BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   SIWZ dla przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do placówek oświatowo-wychowawczych na lata 2008/2009 -2010/2011. w archiwum

Zamawiający:
 
    Urząd Gminy Małdyty     
      ul. Kopernika 10
     14-330 Małdyty                    
 
 
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego
na
dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów
 
w latach  2008/2009- 2010/2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małdyty, 16 czerwca 2008 r.
 
 
Zatwierdzam: Wójt Gminy Małdyty
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2008/2009- 2010/2011
 
 
 
 
I. Postanowienia ogólne
Zamawiający:
1.   
Pełna nazwa zamawiającego:
           Urząd Gminy Małdyty     
Adres:
                   ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty                     
2.    REGON:
00053279000000
3.    Internet:
4.    http. www.maldyty.pl ., e-mail: gmina@maldyty.pl
 
5.    Numer telefonu:  089 758 61 24, faks:  089 758 60 93
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 14 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
 
 
Przedmiot zamówienia
 
Dowóz uczniów z terenu Gminy Małdyty do Przedszkola w Dobrocinie, Przedszkola w Małdytach, Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze, Małdytach i Szymonowie  oraz Gimnazjum w Małdytach i Szymonowie.
 
 
II. Określenie przedmiotu zamówienia
 
Zamówienie obejmuje dowożenie uczniów w latach  2008/2009 – 2010/2011.
 
 
Opis poszczególnych części zamówienia:
 
1) Zadanie nr 1. dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Szymonowie, Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze z miejscowości : Kadzie, Kreki, Koszajny, Jarnołtowo, Połowite, do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Małdytach  z miejscowości : Ględy, Kiełkuty, Dobrocin, Wilamówko, Wilamowo do Szkoły Podstawowej, Przedszkola Samorządowego  i Gimnazjum w Małdytach  z miejscowości: Drynki, Pleśno Zajezierze, Zajezierze Fiugajki, Sople, do Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie z miejscowości: Zajezierze, Sople, Wilamowo
 
2) Zadanie nr 2. dowóz uczniów do  Gimnazjum w Małdytach z miejscowości; Jarnołtowo, Jarnołtówko, Połowite, Wielki Dwór, Koszajny, Kreki, Sasiny, do Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze z miejscowości Sasiny, Dajny,  do Szkoły Podstawowej, Przedszkola Samorządowego  i Gimnazjum w Małdytach  z miejscowości: Sambród, Zalesie, Budwity do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Małdytach  z miejscowości: Kiełkuty, Dobrocin, , Wilamówko, Wilamowo,
 
Wspólny słownik zamówień CPV – 60 11 50 00 - 7
 
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
 
IV. Części zamówienia
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- na poszczególne zadania
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 
 

 

Warunki dowożenia uczniów
 
 
Uczniowie dowożeni będą w okresie trwania zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach ustalonych przez dyrektorów  placówek po uzgodnieniu z gminnym koordynatorem dowozu.
Rozkład jazdy stanowić będzie załącznik do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian rozkładu jazdy w ciągu roku.
 
 
 
Obowiązki przewoźnika
 
1. Dowożenie uczniów autobusami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów wraz z opieką nad nimi,
 
2.    Zabezpieczenie, w przypadku awarii autobusu kursowego, pojazdu zastępczego spełniającego ww. wymagania techniczne,
 
3.    Odpowiedzialność za przewóz uczniów na zasadach obowiązujących w ruchu pasażerskim  i określonych prawem przewozowym,
 
4.    Przedłożenie szczegółowego rozkładu jazdy autobusów dowożących uczniów na poszczególnych trasach,
 
 
 
Obowiązki zlecającego
 
1.    Przedłożenie imiennego wykazu uczniów,
 
2.    Terminowe regulowanie należności.
 
V. Termin wykonania zamówienia
 
Wymagany termin wykonania zamówienia – dni nauki szkolnej 0d 1 września 2008 r. do końca roku szkolnego 20010/2011.
 
