a jej lokalizacja ma swoje uzasadnienie na składowisku w Rudnie w ramach istniejących możliwości wygospodarowania dodatkowych powierzchni przy realizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
Istnieje możliwość także zlokalizowania specjalnej kwatery do składowania odpadów azbestowych na terenie projektowanego ZUOK w Rudnie. Realizacja takiej kwatery będzie wymagała dodatkowego powiększenia terenu projektowanego ZUOK. 
            Akcje zbiórki bezpośredniej
Poza stałymi punktami odbioru odpadów należy stworzyć (i rozwijać istniejące) systemy okresowego ich odbioru bezpośrednie od mieszkańców. Okresowa zbiórka odpadów proble­mowych (np. akumulatorów, baterii, farb, lakierów itp.) obejmująca cały Związek Gmin, powinna być prowadzona minimum raz w roku, w zależności od jej efektów. Zaleca się akcję taką poprze­dzić masową propagandą w lokalnych mediach, szkołach, instytucjach publicznych, a jej efektem powinno być dotarcie z informacją do każdego mieszkańca w mieście, o rodzaju zbiór­ki, terminie oraz punktach odbioru odpadów.
Oba rozwiązania zbiórki odpadów, tj. poprzez centralne zbiornice odpadów problemowych oraz w okresowych akcjach zbiórki bezpośredniej, stanowią dopełnienie dla se­lektywnej zbiórki surowców i nie wykluczają się nawzajem. Decyzje o okresowej akcji zbiórki danego rodzaju odpadu w mieście mogą wynikać z informacji, jaką będzie dysponować central­ny punkt gromadzenia odpadów problemowych.
Poniżej wyszczególniono podstawowe rodzaje odpadów problemowych oraz propozycje ich odbioru i zagospodarowania- tabela IV.13.
Tab. IV.13. Propozycje odbioru i zagospodarowania niektórych odpadów problemowych
                    ze strumienia odpadów komunalnych
Odpad
Propozycja zagospodarowania
Akumulatory
Odbiór przez firmę transportową przekazanie uprawnione­mu podmiotowi gospodarczemu do utylizacji.
Baterie
Okresowa zbiórka bezpośrednia od mieszkańców. Zbiórka w domach handlowo-usługowych. Odbiór przez firmę trans­portową, następnie przekazanie do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.
Odpady wielkogabarytowe
Okresowa wystawka i wywóz indywidualny przez spółdziel­nie mieszkaniowe lub firmę transportową na wyznaczone i przystosowane do tego celu miejsce, rozbiórka, odzysk su­rowców wtórnych, unieszkodliwianie pozostałych elementów.
Oleje przepracowane
Ciągły odbiór na wytypowanych stacjach benzynowych, sta­cjach obsługi pojazdów i w warsztatach mechanicznych, przekazywanie uprawnionemu podmiotowi gospodarczemu do utylizacji.
Opony
Ciągły odbiór we wskazanych warsztatach wulkanizacyjnych, okresowa zbiórka bezpośrednia od mieszkańców (wystaw­ka), odbiór przez firmę transportową następnie przekazanie uprawnionemu podmiotowi gospodarczemu do utylizacji.
 
91
 
Opony
Ciągły odbiór we wskazanych warsztatach wulkanizacyjnych, okresowa zbiórka bezpośrednia od mieszkańców (wystaw­ka), odbiór przez firmę transportową następnie przekazanie uprawnionemu podmiotowi gospodarczemu do utylizacji.
Padlina (odpady zwierzęce)
Ciągły odbiór padliny od indywidualnych rolników przez wy­typowane punkty zbiorcze padlin i ich utylizacja przez uprawnione podmioty gospodarcze. Nie zaleca się tworzenia lokalnych grzebowisk padliny z uwagi na trudności lokaliza­cyjne, konieczność długotrwałego wyłączenia spod użytko­wania danego terenu oraz potencjalne zagrożenie epide­miologiczne takiego rozwiązania.
Przeterminowane leki
Ciągły odbiór w wytypowanych aptekach, przekazywanie uprawnionemu podmiotowi gospodarczemu do utylizacji.
Substancje chemiczne
Zbiórka w domach handlowo-usługowych, przekazanie pod­miotowi gospodarczemu uprawnionemu do unieszkodliwia­nia.
Świetlówki, elementy z rtęcią
Okresowa zbiórka w wystawionych czasowo pojemnikach, odbiór przez firmę transportową, przekazanie uprawnionemu podmiotowi gospodarczemu do utylizacji.
Wraki pojazdów (porzucone)
Sporządzenie umowy z zainteresowanym podmiotem go­spodarczym, który zajmie się transportem i złomowaniem.
Opakowania po pestycydach
Okresowy odbiór z gospodarstw od rolników. Zbiórka w punktach sprzedaży środków ochrony roślin. Przekazanie specjalistycznym podmiotom do utylizacji.
 
