BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Małdyty

                                                                            Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy  
                                                                           Małdyty Nr XV/ 146 /04  z dnia 17.11.2004 r.                                                                                                          .                                                                                                                      
                                                                                                                             
 

G M I N N A   S T R A T E G I A

 
ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH
 
NA   TERENIE   GMINY   MAŁDYTY
 
do 2011
 
 
       I.       W  S  T  Ę  P
 

      Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca  2004 r.  pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać.

    Na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej spoczywa obowiązek realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
Do głównych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej należy, w szczególności:
1)      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
2)      udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym,
3)      przyznawania i wypłacanie zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
4)      dożywianie dzieci, praca socjalna,
5)      tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
6)      organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych ,
7)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej.
  Zawarte w strategii problemy mają podstawowy wpływ na funkcjonowanie rodzin i osób w środowisku, w którym żyją. Brak reakcji i podjęcia działań mających na celu likwidację lub zminimalizowanie istniejących problemów będzie powodować dalsze pogłębianie niekorzystnych zjawisk, co z kolei będzie prowadziło do dalszego pogłębiania się sytuacji niekorzystnych i wzrostu liczby osób wymagających pomocy. 
 

       II.  CHARAKTERYSTYKA  GMINY   MAŁDYTY

    Liczba mieszkańców naszej gminy wg. stanu  na dzień 30 września 2004 r.
wynosiła 6.919 osób i jest podzielona na 20 sołectw.
 Na terenie gminy naukę pobiera około 1350 dzieci w następujących placówkach oświatowych w:
1)      samorządowych  szkołach podstawowych w Małdytach, Szymonowie i    Wielkim Dworze,
2)      gimnazjum  samorządowym w Małdytach,
3)      gimnazjum w Szymonowie  prowadzonym przez Stowarzyszenie Szkół   Katolickich w Częstochowie,
4)      Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych.
 
Ponadto funkcjonują  2 przedszkola samorządowe w Dobrocinie i w Małdytach.
  
W gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .
Wójt powołał   również pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów uzależnień i ds. rodziny.
Na terenie gminy brak jest  schronisk dla bezdomnych oraz domów pomocy społecznej.
 
 
 
W 2003 roku  GOPS  skierował 6 osób  do domu dla bezdomnych na okres zimy,  w tym 5 osób do „Markotu” w Rucewie k/ Jerzwałdu i  1 osobę do   „ Domu  Odzyskanych dla Życia – Markot „ w Marwałdzie.  Z posiadanych informacji wynika, że obecnie przebywa tam  1 osoba ( w Marwałdzie).
Do końca  2003 roku z terenu naszej gminy zostało skierowanych do domu pomocy społecznej 5 osób. 2 osoby zmarły przed umieszczeniem w domu pomocy a 3 osoby przebywają do dnia dzisiejszego tj    2 osoby w DPS w Tolkmicku. 1 osoba  w DPS „ Nasz Dom” w Molzie.  Jedna osoba z terenu naszej gminy przebywa w  DPS  „ Kombatant” w Olsztynie  od kilku lat.        
Na terenie gminy działają następujące organizacje pozarządowe:
1)      Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie,
2)      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło  w Małdytach,
3)      Polski Czerwony Krzyż,
     4 ) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Gumniskach Wielkich
 

  III.      DIAGNOZA  PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

   
W gminie Małdyty świadczeniami  pomocy społecznej w roku 2003 objęto 31 % mieszkańców. Oznacza to, że bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania świadczeniami objęto 577 rodzin, a w tych rodzinach 2.153  osoby       
 
Do przyczyn,  które były powodem udzielenia osobom i rodzinom pomocy należały m.in.: 1)
 
1)      bezrobocie – 18,7 % ( 1.298 osób),
2)      bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzenia gospodarstwa domowego – 18,8% ( 1.303 osoby),
3)      ubóstwo – 15,3 % ( 1.063 osoby),
4)      ochrona macierzyństwa – 6,9 % ( 480 osób),
5)      niepełnosprawność – 3,2 % ( 231 osób),
6)      długotrwała choroba – 2,0 % ( 136 osób),
7)      narkomania i alkoholizm – 0,07% (5 osób),
8)      bezdomność – 0,07 %   ( 5 osób),
9)      sieroctwo – 0,00 %   ( 0 osób).
      Na podstawie analizy powyższych danych należy stwierdzić, że głównymi problemami społeczeństwa naszej gminy są:
1.      Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
2.      Bezrobocie i ubóstwo.
               3.  Niepełnosprawność i długotrwała choroba.
    Dlatego też tym problemom należy poświęcić więcej uwagi i dążyć do wyeliminowania przyczyn i skutków tych zjawisk.
   Niepokojącym obserwowanym zjawiskiem w naszej gminie( i nie tylko) jest kryzys rodziny. Przyczynami   tego zjawiska bezsprzecznie są: wysokie bezrobocie ( ponad 30 % ),  zła sytuacja ekonomiczna rodzin, wzrost patologii społecznych, bezradność  i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów, długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej, niewydolność wychowawcza rodzin  oraz niski poziom wykształcenia naszego społeczeństwa .
 

