BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXIX/235/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Małdyty na lata 2009 - 2015 w archiwum

 
 
 
UCHWAŁA  Nr XXIX / 235 /09
Rady Gminy Małdyty
 
z dnia  16  września  2009 r.
 
 
   w sprawie : uchwalenia Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Małdyty   na lata 2009 – 2015
 
 
     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie     gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) w związku  z art. 17 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  z 2008 r. Nr 115.poz. 728 )  Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje:
 
  § 1 .  Uchwala się Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Małdyty  na lata 2009 – 2015.
 
  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty
 
  § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                       Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
                                                                      
     
 
                                                                                                                              Załącznik do uchwały
                                                                             Rady Gminy Małdyty
                                                                                  Nr XXIX/235/09 z dnia 16.09.2009 r.
 
 
 
 
LOKALNY  PROGRAM
 
OPIEKI NAD DZIECKIEM  I  RODZINĄ
 
W  GMINIE  MAŁDYTY
 
 
NA LATA   2009  -  2015
 
 
 
WRZESIEŃ , 2009 r.
 
                                                                         
 
 
                        
 
 
                                                            SPIS TREŚCI
      
           
 
 
Wprowadzenie ..................................................................................................................5 – 6
 
 
Diagnoza sytuacji dziecka i rodziny w Gminie Małdyty.......................................................6
 
 
Charakterystyka Gminy Małdyty.............................................................................................6
 
 
Rodzina w gminie................................................................................................................. 7-8
 
 
Dane dotyczące Programu.......................................................................................................8
 
 
Cel strategiczny...................................................................................................................... ..8
 
 
Cele operacyjne................................................................................................................... 9-11
 
 
Przewidywane efekty i rezultaty Programu.......................................................................11-12
 
 
Monitoring programu...............................................................................................................12
 
 
Ewaluacja programu.........................................................................................................  12-13
 
 
Podsumowanie........................................................................................................................  13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
                                                     
                                                 
 
WPROWADZENIE
 
        We wszystkich społeczeństwach rodzina stanowi najmniejszą , po jednostce, komórkę społeczną. W historii ludzkości nie znamy epok ani kultur , aby nie istniały określone formy życia rodzinnego . Niemal zawsze rodzina , mała czy duża , monograficzna czy poligamiczna, patriarchalna czy demokratyczna stanowiła centralną kategorię życia społecznego, wokół  której koncentrowały się główne procesy i zjawiska społeczne , takie jak: procesy legislacyjne obrzędowość i zjawiska kultury, normy religijne i obyczajowe , zjawiska i procesy gospodarcze.
       Rodzina wyznacza aspiracje i dążenia człowieka, określa wzory i wartości, do których należy dążyć. Wpływ roli rodziny na życie jej członków zarówno dzieci jak i dorosłych jest istotny i trwa przez całe życie.
        Istnieje wiele definicji rodziny. Najogólniej określa się ją jako naturalną i podstawową komórkę społeczną
        Rodzina pełni szereg funkcji mających na celu zaspokojenie potrzeb swoich członków.
Przede wszystkim warunkuje prawidłowy rozwój biologiczny i psychiczno społeczny dziecka.
Jest pierwszą instytucją wychowawczą , w której przebiega proces socjalizacji dzieci,
kształtowanie ich osobowości oraz przygotowanie do przyszłych ról społecznych. Wychowawcze oddziaływanie rodziny  ma istotny wpływ na socjalizację dzieci i młodzieży w drodze nieświadomego , często przekazywania wiedzy o otaczającym świecie wraz z wartościowaniem go i preferowaniem wzorów zachowań.
         Na prawidłowe funkcjonowanie rodziny bądź jej dezorganizację mają wpływ czynniki
wewnątrzrodzinne (cechy indywidualne członków rodziny, układ międzyosobowy, hierarchia wewnątrzrodzinna , jakość i istota więzi emocjonalnych w rodzinie, cele i system wartości
małżeństwa  , warunki ekonomiczne, stan posiadania) oraz czynniki zewnętrzne (polityka socjalna państwa wobec małżeństwa i rodziny , ideologia społeczna środków masowego przekazu , przemiany kultury i wykształcenia społeczeństwa , procesy uprzemysłowienia i
związana z nim ruchliwość  pionowa społeczeństwa).
         Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża jednak szereg czynników, wśród których istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne . Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę dysfunkcyjną, czyli taką , która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i innych członków rodziny oraz rozwiązywać swoich problemów i sytuacji kryzysowych.
          Rodzina i dziecko są chronione zarówno w ustawodawstwie polskim , jak i międzynarodowym. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 18 ,  stanowi , że małżeństwo
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Innymi regulacjami prawnymi związanymi z problematyką rodziny są m.in. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks karny, cywilny, postępowania cywilnego i pracy.
           Rodzina znalazła również oparcie w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 2 ust. 1 mówi „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa  mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości . Zadaniem pomocy społecznej jest również wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
                                                                                                                        
