BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarzadzenie Wójta Gminy Małdyty - obwieszczenie o udzielonych ulgach, umorzeniach.... w 2008 roku w archiwum

 
 
 
 
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 0151-23/09
 
WÓJTA  GMINY  MAŁDYTY
 
z dnia   25 maja 2009 r.
 
     w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  w 2008 r.  
 
 
   Na podstawie art.14 plt 2 lit. „e” i  „f” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) postanawiam:
 
  § 1. Podaje się do publicznej wiadomości :
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń , umorzeń  lub rozłożono opłatę na raty w 2008 roku , stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Wykaz  osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
  § 2. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty na okres 30 dni.
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                   Wójt
                                                                              Antoni  Smolak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Załącznik Nr 1
 
 
 
 
                                                                                  do Zarządzenia  Wójta Gminy Małdyty
 
 
 
                                                                                  Nr 0151-23/09 z dnia 25.05.2009r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
 
 
 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
 
 
 
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
 
 
 
 
Lp
 Imię i nazwisko
 
rodzaj  udzielonej ulgi
 
 
 
 
 
lub nazwa (firma)
odroczenie
rozłozenie na raty
umorzenia
powód umorzenia¹
 
 
 
1
Patalon Jan
 
 
7.773
1
 
 
 
2
Białucha Kazimierz
      
          x
 
 
 
 
 
3
Kozłowski Marcin
       
          x
 
 
 
 
 
4
Tunkiewicz Ryszard
 
          x
 
 
 
 
 
5
Tomaszewski Bogdan
        x
 
 
 
 
 
 
6
Flak Waldemar
        x
 
 
 
 
 
 
7
Tomaszewska Katarzyna
        x
 
 
 
 
 
 
8
Dytkowski Władysław
        x
 
 
 
 
 
 
9
Makoś Mirosław
        x
 
 
 
 
 
 
10
Stadnina Koni Spółka zoo
        x
 
 
 
 
 
 
11
Gryz Bożena
       
          x
 
 
 
 
 
12
Makoś Stanisław
        x
 
 
 
 
 
 
13
Klonowski Jerzy
        x
 
 
 
 
 
 
14
Choiński Wiesław
        x
 
 
 
 
 
 
15
Stefański Tadeusz
        x
 
 
 
 
 
 
16
Hubacz Barbara
        x
 
 
 
 
 
 
17
Czachorowska Katarzyna
 
 
640
1
 
 
 
18
Borowska Teresa
        x
 
 
 
 
 
 
19
Mańka Małgorzata
        x
 
 
 
 
 
 
20
Małetka Wiesław
        x
 
 
 
 
 
 
21
Makoś Henryk
        x
 
 
 
 
 
 
22
Gnyp Aleksander
 
          x
 
 
 
 
 
23
Tyżlik Krzysztof
 
          x
 
 
 
 
 
24
Stefański Krzysztof
 
          x
 
 
 
 
 
25
Brant Irena
        x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ powód umorzenia: 1 - umorzenie na podstawie art.67a § 1 pkt.3 Ordynacji podatkowej - uzasadniony interes podatnika
 
 
2 - umorzenie na podstawie art.67a § 1 pkt.3 Ordynacji podatkowej - uzasadniony interes podatnika i interes publiczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Załącznik Nr 2  do Zarządzenia  Wójta    
                                                                              Gminy Małdyty Nr 0151-23/09 z dnia 25.05.2009 r.
 
 
 
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM  UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2008 ROKU
 
 
1.  Chrobak Maria                           82,00 zł
2.  Krogulewski Zbigniew             513,00 zł
3.  Dzięcioł Marzena                    117,00 zł
4.  Adamczyk Anna                       102,00 zł
5.  Sokół Krystyna                         291,00 zł
6.  Gawan Mirosław                       389,00 zł
7.  Kucharek Joanna                  1 379,00 zł
8.  Flak Waldemar                     2 135,00 zł
9.   Wilk Mirosław                         222,00 zł              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (25.05.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (25.05.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (25.05.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (25.05.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7526132 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^