BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Bagnity - Surzyki Wielkie, gmina Małdyty, zlokalizowanej na działkach nr: 118/2, 146, 155, 62, 65, 20, 73, 74, 21/4, 23, 24, 36/1, 33, 29/7, 29/6, 28/4, 63, 9/4, 10/1, obręb Surzyki Wielkie, gmina Małdyty.     15.04.2019     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Wilamówko - Ględy, gmina Małdyty, zlokalizowanej na działkach nr: 232/2, 232/1, 236, 239/2, 239/1 obręb Wilamowo i dz. nr: 3242/3, 3238/4, 3242/1, 3247/2, 241/3, 279, 3248/17, 3248/4, 281, 248/14, 265/4, 265/5, 266/2, 266/5 obręb Naświty, gmina Małdyty.     15.04.2019     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bidowie stacji bazowej telefoni komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 171/1, obręb Wielki Dwór, gmina Małdyty.     18.02.2019     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie ponownego rozpatrzenia decyzji w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Małdyty dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części dzialki nr 171/1 obręb Wielki Dwór , gmina Małdyty.     01.02.2019     
  ∴  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Sambród.     01.02.2019     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę pomostu do celu wędkarsko - rekreacyjnego na jeziorze Ruda Woda (działka nr 230, obręb Szymonowo, gmina Małdyty )z dojściem do dz. nr 171/5, obręb Wilamowo, gmina Małdyty.     28.01.2019     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części obrębu Sambród, gmina Małdyty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.     23.01.2019     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz zw stacją bazową, zlokalizowanej na działce nr 8/15, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty.     18.12.2018     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr: 171/1, obręb Wielki Dwór, gmina Małdyty.     29.11.2018     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową nr 44623 Małdyty Dobrocin, zlokalizowanej na działce nr: 8/15, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty.     23.10.2018     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące wydania decyzji Nr 43/18 z dnia 12 października 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg wraz ze zmianą trasy na terenia Morąga z podziałem na 5 opracowań.     18.10.2018     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 171/1, obręb Wielki Dwór, gmina Małdyty.     12.10.2018     
  ∴  Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego działek Nr 196/5, 196/6, 196/8, 196/11, 196/14 położonych w obrębie Dziśnity, miejscowości Szymonówko, gmina Małdyty.     12.09.2018     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Małdytach przy ul. Topolowej.     24.08.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.     27.07.2018     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.     26.07.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytulu podziału nieruchomości.     17.07.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na "Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Budwity na działce nr 498/41 - obręb Jarnołtowo, Gmina Małdyty.     11.07.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie 4 tablic informacyjno - promocyjnych w ramach Projektu     11.07.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Budwity na działce nr 498/41 - obręb Jarnołtowo, Gmina Małdyty.     28.06.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - wykonanie 4 tablic informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty”     25.06.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - budowę trybun przy boisku sportowym w Małdytach: nr 137/37, ilość siedzisk 204 sztuk.     04.06.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.     25.05.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na utwardzenie terenu wraz z budową wiaty przystankowej w miejscowości Szymonowo, gmina Małdyty.     18.05.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologi, hydrogeologi, stosunków wodnych, melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanuwody na działce nr 247 w obrębie Sambród, gm. Małdyty mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.     18.05.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Budowa trybun przy boisku sportowym w Małdytach, działka nr137/37, ilość siedzisk 204 szt.     18.05.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - przebudowa drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych przy. ul. Lipowej 1, 3, 5 w Małdytach.     15.05.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zakup i dostawa stołów do ping-ponga oraz gry w szachy.     10.05.2018     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części obrębu Sambród, gm. Małdyty.     04.05.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż 23 szt. ulicznych lamp solarnych na terenie miny Małdyty.     30.04.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont odcinków dróg gminnych polegający na zakupie, dowozie, rozplantowaniu i zawałowaniu 1400 ton kruszywa łamanego 0-31, 5 mm na terenie gminy Małdyty.     30.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Przygotowanie pełnej dokumentacji dla zadania: Poprawa bilansu energetycznego kompleksów budynków użyteczności publicznej w Małdytach.     25.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - utwardzenie terenu wraz z budową wiaty przystankowej w miejscowości Szymonowo, gmina Małdyty.     24.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     20.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa stołów do ping ponga oraz gry w szachy.     20.04.2018     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostarczenie pojemników na odpady o pojemności 1100 l.     20.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Remont odcinków dróg gminnych polegający na zakupie, dowozie, rozplantowaniu i zawałowaniu 1400 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm na terenie gminy Małdyty.     