BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zapytanie cenowe- Bankowa obsługa budżetu gminy Małdyty.

ZAPYTANIE  CENOWE
 
I.                  Nazwa zamawiającego: Gmina Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330
Małdyty.
II.                Nazwa przedmiotu zamówienia: Bankowa obsługa budżetu gminy
Małdyty.
 
 
III.      Opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Małdyty obejmująca:
- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących , rachunków pomocniczych
  w tym:
 - realizacja poleceń przelewu,
 - realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym,
             - dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających
               następujące wymogi:
          *    winny być one sporządzone w formie papierowej,
*    zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł
      płatności,  datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego
             - realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym
               udostępnieniem oprogramowania, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie
               Zamawiającego dla wybranych rachunków bankowych otwartych dla  Urzędu
               Gminy w Małdytach oraz Gminnych jednostek organizacyjnych ,
- przyjęcie pełnej obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
            - przenoszenie na rachunek bieżący Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów
              z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach jednostek podległych
              organizacyjnie Gminie,
 
IV.   Informacja o aktualnych usługach bankowych.
         
          - wpłaty gotówkowe – 15 wpłat o średniej wartości około 9.300 zł./ m-c
          - wypłaty gotówkowe – 9 wypłat o średniej wartości 11.700 zł./m-c
          - liczba przelewów elektronicznych – 350-360 / m-c
          - średni stan środków na rachunkach – około 100.000 zł.
          - liczba rachunków – 12
          - dostęp do systemu bankowości elektronicznej
          - kredyt obrotowy w rachunku
        
 
 
 
 
V.              Warunkiem podpisania umowy na bankową obsługę budżetu
Gminy jest posiadanie siedziby, oddziału lub agencji Banku w Małdytach.
 
 

VI.     Terminy wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 10 maja2011 r. do 09.maja 2013 r.
 
 
 
           
 VII.  Opakowanie oferty- koperta zewnętrzna
               oznaczona:

„ Gmina Małdyty –   oferta

 na bankową  obsługę budżetu  Gminy Małdyty”

 
 
   
 
VIII.   Miejsce oraz termin składania  ofert.
 
a)  ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Małdyty
14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 – pokój Nr 16 (SEKRETARIAT ) nie później niż do dnia 20 kwietnia 2011 r.
 
           

IX .    Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
 
X.        Kryteria oceny oferty.
 
 
Oprocentowanie środków
 
a)   oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy
/ z dnia 31.12.2010 r./  - do 20 pkt
 
Kredyty w rachunku bieżącym
 
b)   oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę
WIBOR dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych / z dnia 31.12.2010 r./   - do 3 pkt
 
c)   prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym  - do 2 pkt
 
Opłaty za czynności bankowe
 
d)   opłaty bankowe od dokonywanych czynności bankowych
- realizacja przelewów w tym przelewów nadawanych systemem
   elektronicznym
                        - na rachunki obce w danym banku      - do 10 pkt
 
- na rachunki w innych bankach        -  do 10 pkt
 
*Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiającego.
                 
 
e)   opłata od wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z GOPS i innych na podstawie list oraz dokumentów kasowych sporządzanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne  - do 10 pkt
 
 
f)   opłata od własnych wpłat gotówkowych do banku oraz  wpłat od osób trzecich
- do 10 pkt
 
g)      opłata za eksploatację systemu elektronicznego / abonament miesięczny /
                                                           -  do 15 pkt.
 
 
h)            opłata za otwarcie rachunku bankowego / jednorazowa /
                                                           - do 5 pkt.
 
 
i)              opłata za prowadzenie rachunku bankowego / miesięczna /
                                                           -  do 10 pkt.
 
 
j)        opłata za wyciągi bankowe
                                               -  do 5 pkt.
 
XI.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 
Dla wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujący wzór arytmetyczny:
 
Oprocentowanie środków
      a)   oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych
       / stawka WIBID  /                             - do 20 pkt
Xp1= Oa/Ob x 20%
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa1 – oprocentowanie z badanej oferty
Ob1 – oprocentowanie najwyższe spośród badanych ofert
 
Kredyty w rachunku bieżącym
b)      oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
/ stawka WIBOR 1 M /                      - do 3 pkt       
Xp1= Ob/Oa x 3 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – oprocentowanie z badanej oferty
Ob – oprocentowanie najniższe  spośród badanych ofert
 
 
 
c)      prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym
                                                           -   do 2 pkt
Xp1= Ob/Oa x 2 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – oprocentowanie z badanej oferty
Ob – oprocentowanie najniższe  spośród badanych ofert
 
Opłaty za czynności bankowe
 
d)      opłaty bankowe od dokonywanych czynności bankowych
- realizacja przelewów w tym przelewów nadawanych systemem elektronicznym
                        - na rachunki obce w danym banku      - do 10 pkt
Xp1= Ob/Oa x 10 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – wartość oferty z najmniejszą wartością z wszystkich składanych ofert, oprocentowanie z badanej oferty
Ob – wartość oferty badanej
 
