BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Deklaracja na podatek od środków transportowych 2019     17.01.2019     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.     24.05.2018     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. w archiwum     07.05.2018     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Wilamowo.     22.10.2015     
  ∴  OGŁOSZENIE - PROGRAM POMOCY FINANSOWEJ DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH POSZKODOWANYCH W WYNIKU SUSZY     25.09.2015     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.     04.02.2015     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. w archiwum     29.01.2015     
  ∴  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gmina Małdyty. w archiwum     27.06.2014     
  ∴  Informacja o nowej ustawie o funduszu sołeckim     07.03.2014     
  ∴  Informacja o konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące tożsamości     31.01.2014     
  ∴  Dodatek energetyczny     16.12.2013     
  ∴  Informacja w sprawie przyznania dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami. w archiwum     22.11.2013     
  ∴  Obowiązujące wzory formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty.     20.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami kumunalnymi. w archiwum     20.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie - bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.     15.11.2013     
  ∴  Zawiadomienie o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej - ul. Zamkowa.     28.10.2013     
  ∴  Stanowisko Mobilne ZIP     28.10.2013     
  ∴  Informacja w sprawie zbiórki zużytego sprzętu. w archiwum     25.09.2013     
  ∴  Zawiadomienie do publicznej wiadomości:o tym, że został opracowany projekt dokumentu\"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-20120\"     16.08.2013     
  ∴  Harmonogram odbioru odpadów. w archiwum     30.07.2013     
  ∴  Informacja w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych. w archiwum     18.07.2013     
  ∴  Informacja o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego . w archiwum     11.07.2013     
  ∴  KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO_MAZURSKIEGO - naziemna telewizja cyfrowa     11.06.2013     
  ∴  V Europejski tydzień sportu dla wszystkich - sprawozdanie.     07.06.2013     
  ∴  Informacja Prezasa Zarządu Przedsiebiorstwa Oczyszczania w Moraągu w archiwum     28.05.2013     
  ∴  Ogłoszenie - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Małdyty. w archiwum     15.05.2013     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalanych stan na dzień 31.12.2012r. w archiwum     25.03.2013     
  ∴  Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdujące się na terenie Gminy.     21.03.2013     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - stan na dzień 19.03.2013 r. w archiwum     20.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie o obowiazku wypełnienia i dostarczenie do tut. Urzędu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w archiwum     19.02.2013     
  ∴  Meldunek - zmiany od 2013 roku     02.01.2013     
  ∴  Zawiadomienie- zmiana konta bankowego     19.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego w dniu 30.11.2012 r. od godz. 7,30 w archiwum     22.11.2012     
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XIX/174/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Małdyty na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu     20.11.2012     
  ∴  UWAGA : CYFROWA TELEWIZJA NAZIEMNA     09.11.2012     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych- stan na dzień 7 listopada 2012 r. w archiwum     08.11.2012     
  ∴  Zbiórka bezpłatna opakowań poro;lniczych w 2012 r. w archiwum     05.11.2012     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - stan na dzień 11.09.2012r. w archiwum     11.09.2012     
  ∴  Komunikat CEIDG: Ważna informacja dla przedsiębiorców     29.08.2012     
  ∴  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - stan na dzień 27.07.2012 r. w archiwum     27.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/162/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Małdyty     20.07.2012     
  ∴  Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Małdyty w archiwum     25.06.2012     
  ∴  Informacja dotyczaca bezpłatnego przyjnmowania opakowań porolniczych (folie, worki, siatki). w archiwum     21.06.2012     
  ∴  Mobilna aplikacja- \"Bezpiecznie nad wodą\"     19.06.2012     
  ∴  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( w tut. Urzędzie Gminy)     04.06.2012     
  ∴  Informacja o podziale gminy na okręgi wyborcze w archiwum     29.05.2012     
  ∴  Ogłoszenie o mozliwości podpisania umowy na wywóz odpadów w Urzedzie Gminy Małdyty w dniu 11 maja 2012 r. w archiwum     10.05.2012     
  ∴  Ogłoszenie o rezygnacji PUK w Ostródzie z prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w archiwum     09.05.2012     
  ∴  Uchwała Nr XIX/199/05 z dnia 27.04.2005 r. w sprawie wyznaczenia terenu do handlu obwożnego środkami spożywczymi na terenie gminy Małdyty     18.04.2012     
  ∴  Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Małdyty.     28.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/26/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie podziału Gminy na sołectwa     04.04.2011     
  ∴  Zmiany w dowodach osobistych oraz w ewidencji ludności.     10.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie wysokości opłat za ścieki od 1 marca 2011 r. w archiwum     08.02.2011     
  ∴  Informacja na temat zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.     30.12.2010     
  ∴  Informacja o zniesieniu odpłat za wydanie dowodu osobistego od 1.01.2010 r.     29.12.2009     
  ∴  Wykaz najblizszych instytucji i placówek świadczących pomoc dziecku i rodzinie     01.09.2009     
  ∴  Godziny i dni otwarcia Urzędu oraz godziny przyjmowania interesantów przez niektórych pracowników     20.08.2009     
  ∴  NUMER KONTA BANKOWEGO     02.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie o sposobie segregacji i pakowania odpadów - folii w archiwum     27.05.2008     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158190 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^