19.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologi, hydrogeologi, stosunków wodnych, melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działce nr 247 w obrębie Sambród, gm. Małdyty mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.     18.04.2018     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.     16.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - budowa trybun przy boisku sportowym w Małdytach, działka nr 137/37, ilość siedzisk: 204 szt.     12.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 23 szt. ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Małdyty.     12.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Remont odcinkłów dróg gminnych polegający na zakupie, dowozie, rozplantowaniu i zawałowaniu 1750 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm na terenie Gminy Małdyty.     04.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Remont odcinkłów dróg gminnych polegający na zakupie, dowozie, rozplantowaniu i zawałowaniu 1750 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm na terenie Gminy Małdyty.     04.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - budowa trybun przy boisku sportowym w Małdytach, działka nr 137/37, ilość siedzisk: 204 szt.     03.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.     03.04.2018     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małdyty.     03.04.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małdyty.     22.03.2018     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert - Zakup, dostarczenie i montaż kojców dla psów.     20.03.2018     
  ∴  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wiśniowej i Turystycznej, gmina Małdyty.     29.01.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Dobrocinie - dz. nr. 16/26, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty-nawierzchnia z kostki POLBRUK.     11.01.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Wiśniowej i Turystycznej w Małdytach - nawierzchnia z kostki POLBRUK.     10.01.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trzech slipów na jeziorze Ruda Woda, gmina Małdyty.     04.01.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w miejscowości Plękity, gmina Małdyty.     04.01.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup (odnowienie) programu antywirusowego.     02.01.2018     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Plękity, obręb Wodziany, gmina Małdyty.     28.12.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący grunty pod garażami     27.11.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący ogródek warzywny usytuowany na działce nr 9/16     23.11.2017     
  ∴  Zaproszenie do składania 0fert w trybie zapytania ofertowego-Czyszczenie przepompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywóz i utylizacja zanieczyszczeń z czyszczenia przepompowni w gminie Małdyty w roku 2018.     17.11.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Budowa wolnostojącego pylonu reklamowego - witacza Gminy Małdyty, na działce nr 10/5 obręb Małdyty.     09.11.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wykonanie 3 tablic informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Małdyty, poprzez budowę 3 pomostów.     06.11.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na - Przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowości Plękity, obręb Wodziany,gmina Małdyty.     27.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup energi elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     13.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018. Rejon ID o długości 15,2 km.     12.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018. Rejon IID o długości 19,2 km.     12.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018. Rejon IIID o długości 23,5 km.     12.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018. Rejon IVD o długości 10,5 km.     12.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018. Rejon VD o długości 14,225 km.     12.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018. Rejon VID o długości 7,20 km.     12.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     12.10.2017     
  ∴  Zapytanie ofetowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową 3 pomostów.     07.09.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Remont ulicyOgrodowej w Małdytach.     07.09.2017     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o zamówienie publiczne GKMiR.341.4.2017 - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Małdyty poprzez budowę 3 pomostów.     21.08.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - wykonanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z drukowaną publikacją pod nazwą \"Rowerowy zawrót głowy po Gminie Małdyty\".     11.08.2017     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zapytaniu ofertowym na wykonanie otworu studziennego nr 3 w Krekach.     31.07.2017     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej w ramach inwestycji z PROW na terenie gminy Małdyty.     31.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 lipca 2017roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach, 14-330 Małdyty, ul. Prusa 10.     21.07.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu w parku zabytkowym w Jarnołtowie.     14.07.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej w ramach następujących zadań inwestycyjnych.     05.07.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym oraz elektrycznym w miejscowości Kreki, gm. Małdyty.     04.07.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zwiększenie atrakcyjności obszaru Kanału Elbląskiego, poprzez budowę 3 pomostów rekreacyjno - widokowych na jeziorze Ruda Woda w miejscowościach Szymonówko, Szymonowo, Wilamowo.     28.06.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sarna, gmina Małdyty.     22.06.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - remont ulicy Ogrodowej w Małdytach.     21.06.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Podnoszenie potencjału technicznego służb ratunkowych na terenie Gminy Małdyty.     08.06.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe-remont ulicy Ogrodowej w Małdytach.     05.06.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wydania decyzji zmieniającej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga z podziałem na 5 opracowań, w zakresie zmiany charakterystycznych parametrów dwóch przepustów: przepust nr 5 w km 30+436 oraz przepust nr 11 w km 32+626 drogi wojewódzkiej nr 519. w archiwum     08.05.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościSarna, gmina Małdyty.     24.04.2017     
