BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zawiadomienie ounieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Przebudowa grogi gminnej w msc. Wilamowo, dz. Nr 127, obręb Małdyty, gmina Małdyty.     10.09.2018     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Przebudowa ulicy Dworcowej (droga gminna) w Małdytach - dz. Nr 69/39, obręb Małdyty, gmina Małdyty.     17.07.2018     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo, dz. Nr 127 - obręb Wilamowo, gmina Małdyty.     17.07.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Małdyty w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. na podstawie zakupu biletów miesiecznych oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymanowie i dzieci niepełnosprawnych do SOSW dla dzieci niesłyszących w Olsztynie.     16.07.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargunieograniczonym pn. Budowa i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie Gminy Małdyty.     05.06.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont hydroforni w Krekach polegający na zakupie, dostawie i montażu materiałów i urządzeń w stacji uzdatniania wody.     30.05.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych przy ul. Lipowej 1, 3, 5 w Małdytach     30.05.2018     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalcji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty.     08.05.2018     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania- Budowa i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie gminy Małdyty.     08.05.2018     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach- Budowa i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie gminy Małdyty.     07.05.2018     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotovoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty.     07.05.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym polegającym na -Zakupie i dostawie materiałów i urządzeń do SUW w Klonowym Dworze i Małdytach.     02.03.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Dobrocinie-działki nr:16/25 i 16/26, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty.     25.01.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wiśniowej i Turystycznej w Małdytach.     25.01.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Plękity, gmina Małdyty.     23.01.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowętrzech slipów na jeziorze Ruda Woda, gmina Małdyty.     22.01.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie 3 tablic informacyjno - promocyjnych w ramach Projektu-Zwiększenie atrakcyjności Gminy Małdyty, poprzez budowę 3 pomostów.     24.11.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018.     30.10.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z drukowaną publikacją pod nazwą \"Rowerowy zawrót głowy po Gminie Małdyty\".     28.08.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych na terenie gminy Małdyty.     22.06.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na - Bankową obsługę budżetu Gminy Małdyty w okresie od 10.05.2017 do 09.05.2020.     25.04.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania w formie zapytania ofertowego polegającego na - opracowaniu ewidencji wszystkich zabytków nieruchomości Gminy Małdyty ( budynki, budowle, obiekty małej architektury ), alei w postaci kart (GEZ) oraz programu opieki nad zabytkami dla Gminy Małdyty.     14.04.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacje zamówienia polegającego na - Usuwaniu azbestu z wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Małdyty.     12.04.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania w formie zapytania ofertowego na realizację zamówienia polegającego na - remoncie odcinków dróg gminnych polegający na zakupie, dowozie, rozplantowaniu i zawałowaniu 1100 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm na terenie gminy Małdyty.     11.04.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu boiska sportowego, dzialka nr 137/37 w Małdytach oraz sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę trybun i ich oświetlenia.     06.04.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - remont chodnika w Dobrocinie na dzialce nr 6/148, etap II.     21.03.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie remontu odcinków dróg gminnych polegających na ich wyprofilowaniu.     20.03.2017     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu boiska sportowego, działka 137/37 w Małdytach.     15.03.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym na opracowanie skróconej dokumentacji kosztorysowo - wykonawczej na remont ulicy Szkolnej i Dworcowej w Małdytach.     15.03.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym na zakup i dostawę znaków drogowych dla Gminy Małdyty.     03.03.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę i montaż 10 sztuk ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Małdyty.     17.02.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 148014N w Soplach, gmina Małdyty.     14.02.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na sporządzenie projektu robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego budowy dwóch studni głębinowych w Małdytach i Krekach, gmina Małdyty.     06.02.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małdyty.     01.02.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na -Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2017-2020.     30.01.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Jarnołtowie, gmina Małdyty.     27.01.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Kadzie - Budwity, gmina Małdyty     26.01.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup (odnowienie) programu antywirusowego.     13.01.2017     
  ∴  Zawiadomienie unieważnieniu postępowania w zapytaniu ofertowym na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Sambród, gm. Małdyty.     30.11.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę, uruchomienie i konfigurację komputera All-in-One-1 szt., komputera stacjonarnego PC-2 szt. i projektora mutimedialnego - 1 szt. do Zespołu Szkół w Szymonowie.     17.11.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elekterycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     08.11.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     08.11.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż 4 szt. ulicznych lamp solarnych.     28.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostarczenie, instalacja i uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi urządzeń i oprogramowania - pracownia komputerowa do Zespołu Szkół w Szymonowie, Szymonowo 15, 14-330 Małdyty.     24.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Rejon ID.     24.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Rejon IID.     24.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Rejon IIID.     24.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Rejon IV D.     24.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Remont chodnika w Dobrocinie, gmina Małdyty, etap I.     11.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej Gumniska Wielkie - Karczemka, gmina Małdyty.     06.07.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż 11 szt. lamp solarnych     04.07.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na \"Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymonowie wraz z opieką z terenu gminy Małdyty\".     29.06.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę trzech pomostów rekreacyjnych na jeziorze Ruda Woda, gmina Małdyty.     28.06.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 148010 N Leśnica - Zalesie, Gmina Małdyty.     