              Ustawa nałożyła na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (art.17 ust.1 pkt.13) oraz opracowanie programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka (art. 17 ust. 1 pkt. 1 ) Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym  wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wsparcia rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju , młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Pomoc powinna
 służyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych. Problematyka dotycząca sytuacji dziecka i rodziny w gminie Małdyty poruszona została w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Małdyty do roku 2020 której celami strategicznymi między innymi są:
-        wzmocnienie funkcji rodziny
-        ograniczenie zjawiska patologii społecznej
 
Diagnoza sytuacji dziecka i rodziny w gminie Małdyty
Diagnoza została oparta na badaniu źródeł  zastanych tj.  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Małdyty do roku 2015  podstawowe informacje ze spisów powszechnych -Gminy Małdyty, sprawozdań MP i PS – 03   Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.
W niniejszej diagnozie pominięto badanie metodą SOWT, ponieważ zostało ono przedstawione w strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy.
 
Charakterystyka gminy Małdyty
 
Gmina nasza jest gminą ubogą, typowo rolniczą, posiada 15 miejscowości, w których mieszkają byli pracownicy byłych PGR-ów, brak możliwości zatrudnienia, niejednokrotnie brak dojazdu ( likwidacja nierentownych połączeń PKP i PKS) zmusza te osoby do korzystania ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy w Małdytach.
Tereny gminy charakteryzują się występowaniem licznych barier w dostępie do infrastruktury, możliwości zdobycia i podnoszenia kwalifikacji, korzystania z usług społecznych  co uwarunkowane jest dużo niższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego niż w ośrodkach miejskich. Najważniejszym z problemów, który dotyka społeczność gminy jest bezrobocie. Ze względu na bardzo ograniczony rynek pracy w gminie oraz znaczne oddalenie ośrodków miejskich, poziom bezrobocia jest bardzo wyskoki, co z kolei doprowadza do ubóstwa i patologii społecznej. Osoby bezrobotne charakteryzują się niskimi kwalifikacjami zawodowymi, brakiem umiejętności poruszania się po rynku pracy, długim okresem bierności zawodowej. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają swoje źródło również w relacjach rodzinnych. Długotrwałe bezrobocie powoduje ubożenie rodzin, niewiarę ich członków w siebie, w możliwość zmian, rodzi patologie, m.in. powoduje popadanie w nałogi , wchodzenie w konflikt z prawem. Podczas pracy z rodzinami najczęściej obserwowanymi problemami są: brak etosu pracy, zjawisko długotrwałego bezrobocia i korzystania z pomocy społecznej i instytucjonalnej, problemy osobiste: niskie poczucie własnej wartości, przemoc, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, nieprawidłowe wzorce osobowe wyniesione z rodzin generacyjnych, niezaradność, brak umiejętności samodzielnego zaspakajania potrzeb. Dodatkowo rodziny wychowujące dzieci, nie potrafią pogodzić ról rodzicielskich i zawodowych.
Wartością, na której opieramy nasze działania jest wspieranie rodziny, jak również zintegrowanie  tej rodziny ze społeczeństwem.    
                                                                               
 
        Struktura  ludności według ekonomicznych grup wieku
                                                                                         2006r.                 2007r.                 2008r.
                                                                                                                                                            Wiek przedprodukcyjny (0-17) ogółem                 1.597                 1.558                   1.539
 W tym : kobiet                                                        784                     768                     761  
 
 
 