  ∴  Zapytanie cenowe - Bankowa obsługa budżetu Gminy Małdyty w okresie od 10.05.2017 do 09.05.2020.     10.04.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Małdyty.     03.04.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych Gminy Małdyty ( budynki, budowle, obiekty małej architektury, alei w postaci kart (GEZ) oraz programu opieki nad zabytkami dla Gminy Małdyty.     31.03.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - remont odcinków dróg gminnych polegający na zakupie, dowozie, rozplantowaniu i zawałowaniu 1100 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm na terenie gminy Małdyty.     30.03.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu boiska sportowego, dzialka nr 137/37 w Małdytach oraz sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę trybun i ich oświetlenia.     21.03.2017     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Małdyty, działka nr 5/15.     07.03.2017     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, we wsi Szymonówko.     07.03.2017     
  ∴  Zapytanie cenowe - Remont chodnika w Dobrocinie na działce nr 6/148, etap II.     07.03.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu odcinków dróg gminnych polegających na ich profilowaniu.     07.03.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu boiska sportowego, działka nr 137/37 w Małdytach.     01.03.2017     
  ∴  Rozeznanie cenowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowo - wykonawczej na ułożenie 1 warstwy masyasfaltowej gr. 5 cm na ulicy Szkolnej i Dworcowej w Małdytach.     28.02.2017     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania cenowego na zakup i dostawę 5 szt. znaków drogowych, 6 szt. tabliczek do znaków wraz z uchwytami oraz 6 słupków do znaków.     20.02.2017     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż 10 szt. ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Małdyty.     02.02.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 148014N w Soplach, gmina Małdyty.     30.01.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Sporządzenie projektu robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego budowy dwóch studni głębinowych w Małdytach i Krekach, gmina Małdyty.     13.01.2017     
  ∴  Rozeznanie cenowe - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małdyty.     12.01.2017     
  ∴  Rozeznanie cenowe - Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2017 - 2020.     12.01.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Kadzie - Budwity, gmina Małdyty.     11.01.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w Jarnołtowie, gmina Małdyty.     11.01.2017     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup (odnowienie) programu antywirusowego.     03.01.2017     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania cenowego - dostawa węgla kamiennego orzech w wartości opałowej 25MJ/KG w ilości 100 ton w roku kalendarzowym 2017.     21.12.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Czyszczenie przepompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywóz i utylizacja zanieczyszczeń z czyszczenia przepompowni w gminie Małdyty w roku 2017.     15.12.2016     
  ∴  Rozeznanie cenowe - Odbiór i transport osadu z oczyszczalni ścieków w Małdytach.     25.11.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę w miejscowości Sambród, gmina Małdyty.     21.11.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - dostawa, uruchomienie i konfiguracja: komputera typu All-in-One z zerową stawką VAT - 1 szt., komputera stacjonarnego PC z zerową stawką VAT - 2 szt. i projektora mulimedialnego o minimalnych parametrach w Zespole Szkół w Szymonowie.     07.11.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     17.10.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     17.10.2016     
  ∴  Zapytanie cenowe - Dostarczenie, instalacja, uruchomienie, opieka gwarancyjna oraz przeszkolenie z obsługi urządzeń komputerowych i oprogramowania do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Szymonowie.     11.10.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezownie 2016/2017, Rejon ID o dł. 28,2 km.     05.10.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/201, Rejon II D o dł. 19,2 km.     05.10.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017, Rejon III D o dł.23,5 km.     05.10.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017, Rejon IV D o dł. 10,5 km.     05.10.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Remont chodnika w Dobrocinie na działkach nr 6/159 i 6/148, etap I, gmina Małdyty.     28.09.2016     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Małdyty w obrębie geodezyjnym Wilamowo.     17.08.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trzech pomostów rekreacyjnych na jeziorze Ruda Woda, gmina Małdyty.     16.06.2016     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu-Budowa sieci wodociągowej Gumniska Wielkie-Karczemka, gmina Małdyty.     16.06.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 11 lamp solarnych na terenie gminy Małdyty.     16.06.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 148010 N Leśnica - Zalesie, gmina Małdyty.     03.06.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Remont łazienki chłopców mieszczącej się w Zespole Szkół w Szymonowie, Szymonowo 15, 14-330 Małdyty.     30.05.2016     