17.06.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania na remont łazienki chłopców mieszczącej się w Zespole Szkół w Szymonowie, Szymonowo 15, 14-330 Małdyty.     09.06.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż dwóch okien i troje drzwi w mieszkaniach komunalnych Gminy Małdyty.     10.05.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej za przejazdem kolejowym w Sambrodzie, gmina Małdyty.     04.05.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trbie przetargu nieograniczonego na \"Budowę chodnika w Szymonowie, gmina Małdyty\".     12.04.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego na placach zabaw wraz z założeniem książek placów zabaw.     17.03.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na \" Remont chodnika przy ulicy Dworcowej w Małdytach\".     09.03.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na \"Remont ulicy Przemysłowej w Małdytach\".     23.02.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     28.10.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     28.10.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016, Rejon III D.     21.10.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016, Rejon II D.     21.10.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016, Rejon I D.     21.10.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż 4 szt. lamp ulicznych solarnych na terenie Gminy Małdyty.     13.10.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-ustalenie linii brzegowej jeziora Sambród-działka nr 320 w obrębie Leśnica, na odcinkach od działki nr 137/37, pkt. 0-1859 w obrębie Małdyty do działki nr 327, pkt. 7-x4700 w obrębie Leśnica i rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami jeziora Sambród od gruntów przyległych nie pokrytych wodami.     01.10.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę węgla kamiennego orzech dla potrzeb Urzędu Gminy Małdyty.     24.09.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - \"Wykonanie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małdyty\".     17.09.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół i gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymonowie wraz z opieką z terenu Gminy Małdyty.     01.07.2015     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na \"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w Kadziach, Gmina Małdyty\".     26.06.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na \" Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Małdyty\".     25.05.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na: Bankowa obsluga budżetu Gminy Małdyty\".     27.04.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Szymonowie, gmina Małdyty”     09.04.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na remont dróg gminnych polegającym na ich wyprofilowaniu”.     20.03.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „remont ulicy Przemysłowej w Małdytach”     16.03.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Sambród.     04.03.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Remont – przebudowa drogi gminnej Zajezierze –Górka, gmina Małdyty.     04.03.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „wykonanie audytu Urzędu Gminy w Małdytach.     02.03.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont – przebudowę drogi gminnej Zajezierze – Górka, gmina Małdyty.     11.02.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na „sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty”.     28.01.2015     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze ofert na usługi okresowego czyszczenia przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych oświatowych i przedszkolach.     27.01.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup (odnowienie) programu antywirusowego”     16.01.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Małdyty”     19.12.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty trybie zapytania ofertowego na wykonanie analizy ścieków oczyszczonych, osadu odwodnionego i zawartości piaskownika z gminnych oczyszczalni ścieków.     15.12.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia polegającego na wywozie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Małdyty, wybrano ofertę firmy: Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Ciereszko, ul. Leśna 5, 14-330 Małdyty z ceną brutto 17,28 zł. za jeden metr sześcienny wywiezionych ścieków.     15.12.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z odtworzeniem trawników w ramach projektu Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę parku wielopokoleniowego – siłownie zewnętrzne, Małdyty, działka nr 35/1”.     05.12.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     13.11.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty     13.11.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015”     24.10.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015”     24.10.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015”     24.10.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015”     24.10.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „ Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę parku wielopokoleniowego – siłownie zewnętrzne, Małdyty, działka nr 35/1”.     07.10.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małdyty.     16.09.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Utrzymanie i eksploatację urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie Gminy Małdyty wraz z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Dobrocinie”     04.09.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Remont – przebudowa drogi gminnej w Małdytach”     29.08.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowę drogi gminnej Wilamowo – Jezioro Ruda Woda”.     14.07.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz dzieci do szkół, gimnazjów i przedszkoli z terenu Gminy Małdyty.     25.06.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- zapytanie ofertowe -zadanie \"Remont - przebudowa drogi gminnej Wodziany - Bagnity gm. Małdyty\".     16.06.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małdytach wraz z audytem energetycznym”.     27.02.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Małdyty oraz opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Małdyty.     24.02.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa sieci wodociągowej Gumniska Wielkie - Karczemka, gmina Małdyty     18.02.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dwóch budynków w Linkach, gmina Małdyty”.     17.02.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krekach, gmina Małdyty”.     14.02.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania cenowego „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymanowie.     10.02.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:„Remont-przebudowa drogi gminnej Nr 148014 N Zajezierze – Górka, gmina Małdyty     07.02.2014     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze ofert na usługi okresowego czyszczenia przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych oświatowych i przedszkolach.     21.01.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na - \"Zakup (odnowienie programu antywirusowego\".     14.01.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty\     21.11.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     21.11.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014” Rejon ID     04.11.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014” Rejon IID     04.11.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014” Rejon IIID     04.11.