- na rachunki w innych bankach         -  do 10 pkt
Xp1= Ob/Oa x 10 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – wartość oferty z najmniejszą wartością z wszystkich składanych ofert, oprocentowanie z badanej oferty
Ob – wartość oferty badanej
 
 
*Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiającego.
                 
e)      opłata od wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z GOPS i innych na podstawie list oraz dokumentów kasowych sporządzanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne  - do 10 pkt
 
Xp1= Ob/Oa x 10 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – wartość oferty z najmniejszą wartością z wszystkich składanych ofert, oprocentowanie z badanej oferty
Ob – wartość oferty badanej
 
f)        opłata od własnych wpłat  gotówkowych do banku oraz wpłat od osób trzecich
- do 10 pkt
Xp1= Ob/Oa x 10 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – wartość oferty z najmniejszą wartością z wszystkich składanych ofert, oprocentowanie z badanej oferty
Ob – wartość oferty badanej
 
 
g)      opłata za eksploatację systemu elektronicznego / abonament miesięczny /
                                                           -  do 15 pkt.
Xp1= Ob/Oa x 15 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – wartość oferty z najmniejszą wartością z wszystkich składanych ofert, oprocentowanie z badanej oferty
Ob – wartość oferty badanej
 
h)      opłata za otwarcie rachunku bankowego / jednorazowa /
                                                           - do 5 pkt.
Xp1= Ob/Oa x 5 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – wartość oferty z najmniejszą wartością z wszystkich składanych ofert, oprocentowanie z badanej oferty
Ob – wartość oferty badanej
 
i)        opłata za prowadzenie rachunku bankowego / miesięczna /
                                                           -  do 10 pkt.
Xp1= Ob/Oa x 10 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – wartość oferty z najmniejszą wartością z wszystkich składanych ofert, oprocentowanie z badanej oferty
Ob – wartość oferty badanej
 
j)        opłata za wyciągi bankowe
                                               -  do 5 pkt.
Xp1= Ob/Oa x 5 %
Xp – ilość punktów przyznana za kryterium dla oferty badanej
Oa – wartość oferty z najmniejszą wartością z wszystkich składanych ofert, oprocentowanie z badanej oferty
Ob – wartość oferty badanej
 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
 
XII.    Załączniki:
       Załącznikiem do niniejszego zapytania cenowego jest formularz oferty.
 
    
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
 
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                                       ( miejscowość i data )           
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     (Nazwa i adres oferenta )
 
 
 
OFERTA
 
 
                                       Zapytanie cenowe
                                                       na obsługę bankową budżetu Gminy
                                                       Małdyty i jej jednostek organizacyjnych
 
 
 
         Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu cenowym z dnia
04.04.2011 r. na obsługę bankową budżetu Gminy Małdyty i jej jednostek organizacyjnych.
 
 
            Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem cenowym w następujący sposób :
 
 
 
Przedmiot zamówienia
 
Zależność świadczonej usługi przez bank w stosunku do oferowanych punktów
Wartość oferowanej usługi bankowej wyrażona w % lub zł.
Oprocentowanie środków
 
 
a) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych       / stawka WIBID  z  31.12.2010 r./
-  20 pkt.
. . . . . . . . . . . . .%
 
Kredyty w rachunku bieżącym
 
 
b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym / stawka WIBOR 1M  z 31.12.2010 r. - powiększona o marżę banku  /
-  3 pkt.
 
 
. . . . . . . . . . . . %
 
 
c) prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym  
 
 
-   2 pkt.
 
. . . . . . . . . . . . %
 
Opłaty za czynności bankowe
 
 
 
d)        opłaty bankowe od dokonywanych czynności bankowych
- realizacja przelewów w tym przelewów nadawanych systemem elektronicznym;
 
- na rachunki obce w danym banku     
 
- na rachunki w innych bankach                  
 
 
 
 
 
                
-  10 pkt.
 
-  10 pkt
 
 
 
 
 
 
 
……………….zł
 
……………….zł
e) opłata od wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków GOPS i innych na podstawie list oraz dokumentów kasowych sporządzanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
-  10 pkt.
 
 
 
 
……………….%
f) opłata od własnych wpłat gotówkowych do banku oraz  wpłat od osób trzecich
 
-  10 pkt.
 
 
 
………………%
g) opłata za eksploatację systemu elektronicznego / abonament miesięczny /
 
- 15 pkt.
 
 
 
………………zł
h) opłata za otwarcie rachunku bankowego
- 5 pkt.
 
 
………………zł
i) opłata za prowadzenie rachunku bankowego
- 10 pkt.
 
 
………………zł
j) opłata za wyciągi bankowe
- 5 pkt.
 
 
. . . . . . . . . . . . zł
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie III i formularzy oferty.       
        
 
 
                                                                                     ……………………………………
Podpisy osób uprawnionych do składania
    świadczeń woli w imieniu oferenta
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Stasik  (04.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7110082 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^