  ∴  Rozeznanie cenowe - Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłócznych z ujęć znajdujących się w miejscowości Małdyty i Jarnołtowo wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego\".     29.04.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż dwóch okien oraz troje drzwi wejściowych w mieszkaniach komunalnych Gminy Małdyty.     22.04.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej za przejazdem kolejowym w Sambrodzie, gmina Małdyty.     19.04.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „zakup i dostawa materiałów do Stacji Uzdatniania Wody w Klonowym Dworze, gmina Małdyty”.     12.04.2016     
  ∴  Rozeznanie cenowe - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Małdyty.     07.04.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Profilowanie dróg gminnych na terenie gminy Małdyty.”     30.03.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów placów zabaw.     04.03.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Remont chodnika prz ulicy Dworcowej w Małdytach.     25.02.2016     
  ∴  Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.     17.02.2016     
  ∴  Zapytanie cenowe - Zakup (odnowienie) programu antywirusowego     05.01.2016     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016. Rejon ID o dł. 28,2 km.     05.10.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016. Rejon IID o dł. 19,2 km.     05.10.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016. Rejon IIID o dł. 23,5 km.     05.10.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż 4 szt. ulicznych lamp solarnych.     01.10.2015     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małdyty.     04.09.2015     
  ∴  Zapytanie cenowe - Wykonanie remontu odcinków dróg gminnych w 2015 roku.     09.03.2015     
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty     17.02.2015     
  ∴  Zapytanie cenowe - wykonanie audytu Urzędu Gminy Małdyty w celu analizy zatrudnienia w Urzędzie Gminy Małdyty zmierzającej do optymalizacji i racjonalizacji wydatków ponoszonych przez samorząd Gminy Małdyty na realizację zadań wykonywanych przez Wójta przy udziale aparatu pomocniczego.     09.02.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małdyty”.     15.01.2015     
  ∴  Zapytanie cenowe - Wykonanie usługi okresowego czyszczenia przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach.     09.01.2015     
  ∴  Zapytanie cenowe - „Zakup (odnowienie) programu antywirusowego”.     07.01.2015     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy lokalu mieszkalnego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia do dnia 16.02.2097 r. udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zduny, obręb geodezyjny Sambród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338/4 o pow. 547 m2 / udział 50/100 / uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00020542/7 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     30.12.2014     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zduny, obręb geodezyjny Sambród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338/2 o pow. 1.284 m2 / udział 53/100 / uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00020540/3 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     30.12.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - wykonanie analizy wraz z poborem ścieków oczyszczonych, osadu odwodnionego i zawartości piaskownika z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Małdyty zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi w 2015 roku.     02.12.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Małdyty.     02.12.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z odtworzeniem trawników w ramach projektu: Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę parku wielopokoleniowego – siłownie zewnętrzne, Małdyty, działka nr 35/1”.     28.11.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę parku wielopokoleniowego – siłownie zewnętrzne, Małdyty, działka nr 35/1”.     25.09.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Wykonanie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małdyty.”     05.09.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Remont – przebudowa drogi gminnej w Małdytach”.     20.08.2014     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi gminnej Wilamowo – Jezioro Ruda Woda.     25.06.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Remont – przebudowa drogi gminnej Wodziany – Bagnity, gmina Małdyty.     04.06.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Małdyty oraz opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Małdyty.     10.02.2014     
  ∴  Zapytanie cenowe - Wykonanie usługi okresowego czyszczenia przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach.     10.01.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014. Rejon ID o dł. 28,2 km.     21.10.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014. Rejon IID o dł. 19,2 km.     21.10.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014. Rejon IIID o dł. 23,5 km.     21.10.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014. Rejon IVD o dł. 14,225 km.     21.10.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Oferta na wykonywanie usług w zakresie udrażniania kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małdyty”.     09.09.2013     
  ∴  Zapytanie cenowe - budowa oświetlenia ulicznego w Surzykach Małych.     30.07.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty cenowej na pełnienie obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu - Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie     09.07.2013     
