BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Informacja o złożonych ofertach w ramach konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku.     16.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.02.2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Gminy Małdyty w 2016r.     15.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.2.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     14.01.2016     
  ∴  Informacja na temat złożonych ofert.     02.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.74.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu powoływania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty w 2015 r.     02.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty w 2015 r.     02.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.10.2015 w sprawie unieważnienia konkursu.     09.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     09.10.2015     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach.     02.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.62.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3 września 2015 roku w sprawie II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     07.09.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty w 2015r.     27.02.2015     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach w ramach konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2015 r.     20.02.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.11.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     29.01.2015     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o nabórze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu w 2015 roku.     29.01.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.6.2014 z dnia 17.02.2014 r. w sprawie regulaminu powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realiozacją zadań Gminy Małdyty na 2014 r. w archiwum     18.02.2014     
  ∴  Zarzadzenie Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2014r w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     17.01.2014     
  ∴  Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Małdyty , które zgłosiły się do ewidencji prowadzonej w Urzędzie Gminy.     20.06.2013     
  ∴  Informacja o złozonych ofertach w ramach II konkursu ofert na 2013 r.     23.04.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     27.03.2013     
  ∴  Informacja o złozonych ofertach na 2013 r.     22.02.2013     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty w 2013 r.     22.02.2013     
  ∴  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w archiwum     08.02.2013     
  ∴  FORMULARZ zgłoszeniowy - nabór członków komisji konkursowych w archiwum     08.02.2013     
  ∴  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2013 r i wzory formularzy obowiazujące od 28.01.2013 r.     28.01.2013     
  ∴  Tydzień poradniczy - zakładanie organizacji w archiwum     17.09.2012     
  ∴  Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.     22.08.2012     
  ∴  Informacja o naborze ofert na 2012 r.     08.03.2012     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.9.2012 Wójta Gminy Małdytyz dnia 6 marca 2012 r. w sprawie regulaminu powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty w 2012r.     06.03.2012     
  ∴  Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w archiwum     16.02.2012     
  ∴  Formularz zgłoszeniowy - Nabór członków komisji konkursowych     16.02.2012     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.6.2012 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     13.02.2012     
  ∴  Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Małdyty w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.     24.11.2011     
  ∴  Zaktualizowany Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2012 .     02.11.2011     
  ∴  Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.     14.10.2011     
  ∴  Przypomnienie z dnia 11.08.2011 r. w archiwum     11.08.2011     
  ∴  Wniosek (ankieta) na 2012 rok.     11.08.2011     
  ∴  Zarzadzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0050.46.2011 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie regulaminu powołania i zasad pracy Komisji do zaopiniowania ofert w II otwartm konkursie     06.06.2011     
  ∴  Formularz zgłoszeniowy .Nabór członków komisji konkursowych     01.06.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 01.06.2011 r. - II Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej     01.06.2011     
  ∴  Informacja z dnia 30 maja 2011 o złozonych ofertach w wyniku ogłoszonego II konlursu ofert     30.05.2011     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.40.2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     05.05.2011     
  ∴  Zarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050.24.2011 z dnia 7.03.2011r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert ........     08.03.2011     
  ∴  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH w archiwum     28.02.2011     
  ∴  Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej . w archiwum     25.02.2011     