Wiek produkcyjny ( 18 – K59/M64)                       4.177                 4.255                   4.314 
W tym ; kobiety                                                     1.926                  1.955                   1.974
 
 
Wiek poprodukcyjny (powyżej K60/M65)               780                     861                      902  
W tym; kobiet                                                          575                     597                      628
 
Liczba mieszkańców ogółem na dzień :
31.12.2008 r.          6.755
30.06.2009             6.794
    
 
Źródło: Urząd Gminy w Małdytach
W Gminie Małdyty w latach 2006-2007 można zaobserwować spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym o 39 osób ( w tym kobiet 16 ). Liczba mieszkańców wieku produkcyjnym wzrosła w przeciągu roku o 78 osób ( w tym kobiet 29 ) Stan mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 81 osób ( w tym kobiet 22 )\Na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach (sprawozdanie MPiPS -03 za 2007 r.) stwierdza się , iż głównym problemem  rodzin jest ubóstwo ( 785 rodzin -1440 osób w rodzinach ) . Drugim problemem pod kątem liczby rodzin objętych pomocą jest  bezrobocie ( 214 rodziny – 782 osoby  w rodzinach ). Trzecim problemem jest niepełnosprawność  (149 rodzin – 428 osoby w rodzinach ) Ponadto potrzeba ochrony macierzyństwa powoduje wystąpienie o wsparcie 80 rodzin z liczbą 434 osoby w rodzinach. Długotrwała i ciężka choroba jest też dość ważnym problemem (52 rodziny – 137 osób w rodzinach).Bezrobocie jest podstawą ubóstwa i braku perspektyw w rodzinach. Znacząco ono wpływa na zwiększenie patologii  społecznych takich jak: bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych , uzależnienia, przemoc domowa, przestępczość. Problem ten w szczególny sposób dotyka dzieci , które nie mają oparcia i własnej opieki we własnej rodzinie. W gminie Małdyty opracowana jest „Strategia rozwiązywania problemów społecznych” na lata 2008 – 2015, w ramach której podejmowane są działania mające na celu zwalczanych problemów społecznych. Dodatkowo jest powołana „Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi”, która podejmuje zadania związane z profilaktyką  i rozwiązaniem problemów alkoholowych , a także integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
 
Diagnoza istniejącej infrastruktury w zakresie pomocy dziecku i rodzinie
 
         Rodziny i dzieci borykające się z różnymi problemami mogą uzyskać pomoc w instytucjach działających zarówno na terenie Gminy , jak i powiatu ostródzkiego. Instytucje mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji dziecka i rodziny to:
 
 
Placówki oświatowe:                                                 Ilość uczniów
 
Szkoła Podstawowa w Małdytach                                      284
Gimnazjum w Małdytach                                                    203
Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze                              78
Zespół Szkół w Szymonowie                                             144
Przedszkole w Małdytach                                                    50
Przedszkole w Dobrocinie                                                   50
Świetlica socjoterapeutyczna w Szymonowie                     23
Świetlica wiejska w Koszajnach                                          18   
 
                                                                 
    Poza placówkami edukacyjno- oświatowymi i wsparcia dziennego istotną rolę odgrywają także:
-        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach
-        Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-        Posterunek Policji w Małdytach
-        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie                                                                             
-        Organizacje Pozarządowe
-        Ośrodek Zdrowia w Małdytach
-        Urząd Gminy w Małdytach
 
                                                
                                            Dane Dotyczące Programu
 
Miejsce realizacji programu:
Gmina Małdyty
 
Czas realizacji programu:
Lata 2009 – 2015
 
Adresaci programu:
-        rodziny biologiczne
-        rodziny znajdującej się w sytuacji kryzysowej i niedostosowanej społecznie
-        dzieci i młodzież
 
Koordynator programu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach
 
Źródła finansowania programu:
-        środki samorządu Gminy
-        środki partnerów uczestniczących w programie
-        dotacje celowe
-        środki pozyskane z innych źródeł
 
Partnerzy:
-        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-        Posterunek Policji w Małdytach
-        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
-        Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
-        organizacje pozarządowe
-        szkoły
-        służba zdrowia
-        lokalne media
-        rady sołeckie
-        kuratorzy zawodowi i społeczni
-        Urząd Gminy
-        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                      
                                                             
    Cel strategiczny
 
         Tworząc i opracowując system opieki nad rodziną i dzieckiem założono , że realizacja polityki prorodzinnej przyniesie lepsze efekty, jeżeli będzie miała charakter systemowy i zintegrowany . Szczególnie istotne jest włączenie wszystkich podmiotów działających w środowisku lokalnym wspomagających i wspierających dziecko i rodzinę.
 