  ∴  Zapytanie cenowe - Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie, gmina Małdyty.     28.06.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Małdyty wraz z opieką do SOSW w Szymanowie i z powrotem w roku szkolnym 2013/2014 w okresie od. 1.09.2013 do 28.02.2014 r.     19.06.2013     
  ∴  Zapytanie cenowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Małdyty wraz z opieką do SOSW w Szymanowie i z powrotem w roku szkolnym 2013/2014.     10.06.2013     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0050.23.2013 o powołaniu komisji konkurowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.     22.05.2013     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty o powołaniu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum w Małdytach     22.05.2013     
  ∴  Zawiadomienie - Zakup xerokopiarki.     20.05.2013     
  ∴  Zapytanie cenowe - Zakup xerokopiarki.     06.05.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - renowacji zbiornika retencyjnego wraz z piaskownikiem na oczyszczalni ścieków w Małdytach     27.03.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Renowacja zbiornika retencyjnego wraz z piaskownikiem na oczyszczalni ścieków w Małdytach”.     19.03.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.     22.01.2013     
  ∴  informacja w sprawie rozstrzygnięcia -zapytanie ofertowe \"Odnowienie programu antywirusowego\".     17.01.2013     
  ∴  Zapytanie cenowe - Wykonanie usługi okresowego czyszczenia przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach.     07.01.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe-Odnowienie programu antywirusowego.     07.01.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół, przedszkoli i gimnazjum z terenu Gminy Małdyty.     03.12.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie - Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn.     16.11.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe-"Oferta na wykonywanie usług wywóz nieczystości płynnych zasobów gospodarki komunalnej na terenie Gminy Małdyty.     06.11.2012     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg – Rejon ID     23.10.2012     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg –Rejon IID.     23.10.2012     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg – Rejon IIID     23.10.2012     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Akademia innowacji w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     22.10.2012     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013. Rejon ID o dł. 28,2 km     15.10.2012     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013. Rejon IID o dł. 19,2 km     15.10.2012     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013. Rejon IIID o dł. 23,5 km     15.10.2012     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Wyżywienie uczestników zajęć dodatkowych w ramach projektu „Dziś, Jutro, Pojutrze\" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.02.-28-103/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.     11.10.2012     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wyżywienie uczestników zajęć dodatkowych w ramach projektu „Dziś, Jutro, Pojutrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.     11.10.2012     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci na zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Szymonowie oraz wycieczki zawodoznawcze w związku z realizacją projektu „Dziś, Jutro, Pojutrze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z opieką od dnia 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.     28.09.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Małdyty wraz z opieką do SOSW w Szymanowie i z powrotem w roku szkolnym 2012/2013     10.07.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „ Budowa oświetlenia ulicznego w Zajezierzu, gmina Małdyty.     06.07.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe - na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Małdyty wraz z opieką do SOSW w Szymanowie i z powrotem w roku szkolnym 2012/2013.     02.07.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru unw. przy budowie oświetlenia ulicznego w Zajezierzu, gmina Małdyty     27.06.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe - na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Małdyty wraz z opieką do SOSW w Szymanowie i z powrotem w roku szkolnym 2012/2013.     13.06.2012     
  ∴  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie i dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach - zarządzenie Wójta Nr 0050.20.2012 z dnia 9.05.2012 r.     09.05.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe-budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budwity gm. Małdyty.     19.03.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inw. nad budową drogi gminnej nr 148033N- ulicy Słonecznej w Małdytach.     27.02.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na remont instalacji c.o.     24.02.2012     