 
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 
1.    Wynagrodzenie miesięczne przewoźnika składa się z sumy wartości ulgowych biletów miesięcznych za przejazdy uczniów według tras i odległości określonych na podstawie imiennych wykazów uczniów.
2.    Należność z tytułu sprzedaży miesięcznych biletów szkolnych będzie płatna w drodze polecenia przelewu na konto przewoźnika w ciągu 14 dni po uprzednim wystawieniu faktury przez przewoźnika. Zlecający upoważnia przewoźnika do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu.
3.    W wyjątkowych przypadkach strony mogą uzgodnić, w drodze pisemnego porozumienia, inny termin płatności.
4.    Wójt Gminy Małdyty zastrzega sobie możliwość korekty ilości dowożonych uczniów w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego począwszy od września 2008 roku o ± 5%. Ilość uczniów określona w ewentualnej korekcie wrześniowej będzie stanowiła, dla przewoźnika, podstawę do naliczenia wartości usługi za miesiąc wrzesień.
 
 
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert
 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem:
 
„Oferta na dowożenie uczniów z terenu Gminy Małdyty
Zadanie Nr 1/ Zadanie Nr 2.
 
 
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim (bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka).
Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
Załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty, muszą być także podpisane przez ww. osoby.
Każda poprawka w ofercie i załączonych do niej dokumentach musi być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania oferty.
 
 
VIII. Forma dokumentów
 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane przez oferenta.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
 
 
IX. Pełnomocnictwo
 
W przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211 z późn. zm.), które oferent pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
 
X. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci:

spełniający wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których oferta odpowiada zasadom określonym w art. 22 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
 
XI. Oferta winna zawierać:
 
1.    Cenę ryczałtową oferty brutto wyliczona  na całość  zadania nr 1 i zadania nr 2 za jeden miesiąc
2.    Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2).
 
 
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 
Cena  – 100%, / wynagrodzenie miesięczne ogółem składające się z sumy wartości ulgowych biletów miesięcznych za przejazdy uczniów według tras /. Cena oferty ( na poszczególne zadania) uwzględnia wszystkie zobowiązania.
Cena ryczałtowa oferty brutto będzie podlegała waloryzacji jeden raz w roku 22 sierpnia o wskaźnik cen hurtowych oleju napędowego w PKN Orlen.
 
XIII. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 
XIV. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert
 
XV. Informacje o formalnościach, po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa,
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnie z zapisami określonymi we wzorze.
 
XVI. Środki ochrony prawnej
 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych.
 
XVII. Postanowienia końcowe
 
Oferty należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Małdytach
Termin składania ofert upływa dnia 7 lipca 2008 r. o godz. 1000.
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 lipca o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:
Pan Zbigniew Stasik tel. 089/ 758 61 24
Pani Danuta Olender-Lewandowska tel. 089/ 1758 61 24
 
 
 
 
Załączniki do specyfikacji:
1. Formularz oferty – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty ( zał. Nr 1).
2. Wzór oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)
3. Wykaz tras ( zał. Nr 3)
4. Wzór umowy ( zał. Nr 4)
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
 
 
Formularz ofertowy
 
....................................................
(pieczątka oferenta-nazwa, adres)
 
tel...............................,                   fax......................................,
 
.............................................................................................................
 
.............................................................................................................
(nazwa i adres zamawiającego)
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Oferta na dowożenie uczniów z terenu Gminy Małdyty do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2008/2009 – 2010/2011 ” Zadanie nr …….. .
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wynagrodzenie miesięczne ogółem za wykonanie zadania nr …………. to kwota ………………………………….. brutto.
 
Cena jednego biletu na poszczególnych trasach będzie wyliczona  – w zależności od odległości wg imiennych wykazów uczniów, przekazanych przez dyrektorów poszczególnych szkół.
 