  ∴  Informacja o złozonych ofertach na ogłoszony konkurs na rok 2011 .     24.02.2011     
  ∴  Wzory druków do pobrania.     02.02.2011     
  ∴  Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     01.02.2011     
  ∴  Regulamin konsultacji z organizacjami [ozarzadowymi - do konsultacji w archiwum     05.01.2011     
  ∴  Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok - do konsultacji     05.01.2011     
  ∴  PRZYPOMNIENIE w archiwum     10.09.2010     
  ∴  Zarzadzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151/3/2010 z dnia 8.02.2010 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2010 r. przez organizacje pozarządowe .........     09.02.2010     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-4/2010 z fnia 08.02.2010 r. w sp[rawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych w 2010 r. w gminie Małdyty w archiwum     09.02.2010     
  ∴  Ankieta banku informacji o organizacjach pozarządowych     09.02.2010     
  ∴  Wzór oferty organizacji pozarządowej do realizacji zadania publicznego     09.02.2010     
  ∴  Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego     09.02.2010     
  ∴  Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do współfinansowania z budżetu gminy Małdyty w 2009 roku     15.05.2009     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-6/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Komisji Konkursowej     30.03.2009     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-7/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych w 2009 r. w Gminie Małdyty     30.03.2009     
  ∴  Wzory druków do pobrania     01.03.2009     
  ∴  Zaproszenie do pracy w Komisji konkursowej     26.02.2009     
  ∴  Regulamin pracy Komisji Konkursowej     26.02.2009     
  ∴  Zarzadzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 23.02.2009 r. w sprawie opgłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań Gminy w 2009 r przez organizacje pozarządowe ...... w archiwum     24.02.2009     
  ∴  Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Małdyty     25.09.2008     
  ∴  Zawiadomienie przypominające o mozliwości składania propozycji zadań na 2009 r. w archiwum     18.08.2008     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-13/08z dnia 15.04.2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w roku 2008 zadań publicznych     05.05.2008     
  ∴  Zestawienia ofert na realizacje zadań - Konkurs 2008 r. w archiwum     17.04.2008     
  ∴  Powiadomienie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert w archiwum     17.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XIV/98/07 z dnia 12 .12. 2007 r.- współpracy na 2008 r. Program     22.02.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/118/08 z dnia 06.02.2008 r. w sprawie zmiany w Programie współpracy na 2008 r.     22.02.2008     
  ∴  Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na 2008 rok w archiwum     15.02.2008     
  ∴  Powiadomienie z dnia 17.04.2007 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na 2007 r. w archiwum     18.04.2007     
  ∴  ZXałacznik nr 1 do zarzadzenia Wójta gminy z 17.04.07 r. - zestawienie ofert na realizacje zadania ... w archiwum     18.04.2007     
  ∴  Zarzadzenie w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2007 r. zadań publicznych w archiwum     18.04.2007     
  ∴  Załącznik nr 2 do zarzadzenia Wójta Gminy z 17.04.2007 r.- zestawienie ofert nie spełniających kryteriów formalnych w archiwum     18.04.2007     
  ∴  Załącznik Nr 3 do zarzadzenia Wójta Gminy z 17.04.2007 r. - zestawienie ofert na realizację zadań , które uzyskały najlepszą ocenę komisji konkursowej - 2007 r. w archiwum     18.04.2007     
  ∴  Skład Komisji Konlursowej w 2007 roku w archiwum     26.03.2007     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 20.03.2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu Doradczego     21.03.2007     
  ∴  Zasady współpracy Gminy Małdyty z oranizacjami pozarządowymi     07.03.2007     
  ∴  Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu na 2007 w archiwum     26.02.2007     
  ∴  Zawiadomienie o zamiarze powołania przez Wójta Gminy Zespołu Doradczego     23.02.2007     
  ∴  Zgłoszenie przedstawiciele organizacji pozarzadowej do pracy w Zespole Doradczym w archiwum     23.02.2007     
  ∴  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi w 2005r. w archiwum     11.05.2006     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert w 2006 w archiwum     04.05.2006     
  ∴  Ankieta Małdyckiego banku informacji o organizacjach pozarządowych     04.05.2006     
  ∴  Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Oceniającej złożone Oferty na rok 2006 r.     04.05.2006     
  ∴  Przepisy     04.05.2006     
  ∴  Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 w archiwum     04.05.2006     
  ∴  Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia konkursu w archiwum     04.05.2006     
  ∴  Jak uzyskać dotacje     04.05.2006     
  ∴  Wzory druków     04.05.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158024 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^