  ∴  Zapytanie ofertowe-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową drogi gminnej Nr 148033N - ulicy Słonecznej w Małdytach.     15.02.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe-Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     07.02.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na wykonanie elewacji na części budynku Urzędu Gminy.     31.01.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu cenowym na wykonanie usługi okresowego czyszczenia przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych, oświatowych i przedszkolach.     30.01.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe - wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku UG Małdyty.     19.01.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym „Zakup (odnowienie) programu antywirusowego”.     16.01.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe-zakup (odnowienie) programu antywirusowego.     09.01.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe -”Wyposażenie sali konferencyjnej wraz z rozbudową sieci LAN w sali narad”     02.01.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe - Wywóz nieczystości stałych z zasobów Gospodarki Komunalnej na terenie Gminy Małdyty zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik nr 1 – 47,46 m3 miesięcznie.     19.12.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012. Rejon ID o dł. 28,2 km.     04.10.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012. Rejon IID o dł. 19,2 km.     04.10.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012. Rejon IIID o dł. 23,5 km.     04.10.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytanie cenowe na Adaptację pomieszczenia w Gimnazjum w Małdytach     28.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytanie cenowe na zakup mebli na wyposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum w Małdytach     28.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytanie cenowe na dostawę i montaż 4 szt. rolet wewnętrznych     28.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytanie cenowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego     28.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytanie cenowe na zakup 1 komputera laptopa     28.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe- Zakup 1 szt. komputera laptopa wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Małdytach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”     16.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe - Zakup 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pt. „Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Małdytach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”     16.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe - wykonanie zadania: Adaptacja pomieszczenia w Gimnazjum w Małdytach - Szkolnego Ośrodka Kariery – dostawa i montaż 4 szt. rolet wewnętrznych na okna w ramach projektu pt. „Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Małdytach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach     16.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe - Adaptacja pomieszczenia w Gimnazjum w Małdytach - Szkolnego Ośrodka Kariery –sieci i łączy internetowych w ramach projektu pt. „Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Małdytach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.     16.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe - Zakup mebli na wyposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum w Małdytach w ramach projektu pt. „Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Małdytach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach     16.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych w ramach Projektu „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start” w terminie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2012 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty     14.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe formularz oferty - udrażnianie , czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Małdyty oraz wchodzących w skład tej sieci studzienek rewizyjnych oraz zbiorników retencyjnych w oczyszczalniach i przepompowniach ....     13.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe-budowa pomostu na jeziorze Ruda Woda w Małdytach.     27.07.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową centrum rekreacyjno-sportowego w Małdytach.     27.07.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową wodociągu Dobrocin - Kielkuty     27.07.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe-budowa sanitariatu w Zajezierzu.     28.06.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na „ Bankową obsługę budżetu Gminy Małdyty”.     21.04.2011     
  ∴  Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Małdyty”     05.04.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe - budowa oświetlenia ulicznego w Gumniskach Wielkich.     24.02.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa kompleksu sportowego \"Moje boisko ORLIK 2012\" w Małdytach.     22.02.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na odcinku Dobrocin - Kiełkuty, gmina Małdyty.     16.02.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na odcinku Dziśnity - Kolonia, gmina Małdyty     16.02.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na sporządzenie map numerycznych Dobrocin-Kiełkuty.     28.01.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na sporządzenie map numerycznych Dziśnity-Kolonia.     28.01.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na zakup programu antywirusowego     12.01.2011     
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity.     11.01.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na zakup programu antywirusowego.     27.12.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe-Wywóz nieczystości stałych z zasobów Gospodarki Komunalnej na terenie Gminy Małdyty zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik nr 1 – 48,12 m3 miesięcznie     28.10.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011. Rejon ID o dł. 35,2 km     25.10.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011. Rejon IID o dł. 35,2 km     25.10.2010     
  ∴  Zarzadzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór dyrektora Szkoły Podstawowej w Małdytach w archiwum     13.05.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji pt."Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk(Pasłęk)-Miłomłyn"     20.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie- informacja o planowanej realizacji inwestycji \     14.01.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 16.09.2009 r. o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity - działki nr: 154/3, 210/1. w archiwum     24.09.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     21.09.2009     