    IV.      NIEZARADNOŚĆ  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

     Rodzina jest podstawową i najważniejszą komórką społeczną. Aby rodzina dobrze wypełniała swoje zadania wiązane z opieką nad dzieckiem i prawidłowo rozwijała się winna być otoczona opieką władz  i wspierana w swoich działaniach przez powołane do tego celu instytucje.
Konieczne jest podjecie działań zmierzających  do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin, do zmiany  postaw wobec życia z biernej na czynną oraz wyuczenia umiejętności  gospodarowania środkami finansowymi.

Wspieranie rodziny w pełnieniu jej funkcji kontrolno-zapobiegawczych, opiekuńczo-wychowawczych  i emocjonalnych wobec dzieci powinno być realizowane przez różnego rodzaju placówki i organizacje działające w środowisku gminnym.

Aby działania podejmowane w celu poprawy potrzeb socjalnych mieszkańców gminy Małdyty przyniosły oczekiwane efekty muszą ze sobą współpracować różne podmioty, które świadczą usługi  publiczne a także organizacje pozarządowe,  stowarzyszenia , kościół, związki wyznaniowe i inne  osoby . Do podmiotów usług publicznych zaliczyć należy instytucje wojewódzkie, powiatowe i gminne działające w obszarze : pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia i  oświaty.
 
 1. Prezentowana strategia poprzez realizację postawionych w niej zadań ma na celu poprawę jakości życia najsłabszych grup społecznych, zapobieganie i zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk społecznych.
 
 2. Kierunki realizacji celów:
 
a)      uruchamianie i stymulacja własnych zasobów i możliwości rodzin,
b)      ewaluacja systemu opieki nad dzieckiem,
c)      zmniejszenie skutków niedostatku wynikającego z systemu  rodzinnej, bezrobocia itd.
3.  Sposób realizacji celów:
a)      informowanie społeczności o zasadach  funkcjonowania systemu pomocy społecznej,
b)      praca socjalna,
c)      pozyskiwanie społeczności lokalnych dla działań  samopomocowych oraz pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych,
d)      zapewnienie warunków bezpiecznego pobytu ofiarom przemocy i osobom bezdomnym,
e)      pomoc finansowa,
 

V.                    B E Z R O B O C I E    i   UBÓSTWO .      

 

       Ze  względu na występujące  strukturalne bezrobocie problemem dominującym na terenie naszej gminy jest brak miejsc pracy dla osób z rodzin po byłych PGR –ych. Dotyczy to głównie ludzi starszych i bardzo młodych. Trudna sytuacja materialna tych rodzin powoduje pozostawanie młodzieży w domach ( nie  uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych) i stanowi to duży problem dla ich przyszłości życiowej. By pomóc  rodzinom Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie  w Szymonowie  ufundowało  10 stypendiów na okres 10 miesięcy po 250 zł miesięcznie dla  młodzieży uczącej się w szkołach  ponadgimnazjalnych.   Młodzież nie ucząca się   jest  jednym  z powodów dziedziczenia bezrobocia. Ci ludzie postrzegają swoją sytuację życiową jako beznadziejną i bez perspektyw rozwiązania tego problemu. Wzmaga się w nich postawa roszczeniowa . Za jedyne rozwiązanie swego problemu widzą zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych czy też publicznych.

    W części środowisk bezrobocie jest skutkiem  innych problemów istniejących w rodzinie, np.  nadużywanie  alkoholu. 
    Wreszcie brak pracy wpływa ujemnie na zachowanie i postawy osób dotkniętych oraz członków   ich rodzin. Do niektórych skutków bezrobocia należy zaliczyć:
1)      poczucie izolacji,
2)      narastający stres,
3)      stopniowe ograniczenie konsumpcji ,
4)      szkody psychiczne i materialne,
5)      zachowania patologiczne( agresja , przemoc, wpadanie w nałogi),
6)      samobójstwa,
     7)  ubóstwo.
     Są to skutki  różnej natury a niektóre są niestety nieodwracalnymi skutkami.
Dla zminimalizowania tego problemu  wskazanym byłoby m.in.:
utworzenie punktu pomocy osobom bezrobotnym, w którym byłyby świadczone usługi:
-         z  zakresu  doradztwa zawodowego( współpracowałby z PUP) ,
-         z zakresu psychologii,
-         z zakresu prawa pracy.
Niepokojącym jest fakt, że często jest tak, że kilka problemów nawarstwia się i powoduje kolejne niekorzystne zjawiska do których można zaliczyć , np.: przemoc, ubóstwo  czy też problemy wychowawcze  z dziećmi.
 
