BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 30.06.2010 r.

 

                                                                             

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 30.06.2010r.

 
 
STAN  SKŁADNIKÓW   MAJATKOWYCH   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ 
      GMINY   MAŁDYTY
 
 
                           Budynki i lokale użytkowe
 
Lp
        Rodzaj składników           .
Na dzień 31.12.2009 r.
 Na dzień 30.06.2010 r.
 
 1.
Budynki  mieszkalne
              4
             4
 2.
Budynki  oświatowe
              6
             6
 3.
Świetlice wiejskie ( remizy )
             10
            10
 4.
Budynki użytkowe i gospodarcze
             20            
            20        
 5.
Lokale  mieszkalne
             75
            74
 6.
Lokale  użytkowe
             25
            25
 
 Wartość ogólna składników
            / tys. zł. /
         21.449,60
      21.419,60
 
 
               Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
 
 Lp.
Wyszczególnienie
        gruntów
Pow.
ogółem
   ha
 
                 w tym
Grunty zabud. i zurb.
mieszkalne przemysłowe
rekreacyjne
Użytki
 rolne

Lz, ls

Drogi

Pozostałe
nieużytki
wody
  1.
Grunty wchodzące
w skład gminnego
zasobu w tym:
242,5483
  26,5108
 49,6665
    5,00
  149,9910
   11,38
  2.
Grunty przekazane
w trwały zarząd
     -
     -
      -
      -
      -
      -
  3.
Grunty w użytkowaniu
wieczystym
  20,5549
 14,5549
     3,00
    3,00
      -
      -
  4.
Razem
263,1032
 41,0657
  52,6665
    8,00
   149,9910
    11,38
 
 
 
Wartość ogólna
składników w
/ tys. zł. /             
5.826,98
 
 
1.449,89
 
 
 1.180,45
     
     
  179,65
 
 
 3.011,26
 
 
     5,73
 
 
 
 
 
 
Na podstawie ostatecznej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6.01.2010 r. zostały przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi ekspresowej nr 7 grunty stanowiące własność Gminy Małdyty o ogólnej powierzchni 3,5063 ha. .
 
Do zasobu komunalnego przejęto dwie działki zabudowane - hydrofornią oraz oczyszczalnią ścieków położone w Dobrocinie wraz z całą infrastrukturą tj. siecią wodociągowa oraz kanalizacyjną.
Przekazano nieodpłatnie dla Powiatu ostródzkiego grunty o powierzchni 524 m2 z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej N r 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga krajowa Nr 7.
                                                                                                                                                          Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:
Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Zajezierzu i Zdunach.
 
Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach,
Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi
8.278,00 tys. zł.
 
 
Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej
485,96 tys. zł. .
 
Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.773,40  tys. zł. w tym 8 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Gumniska Wielkie, Klonowy Dwór, Szymonowo i Dobrocin oraz 4 szt. wyłączonych z użytkowania –Drynki, Zajezierze, Kęty i Smolno.
Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 147km o wartości 6.057,55 tys. zł.
 
Oczyszczalnie ścieków 5 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie                i Dobrocinie o wartości 2.885,74 tys. zł. .
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20,4 km o wartości 3.675,55 tys. zł. .
 
W pierwszy półroczu 2010 r. sprzedano 1 lokal mieszkalne wraz  z udziałem w działce                      o ogólnej powierzchni  0,0197 ha. .
Za sprzedane w tym okresie mienie uzyskano 9.690,00 zł. .
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości                                pow. 0,2382 ha. / udział 77/100 / zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę              545,200 zł. oraz w działce zabudowanej garażem o pow. 769 m2 / udział 20/100 / za kwotę 465,00 zł. .
                                                          
Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 5.474,72 zł.
z tego: 
            3.660,00 zł.  – wyceny gruntów i lokali
            1.068,72 zł.  – ogłoszenia prasowe o przetargach
               746,00 zł.  -  zakup dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) oraz odpisów z KW
           
          
Ponadto poniesiono koszt w wysokości 14.000,00 zł. - II rata za wycenę nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.
       Do końca 2010 r. ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać 90.409,80 zł. .
Powyższą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych oraz 6 działek niezabudowanych.
        Planowany koszt przygotowania mienia do sprzedaży planowany jest w wysokości 19.594,00 zł. .
        Ponadto na odkupienie gruntów zabudowanych budynkiem i budowlami stanowiącymi własność Gminy Małdyty od osób fizycznych planowane są wydatki w wysokości około 33.000,00 zł.
 
Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.
Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych  remontów.
 
W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.
 
Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.
Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

Dokument utworzył(-a):  Czesław Myc  (01.02.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (01.02.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (01.02.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (01.02.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7105208 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^