6. Edukacja ekologiczna
 
Skuteczność systemu gospodarki odpadami w gminie zależy (oprócz środków technicz­nych i logistycznych, w które wyposażony jest system) w dużej mierze od stopnia zaawansowa­nia świadomości mieszkańców i poziomu edukacji ekologicznej społeczności lokalnej. Poprzez właściwie prowadzoną edukację można dotrzeć zarówno do osób zajmujących się profesjonalnie gospodarką odpadami, jak i do mieszkańców, a także podmiotów gospodar­czych, będących „wytwórcami odpadów". Bardzo ważnym czynnikiem, może nawet najważniej­szym, jest dotarcie do dzieci i młodzieży.
Jednym z podstawowych elementów wdrażanego systemu gospodarki odpadami jest program edukacji ekologicznej. Na zlecenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” został opracowany „Program edukacji ekologicznej...”. Wdrożenie tego programu w życie jest jednym z głównych warunków powodzenia wprowadzanego systemu selektywnej zbiórki odpadów, a także skutecznej likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”. Jednym z kluczowych celów edukacji ekologicznej powinno być, oprócz wdrożenia programu selektywnej zbiórki odpadów, zagadnienie ograniczenia procederu wyrzucania śmieci „gdziekol­wiek". Koszty likwidacji już istniejących „dzikich składowisk" (to jest usunięcia zgromadzonych odpadów na eksploatowane składowisko w danym rejonie) po­winny być jawne, tak aby cała lokalna społeczność znała koszty jakie sama ponosi za tą iluzo­ryczną „oszczędność" tylko niektórych sąsiadów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92
V. Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami – zadania strategiczne obejmujące okres 
     co najmniej 8 lat
 
Strategia postępowania z odpadami przyjęta w Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” zakłada następujące zasady postępowania z odpadami:
q       zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
q       powtórne wykorzystanie odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno - ekonomicznych nie da się uniknąć,
q       unieszkodliwianie odpadów poza składowiskiem, o ile jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie,
q       składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno -ekonomiczne - odzyskać bądź unieszkodliwić, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
 
W konstruowaniu „Planu..." kierowano się zasadą, że w gospodarce odpadami podstawą jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Ponieważ zapobieganie powstawaniu wielu rodzajów odpadów jest często niemożliwe, dlatego konieczne jest minimalizowanie ich ilości i ograniczanie szkodliwości dla środowiska. Dla powstałych odpadów zaleca się maksymalny odzysk surowców i materiałów. Odpady, których nie da się wykorzystać z różnych względów, przewidziane są do unieszkodliwienia wszelkimi metodami, poza składowaniem. Składowane powinny być tylko te odpady, których nie można wykorzystać lub w inny sposób unieszkodliwiać.
W gospodarce odpadami powinna być przyjęta zasada „bliskości i samowystarczal- ności” (zagospodarowywanie odpadów w miejscu ich wytwarzania lub jak najbliżej miejsca ich wytwarzania). Ten tryb postępowania prowadzi do ograniczenia przemieszczania odpadów. Zasada najbliższego otoczenia sprzyja zwiększeniu poczucia odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, a jej zastosowanie pozwoli zagospodarowywać odpady w miejscu ich wytwarzania.
Przedstawiony system gospodarki odpadami ma na celu zmniejszenie ilości odpadów, które podlegają ostatecznemu składowaniu. Oparty jest na zintegrowanym zarządzaniu oraz zastosowaniu efektywnych i proekologicznych metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Przy przebudowie istniejącego systemu gospodarki odpadami zastosowano zasadę rejonizacji, co oznacza m.in. rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami wspólnie przez samorządy lokalne.
Zasadniczym celem przyszłej gospodarki odpadowej jest:
„MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA
POWODOWANYCH PRZEZ ODPADY"
„Minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady”, w Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011, obejmuje działania wymienione niżej.
 