Oświadczamy, że:
  • zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
  • zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 
Załącznikiem do niniejszej oferty jest oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2).
 
 
............................................., dnia .................................2008 r.
 
 
        .............................................................
                                                       (podpisy osób uprawnionych)
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
 
 
 
 
.................................., dnia .....................2008 r.
 
 
 
 
..........................................................
  (pieczątka oferenta – nazwa, adres)
 
 
 
Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1
ustawy – prawo zamówień publicznych
 
 
Firma /nazwa, adres/
 
.............................................................................................................
 
.............................................................................................................
 
 
oświadcza, że:
·        posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
·        posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
·        znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
·        nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
 
 
                                                                          .................................................
(podpisy osób uprawnionych)
 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
 
 
Opis poszczególnych części zamówienia
 
 
 
Zadanie Nr 1
 
 
Wykaz tras dowozu/odwozu uczniów realizowany w ramach zadania nr 1 w latach  2008/2009 – 2010/2011
 
 
  PRZYWOZY I ODWOZY
 
 
Szymonowo SP- odwozy i przywozy z miejscowości: Surzyki Wielkie, Surzyki Małe, Dziśnity, Wodziany, Bagnity,  Linki, Kęty, Klonowy Dwór
 
Przywozy – rozszerzone o Szymonówko
 
Wielki Dwór SP – odwozy i przywozy z miejscowości :  Kadzie, Kreki, Koszajny, Połowite, Jarnołtowo 
 
 
Ględy – Kiełkuty – Małdyty 
1.k. na godz. godz.8. 00
 
Małdyty - Ględy – Kiełkuty
  1. k.  po 7 lekcjach - godz.14.30
 
 
PRZYWOZY
 
 
na godz. 8.00
 
I k. Fiugajki- Drynki- Pleśno-  Zajezierze –  Sople – Małdyty
                     / Zajezierze-Fiugajki, Zajezierze, Sople – dzieci do  przedszkola w Dobrocinie /
 
II. k. Małdyty - Wilamowo- Wilamówko  – Dobrocin – Małdyty
 
 
ODWOZY
Wielki Dwór – Dajny, 1. k.
 
 
Dzienna liczba kilometrów ok. 330, liczba uczniów do przewiezienia ok. 250 uczniów.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie Nr 2
 
Wykaz tras dowozu/odwozu uczniów realizowany w ramach zadania nr 2 w latach  2008/2009 – 2010/2011
 
PRZYWOZY
 
Dobrocin –Wilamowo - Wilamówko – na godz. 8.00
2 kursy
 
 
Sambród – Zalesie  / na godz. 8.00 /
1 kurs
 
Zajezierze na godz. 8.00  
 
Sople
1 kurs na godz. 8.00
 
Dajny – Wielki Dwór na godz. 8.00
1 kurs
 
ODWOZY
 
Dobrocin – Wilamowo- Wilamówko 
 
I. k.- po 4 lekcjach ok. 11.45
II. k. – po 6 lekcjach ok. 13.45
III. k. po 7 lekcjach ok. 14. 40 Gimnazjum M-ty, SP Małdyty
 
Sambród - Zalesie
 
I. k. po 5 lekcjach ok. 12. 40 
II. k. po 6 lekcjach ok. 13.45
III. k. po 7 lekcjach ok. 14. 30  
 
Budwity- Gumn.- Gumn. Torf. -  Kadzie- Karczemka  - Budyty
 
I. k.. po 5 lekcjach - Budwity- Gumn.- Gumn. Torf. – Budyty
II. k. po  6 lekcjach – Budwity – Gumn. – Gumn. Torf. – Budyty
III. k.. po 7 lekcjach łączony z kursem na Sambród na godz. 14.40 – Budwity – Gumniska – Gumn. Torf. – Kadzie - Karczemka 
 
 
PRZYWOZY I ODWOZY
 
Sasiny - Kreki – Koszajny – W. Dwór – Jarnołtowo – Małdyty –Gimnazjum w Małdytach
 
Przywóz na godz. 8.00
Odwozy  po 7 lekcjach ok. 14. 30
 
 
 
 
Dzienna liczba kilometrów ok. 350, liczba uczniów do przewiezienia ok. 280 uczniów
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
 
 
 
 
.................................., dnia .....................2008 r.
 
