BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zapytanie cenowe na wywóz nieczystości stałych z zasobów Gospodarki Komunalnejna terenie gminy Małdyty - w ilości 47,46 m3 w archiwum     02.12.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe - wywóz nieczystości płynnych z gospodarki komunalnej w ilości 220 m3 zgodnie z harmonogramem. w archiwum     07.11.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe Nr 2 na usługi edukacyjne,obejmujace przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych w ramach Projektu - Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start......     28.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczacego zapytania cenowego obejmujacego przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Nr 4/POKL/9.1.2./2011 pt. Indywidualizacja procesu nauczania szansa na lepszy start.     27.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe - Remont świetlicy wiejskiej w Zajezierzu.     05.09.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe-opracowanie dokumentacji projektowej na polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej.     05.09.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytanie cenowe na \"Budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Ruda Woda w Małdytach, na działce nr 3274/2 obręb Małdyty, Ruda Woda dz. nr 230, obręb Szymonowo     21.07.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe - przedmiot zamówienia: Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Ruda Woda w Małdytach, na działce nr 3274/2 obręb Małdyty , Ruda Woda dz.Nr 230 obręb Szymonowo.     06.07.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe- Bankowa obsługa budżetu gminy Małdyty.     04.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 07.03.2011 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - budowa biogazowni rolniczej w Krekach     08.03.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe z dnia 29.11.2010 r. na wywóz nieczystości płynnych z zasobów gospodarki komunalnej gm. Małdyty     30.11.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe - Wykonanie analizy ścieków oczyszczonych oraz osadu odwodnionego z gminnych oczyszczalni ścieków zgodnie z harmonogramem.     30.11.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania cenowego polegającego na budowie sieci wodociągowej Szymonowo – Kolonia.     28.06.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E-7) – Szymonówko” .     21.06.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe - Rozbudowa wodociągu Szymonowo - Kolonia.     17.06.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe - rozbudowa Urzędu Gminy     06.04.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu- inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn: „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E-7) – Szymonówko”     15.03.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe-Pełnienie obowiązków InŜyniera Kontraktu - inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E-7) - Szymonówko”.     02.03.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe-pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.     03.02.2010     
  ∴  Zapytanie cenowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 Rejon ID o dł. 35,2 km. w archiwum     14.10.2009     
  ∴  Zapytanie cenowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 w rejonie II D o dł. 27,8 km w archiwum     14.10.2009     
  ∴  Zapytanie cenowe na wywóz nieczystości płynnych z zasobów gospodarki komunalnej na terenie gminy Małdyty w archiwum     01.12.2008     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158408 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^