BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zapytanie ofertowe - „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę parku wielopokoleniowego – siłownie zewnętrzne, Małdyty, działka nr 35/1”.

                                                                                                                              Małdyty, 25.09.2014r.
Nasz znak:
GKM.341.1.12.2014
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę parku wielopokoleniowego – siłownie zewnętrzne, Małdyty, działka nr 35/1”.
I. Zamawiający
Gmina Małdyty
ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty
gmina@maldyty.pl
Godziny urzędowania 7:00 - 15:00, tel. 506 188 322
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – ( tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000  euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż siedmiu urządzeń siłowni zewnętrznej tj.:
NORDIC WALKING 137,6 x 42,4 x 166,7- szt.1, PORĘCZ TRÓJKĄTNA  100 x 140- szt.1, CHODZIK 74,3 x 110,3 x 145- szt. 1, NARCIARZ + STEPER 51,7 x 52,4 x 157,4 - szt. 1, BIODERKA 146,7 x 132,4 x 135 - szt. 1, PRZYCIĄGACZ + WYPYCHACZ 83,1 x 85,7 x 157,4 - szt. 1, PORĘCZ ROWNOLEGŁA 171 x 60 x 140 - szt. 1.
 
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia – 30.10.2014 r.
  
IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
 
Urządzenia ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki z blachy antypoślizgowej aluminiowej. Wszystkie urządzenia musza posiadać odpowiednie atesty i maksymalne zabezpieczenia przed wandalizmem.
Urządzenia musza spełniać polskie i europejskie wymagania normy bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009 oraz PN – EN 957:2006.
Okres gwarancji 24 miesiące.
Zamawiający posiada dokumentację projektowa do wglądu w tutejszym Urzędzie Gminy Małdyty.
 
 
 
V. Ofertę należy złożyć w:
Sekretariacie Urzędu Gminy Małdyty, pokój nr 10 w terminie do dnia 07.10.2014 r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2014 roku, w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10 o godzinie 9.05.
 
VI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób:
Oferta na „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę parku wielopokoleniowego – siłownie zewnętrzne, Małdyty, działka nr 35/1”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                              FORMULARZ OFERTOWY
 
 Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę parku wielopokoleniowego – siłownie zewnętrzne, Małdyty, działka nr 35/1
 
1.     Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
 
2.     Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
3.     Cena oferty:
     - cena netto ………………………………………………………..
     - podatek VAT …………………………………………………………………………
     - cena brutto ……………………………………………………………………………
 
4.    Termin wykonania robót:
       ………………………………………………………………………………………..
5.  Termin i warunki płatności:
………………………………………………………………………………………..
    
6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 2 w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
7.Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
     -
 
 
Data: …………….                                          …………………..
                                                                           Podpis oferenta

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Stasik  (25.09.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (25.09.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (25.09.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (25.09.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7048823 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^