BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   powiadomienie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert - zadania: 1,3,4,5 w archiwum

Małdyty 14.06.2005r.
 
POWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
         W oparciu o ustawę z dnia 24 września 2003r.  o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późniejszymi  zmianami)
            Wójt   Gminy  Małdyty   informuje, że:
·        na wsparcie wykonania zadania publicznego Nr 1
„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Małdyty  -letni obóz profilaktyczny dla dzieci z rodzin patologicznych”
 
1. Przyznano dotację w kwocie 16.400 ,- zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta      złotych)       dla
TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Specjalnej Troski 
Ul. Kopernika  13B 14-330 Małdyty
Uzasadnienie
Oferent   złożył    ofertę na realizację w/w zadania publicznego na kwotę
16.925 ,- zł . Złożona oferta jest  zgodna z ogłoszeniem i spełnia wszelkie wymogi formalne. TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Specjalnej Troski 
Ul. Kopernika  13B 14-330 Małdyty  posiada doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie zasoby sprzętowe do zrealizowania zadania.
 
2.  Przyznano dotację w kwocie 1.920 ,- zł (słownie: jeden tysiąc  dziewięćset  dwadzieścia       złotych)       dla
Związku Harcerstwa Polskiego  - Komenda Hufca
14-300 Morąg  ul. Wenecka 1
Uzasadnienie
Oferent   złożył    ofertę na realizację w/w zadania publicznego na kwotę
1.920 ,- zł . Złożona oferta jest  zgodna z ogłoszeniem i spełnia wszelkie wymogi formalne. Związek  Harcerstwa Polskiego  - Komenda Hufca
14-300 Morąg  ul. Wenecka 1  posiada doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie zasoby sprzętowe do zrealizowania zadania.
 
3. Przyznano dotację w kwocie 1.680 ,- zł (słownie: jeden tysiąc  sześćset  osiemdziesiąt       złotych)       dla
Związku Harcerstwa Polskiego  - Komenda Hufca
14-300 Morąg  ul. Wenecka 1
Uzasadnienie
Oferent   złożył    ofertę na realizację w/w zadania publicznego na kwotę
1.680 ,- zł . Złożona oferta jest  zgodna z ogłoszeniem i spełnia wszelkie wymogi formalne. Związek  Harcerstwa Polskiego  - Komenda Hufca
14-300 Morąg  ul. Wenecka 1  posiada doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie zasoby sprzętowe do zrealizowania zadania.
 
·        na wsparcie wykonania zadania publicznego Nr 4
„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym – organizacja
i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej”
 
1. Przyznano dotację w kwocie 2.000  ,- zł (słownie: dwa tysiące       złotych)       dla
Uczniowskiego Klubu Sportowego „ALTIS”
Ul. Szkolna 9  14-330 Małdyty
Uzasadnienie
Oferent   złożył    ofertę na realizację w/w zadania publicznego na kwotę 11.000,- zł . Złożona oferta jest  zgodna z ogłoszeniem i spełnia wszelkie wymogi formalne. Uczniowski Klub Sportowy „ALTIS”  Ul. Szkolna 9  14-330 Małdyty  posiada wykwalifikowaną kadrę  lecz zbyt małe doświadczenie w realizacji tego typu  zadań.
 
2.  Przyznano dotację w kwocie 9.000,- zł (słownie: dziewięć tysięcy        złotych)       dla
Gminnego Klubu Sportowego „CZARNI  MAŁDYTY”
Ul. Kopernika 10  14-330 Małdyty
Uzasadnienie
Oferent   złożył    ofertę na realizację w/w zadania publicznego na kwotę 11.000 ,- zł . Złożona oferta jest  zgodna z ogłoszeniem i spełnia wszelkie wymogi formalne. Gminny Klub  Sportowy „CZARNI  MAŁDYTY” ul. Kopernika 10  14-330 Małdyty
posiada doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie zasoby sprzętowe do zrealizowania zadania.
 
·        na wsparcie wykonania zadania publicznego Nr 3
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym – ratownictwo
i ochrona ludności
 
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 2.000 zł
 
1. nie przyznano dofinansowania w związku z brakiem ofert.
 
·        na wsparcie wykonania zadania publicznego Nr 5
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym – organizacja i uczestnictwo w zawodach  karate
 
wysokość środków finansowych na realizację zadania 3.500 zł
 
1. nie przyznano dofinansowania w związku z brakiem ofert.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Krystyna Szarzyńska  (15.06.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (15.06.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (15.06.2005)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (15.06.2005)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7048870 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^