BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Małdyty na lata 2008 - 2013

 
 
 
 
                                                                                                                                          Załącznik do Uchwały nr XX/151/08
                                                                                                                                          Rady Gminy Małdyty
                                                                                                                                          z dnia 10.09.2008 r.
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              PROGRAM  AKTYWNOŚCI  LOKALNEJ
 
                         DLA GMINY  MAŁDYTY
 
                           NA  LATA  2008 -  2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS  TREŚCI:
 
 
 
 
I.                  WPROWADZENIE
 
II.               CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI
 
DZIAŁAŃ
III.           ODBIORCY PROGRAMU  -  GRUPY DOCELOWE
IV.           SPOSÓB I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU
 
V.              HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 
VI.           PRZEWIDYWANE EFEKTY
 
VII.       REALIZATORZY
 
VIII.    ŻRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
 
IX.           SPOSOBY MONITOROWANIA, EWALUACJI I OCENY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.                   WPROWADZENIE
 
 
            Program Aktywności Lokalnej dla gminy Małdyty wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań w zakresie aktywizacji lokalnej mieszkańców gminy Małdyty, mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, określa mechanizmy wzmacniające efektywność zmian jak również stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.
              Program Aktywności Lokalnej dla gminy Małdyty jest odpowiedzią na cel, jaki został nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze” konieczne staje się, więc inwestowanie w kapitał ludzki  czyli kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, co jest na równi z kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. Poczucie tożsamości, przynależności i zaangażowania na rzecz małej ojczyzny jest podstawą świadomego obywatelstwa.”1 ( Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007 – 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
                Program Aktywności Lokalnej dla gminy Małdyty jest dokumentem inaugurującym proces programowych działań służących kształtowaniu warunków sprzyjających powstawaniu więzi społecznych na terenie gminy – ma szerzej – kapitału społecznego w myśl, iż „ Podstawą społeczeństwa obywatelskiego są jego obywatele, świadomi swych praw i obowiązków, zaangażowani w działania na rzecz dobra wspólnego, zdolni do osobistej odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego”.
                Dokument ten stanowi uzupełnienie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małdyty na lata 2008 – 2015”.
                Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami zawartymi w ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak m.in.:
1/  STRATEGIĄ  ROZWOJU  KRAJU  NA   LATA  2007-2015
2/ NARODOWĄ   STRATEGIĄ  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ  DLA  POLSKI
3/ STRATEGIĄ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  NA LATA  2007-2013,
   MINISTERSTWO  POLITYKI  SPOŁECZNEJ
4/ NARODOWĄ  STRATEGIĄ  ROZWOJU  NA  LATA  2007 – 2013
5/ STRATEGIĄ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA  OBYWATELSKIEGO  NA  LATA    2007 – 2013,  MINISTERSTWO PRACY  I  POLITYKI  SPOŁECZNEJ
6/ NARODOWĄ  STRATEGIĄ SPÓJNOŚCI
7/ PROGRAMEM  OPERACYJNYM  KAPITAŁ   LUDZKI  NARODOWE  STRATEGICZNE  RAMY  ODNIESIENIA  2007 – 2013
8/ STRATEGIĄ  ROZWOJU  WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 
       W dokumentach tych zakłada się realizację działań służących rozwojowi społeczno – gospodarczemu kraju, a co za tym idzie podniesienie poziomu i jakości życia obywateli. Ważnym elementem w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych społeczności, w których każda osoba i rodzina będzie mogła  realizować swoje plany i aspiracje życiowe, w  trudnych sytuacjach  uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz działających w jej ramach instytucji i organizacji. Konieczne jest zatem wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych oraz budowanie i wzmacnianie ich obywatelskiej świadomości. Podkreśla się znaczenie kapitału ludzkiego czyli zasobu wiedzy, umiejętności i potencjału, w który jest wyposażony każdy człowiek oraz społeczność jako całość. Dzięki temu podmioty te są zdolne nie tylko do pracy, ale także do wprowadzania zmian w otoczeniu, a także kreowania nowych rozwiązań.
          Z kapitałem ludzkim ściśle związany jest kapitał społeczny oznaczający zasoby umiejętności, informacji, kultury, wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki pomiędzy ludźmi i organizacjami. Kapitał społeczny jest zatem sumą kapitałów jednostkowych, która powinna być wykorzystana i pomnażana przez wszystkie instytucje oraz jednostki samorządowe.
        Kluczowym wyzwaniem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, które zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej oznacza brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Są to miedzy innymi : publiczna edukacja, pośrednictwo pracy, ochrona pracy, transport publiczny i publiczny sektor mieszkaniowy i organizacje polityczne, rynek pracy, rynek dóbr konsumenckich, rynek usług telekomunikacyjnych, bankowych, prywatna własność i przedsiębiorczość. Wykluczenie społeczne najprościej mówiąc oznacza wyłączenie z życia społecznego. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące w naszym  kraju, ponieważ ze względu na sytuację społeczno – ekonomiczną zagraża wielu osobom i grupom, w tym głównie osobom długotrwale bezrobotnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo oraz wychowujących się poza rodziną, przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych, bezdomnym, uzależnionym, osobom opuszczającym zakłady karne.
          Priorytetowe działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, zgodnie z wymienionymi powyżej dokumentami, powinny być ukierunkowane na:
·        ograniczanie obszarów skrajnego ubóstwa,
·        rozbudowanie świadczeń wspierających aktywność,
·        promocje działań prospołecznych,
·        wspieranie rozwoju różnych form aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej mieszkańców, w tym w szczególności klientów pomocy społecznej,
·        wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,
·        upowszechnianie kształcenia ustawicznego,
·        ułatwianie dostępu do poradnictwa i informacji,
·        zwiększenie aktywności lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowanie przez nie współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów ( rozwój lokalnych partnerstw),
·        wspieranie rozwoju podmiotów gospodarki społecznej.
„Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Małdyty” jest niezbędnym dokumentem do realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania (7.1.1)
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – „ Promocja integracji społecznej”.
II.               CELE  PROGRAMU  AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  ORAZ  KIERUNKI  DZIAŁAŃ.
Celem głównym Programu Aktywności Lokalnej jest zwiększenie aktywności mieszkańców  naszej gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym także rynku pracy oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego.
 
