BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na „sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty”.

                                                                                                                                                      Małdyty, 28.01.2015r.
 
 
GKM.341-1.3.2015
 
                                                                       
 
                                                              Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
              zapytania ofertowego na „sporządzenie zmiany studium uwarunkowań
              i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty”.
 
 
     W postępowaniu złożono 19 ofert w terminie przewidzianym na składanie ofert.
 
Zamawiający – Gmina Małdyty dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oznaczonej nr 4 złożonej przez  „Biuro Architektoniczno – Urbanistyczne BDK s.c, ul. Wilczyńskiego 25E/221, 10-686 Olsztyn” z cena netto: 29.800,00 zł, cena brutto: 36.654,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery zł).
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymogi Zamawiającego ujęte w zapytaniu ofertowym oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. InterTim Pietrzak Ludmiła, Al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa.
2. AMS Koncept Agata M. Stępień, ul. Bp. M. Jaworskiego 8/44, 25-430 Kielce
3. M&R Biuro Projektów MIELOCH Sp. z o.o., ul. M. Rataja 106A, 61-695 Olsztyn
4. Biuro Architektoniczno – Urbanistyczne BDK s.c., ul. Wilczyńskiego 25E/221, 10-686 Olsztyn
5. Koncept Pracownia Urbanistyczna Michał Chlebowski, ul. Chartowi 27/53, 61-245 Poznań
6. Filip Koczorowski Kancelaria urbanistyczna, ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań
7. Biuro Planowania Rozwoju Lokalnego SZIKAGO Adam Wiliński, ul. Albatrosów 9/17, 05-500 Piaseczno
8. Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk
9. MPZPlan Grzegorz Kołosionek, ul. Wronia 4A, 51-417 Wrocław
10.Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „DOM” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański
11.VIVERE Łukasz Nitecki, ul. Sanicka 145, 97-500 Radomsko
12.URBANISTA Teresa Szymankiewicz-Szarejko, ul. Tęczowy Las 2Am.33, 10-687 Olsztyn
13.EKOPLAN Pracowania Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski, ul. Trylińskiego 2/115, 10-683 Olsztyn
14. BUDPLAN Sp. z o.o., ul. Kickiego 26B lok. 10, 04-390 Warszawa
15. GRUPA EKOFORMAT Tomasz Wojciechowski, ul. Poselska 21, 63-000 Środa WLKP.
16. Pracownia Planowania Przestrzennego PARK Wanda Chmielewska, ul. Pogodna 2m. 13, 00-785 Warszawa.
17. Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami „TOPOZ” Maciej Wronka, ul. Augustowska 23a, 10-683 Olsztyn
18. Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego ATA, ul. Królewiecka 93/2, 82-300 Elbląg.
19. Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego „DAG-MAR”, ul. Kopernika 4/10, 82-300 Elbląg.
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Stasik  (28.01.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (28.01.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (28.01.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (28.01.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7086298 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^