Wyszczególniono następujący cel  strategiczny:
 
 Zorganizowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
 
    Cele operacyjne :
 
  1. Utworzenie systemu wsparcia dla rodziny
  2. Utworzenie systemu dla rodziny dysfunkcyjnej
  3. Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie
                                                                     
        Utworzenie  systemu  wsparcia   dla   rodziny naturalnej
 
                            Cel operacyjny 1
                                   
                  Utworzenie systemu wsparcia dla rodziny naturalnej
Zadania
Realizatorzy
Planowany termin realizacji
Inicjowanie nowych form pracy z rodziną
naturalną
-akademia dla rodziców (warsztaty i szkolenia dla rodziców, w tym dzieci niepełnosprawnych)
szkoły, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS
2009-2015
Promowanie modelu zdrowej rodziny
-organizowanie imprez okolicznościowych  z udziałem społeczności,
-szkoła dla rodziny,
-psychoedukacja dla rodziców,
lokalne media ,Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły ,Ośrodek  Zdrowia, GOPS
2009-2015
Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej na rzecz rodziny:
-imprezy w poszczególnych wsiach np. ogniska
szkoły, ,rady sołeckie, GOPS
2009-2015
Rozwijanie współpracy z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną i dzieckiem
GOPS
2009-2015
Pomoc materialna i rzeczowa rodzinie:
-stypendia,
-zbiórka odzieży
- zasiłki celowe ,dożywianie
GOPS, administracja samorządowa ,Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie ,organizacje pozarządowe
2009-2015
Inicjowanie i tworzenie grup
edukacyjno- profilaktycznych;
-wolontariat dzieci i młodzieży,
-spotkania dla rodziców „klub rodzica”
 
 szkoły, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , GOPS
2009-2015
 
      Organizowanie czasu wolnego dla rodzin;
- praca w świetlicach
 szkoły, organizacje pozarządowe, GOPS
2009-2015
 
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży , w tym ;
-zwiększenie ofert edukacyjnych,
-system stypendialny
szkoły, administracja samorządowa , GOPS
2009-2015
 
Pomoc w zapobieganiu niedożywienia dzieci i rodzin
GOPS
2009-2015
 
Inicjowanie działań umożliwiających osobom starszym i ich rodzinom korzystanie z usług opiekuńczych i różnych form wsparcia
GOPS ,służba zdrowia
2009-2015
                                                                 
          Utworzenie systemu wsparcia dla  rodziny dysfunkcyjnej
 
                         Cel operacyjny 2
 
Utworzenie systemu wsparcia dla rodziny dysfunkcyjnej
 
Zadania
Realizatorzy
Planowany termin realizacji
Zwiększenie dostępności specjalistycznych form pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dotkniętych przemocą ;
-edukacja o problemie uzależnień i przemocy
 
 Powiatowe| Centrum Pomocy Rodzinie ,Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS
2009-2015
Rozwijanie poradnictwa dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych przemocą
-rozpropagowanie form i instytucji pomocniczych
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, GOPS
2009-2015
Inicjowanie tworzenia grup wsparcia dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , GOPS
2009-2015
Rozszerzenie ofert  edukacyjnej  w zakresie  profilaktyki dla osób zagrożonych uzależnieniem ,osób uzależnionych oraz ich rodzin
-szkolenia dotyczące zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych
 
 Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, GOPS
2009-2015
Rozpowszechnienie ofert wsparcia rodzin z osobami  niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym
GOPS, lokalne media
2009-2015
Aktywizacja i integracja  społeczności lokalnej na rzecz rodziny dysfunkcyjnej (wolontariat)
-prace społecznie użyteczne- wsparcie
osób długotrwale bezrobotnych.
 administracja samorządowa, GOPS
2009-2015
 