 
Cele szczegółowe :
1.     zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
2.     stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
3.     aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenie,
4.     wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców,
5.     poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych,
6.     prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, aktywizującym i integracyjnym oraz edukacyjnym,
7.     zwiększenie aktywności mieszkańców naszej gminy,
8.     zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych w przypadku osób pozostających poza rynkiem pracy,
9.     wsparcie i promowanie postaw prospołecznych.
Kierunki działań.
Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:
 
1.     promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
2.      promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie,
3.     otwarcie instytucji samorządowych na współpracę z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością,
4.     wspieranie lokalnych inicjatyw,
5.     aktywizację, integrację i wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym – promocja działań wspierających więzi pokoleniowe,
6.     poprawę dostępu do informacji publicznej,
7.     promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację,
8.     wspieranie rozwoju wolontariatu, grup wsparcia, samopomocy oraz grup edukacyjnych,
9.     promowanie zasad pomocniczości, partycypacji i postaw humanitarnych,
10. systematyczne badanie potrzeb mieszkańców naszej gminy,
11. inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.
III.  ODBIORCY  PROGRAMU  -   GRUPY  DOCELOWE.
             Program skierowany jest do mieszkańców gminy Małdyty, w tym :
1)     członków danej społeczności lokalnej
2)     osób z konkretnego środowiska
3)     osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia- czyli różnych grup społecznych, w świetle zdiagnozowanych potrzeb.
 
         Działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej będą obejmowane w szczególności osoby i środowiska wykluczone społecznie lub zagrożone tym zjawiskiem, m.in.  klienci pomocy społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, matki samotnie wychowujące dzieci, wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze.
 