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014” Rejon IVD     04.11.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Remont – przebudowa drogi gminnej Linki – Klonowy Dwór” .     31.10.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na udrażnianiu, czyszczeniu sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Małdyty.....     24.09.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Bankową obsługę budżetu Gminy Małdyty     07.05.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Spacer z Immanuelem Kantem w Jarnołtowie – Budowa obiektów sportowo rekreacyjnych w centrum wsi”.     01.02.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyżywienie uczestników zajęć dodatkowych w ramach projektu „Dziś, Jutro, Pojutrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.02.-28-103/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trybie przetargu nieograniczonego .     12.12.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak:GKM.341.5.2012 z dnia 22.11.2012 r. - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     22.11.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak:GKM.341.4.2012 z dnia 22.11.2012 r. - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty     22.11.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia polegającego na wywozie nieczystości płynnych z zasobów gospodarki komunalnej     20.11.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na bydowę oświetlenia ulicznego w Budwitach.     05.04.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty w zapytaniu cenowym - „ Zakup (odnowienie) programu antywirusowego”.     13.01.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym-„ Wyposażenie Sali konferencyjnej wraz z rozbudową sieci LAN w Sali narad”.     09.01.2012     
  ∴  Zawadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych z zasobów gospodarki komunalnej na terenie gm. Małdyty na 2012 rok.     27.12.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Małdyty.     19.12.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania cenowego.     19.12.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup pomocy dydaktycznych.     13.12.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup pomocy dydaktycznych.     22.11.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości płynnch z zasobów GKM     21.11.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     17.11.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     17.11.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -zapytanie cenowe na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Nr 4/POKL/9.1.2/2011 pt. Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy start\".     21.10.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg 2011/2012 Rejon III D     20.10.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg 2011/2012 Rejon IID     20.10.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg 2011/2012 Rejon DI     20.10.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - na usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małdyty     28.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( OŚW.271.01.2011 z dn. 26.09.2011 r.) dotyczy zapytania cenowego na usługi obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Nr 4/POKL/9.1.2/2011)     27.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- remont swietlicy wiejskiej w Zajezierzu     20.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Dobrocinie     15.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na budowę pomostu rekreacyjnego w Małdytach.     05.08.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Budowa sieci wodociągowej Dobrocin-Kiełkuty”.     04.08.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Małdytach.     04.08.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zapytania cenowego na \" Budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Ruda Woda w Małdytach , na działce nr 3274/2 obręb Małdyty, Ruda Woda dz. nr 230, obręb Szymonowo\"     21.07.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 zł.     20.04.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-budowa oświetlenia ulicznego w Gumniskach Wielkich.     17.03.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegoinwestycją pn.: Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w Małdytach.     07.03.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej Dziśnity - Kolonia.     02.03.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej Dobrocin-Kiełkuty.     02.03.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Małdytach.     01.03.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa komplesku sportowego \"Moje boisko ORLIK 2012\".     22.02.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu cenowym na wykonanie mapy numerycznej dla inwestycji - budowa sieci wodociagowej Dziśnity - Kolonia , gmina Małdyty     09.02.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie mapy numerycznej dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej Dobrocin - Kiełkuty     09.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie z dnia 26.01.2011r. o wyborze ofert na usługi okresowego czyszczenia przewodów kominowych     26.01.2011     
  ∴  Informacja o wybraniu oferty na wykonaniu usług - analiza ścieków oraz osadu odwodnionego z oczyszczalni ścieków połozonych w gminie Małdyty .     14.12.2010     
  ∴  Rozstrzygniecie ofert cenowych na wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z zasobów GKM na terenie gminy małdyty.     14.12.2010     
  ∴  Informacja o wyborze oferty( zapytanie o cenę) na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z zasobów GKM na terenie gminy Małdyty     17.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg - Rejon IID( zima 2010/2011)     10.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg - Rejo9n ID ( zima 2010/2011)     10.11.2010     
  ∴  Zawiadominie Wójta Gminy z dnia 05.07.2010 r. o wyborze wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnetrznego projektu Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity ( trasa E-7 ) - Szymonówko     06.07.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kreduty długoterminowego w wysokości 1.350.000,- zł.     15.03.2010     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity(trasa E-7)-Szymonówko - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.     04.03.2010     
  ∴  Zawiadminienie o wyborze najkorzystnejszej oferty w zapytaniu cenowym - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach.     22.02.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity( trasa E-7) - Szymonówko.     11.02.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty na wywóz nieczystości stałych z zasobów gospodarki komunalnej gminy Małdyty     22.12.2009     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z zasobów gospodarki komunalnej     16.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg - Rejon II D - zima 2009/2010     05.11.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze ofert na zimowe utrzymanie dróg - Rejon ID - zima 2009/2010     05.11.2009     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej Gumniska Małe - Gumniska Wielkie     10.09.2009     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej eferty - Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach     03.09.2009     
  ∴  Informacja o wyniku postępowania w formie Zapytania cenowego na wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z zasobów gospodarki komunalnej na terenie Gminy Małdyty     16.12.2008     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158386 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^