BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.10.2009 r.

Załacznik nr 1 2
do Uchwały Rady
Gminy Małdyty nr XXXI/254/09.
z dnia 9 grudnia 2009r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 31.10.2009 r.
STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY
Budynki i lokale uŜytkowe
Lp. Rodzaj składników . Na dzień 31.12.2008 r. Na dzień 31.10.2009 r.
1. Budynki mieszkalne 4 4
2. Budynki oświatowe 6 6
3. Świetlice wiejskie ( remizy ) 10 10
4. Budynki uŜytkowe i gospodarcze 21 20
5. Lokale mieszkalne 78 75
6. Lokale uŜytkowe 26 25
Wartość ogólna składników
/ tys. zł. /
21.566,42 21.449,60
Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.10.2009 r.
w Lp. Wyszczególnienie tym
gruntów
Pow.
ogółem
ha
Grunty
zabud. i
zurb.
mieszkalne
przemysłowe
rekreacyjne
UŜytki
rolne
Lz, ls Drogi Pozostałe
nieuŜytki
wody
1. Grunty wchodzące
w skład gminnego
zasobu w tym:
245,4901 25,8946 49,6944 5,00 153,5111 11,39
2. Grunty przekazane
w trwały zarząd
- - - - - -
3. Grunty w uŜytkowaniu
wieczystym
20,8947 14,8947 3,00 3,00 - -
4. Razem 266,6230 40,7893 52,6944 8,00 153,5111 11,39
Wartość ogólna
składników w
/ tys. zł. /
5.859,22
1.442,39
1.182,91
179,65
3.047,97
6,3
W br. roku została skorygowana ( zmniejszona ) o 13,8569 ha. powierzchnia gruntów
stanowiących własność Gminy Małdyty i wynikła ona ze sprawdzenia zapisów w księgach
wieczystych ( w ewidencji gruntów były ujęte działki na które nie były wydane decyzje
komunalizacyjne ). Na powierzchnię zmniejszoną składają się grunty stanowiące drogi –
11,7184 ha. oraz rowy melioracyjne o pow. 2,1385 ha. .
Do budynków wymienionych w tabelach naleŜą następujące obiekty:
Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Zajezierzu i Zdunach.
W wyniku adaptacji lokalu uŜytkowe uzyskano jeden lokal mieszkalny.
Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach,
Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi
8.278,00 tys. zł.
Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie, świetlice wiejskie wraz
z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej
485,96 tys. zł. .
Hydrofornie 11 szt. o wartości 9.671,10 tys. zł. w tym 7 szt. uŜytkowanych – Małdyty 2 szt.,
Kreki, Jarnołtowo, Gumniska Wielkie, Klonowy Dwór i Szymonowo oraz 4 szt. wyłączonych
z uŜytkowania –Drynki, Zajezierze, Kęty i Smolno.
Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 145 km o wartości 5.792,08 tys. zł.
Oczyszczalnie ścieków 4 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze i Szymonowie
o wartości 2.801,96 tys. zł. .
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 19,8 km o wartości 3.595,55 tys. zł. .
Od dnia 1.01.2009 r. sprzedano 4 lokale mieszkalne i budynek gospodarczy wraz z działką,
boks gospodarczy, 3 działki rolne oraz 1 zurbanizowaną o ogólnej powierzchni 0,7755 ha. .
Za sprzedane w tym okresie mienie uzyskano 120.459,67 zł. ( tym 7.716,44 zł. spłaty rat
za zakupione nieruchomości ).
Przekształcono prawo uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
pow. 0,2382 ha. zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę 2.616,00 zł. .
Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaŜy wydano 8.773,00 zł.
z tego:
3.916,20 zł. – wyceny gruntów i lokali
965,80 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaŜy
1.024,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) oraz odpisów z KW
2.867,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic
Ponadto poniesiono koszt w wysokości 14.435,00 zł. na wycenę nieruchomości będących w
uŜytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłaty za uŜytkowanie wieczyste.
Do końca roku 2009 planuje się uzyskać ze sprzedaŜy mienia kwotę 4.268,00 zł. .
Na powyŜszą kwotę składa się sprzedaŜ 2 działek.
Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaŜy do końca roku 2009 r. planuje się
wydatek w wysokości 6.500,00 zł. .
Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Małdyty.
Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zuŜycia wymaga wysokich
nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność
przeprowadzenia gruntownych remontów.
W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposaŜone w
podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni
uŜytkowej.
Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w
których lokale mieszkalne są wyposaŜone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak:
woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.
Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposaŜona w urządzenia techniczne.
Brak jest łazienek.

Dokument utworzył(-a):  Czesław Myc  (17.12.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (17.12.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (17.12.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (17.12.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7102106 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^