Rozwijanie  środowiskowych form pomocy rodzinie
 
                                                   
Cel  operacyjny 3
 
Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie
 
Zadania
Realizatorzy
Planowany termin realizacji
Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych
Szkoły, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Małdytach
2009-2015
Aktywizacja młodzieży w dziedzinie rynku pracy
GOPS, PUP
2009-2015
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci oraz młodzieży z problemami okresu dojrzewania  i niedostosowaniem społecznym
 szkoły ,Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS
2009-2015
 
 
Przewidywane efekty i rezultaty programu;
 
-        rozpowszechnianie w środowisku modelu zdrowej rodziny,
-        rozszerzanie wachlarza usług,
-        rozwój aktywności społeczności lokalnej,
-        poprawa sytuacji materialnej rodzin najuboższych,
-        powstanie grup edukacyjno- profilaktycznych,
-        wzbogacenie ofert organizacji czasu wolnego dla rodzin,
-        realizacja programu w zakresie dożywiania,
-        zainteresowanie możliwością skorzystania ze specjalistycznych form
      pomocy,
-        rozwój poradnictwa lokalnego,
-        tworzenie grup wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych,
-        wprowadzenie programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki,
-        powstanie systemu pomocy i aktywizacji osobom starszym,
-        upowszechnienie programu przeciwdziałania przemocy rodzinie,
-        rozwój aktywności społeczności lokalnej na rzecz rodzin dysfunkcyjnych,
-        poprawa sytuacji materialnej rodzin dysfunkcyjnych,
-        aktywizacja osób bezrobotnych,
-        zwiększenie ilości prowadzonych zajęć profilaktyczno – edukacyjnych,
-        rozpowszechnienie  sportu w środowisku,
-        poszerzenie dostępu dzieci do wczesnej edukacji,
-        ograniczenie przestępczości oraz niedostosowania dzieci i młodzieży      
 
  Monitoring  programu
 
W celu zapewnienia prawidłowego wykonania programu przez czas jego realizacji będzie prowadzony monitoring.
Głównymi obszarami monitorowania programu będą wyznaczone działania.
 
Monitoring realizacji programu umożliwi;
 
-        obserwację stanu zaawansowania prowadzonych działań,
-        ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,
-        weryfikację zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania na  ich realizację środków,
 -   kontrolę postępu prac związanych z prowadzonymi działaniami.
 
 Ewaluacja programu:
               Program będzie podlegał ewaluacji na koniec każdego roku kalendarzowego oraz    ewaluacji końcowej /po zakończeniu programu/.   Ewaluacja ma na celu ocenę wartości programu poprzez zbieranie, analizę  i interpretację danych.
Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań w oparciu o analizę założonych wskaźników.
                 
   Wskaźniki ewaluacji;
 
  • liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  • liczba rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą społeczną,
  • liczba interwencji  policji i Pomocy Społecznej w sprawach przemocy w rodzinie z użyciem
procedury „Niebieskiej Karty”,
  • liczba i rodzaje placówek udzielających pomocy dzieciom pokrzywdzonym i zaniedbanym,
  • liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego,
  • liczba imprez integracyjnych zorganizowanych na rzecz rodziny.
 
  Ocenie podlegać będą przede wszystkim;
 
        *skuteczność działań podejmowanych w ramach programu,

        *stopień realizacji celów szczegółowych,

        * badane wskaźniki.

   
   Ewaluację prowadzić będą:
      *Samorząd Gminy Małdyty

      *Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.

   Podsumowanie
 
   Założenia niniejszego programu idą w kierunku kompleksowego zabezpieczenia potrzeb rodziny i dziecka.  W systemie  prorodzinnej profilaktyki i opieki nad dzieckiem postawiono na zasadę  podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka.
Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo- wychowawczej należy ją  wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie.
   Program ten jest zgodny z Wojewódzkim Programem Polityki Prorodzinnej, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Małdyty do roku 2015 r. oraz kierunkami polityki   prorodzinnej państwa.
   Niniejszy program jest dokumentem otwartym i elastycznym ,tzn. będzie podlegał okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą
się rzeczywistością społeczno- ekonomiczną ,rozeznanymi potrzebami gminy oraz
wymogami prawa.
 
 
 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy bMałdyty  (17.09.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (17.09.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (17.09.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (17.09.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108944 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^