  ∴  Zaproszenie na zebrania w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych przebudowy drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity-Marzewo- Małdyty - dr. kr. Nr 7     09.07.2009     
  ∴  Zapytanie cenowe na zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy Małdyty w archiwum     13.01.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i remont hydroforni w Małdytach     01.08.2008     
  ∴  Ogłoszenie wyników na dostawę jednego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wersji 4x4     18.07.2008     
  ∴  Protokół z otwarcia ofert na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zajezierze     14.07.2008     
  ∴  Obwieszczenie i informacja na temat zasad realizacji przez gminę Małdyty pilotażowego programu\" UCZEŃ NA WSI\" skierowanego do osób niepełnosprawnych.     08.07.2008     
  ∴  SIWZ na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zajezierze     03.07.2008     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach Prawo zamówień publicznych - na dostawę dla OSP Zajezierze jednego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. w archiwum     03.07.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do placówek oświatowo-wychowawczych w gminie Małdyty w latach 2008/2009 - 2010/2011 w archiwum     18.06.2008     
  ∴  SIWZ dla przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do placówek oświatowo-wychowawczych na lata 2008/2009 -2010/2011. w archiwum     18.06.2008     
  ∴  Zarzadzenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru kandydata na dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Dobrocinie i Gimnazjum w Małdytach w archiwum     30.05.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na modernizację drogi gminnej we wsi Dziśnity . Numer geodezyjny drogi -85, obręb Dziśnity w archiwum     23.05.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na wykonanie \"odnowy nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Szkolna i Kopernika w Małdytach\". w archiwum     29.04.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe \" Bankowa obsługa budżetu gminy Małdyty w archiwum     11.03.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na \" Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Małdytach\" w archiwum     21.02.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na \" Budowa ulicy Szkolnej w Małdytach\" w archiwum     21.02.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonymna sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Sarnie w archiwum     18.02.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na \" Wykonanie remontu elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy Małdyty\" w archiwum     07.02.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na wykonanie konstrukcji dachowej dwuspadowej, pokrycie dachu blachodachówką, itp w budynku Remizy OSP Jarnołtowo, gm. Małdyty. w archiwum     06.02.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na wykonanie i montaż stolarki okiennej w ilości 14 szt. wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi do budynku Urzędu Gminy Małdyty w archiwum     22.01.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na \"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budwity\" w archiwum     21.01.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe- \"Wykonanie mapy numerycznej dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budwity, gm. Małdyty. w archiwum     21.01.2008     
  ∴  Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji technicznej na przedsięwzięcie pn\" Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity ( trasa E-7) - Szymonówko o długości 3020 mb i szerokości 5 m     15.01.2008     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-26/07 z dnia 10.08.07R w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora P.S. w Dobrocinie w archiwum     13.08.2007     
  ∴  Konkurs na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie     01.08.2007     
  ∴  ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 1) Zespołu Szkół w Szymonowie, 2) Przedszkola Samorzadowego w Małdytach w archiwum     19.04.2006     
  ∴  oOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Małdyty w obrebie geodezyjnym Zajezierze, miejscowość Sople. w archiwum     08.03.2006     
  ∴  Trzeci Przegląd Piosenki Religijnej     04.10.2005     
  ∴  zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2006 rok w archiwum     13.09.2005     
  ∴  Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego     17.06.2005     
  ∴  powiadomienie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert zadania 6 i 7 w archiwum     15.06.2005     
  ∴  powiadomienie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert - zadania: 1,3,4,5 w archiwum     15.06.2005     
  ∴  Powiadomienie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert - zadanie nr 2     13.06.2005     
  ∴  ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2005 r. na realizację zadań publicznych w archiwum     28.04.2005     
  ∴  druk wzoru oferty organizacji pozarzadowej, jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego     27.04.2005     
  ∴  Promocja Projektu"Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Małdytach Etap III" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,w ramach Zintegrowanego Progeramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Działanie 3.1.     19.04.2005     
  ∴  ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Drynki i w obrębie geodezyjnym Szymonowo w archiwum     03.02.2005     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158218 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^