BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zapytanie cenowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 w rejonie II D o dł. 27,8 km w archiwum

                                                                             Małdyty, dnia 14.10.2009r.
 
 
 
 
 
 
                                                                         …………………………………
 
                                                                         …………………………………
 
                                                                         …………………………………
 
                                                                         …………………………………
 
 
 
Nasz znak:
GKM-341/I/6/2009
 
 
 
                  Przystępując do realizacji zamówienia polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Małdyty w rejonie  IID przesyłam druk zapytania cenowego celem jego wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Małdyty w terminie do dnia 26.10.2009r.
W pozycji cena oferty proszę o wpisanie ceny pracy jednej godziny ciągnika o napędzie na dwie osie z pługiem do odśnieżania.
 
                                                                                              Wójt
                                                                                          Antoni Smolak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPYTANIE CENOWE
 
 
FORMULARZ OFERTY
 
  1. Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty.
  2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010. Rejon IID o dł. 27,8 km
  1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
Wykonawca musi posiadać sprzęt, który gwarantuje należyte wykonanie zamówienia, jest zobowiązany do natychmiastowego przystąpienia do wykonywania prac po wydaniu dyspozycji przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy. Karty drogowe potwierdzane będą przez pracownika Urzędu Gminy w ciągu 24 godzin po wykonaniu usługi.
Wykaz dróg do utrzymania: Potajny – Sasiny, Wielki Dwór – Koszajny – Kreki, Koszajny – Kornele, Koszajny – Kolonie, Zajezierze – Sople – jez. Ruda Woda, Zajezierze – Kolonie, Pleśno – od szosy Małdyty – Zalewo, Fiugajka – Drynki, Gumniska Małe – Wieś, Wielki Dwór – Kolonie, Jarnołtowo – Kadzie, Jarnołtowo – Kolonie, Karczemka – Wieś.
 
  1. Ofertę należy złożyć w:
Sekretariacie Urzędu Gminy Małdyty, pokój nr 16, w terminie do dnia 26.10.2009r.
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób:  „Oferta na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Rejon IID”.
  2. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
  3. Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Cena oferty:
      - cena netto …………………………………………………………………………….
      - podatek VAT …………………………………………………………………………
      - cena brutto ……………………………………………………………………………
      - czas przygotowania sprzętu od   powiadomienia…………………………
      - termin zapłaty………….……………………………………………...
      - wykaz sprzętu……………………………………………………………
  1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 3 i 8, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
  2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest:              wykaz sprzętu
 
 
Data: …………….                                                         …………………..
                                                                            Podpis oferenta

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Stasik  (14.10.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (14.10.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (14.10.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (14.10.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7111199 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^