BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2010 r.

 

                                                                             

 

Informacja  o  stanie  mienia  komunalnego Gminy Małdyty                                                                                                       

                                   na dzień 31.12.2010 r.
 
 
STAN  SKŁADNIKÓW   MAJATKOWYCH   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ 
                                               GMINY   MAŁDYTY
 
 
                                      Budynki i lokale użytkowe
 

Lp
        Rodzaj składników           .
Na dzień 31.12.2009 r.
 Na dzień 31.12.2010 r.
 
 1.
Budynki  mieszkalne
              4
             4
 2.
Budynki  oświatowe
              6
             6
 3.
Świetlice wiejskie ( remizy )
             10
            10
 4.
Budynki użytkowe i gospodarcze
             20            
            20        
 5.
Lokale  mieszkalne
             75
            72
 6.
Lokale  użytkowe
             25
            25
 
 Wartość ogólna składników
            / tys. zł. /
         21.449,60
      21.376,60

 
 
               Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
 

 Lp.
Wyszczególnienie
        gruntów
Pow.
ogółem
   ha
 
                 w tym
Grunty zabud. i zurb.
mieszkalne przemysłowe
rekreacyjne
Użytki
 rolne

Lz, ls

Drogi

Pozostałe
nieużytki
wody
  1.
Grunty wchodzące
w skład gminnego
zasobu w tym:
242,1137
  26,5062
 49,4665
    5,00
149,7610
   11,38
  2.
Grunty przekazane
w trwały zarząd
     -
     -
      -
      -
      -
      -
  3.
Grunty w użytkowaniu
wieczystym
  20,2260
 14,2260
     3,00
    3,00
      -
      -
  4.
Razem
262,3397
 40,7322
  52,4665
    8,00
149,7610
    11,38
 
 
 
Wartość ogólna
składników w
/ tys. zł. /             
5.794,2490
 
 
1.444,5650
 
 
1.156,2940
     
     
 179,65
 
 
 3.008,01
 
 
     5,73
 

 
 
 
 
 
Na podstawie ostatecznej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6.01.2010 r. zostały przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi ekspresowej nr 7 grunty stanowiące własność Gminy Małdyty o ogólnej powierzchni 3,5063 ha. .
 
Do zasobu komunalnego przejęto dwie działki zabudowane - hydrofornią oraz oczyszczalnią ścieków położone w Dobrocinie wraz z całą infrastrukturą tj. siecią wodociągowa oraz kanalizacyjną.
Przekazano nieodpłatnie dla Powiatu ostródzkiego grunty o powierzchni 524 m2 z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej N r 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga krajowa Nr 7.
                                                                                                                                                          Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:
Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Zajezierzu i Zdunach.
 
Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach,
Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi
8.278,00 tys. zł.
 
 
Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej
485,96 tys. zł. .
 
Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.773,40  tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo,  Klonowy Dwór, Szymonowo i Dobrocin oraz 5 szt. wyłączonych z użytkowania –Drynki, Zajezierze, Kęty, Smolno i Gumniska Wielkie.
Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 148,166 km o wartości                           5.850,66 tys. zł.
 
Oczyszczalnie ścieków 6 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie,    Dobrocinie i Budwitach o wartości 3.716,15 tys. zł. .
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 22,3950 km o wartości 3.877,39 tys. zł. .
 
W roku 2010 r. sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz  z udziałami w działkach o ogólnej powierzchni  0,0946 ha. w tym 0,0200 ha. oddano w użytkowaniem wieczyste.
Sprzedano jedną działkę stanowiącą drogę o pow. 0,23 ha. oraz działkę rolną o pow. 0,20 ha. .
Sprzedano użytkownikom wieczystym 6 szt. działek o ogólnej powierzchni 0,3489 ha. .
Za sprzedane w roku 2010 mienie uzyskano 118.222,80 zł. .
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   pow. 0,2382 ha. / udział 77/100 / zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę   545,200 zł. oraz w działce zabudowanej garażem o pow. 769 m2 / udział 20/100 / za kwotę 465,00 zł. .                                                          
Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 14.254,06 zł.
z tego: 
            8.723,00 zł.  – wyceny gruntów i lokali
            3.078,06 zł.  – ogłoszenia prasowe o przetargach
            1.538,00 zł.  -  zakup dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) oraz odpisów z KW
               915,00 zł.  -  wskazanie granic
          
Ponadto poniesiono koszt w wysokości 14.000,00 zł. - II rata za wycenę nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.
       
       Zakupiono od osoby fizycznej do zasobu komunalnego działkę o pow. 0,09 ha. położoną w Drynkach zabudowaną budynkiem świetlicy stanowiącym własność Gminy Małdyty.
 
Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.
Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych  remontów.
 
W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.
 
Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym,    w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.
Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

Dokument utworzył(-a):  Czesław Myc  (23.08.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (23.08.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (23.08.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (23.08.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7107422 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^