q       Cel strategiczny: „likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc składowania odpadów”:
zamykanie nieefektywnych i nie spełniających wymogów ochrony Środowiska składowisk odpadów,
 
 
93
§         rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów między innymi przy wykorzystaniu odpadów energetycznych,
§         likwidacja nielegalnych („dzikich") wysypisk,
§         likwidacja starych magazynów odpadów niebezpiecznych,
§         likwidacja mogilników, rekultywacja terenów po mogilnikach,
§         identyfikacja zagrożeń i likwidacja starych składowisk odpadów przemysłowych, sukcesywna likwidacja starych, wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych.
 
q       Cel strategiczny: „przeciwdziałanie powstawaniu nowych, nielegalnych składowisk oraz minimalizacja stopnia występowania odpadów rozproszonych (zaśmiecanie środowiska”:
§         opracowanie i stworzenie gminnych systemów przeciwdziałania powstawaniu nielegalnych składowisk,
§         organizacja kampanii na rzecz czystości środowiska (mieszkańcy, władze lokalne, organizacje społeczne, turyści),
§         konsekwentne egzekwowanie utrzymania czystości terenów (publiczne, prywatne).
q       Cel strategiczny: „minimalizacja ilości powstających odpadów i zmniejszenie ich toksyczności”:
§         kampania na rzecz minimalizacji ilości odpadów (konsumenci, producenci),
§         upowszechnienie nisko - i bezodpadowych technologii produkcji i zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przetwarzanych surowców,
§         optymalizacja gospodarki magazynowej i poprawa praktyk operacyjnych (kontrola zapasów i pozostałości surowców, poprawa praktyk w zakresie dostaw, magazynowania i transportu materiałów, segregacja różnych typów odpadów dla ułatwienia ponownego użycia, eliminacja źródeł wycieków i rozlewów),
§         stosowanie najlepszej dostępnej technologii (Best Available Technology – BAT) tam, gdzie jest to ekonomicznie możliwe,
§         zmiana produktu końcowego na bardziej przyjazny środowisku, przedłużenie okresu przydatności produktu,
§         substytucja niebezpiecznych surowców materiałami bezpiecznymi dla środowiska, recykling wewnętrzny (np. wykorzystanie odpadu jako surowca do produkcji, odzysk surowców wtórnych lub składników użytecznych),
§         wprowadzenie lokalnych przepisów prawnych mających na celu zmniejszenie         ilości i toksyczności wytwarzanych odpadów „u źródła", np. dotyczących ograniczeń  sprzedaży  lub  użytkowania  niektórych  produktów  mogących pogorszyć stan środowiska,
§         wprowadzanie przez podmioty gospodarcze systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14000,
§         minimalizacja ilości powstawania niebezpiecznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania.
q       Cel strategiczny: „zakaz dowozu odpadów spoza województwa za wyjątkiem powstałych w powiatach ościennych i przeznaczonych do recyklingu”.
q       Cel strategiczny: „dobre prawo oraz konsekwentna i skuteczna egzekucja przepisów prawa”:
wprowadzenie obowiązku usuwania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości (systematyczne i obejmujące jak największą liczbę nieruchomości.
 