IV.   SPOSÓB  I  METODY  WYKORZYSTYWANE  DO  REALIZACJI  PROGRAMU.
W ramach programu przewiduje się wykorzystanie :
 
           1.ŚRODOWISKOWEJ  PRACY  SOCJALNEJ
           2. INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ  INTEGRACJI
           3. DZIAŁAŃ  O  CHARAKTERZE  ŚRODOWISKOWYM
    Ze względu na specyfikę naszej gminy ze względu na różnorodność występujących problemów, Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany poprzez przygotowane rokrocznie podprogramy aktywności lokalnej skierowane do konkretnych społeczności lub grup, akceptowane każdorazowo przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.
V.   HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ.
W ramach podprogramów PAL będą realizowane następujące działania :
             1)   Rozpoznanie środowiska lokalnego w formie „badania i                            działania”:
 *        badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i  konkursów związanych z przygotowaniem i realizacją programu;
2)         Rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku:
·        edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań,
konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców,
·        organizowanie spotkań z grupami docelowymi, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3)         Promowanie pracy woluntarystycznej:
·        organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym animator lokalny, lider klubu integracji społecznej;
4)         Budowanie lokalnego partnerstwa;
5)         Umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji, poprzez tworzenie punktów dostosowanych do potrzeb mieszkańców;
6)         Wspieranie lokalnych inicjatyw, inicjowanie ruchów
samopomocowych oraz prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego;
 
7)         Organizowanie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy
8)         Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w
       imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym,
       edukacyjnym,  kulturalnym, sportowym i turystycznym.
 
VI.           PRZEWIDYWANE  EFEKTY:
1) zdiagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych oraz grup, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym,
     2) zintegrowanie lokalnych społeczności i grup społecznych,
3)planowanie i realizowanie zadań odpowiadającym rzeczywistym potrzebom mieszkańców naszej gminy,
4)     efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów poprzez stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców w proces rozwiązywania indywidualnych i lokalnych problemów,
5)     wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące,(powstanie lokalnych grup działania),
6)     realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności,
7)     aktywizacja osób wykluczonych,
8)     zmiana postaw społeczności lokalnych wobec osób i grup defaworyzowanych,
9)     wzrost kompetencji i aktywności mieszkańców oraz poziomu ich zaangażowania w życie społeczne, w tym również na rynku pracy.
 
VII.       REALIZATORZY.
             Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej jest:
·        Urząd Gminy  w Małdytach.
·        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.
·        Placówki edukacyjne, kulturalne i sportowe.
·        Organizacje pozarządowe i kościelne.
·        Policja i Filia Urzędu Pracy w Morągu.
·        Lokalny biznes.
·        Media.
 
VIII.    ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  PROGRAMU.
Realizacja zadań programu może być finansowana:
·        ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego,
·        ze środków funduszy strukturalnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty systemowe dla ośrodków pomocy społecznej,
·        środków własnych podmiotów zaangażowanych w działania w ramach poszczególnych podprogramów aktywności lokalnej,
·        ze środków pochodzących od sponsorów.
 
IX.           SPOSOBY  MONITOROWANIA,  EWALUACJI  I 
OCENY.
    Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów poszczególnych podprogramów aktywności lokalnej, które będą realizowane na rzecz konkretnych grup społecznych lub społeczności lokalnych..
Podstawowym celem monitoringu będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie  pojawiają się podczas realizacji działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności miedzy założeniami a rezultatami, na bieżąco będą dokonywane zmiany w przyjętych założeniach lub metodach pracy. Ponadto corocznie będą przygotowywane sprawozdania z realizacji podprogramów realizowanych w ramach programu aktywności lokalnej, które zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Małdyty.
                    Po zakończeniu realizacji programu aktywności lokalnej zostanie przygotowany raport końcowy podsumowujący całość podejmowanych działań. Będzie on zawierał ocenę zrealizowanych przedsięwzięć oraz rezultatów jakie one przyniosły. Wyróżnione zostaną te metody i formy działań, które powinny być kontynuowane w latach następnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy  (30.09.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (30.09.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (30.09.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (30.09.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108703 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^