 
 
 
..........................................................
  (pieczątka oferenta – nazwa, adres)
 
 
 
Wzór umowy
Przewozu uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów W Gminie Małdyty w latach 2008/2009 – 2010/2011
 
 
U M O W A
 
 
w sprawie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego  zawarta w dniu    ................................   pomiędzy Urzędem Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty  reprezentowanym przez:
1. Wójta Gminy Małdyty -   mgr Antoniego Smolaka
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Doroty Babicz
zwanym dalej Zleceniodawcą, a
...............................................................................................................reprezentowanym przez ........................................................................... zwanym dalej Przewoźnikiem
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na dowóz uczniów z terenu Gminy Małdyty dojeżdżających  do szkół podstawowych, przedszkoli samorządowych i gimnazjów zawarta została umowa o następującej treści:
 
§ 1
 
Przedmiotem umowy są usługi polegające na dowiezieniu i odwiezieniu  uczniów z terenu Gminy Małdyty w okresie zajęć szkolnych do Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze, Szkoły Podstawowej w Małdytach, Szkoły Podstawowej w Szymonowie, Przedszkola Samorządowego w Małdytach, Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie i Gimnazjum w Małdytach   w okresie od 1 września 2008 roku do końca roku szkolnego 2010/2011  wg tras dowozu stanowiących Załącznik nr 1, zadanie nr ……
 
Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie przewożonych dzieci i  zobowiązuje się do zapewnienia fachowej opieki w trakcie przewozu, m. in.:
 
a) dowożenia uczniów środkiem lokomocji sprawnym technicznie, dostosowanym do przewozu ludzi i zgodnie z grafikiem ustalonym na każdy dzień tygodnia, w którym odbywają się zajęcia szkolne opracowanym przez dyrektorów w/w szkół i placówek
 
b) zapewnienia przewożonym dzieciom opieki i pełnego bezpieczeństwa,
 a  w szczególności:
 
1.dopilnowania ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc przez uczniów w pojeździe
 
2.ustalenia sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie przejazdu
 
3. zwracania uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu
 
4. zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu
 
§ 2
 
Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalone będzie na podstawie sumy wartości ulgowych biletów miesięcznych za przejazdy uczniów według tras i odległości określonych na podstawie imiennych wykazów uczniów. Wynagrodzenie miesięczne ogółem składające się z sumy wartości ulgowych biletów miesięcznych za przejazdy uczniów według tras nie może przekroczyć ceny oferty ( na poszczególne zadania) i  uwzględnia wszystkie zobowiązania.
 
 
§ 3
 
Wynagrodzenie Przewoźnika płatne będzie przelewem z konta Zleceniodawcy w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury na konto  …………………………………………………… .
 
§ 4
 
W przypadku niemożności realizacji usługi jak w § 1 z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, Przewoźnik organizuje zastępcze ich wykonanie własnym staraniem i na własny koszt na warunkach określonych w § 1 i 3.
 
§ 5
 
Zleceniodawca zastrzega sobie w razie nienależytego wykonania warunków umowy, opóźnień kursów, prawo do angażowania innego przewoźnika i obciążenia kosztami najmu Przewoźnika.
 
 
§ 6
W przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy za trzy miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem.
§ 7
 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 8
 
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
 
§ 8
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
§ 9
 
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwie otrzymuje Zleceniodawca a jeden Przewoźnik.
 
 
 
 
PRZEWOŹNIK                                                                 ZLECENIODAWCA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Stasik  (18.06.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (18.06.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (18.06.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (18.06.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108677 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^