 
94
§         kontrole w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz konsekwentne egzekwowanie zaleceń pokontrolnych),
§         prowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wytwórców,
§         bieżące prowadzenie rozeznania podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie przez gminy oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących postępowania z takimi odpadami oraz zaleceń pokontrolnych,
§         stosowanie kar za naruszanie przepisów prawnych, adekwatne do ich wagi i działających zapobiegawczo,
§         szkolenie organów zajmujących się egzekucją prawa,
§         wymiana informacji pomiędzy organami zobowiązanymi do egzekwowania prawa,
§         wzmocnienie finansowe i kadrowe organów ochrony środowiska,
§         wnioskowanie na rzecz dobrego i skutecznego prawa,
§         wzmocnienie egzekucji prawa krajowego, lokalnego, decyzji administracyjnych.
q       Cel strategiczny: „optymalne zagospodarowanie odpadów”:
 • tworzenie ponadlokalnych związków  d.s. gospodarki odpadami,
 • utworzenie rejonu kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi, a w ramach rejonu:
–         budowa sortowni,
–         budowa kwater do selektywnego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia,
–         budowa instalacji do odzysku odpadów ulegających biodegradacji,
–         budowa (modernizacja) składowiska odpadów końcowych,
–         inne;
 • optymalny system zbioru odpadów:
–         stworzenie systemu gromadzenia odpadów w gminach z gospodarstw wiejskich, pól namiotowych, biwakowych i domów letniskowych,
–         organizacja systemu odbioru odpadów nad wodami, na terenach leśnych, przy drogach,
–         organizacja zbiórki zużytych urządzeń, w tym urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (proponuje się przyjęcie dwuwariantowego systemu zbiórki odpadów: od podmiotów gospodarczych - poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów demontażu, od użytkowników indywidualnych - poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy),
–         zorganizowanie systemu zbiórki poeksploatacyjnych opon przez organizację, w skład której będą wchodzić producenci i importerzy opon,
–         wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym organizacja systemu zbierania odpadów specyficznych np. komunalnych ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, budowlanych, elektronicznych, niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
–         zorganizowanie zbiórki odpadów (m.in. odpadów azbestowych, olejów odpadowych, baterii i akumulatorów, zużytych urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamrażających, przeterminowanych leków, zawierających substancje zubożające warstwę  ozonową)  ze  źródeł  rozproszonych na poziomie  gminy – w gminnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych,
–         budowa stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych,
tworzenie   zbiornic   innych   wyselekcjonowanych   odpadów,   m.in.: budowa zbiornicy zwłok zwierzęcych;
95
 
 • skuteczny system odzysku odpadów:
–         stworzenie stanowisk naprawy i demontażu odpadów wielkogabarytowych do ponownego użycia,
–         zorganizowanie    wtórnego    obiegu    sprawnych    urządzeń    elektrycznych    i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych „bank drugiej ręki",
–         stworzenie sieci zakładów demontażu ręcznego i mechanicznego urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
–         wykorzystanie odpadów jako biopaliwo,
–         budowa instalacji do odzysku odpadów, w tym instalacji do kompostowania lub fermentacji beztlenowej odpadów biodegradowalnych, instalacji do recyklingu materiałowego i chemicznego odpadów opakowaniowych i innych,
–         recykling odpadów budowlanych.
 • optymalny system unieszkodliwiania odpadów:
–         budowa (modernizacja) instalacji unieszkodliwiania odpadów,
–         utworzenie bazy danych obejmującej lokalizację, ilości i stan wyrobów zawierających azbest, na podstawie danych uzyskanych z przeglądów realizowanych przez właścicieli lub zarządców obiektów i urządzeń budowlanych,
–         organizowanie kampanii informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi (np. PCB, oleje odpadowe, azbest),
–         wprowadzenie na listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem azbestu,
–         monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
–         opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
–         w pierwszej kolejności unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie,
–         bieżące eliminowanie opakowań po środkach ochrony roślin ze strumienia odpadów komunalnych, poprzez ich odbiór przez producentów i importerów,
–         eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi, tj. spalania specyficznych odpadów medycznych w urządzeniach do tego niedostosowanych,
utworzenie  specjalistycznych stacji recyklingowo – demontażowych, w których wycofywane z eksploatacji auta poddawane będą profesjonalnej obróbce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96
VI. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres czterech lat i ich finansowanie
 
Tab. VI.1. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięć na okres 4 lat
Lp.
Wyszczególnienie
Termin
(miesiąc. rok)

Koszt

(tys. zł)
Jednostki realizu-
jące
Źródła finansowa-
nia

od

do

1
2
3
4
5
6
7

A. Zadania zakończone

270,08

 

 

1.
Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko"
 
06.2000
 
 
10,2000
 
 
31,51
 
 
Związek Gmin
 
środki własne
 
2.
Dokumentacja techniczna w tym:
- Program selektywnej zbiórki odpadów - Program edukacji ekologicznej - Projekt budowlany ZUOK w Rudnie k/Ostródy wraz z kosztorysem inwestorskim - Raport oddziaływania planowanego ZUOK na środowisko naturalne