VI.                 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

   Zubożenie ludności powoduje ,oprócz innych  ujemnych skutków również

nasilenie zachorowań często prowadzących do niepełnosprawności. Zaobserwowano zwiększenie się liczby chorób nowotworowych na naszym terenie. Osoby chore i niepełnosprawne korzystają z poradnictwa  miejscowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poradnictwo i pomoc jest wielokierunkowa.

Utworzone i działające przy GOK  w Małdytach  Koło Seniora skupia  niewielką grupkę osób w starszym wieku.  Klub ten łącznie z GOK organizuje

obchody Dnia Inwalidy oraz inne okolicznościowe imprezy.  Członkowie tego Koła czują się potrzebni  a spotkania towarzyskie  dają im poczucie  współuczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym gminy . W spotkaniach tych uczestniczą  bowiem  władze gminy i przedstawiciele różnych zakładów pracy.

            GOPS organizuje  usługi opiekuńcze i robi to dobrze. Obserwuje się  jednak coraz większe zapotrzebowanie na usługi całodobowe.

    Wiele w tym zakresie robi również Koło  TPD w Małdytach.

    Kierownictwo  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach organizuje różnego rodzaju bezpłatne badania specjalistów z zewnątrz w zakresie  słuchu, wzroku , badań kości.   

) Celem jest zapewnienie warunków dla zaspokojenia potrzeb  bytowych, zdrowotnych i społecznych osobom starszym i niepełnosprawnym nie mogącym zaspokoić ich we własnym zakresie. 

 
2) Kierunki realizacji celu:
a) integracja ze środowiskiem osób starszych i osób niepełnosprawnych,
b) aktywizowanie rodzin i środowiska  do działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
c)      wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
d) dążenie do zabezpieczenia  potrzeb opiekuńczych dla ludzi starszych , chorych i niepełnosprawnych. 
3) Sposób realizacji celów:
a)informowanie społeczności o zasadach funkcjonowania systemu pomocy społecznej,
b)      praca socjalna ,
c)      organizowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych,
d)      likwidacja barier architektonicznych,
e)      pomoc finansowa
 
VII.  PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 
     Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązała gminy do uchwalania corocznego planu działań.
Rada Gminy Małdyty wypełnia ten obowiązek. Programy uchwalane przez Radę  Gminy  są kompleksowym  podejściem do problemu alkoholizmu w gminie.
    Na terenie gminy brak jest placówek lecznictwa odwykowego oraz punktów konsultacyjno-interwencyjnych.
Mieszkańcy nasi w razie potrzeby mogą korzystać (i korzystają )z 18 placówek lecznictwa odwykowego , w tym: 13 poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, 2 oddziałów leczenia uzależnień od alkoholu i  3 ośrodków terapii uzależnień od alkoholu.
     Na  terenie województwa działa 10 punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych prowadzonych przez stowarzyszenia,  bądź Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego itp. Urząd Gminy dysponuje adresami tych placówek.
Główne kierunki działań dotyczą:
1)      Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
2)      Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3)      Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
4)      Wprowadzenie skutecznej kontroli przestrzegania zapisów ustawy przez podmioty sprzedające a w szczególności w zakresie przestrzegania zakazu
     sprzedawania alkoholu nietrzeźwym i nieletnim.
 
VIII.    ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI DZIECI   
            I  MŁODZIEŻY
 
     W konsekwencji reformy administracyjnej państwa, Gmina przejęła  dodatkowe zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
      Aby zapobiec  różnego rodzaju przestępstwom takim jak: pobicie, uszkodzenie ciała, wymuszenia rozbójnicze czy rozboje  największym  problemem do rozwiązania jest zminimalizowanie szerzącej się wśród młodzieży przemocy i agresji wobec rówieśników. Duże pole do działania w tym zakresie przypada szkołom oraz rodzicom.
     Dużą rolę do spełnienia ma w tym zakresie Policja , np. poprzez zwiększenie patroli wieczornych i nocnych.
    Wpływ na skalę zmniejszenia tego problemu może mieć:
a)      realizacja w szkołach programów rozwiązywania konfliktów między ludźmi,
b)      wprowadzenie tzw. mediacji szkolnych tj. procesu pojednania sprawcy czynu zabronionego przez prawo z jego ofiarą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy  (29.06.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (29.06.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (29.06.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (29.06.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7110127 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^