BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Małdytach.

                                                                                                      Małdyty, 01.03.2011r.
 
 
GKM.341.2.2011
 
 
 
                                                                             Wszyscy wykonawcy
                                                                  biorący udział w postępowaniu
 
 
 
                          Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
                nieograniczonego na „Rozbudowę budynku Urzędu Gminy
                w Małdytach”.
 
 
 
     Na podstawie art. 92 ust. 2 ustwy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 01 marca 2011 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w/w zamówienia, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
     W postępowaniu złożono 13 ofert w terminie przewidzianym na składanie ofert, wykluczono 0 wykonawców, odrzucono 0 ofert.
 
Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oznaczonej nr 11 złożonej przez Firmę Handlowo-Usługową „MARBUD” Marek Domeracki, 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 29/15. Oferta wybranego wykonawcy zawiera najniższą cenę – tj. cena brutto: 435 011,22 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy jedenaście zł, 22/100 zł). spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ; zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt.
   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy.
 
Pozostałe oferty złożone w przedmiotowy postępowaniu uzyskały następującą liczbę punktów wg kryterium cena:
 
1.       Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka z o.o., 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 13A – 98,37 pkt..
2.       Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TERMOBUD” Sp. z o.o., 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 1a – 87,04 pkt.
3.       Firma Budowlana „WIKS-BUD”, Jerzy Sarnecki i Wspólnicy Spółka Jawna, 14-100 Ostróda, ul. Przemysłowa 8/5 – cena: 83,59 pkt.
4.       Zakład Produkcyjno-Budowlany „RAM-BUD” Ryszard Gąsiorowski, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Sikorskiego 30 – 80,95 pkt.
5.       „DOMLUX” Handel Materiałami Budowlanymi – Usługi Stefan Zieliński, 14-400 Pasłęk, ul. A. Steffena 12A – 79,15 pkt.
6.       LOGOS Krzysztof Czarzasty, 10-450 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 60C/12, INS-BUD Bartosz Zarębski, 13-113 Janowo, ul. Zembrzuska 4 – 84,92 pkt.
7.       M3 Kucharczyk, 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 2 – 85,46 pkt.
8.       „ROKKOL” Spółka z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Junaków 4 – 98,34 pkt.
9.       Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda – 88,86 pkt.
10.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAR-BUD-2” Ryszard Borzym, 82-440 Dzierzgoń, ul. Słowackiego 30 – 91,67 pkt.
11.    Firma Handlowo – Usługowa „MARBUD”-Marek Domeracki, 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 29/15 – 100 pkt.
12.    Krzysztof Grzegorz Sielewicz USŁUGI  BUDOWLANE Liwa, ul. Leśna 2, 14-140 Miłomłyn – 80,56 pkt..
13.    Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa „RODŁO” , 82-500 Kwidzyn, ul. 11-go Listopada 26 – 88,89 pkt..
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Stasik  (01.03.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (01.03.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (01.03.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (01.03.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7111535 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^